Vaststellen nieuwe voorwaarden m.b.t. de verhuur van standplaatsen op het kermisterrein in Hoorn

Geldend van 28-11-2013 t/m heden

Intitulé

Vaststellen nieuwe voorwaarden m.b.t. de verhuur van standplaatsen op het kermisterrein in Hoorn

Zaaknummer: 1011587

Besluit tot het vaststellen van de nieuwe voorwaarden met betrekking tot de verhuur van standplaatsen op het kermisterrein in Hoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

-gelezen het voorstel van Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Team Veiligheid met zaaknummer 1011586

Besluit:

 • -

  De kermisverhuurvoorwaarden 2014 vast te stellen.

 • -

  Over een jaar te evalueren wat de praktijkervaringen zijn, en dan eventueel tot bijstelling komen.

 • -

  De kermisverhuurvoorwaarden 2011 in te trekken.

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

·door opname in het Gemeenteblad

Aldus vastgesteld d.d. 12 november 2013

College van burgemeester en wethouders,

De secretaris,                                de burgemeester,

VOORWAARDEN VOOR DE VERHUUR VAN STANDPLAATSEN OP HET KERMISTERREIN HOORN 2014.

ALGEMEEN

Artikel 1

 • 1. De kermis Hoorn zal worden gehouden op het parkeerterrein Vale Hen, Dubbele Buurt onmiddellijk grenzend aan de Vale Hen, Breed, Gedempte Turfhaven, Ramen onmiddellijk grenzend aan de Gedempte Turfhaven, Spoorstraat onmiddellijk grenzend aan de Gedempte Turfhaven, Nieuwland onmiddellijk grenzend aan Gedempte Turfhaven, Gouw, Nieuwstraat, Kerkplein, Roode Steen een en ander zoals aangegeven op bijgevoegde tekening alsmede op nader door de gemeente aan te geven plaatsen.

 • 2. De standplaatsen op het kermisterrein worden voor de duur van de kermis aanvangende op de zaterdag voorafgaande aan de tweede maandag in de maand augustus en eindigende op de derde maandag in die maand, door de gemeente verhuurd.

 • 3. De kermis op Roode Steen vangt aan op de zaterdag voorafgaande aan de tweede maandag in de maand augustus en eindigt op de zondag voor de derde maandag in die maand.

 • 4. De kermis is opengesteld:

  • a.

   zaterdag van 14.00 uur tot 01.00 uur (opening)

  • b.

   zondag van 14.00 uur tot 24.00 uur

  • c.

   maandag van 14.00 uur tot 24.00 uur

  • d.

   dinsdag van 14.00 uur tot 24.00 uur

  • e.

   woensdag van 12.00 uur tot 24.00 uur (familiedag)

  • f.

   donderdag van 14.00 uur tot 24.00 uur

  • g.

   vrijdag van 14.00 uur tot 01.00 uur (vuurwerk)

  • h.

   zaterdag van 12.00 uur tot 01.00 uur

  • i.

   zondag van 14.00 uur tot 24.00 uur

  • j.

   maandag van 10.00 uur tot 16.00 uur (lappendag)

Artikel 2

Inschrijfformulieren en verhuurvoorwaarden zullen op aanvraag worden toegezonden.

INSCHRIJVING

Artikel 3

 • 1. De verhuur van de standplaatsen voor de kermis geschiedt bij inschrijving. Voor het doen van een inschrijving moet - op straffe van ongeldigheid van de inschrijving - gebruik worden gemaakt van een inschrijfformulier, welke van gemeentewege of door de organisaties van kermisexploitanten beschikbaar wordt gesteld. Het inschrijfformulier moet volledig en duidelijk leesbaar worden ingevuld.

 • 2. Inschrijvingen kunnen alleen worden gedaan door exploitanten van kermisinrichtingen, zoals deze staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of bij een vergelijkbare buitenlandse instantie, of door hun gemachtigden. De bevoegdheid van de gemachtigde moet blijken uit een aan het inschrijfformulier aangehangen, door de exploitant ondertekende, volmacht. Niemand kan optreden als gemachtigde van meer dan één exploitant.

