Winkeltijdenverordening Gemeente Hoorn 2013

Geldend van 05-12-2013 t/m heden

Intitulé

Winkeltijdenverordening Gemeente Hoorn 2013

Zaaknummer: 1011745

De Raad van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelet op:

 • -

  de artikelen 2 en 3 van de Winkeltijdenwet;

 • -

  de artikelen 108, 147 en 149 van de Gemeentewet;

 • -

  dat de raad in de vergadering van 8 oktober 2013 een motie heeft aangenomen voor aanpassing van de winkeltijdenverordening;

besluit:

 • 1.

  De Winkeltijdenverordening gemeente Hoorn 2013 vast te stellen, inhoudende het volgende punt:

  • -

   dat ondernemers hun winkels op alle zon- en feestdagen mogen openen voor het winkelend publiek.

 • 2.

  De Winkeltijdenverordening gemeente Hoorn 2012, eerste wijziging, in te trekken.

 • 3.

  De gemeentelijke dienstverlening (parkeren, reinigen, handhaving) bij openstelling van de winkels (waaronder 16 Superkoopzondagen in de binnenstad) uit te laten voeren conform het gemeentelijk beleid.

 • 4.

  Het college op te dragen de koopzondagen te faciliteren conform bestaand beleid en een en ander na 1 jaar te evalueren.

Hoorn, 26 november 2013

De griffier,                                             de voorzitter,

Winkeltijdenverordening gemeente Hoorn 2013

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Algemene vrijstelling

 • 1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling van 06.00 uur tot 22.00 uur.

 • 2. De algemene vrijstelling geldt niet op 4 mei na 19.00 uur en op 24 december na 19.00 uur.

Artikel 3. Individuele ontheffing

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

 • 2. Voor 4 mei na 19.00 uur en 24 december na 19.00 uur kan geen ontheffing worden verleend.

 • 3. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste 8 weken verdagen.

 • 3. De aanvrager wordt schriftelijk van de verdaging op de hoogte gesteld voor afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie/openstelling van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De Winkeltijdenverordening gemeente Hoorn 2012, eerste wijziging, wordt ingetrokken.

 • 2. Een krachtens de Winkeltijdenverordening gemeente Hoorn 2012, eerste wijziging, verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing ofvrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening gemeente Hoorn 2012, eerste wijziging, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening gemeente Hoorn 2013.

Toelichting Winkeltijdenverordening gemeente Hoorn 2013

1.Algemeen deel

Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet tot wijziging van de Winkeltijdenwet. Deze wetswijziging is op 1 juli 2013 in werking getreden.

Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De uitzonderingsbepalingen daarvoor uit de nu nog geldende Winkeltijdenwet, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, komen namelijk te vervallen.

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Winkeltijdenwet, de artikelen 2 en 3, luiden na de wetswijziging als volgt:

Artikel 2

 • 1.

  Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

 • a.

  op zondag;

 • b.

  op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

 • c.

  op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

 • 2.

  Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3

 • 1.

  De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

 • 2.

  De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

 • 3.

  De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel zijn de meest voor de hand liggende begripsbepalingen opgenomen.

Artikel 2 Algemene vrijstelling

Het is de winkeliers toegestaan hun winkel te openen op werkdagen, zondagen en op de in artikel 2 lid 1 onder b genoemde feestdagen tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Op 4 mei en 24 december om 19.00 uur moeten winkeliers hun deuren sluiten.

Artikel 3 Individuele ontheffing

Voor een winkelopenstelling tussen 22.00 uur en 06.00 uur kunnen burgemeester en wethouders individuele ontheffingen verlenen. Voor 4 mei en 24 december na 19.00 uur is geen ontheffing mogelijk.

Artikel 4 Beslistermijn

In artikel 4 is de beslistermijn vastgelegd. De termijn van 8 weken is gebaseerd op het gemiddelde dat gemeenten op dit moment hanteren. Sinds de invoering van artikel 4:17 e.v. van de Awb bestaat het risico dat bestuursorganen die zich niet aan de (door zich gestelde) termijn houden, met een dwangsom worden geconfronteerd.

Artikel 5 Intrekken of wijzigingen ontheffing

Geen toelichting nodig.

Artikel 6 Toezicht

Strafrechtelijke handhaving

Een overtreding van een verbod van de Wtw is een strafbaar feit in de zin van de Wet op de economische delicten. Met de strafrechtelijke handhaving van de Wtw zijn de politie en de Belastingdienst/FIOD-ECD belast. De politie op lokaal niveau en in gevallen waarin overtreding van de Wtw een landelijke verstoring van de concurrentieverhoudingen oplevert of sprake is van overtredingen met een bijzonder karakter, de Belastingdienst/FIOD-ECD. Het primaat van de handhaving ligt bij de politie.

Bestuursrechtelijke handhaving

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid tot bestuursrechtelijke handhaving. Zij kunnen bestuursdwang toepassen (feitelijke sluiting van de winkel) of een last onder dwangsom opleggen (verbeuren een geldsom).

Artikel 7 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

De op de oude verordening gebaseerde besluiten komen te vervallen voor zover niet krachtens overgangsrecht in stand worden gehouden.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

Geen toelichting nodig.