Regeling vervallen per 16-07-2020

De terrassennota Amersfoort 2013

Geldend van 28-11-2013 t/m 15-07-2020

Intitulé

De terrassennota Amersfoort 2013

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Reg. Nr. 4484233

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Beleidsregels “Terrassennota 2013”

Burgemeester en wethouders van Amersfoort, respectievelijk de burgemeester van Amersfoort

Overwegende dat het gewenst is in beleidsregels criteria vast te leggen die een nadere invulling geven de wijze waarop zij met de bevoegdheid neergelegd in artikel 2:10D van de Algemene plaatselijke verordening Amersfoort vastgelegde bevoegdheid tot het beoordelen van aanvragen om een terrasvergunning omgaan;

Hebben de “horecanota Amersfoort 2013”, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 9 juli 2013 gelezen.

Besluiten, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft en gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen:

Terrassennota Amersfoort 2013

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1. Inrichting: een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 2:27 lid 1 en 2 van de APV.

 • 2. Terras: een terras, als bedoeld in artikel 2.10D lid 1 van de APV.

 • 3. Gevelterras: een terras direct aan de gevel.

 • 4. Terrasmeubilair: stoelen, banken, tafels, parasols, terrasschermen, andere objecten waaronder reclameborden, plantenbakken en alle overige objecten die op het terras geplaatst zijn ten dienste van het terras en/of het overige deel van de inrichting.

 • 5. Terrasscherm: een schot dat gebruikt wordt voor de fysieke afbakening van het terras.

 • 6. Binnenstad: in het noorden en oosten begrensd door het Plantsoen Noord en de Flierbeeksingel, in het zuiden en westen door de Stadsring en het Smallepad (kaart als bijlage)

 • 7. Pleinen in de binnenstad: Hof, Lieve Vrouwekerkhof, Appelmarkt, Groenmarkt, Varkensmarkt.

 • 8. Stadshart: omvat de binnenstad, Eemplein/Eemhaven, Zonnehof, stationsgebied, Oliemolenkwartier en Wagenwerkplaats (kaart als bijlage).

Artikel 2 Vergunning en duur

 • 1. Een vergunning is zowel persoon- als inrichtingsgebonden. Voor zover voor de horeca-inrichting op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een exploitatievergunning vereist is, wordt de terrasvergunning niet verleend als de inrichting niet beschikt over een geldige exploitatievergunning.

 • 2. Een vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

 • 3. De vergunning geldt niet, indien van toepassing, tijdens marktdagen en evenementen/festiviteiten. In overleg met en op aanwijzing van de marktmeester kan tijdens marktdagen een passend (gevel)terras worden toegestaan, het overige pas nadat het marktterrein door de marktmeester is opgeleverd.

 • 4. Tappunten op het terras zijn niet toegestaan, tenzij daartoe een vergunning is verstrekt

Artikel 3 Zomer- en Winterterras

1.Het zomerterrasseizoen loopt van 1 maart tot 1 november. Het winterterras seizoen loopt van 1 november tot 1 maart.

Artikel 4 Terrastijden

 • 1.

  Het terras mag geopend zijn van 09.00 uur tot 23.00 uur, binnen het Stadshart tot 01.00 uur tenzij in de vergunning een andere tijd wordt aangegeven.

 • 2.

  In de binnenstad inclusief Eemhaven en Oliemolenkwartier, mag in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag het terras van (uitsluitend) horecagelegenheden met een terrasvergunning, tot 02.00 uur geopend zijn.

Opening tot 02.00 uur is uitsluitend toegestaan, indien op een voorafgaande dag blijkens een van gemeentewege bekend gemaakte voorspelling voor de stad Amersfoort een hoogste dagtemperatuur van 25 graden Celsius wordt bereikt of overschreden. De temperatuurverwachting wordt gepubliceerd op de gemeentelijke internetpagina en wordt opgehangen in het publicatiebord van het stadhuis.

De burgemeester kan besluiten om, ook indien een maximumtemperatuur van 25 graden Celsius of hoger wordt verwacht, de verlengde opening tot 02.00 uur niet toe te staan indien dit uit een oogpunt van openbare orde en/of ter beperking van overlast gewenst is.

Artikel 5 Opslag van het terrasmeubilair

 • 1. Het terrasmeubilair mag blijven staan met een kabel (of een soortgelijke beveiliging) strak eromheen, in dezelfde opstelling als tijdens openingstijden, mits deze niet meer functioneel kan worden gebruikt.

 • 2. Terrasmeubilair dat blijft staan, moet op een afdoende wijze worden beveiligd.

 • 3. Tijdens marktdagen dient, waar relevant, het niet voor het (gevel)terras te gebruiken meubilair te worden verwijderd en/of opgestapeld op een dusdanige wijze dat de markt normaal kan functioneren. Is tijdens marktdagen de horeca onderneming niet in bedrijf/niet open dan dient het meubilair volledig te worden verwijderd en/of opgestapeld. Een en ander in overleg met en op aanwijzing van de marktmeester.