 • 3. Op het inschrijfformulier moeten tenminste worden vermeld:

  • a.

   naam, voornaam, geboortedatum, correspondentieadres, (06) telefoonnummer,

   een bank- of gironummer en een handtekening van de exploitant;

  • b.

   naam en omschrijving van de inrichting, het handelsregisternummer, Kamer van

   Koophandel of de vergelijkbare buitenlandse instantie, waar de exploitant is ingeschreven;

  • c.

   het bedrag, zowel in cijfers als letters, dat geboden wordt;

  • d.

   aanduiding van het (de) terrein(en), waarvoor de inschrijving bedoeld is met eventueel een duidelijke vermelding van de standplaats, waaraan men de voorkeur geeft;

  • e.

   wanneer voor één inrichting inschrijving geschiedt voor verschillende terreinen, moet duidelijk voor elk terrein het geboden bedrag worden vermeld, alsmede, indien dit afwijkt van het geboden bedrag voor andere standplaatsen, het geboden bedrag voor de standplaats waarvoor men de voorkeur heeft;

  • f.

   de juiste afmetingen van de frontbreedte en -diepte of doorsnede van de inrichting alsmede van de uitsteekzeilen, oploopvloeren, kassa e.d., wanneer deze buiten de maten van breedte, diepte of doorsnede uitsteken, benevens voor-, zij- en achterschoren en voorts de exacte plaats van de eventuele voor-, zij- en achteringangen;

  • g.

   de juiste afmetingen van de kassa(wagen), indien het noodzakelijk is voor de exploitatie dat hiervan gebruik wordt gemaakt;

  • h.

   de benodigde aansluitwaarde tijdens opbouw, kermis en afbouw;

  • i.

   het aantal salon- en pakwagens, inclusief de afmetingen daarvan;

  • j.

   de verzekeringsmaatschappij, waar de exploitant een aansprakelijkheidsverzekering heeft.

 • 4. Bij de inschrijving dienen te worden gevoegd:

  • a.

   een plattegrond, waarop de juiste afmetingen van de inrichting staan aangegeven, de juiste positie van de kassa('s) en de hoogte van de inrichting;

  • b.

   voor zover van toepassing, de volmacht, als bedoeld in lid 2 van dit artikel;

  • c.

   een recente afbeelding, waarop het uiterlijk aanzien van de inrichting kan worden beoordeeld.

 • 5. Indien het inschrijvingsbedrag in letters afwijkt van het daarbij vermelde bedrag in cijfers, zal het bedrag in letters worden aangenomen als de geboden som.

 • 6. Op één inschrijfformulier mag slechts voor één inrichting worden ingeschreven. Inschrijvingen met een combinatie van twee of meer inrichtingen, alsmede gecombineerde inschrijving door of voor verschillende exploitanten zijn niet toegestaan.

 • 7. Wanneer ten aanzien van een geboden huursom het voorbehoud "zonder concurrentie" of een

  ander voorbehoud van dezelfde strekking wordt gemaakt, moet daarbij nauwkeurig worden aangeven:

  • a.

   welke inrichtingen de exploitant als van een concurrerende aard beschouwt en

  • b.

   of het voorbehoud betrekking heeft op het gehele complex kermisterreinen, of alleen op een gedeelte daarvan; in dit laatste geval moet duidelijk worden omschreven welk gedeelte van het kermisterrein dan wordt bedoeld.

 • 8. Indien tussen de gemeente en de exploitant verschil van mening bestaat over de aard van een bepaalde inrichting in verband met de concurrentie, beslist de gemeente, eventueel na het advies van een vakgroep van kermisexploitanten te hebben ingewonnen.

 • 9. Onvolledige en onduidelijke inschrijvingen alsmede inschrijvingen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, kunnen door burgemeester en wethouders terzijde worden gelegd. De exploitant zal hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.

Artikel 4

 • 1. De inschrijfformulieren moeten in een gesloten omslag, of op een in de advertentie nader aangegeven wijze, op een door de gemeente bepaalde datum en bepaald tijdstip op een in de advertentie aangegeven plaats te zijn ingeleverd. Deze datum en het tijdstip zijn eveneens bekend gemaakt in de advertentie, waarin de te houden kermis is aangekondigd en de inschrijving is opengesteld. Te laat ingeleverde formulieren worden terzijde gelegd.

 • 2. De verhuur van de vermaak-, verkoop-, nostalgische-, en kinderinrichtingen vindt gesloten plaats bij inschrijving.

 • 3. Kermisexploitanten met nieuwe inrichtingen en kermisexploitanten woonachtig te Hoorn kunnen voor een onderhandse standplaats in aanmerking komen. Ook kan de gemeente in het belang van de attractiviteit of diversiteit van de kermisopstelling op een bepaald terrein onderhands standplaatsen toewijzen voor alle inrichtingen die zij wensen toe te laten.

Artikel 5

De exploitant is gehouden zijn bod tot en met de datum van gunning, althans uiterlijk tot veertien dagen na de in artikel 4 bedoelde datum gestand te doen. Verhoging of verlaging van geboden huursom kan uitsluitend geschieden door middel van een nieuw inschrijfformulier, waarop duidelijk is vermeld welk bod verhoogd of verlaagd wordt en dient tevens te geschieden voor de datum en het tijdstip als bedoeld in artikel 4.

GUNNING STANDPLAATSEN

Artikel 6

 • 1.

  Binnen 30 dagen na de in artikel 4 bedoelde datum beslist de gemeente omtrent de gunning van de standplaatsen. Zij hebben daarbij de bevoegdheid om uit de inschrijvingen een keuze te doen, om standplaatsen al dan niet aan de hoogste inschrijvers te gunnen en bij niet voldoende bezetting van het kermisterrein of bij onvoldoende attractiviteit of diversiteit van inrichtingen op een bepaald terrein, onderhands standplaatsen toe te wijzen voor alle inrichting die zij wensen toe te laten.

 • 2.

  Bij inschrijving met voorkeur voor een bepaalde standplaats wordt bij de gunning zoveel mogelijk rekening gehouden met deze voorkeur, mits uit de voorkeursaanduiding duidelijk en ondubbelzinnig de bedoeling van de inschrijver blijkt.

 • 3.

  De gemeente behoudt zich het recht voor aan verschillende inschrijvers standplaatsen voor een zelfde soort inrichting te gunnen, behoudens hun verplichtingen in geval van gunning van een standplaats met concurrentiebeding.

 • 4.

  Bij exact gelijke omstandigheden zal door het lot worden beslist aan wie de standplaats wordt gegund.

 • 5.

  Elke inschrijver zal binnen veertien dagen na de in artikel 4 genoemde datum bij de gemeente kunnen informeren of de standplaats(en), waarvoor hij heeft ingeschreven, hem al dan niet is (zijn) gegund.

BETALING

Artikel 7

 • 1.

  De geboden huursom, waarborgsom, promotiebijdrage en de vergoeding voor de woonwagens kan op de volgende twee manieren worden voldaan:

  • a.

   door overmaking op het rekeningnummer van de gemeente Hoorn, naar aanleiding van de

   ontvangen nota's.

  • b.

   door het verstrekken van een automatische incasso.

 • 2.

  Bij overmaking van de gelden dient als volgt te worden betaald.

  • a.

   25% van de huursom dient binnen 14 dagen na dagtekening van de gunning van de standplaats door de gemeente zijn ontvangen, tenzij gebruik wordt gemaakt van automatische incasso;

  • b.

   het restant alsmede de eventuele waarborgsom, promotiebijdrage en de vergoeding voor de woonwagens dienen 2 weken voor aanvang van de kermis door de gemeente te zijn ontvangen.