 • 4. Tijdens evenementen dient, waar relevant, het meubilair te worden verwijderd en/of opgestapeld op een dusdanige wijze dat het evenement normaal kan functioneren. Een en ander in overleg met en op aanwijzing van de gemeentelijke toezichthouder en/of de marktmeester.

 • 5. Indien geen winter terrasvergunning is verleend, moet het terrasmeubilair gedurende de maanden november tot en met februari geheel verwijderd worden.

 • 6. Indien een winter terrasvergunning is verleend moet het niet in gebruik zijnde terrasmeubilair eveneens worden verwijderd.

Artikel 6 Terrassenafmeting en feitelijke markering

 • 1. Het terras is in beginsel niet breder dan het pand waarbij het terras wordt aangevraagd. Is het terras breder dan het pand waarbij het wordt aangevraagd, dan dient afstemming met eventueel andere belanghebbenden plaats te vinden.

 • 2. Voor de pleinen in de binnenstad is het terrassenplan leidend. Dit is in onderling overleg met de horeca ondernemers vastgesteld. Hierbij wordt het recht voorbehouden de afmeting te wijzigen indien sprake is van gewijzigde omstandigheden, bijvoorbeeld een nieuwe onderneming.

 • 3. Door de gemeente worden in de bestrating markeringen aangebracht.

 • 4. Het terras moet zijn gelegen in de omgeving van het horecabedrijf. In beginsel is het daarbij mogelijk een terras aan te vragen dat niet direct ligt of grenst aan de gevel van het pand waarbij het terras wordt aangevraagd. Een dergelijke aanvraag wordt beoordeeld op inpasbaarheid in de omgeving en betreft ten allen tijde maatwerk.

Artikel 7 Inrichting van het terras en redelijke eisen van welstand

 • 1. Buiten de historische binnenstad worden geen welstandseisen gesteld aan het terrasmeubilair, met uitzondering van de Eemhaven en het Eemplein.. In de historische binnenstad en in de Eemhaven en het Eemplein moet het meubilair recht doen aan het (historische) karakter van de omgeving. Het meubilair moet stijlvol zijn en passend in de omgeving.

 • 2. Voor de pleinen in de binnenstad, en voor de Eemhaven en het Eemplein geldt als extra eis dat het meubilair stapelbaar moet zijn. Dit in verband met transportmogelijkheden tijdens evenementen en de markt.

 • 3. De plaatsing van een terras mag niet gepaard gaan met beschadiging van het wegdek, bomen, beplanting of straatmeubilair.

 • 4. De plaatsing van verwijderbare terrasschermen is toegestaan. De schermen moeten gedeeltelijk van een doorzichtig materiaal zijn. Reclame op schermen mag maximaal 40 cm bij 20 cm zijn. Terrasschermen direct aan en haaks op de gevel mogen 1,5 meter hoog zijn. Losse schermen in de vrije ruimte op het plein mogen maximaal 1 meter hoog zijn. De schermen moeten verwijderd worden tijdens marktdagen en evenementen, in overleg met en op aanwijzing van de marktmeester.

 • 5. Parasols moeten inklapbaar en verwijderbaar zijn. Het is toegestaan een verankering voor parasols verzonken in de bestrating op te nemen, mits daarvoor een omgevingsvergunning is verleend. Eventuele zijschermen moet transparant zijn.

 • 6. Parasols moeten worden uitgevoerd in stof/zeildoek van brandvertragend materiaal.

 • 7. Losse elementen (schermen, schotten, bloembakken, menuborden en dergelijke) zijn toegestaan mits verplaatsbaar. Losse elementen moeten binnen de grenzen van het terras worden geplaatst. De schermen moeten verwijderd worden tijdens marktdagen en evenementen, in overleg met en op aanwijzing van de gemeentelijke toezichthouder en/of de marktmeester.

 • 8. Losse heaters / verwarmingselementen moeten na sluiting terras inpandig worden opgeslagen.

Artikel 8 Openbare orde en veiligheid

 • 1. De vrije doorgang voor hulpverleningsdiensten zoals brandweer en ambulance moet gegarandeerd zijn en om dat te waarborgen, dient de vrije doorgang – gemeten vanaf de in artikel 6.3 bedoelde markeringen - minimaal 3,5 meter breed en 4,20 meter hoog te zijn.

 • 2. Voor een ongehinderde doorgang voor voetgangers dient de doorgang tenminste 1,5 meter op trottoirs en 2,5 meter op pleinen te zijn, tenzij anders is aangegeven op de terrassenplannen.

 • 3. Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten vrij toegankelijk zijn en in een straal van 75 cm mag er niets geplaatst worden.

Artikel 9 Voorschriften en beperkingen verbonden aan een vergunning

 • 1. Gebruik van het terras mag niet leiden tot ontoelaatbare overlast voor de directe woonomgeving.