 • 3.

  De betaling dient gedaan te worden door middel van overschrijving op rekeningnummer 58.65.28.741 bij de ABN/AMRO Bank te Hoorn, ten gunste van de gemeente Hoorn onder vermelding van: Hoornse kermis en de naam van de inrichting.

 • 4.

  Bij het verstrekken van een machtiging voor automatische incasso, zal de huursom, waarborgsom, promotiebijdrage en de vergoeding voor de woonwagens in één termijn worden afgeschreven 2 weken voor aanvang van de kermis.

 • 5.

  Indien de huursom, waarborgsom, promotiebijdrage en de vergoeding voor de woonwagens niet zijn ontvangen binnen de termijnen in dit artikel genoemd, is de exploitant van de inrichting in verzuim door het enkele verloop van deze termijnen zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is en verliest hij het recht op de hem toegewezen plaats.

 • 6.

  De in het vorige lid bedoelde nalatige exploitant verbeurt het door hem reeds gestorte deel van de huursom en blijft daarenboven verplicht tot betaling van de volledige huursom.

 • 7.

  De gemeente behoudt zich het recht voor de aldus opengevallen plaats aan een ander toe te wijzen en verplichten zich alsdan de door de nalatige exploitant betaalde huursom geheel of gedeeltelijk terug te betalen, zulks naar rato van de door de nieuwe exploitant betaalde huursom.

INNEMEN STANDPLAATS

Artikel 8

Geen standplaats mag worden ingenomen:

 • a.

  nadat deze eerst van gemeentewege op het terrein is aangewezen;

 • b.

  tot een ander doel dan waarvoor zij is aangewezen;

 • c.

  nadat aan de ambtenaar, belast met de aanwijzing der standplaatsen is aangetoond, dat de huursom volledig is betaald;

 • d.

  nadat is aangetoond dat de inrichting, waarvoor is ingeschreven, door de exploitant zelf of door een bij deze in diens zijnde bedrijfsleider wordt geëxploiteerd.

Artikel 9

Indien de gemeente daarom verzoekt, dient de exploitant de verzekeringspolis, voor het inzicht in de betreffende verzekering te kunnen overleggen.

Artikel 10

 • 1. De exploitant mag de aan hem verhuurde standplaats alleen gebruiken voor de plaatsing en de exploitatie van de inrichting als waarvoor is ingeschreven.

 • 2. De exploitatie van de inrichting moet geheel in overeenstemming zijn met de daarvan in het, door de exploitant, ingezonden inschrijfformulier gegeven benaming of omschrijving.

 • 3. Behoudens de kinderzaken dient de exploitant gedurende de tijden dat de kermis voor het publiek is opengesteld, zijn inrichting voor het publiek open te houden en te exploiteren.

 • 4. Behalve op zondagen mogen de verkoopzaken om 10.00 uur geopend zijn.

 • 5. Kinderzaken dienen in ieder geval tot 22.00 uur geopend en verlicht te zijn.

Artikel 11

Afstand of overdracht van de huur aan een derde en ruiling of verwisseling van een standplaats met een andere exploitant mag alleen geschieden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente. De gemeente behoudt het recht om bij afstand of overdracht, waarbij geen sprake is van overmacht, een boete op te leggen.

Artikel 12

 • 1.

  Met het opbouwen der inrichtingen mag niet eerder worden begonnen dan de woensdag voor de aanvangsdatum van de kermis na 18.00 uur. Na de aanvang van de kermis mag niet meer worden gebouwd, behoudens toestemming van de gemeente. De gemeente behoudt zich het recht voor om in verband met de veiligheid het opbouwtijdstip voor bepaalde inrichtingen te vervroegen.

 • 2.

  Met het afbreken van de inrichting mag niet worden begonnen voor het sluitingsuur van de laatste dag van de kermis, te weten 16.00 uur, behoudens toestemming van de gemeente.