 • 2. Op het terras mag geen muziek ten gehore worden gebracht.

 • 3. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat het terras en de naaste omgeving daarvan schoon worden gehouden.

 • 4. De aanwijzingen die door de politie, (gemeentelijk) toezichthouder en/of marktmeester worden gegeven dienen direct te worden opgevolgd.

 • 5. De vergunninghouder vrijwaart de gemeente voor alle vorderingen welke hij of derden mochten kunnen doen gelden tot vergoeding van de schade welke met het plaatsen, hebben, gebruiken, onderhouden of verwijderen van de op de weg geplaatste voorwerpen in verband staan.

 • 6. Direct na het verstrijken van de vergunningstermijn en de gebruiksperiode is de vergunninghouder verplicht alle meubilair, schotten en andere voorwerpen, voor zover afkomstig van het terras, te verwijderen.

Artikel 10 Citeerartikel

 • 1.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “de terrassennota Amersfoort 2013” treden in werking op de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De terrassennota 2013 (vastgesteld bij besluit van 8 maart 2009) en de beleidsregel 25 graden plus (vastgesteld per besluit van 19 juli 2013) worden met ingang van die dag ingetrokken.

Vastgesteld in de vergadering van .

Het college van burgmeester en wethouders

De secretaris, De burgemeester,

De burgemeester,

PUBLICATIEDATUM:

Bijlage 2 :

TOELICHTING OP TERRASSENNOTA 2013

Voor het plaatsen van een terras in de openbare ruimte is een vergunning vereist en wanneer het terras op gemeentegrond is geplaatst moet jaarlijks precario worden betaald.

Veelal betreft het daarbij terrassen bij een horecabedrijf en een bedrijf waar horeca-achtige activiteiten plaatsvinden (zoals een kiosk). Naast de APV zijn ook de Wet Milieubeheer en de (nieuwe) Drank- en Horecawet van toepassing bij het exploiteren van een horecaterras. Als op een terras naast tafels en stoelen andere zaken zoals vlonders, zonneschermen of in de grond verankerde parasols worden geplaatst, is mogelijk een omgevingsvergunning vereist.

Reikwijdte

Het terrassenbeleid geldt voor alle terrassen in de gehele stad. Voor het stadshart gelden aanvullende voorwaarden, met name voor welstand en de wijze van opslag van het terrasmeubilair.

Deze nota kan aangehaald worden als Terrassennota 2013.

Uitgangspunten

De gemeente streeft naar goed ingerichte, gezellige terrassen die – voor zover de terrassen liggen in een beschermd stadsgezicht – kwalitatief passen bij het beschermd stadsgezicht. Deze terrassen moeten zijn afgestemd op de architectuur van het pand en de stedenbouwkundige aspecten. Het uiterlijk aanzien van een terras moet passen in het straatbeeld. De binnenstad is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dit brengt met zich mee dat bij de beoordeling van een vergunningaanvraag voor een terras bijzondere aandacht is vanuit welstand. Bij verschillende ideeën over de uitstraling van het terras toetst de monumentencommissie of het idee voor het terras voldoet aan de algemeen geldende criteria.

De openbare ruimte wordt gedeeld met andere functies, zoals evenementen en markten. Met name op de pleinen in de binnenstad is sprake van meervoudig gebruik. Daarom moeten terrassen verwijderd kunnen worden en heeft het inpandig opslaan van het meubilair de voorkeur. Indien opslag niet mogelijk is, dient het terrasmeubilair waar mogelijk opgestapeld te worden, met een kabel (of een gelijkwaardige beveiliging) er omheen. Op de pleinen mag tijdens marktdagen alleen een gevelterras geplaatst worden, in overleg met en op aanwijzing van de marktmeester. Het overige meubilair dient in principe verwijderd te worden.

25 graden Celsius regeling

Bij een temperatuurvoorspelling voor de gemeente Amersfoort mogen horecaterrassen in de binnenstad, inclusief het Eemhaven en Oliemolenkwartier, op vrijdagnacht en zaterdagnacht een uur langer openblijven tot uiterlijk 02.00 uur. Op vrijdagmiddag wordt de voorspelling op de gemeentelijke website en het informatiebord bekend gemaakt en kan iedereen vaststellen of de 25 graden Celsius regeling van toepassing is dat weekend. Eigen waarneming of een weersomslag zijn dus niet bepalend of het terras tot 02.00 uur open mag blijven.

Onder omstandigheden kan de burgemeester bepalen dat de regeling niet geldt om redenen van bijvoorbeeld openbare orde of overlast.

Handhaving

Indien een terras wordt geëxploiteerd zonder vergunning of in strijd met de voorwaarden uit de vergunning kan tot handhaving worden overgegaan. De middelen die daarbij gebruikt kunnen worden zijn de last onder bestuursdwang, de last onder dwangsom, de bestuurlijke strafbeschikking of als uiterste middel het intrekken van de terrasvergunning.