 • 3.

  Behalve voor opbouw- en afbraakactiviteiten mogen gedurende de kermis op het kermisterrein geen salon-, vracht-, en pakwagens staan, zulks met uitzondering van een kassawoonwagen, indien dit voor de exploitatie noodzakelijk is.

 • 4.

  Pak- en vrachtwagens, bedoeld voor het transport van de kermisattracties dienen op het pakwagenterrein bij de IJsbaan "De Westfries"gestald te worden. Het is verboden pak- en vrachtwagens te stallen op de woonwagenterreinen Pelmolenpad en Nieuwe Wal. Kosten voor het verwijderen door de gemeente van verkeerd gestalde pak - en vrachtwagens zijn voor rekening van de eigenaar/houder van het voertuig.

 • 5.

  Gedurende de tijden dat de kermis voor het publiek is opengesteld, mag er geen proviandering plaatsvinden.

Artikel 13

 • 1. Een standplaats die twee dagen voor aanvang van de kermis door de betreffende exploitant niet is ingenomen, vervalt aan de gemeente en kan aan een ander worden toegewezen.

 • 2. Toewijzing aan een ander laat de verplichting van degene, wiens recht vervallen is, tot betaling van de geboden huursom onverlet, met dien verstande dat de gemeente een nieuw ontvangen huursom eventueel kan verrekenen met de door nalatige exploitant te betalen huursom.

Artikel 14

Indien een huurder zijn standplaats gedurende een of meer dagen van de kermis niet, of met een inrichting waarvoor hem geen standplaats is toegekend, inneemt, zonder dat hem daarvoor door het college toestemming is verleend, is hij aan de gemeente een boete verschuldigd van 10.000 euro.

Artikel 15

 • 1. Indien bij het opbouwen van een inrichting blijkt, dat de afmetingen ervan groter zijn dan bij de inschrijving is opgegeven, verliest degene, aan wie de standplaats is toegewezen het recht op de plaats en de huursom die door hem reeds is betaald.

 • 2. De exploitant zal dan binnen een door de gemeente nader te bepalen tijdsduur, na constatering van de afwijking, de standplaats ontruimd dienen te hebben, zodat de gemeente deze standplaats zo mogelijk aan een ander kan verhuren. Indien de standplaats toch wordt ingenomen door degene aan wie de standplaats in eerste instantie was verhuurd, dient, naast de huursom, een extra bedrag per meter, of deel daarvan, waarmee de opgegeven afmeting wordt overschreden, te worden betaald. Afhankelijk van de omstandigheden (bv. andere exploitanten zijn gedupeerd), ligt dit bedrag tussen de 500 en 1500 euro per meter of deel daarvan.

 • 3. Indien de standplaats zo mogelijk nog aan een ander kan worden verhuurd, kan de gemeente de door de exploitant betaalde huursom geheel of gedeeltelijk terugbetalen, zulks naar rato van de nieuw ontvangen huursom.

Artikel 16

Op het kermisterrein, alsmede op het terrein waar de salonwagens worden geplaatst, zal door de gemeente worden gezorgd voor voldoende afvalcontainers, wateraftappunten, en stroomtoevoercontacten. De kosten van het verbruik van water en elektriciteit zijn voor rekening van de exploitant.

Artikel 17

Diesel-, benzine-, of ander motoren, welke dienen tot opwekking van energie en/of het in werking brengen of houden van de inrichting worden niet toegelaten, tenzij daartoe voor het begin van de kermis toestemming aan de gemeente is gevraagd en verkregen.

Artikel 18

In de bestrating mogen geen pennen, wiggen, of andere soortgelijke voorwerpen worden geslagen, gedreven of op welke andere wijze ook ingebracht, noch mogen gaten of kuilen worden gemaakt.

Schade aan gemeentelijke of particuliere eigendommen veroorzaakt door een kermisattractie dienen door de eigenaar te worden vergoedt.

Artikel 19

Onder alle stroom- en elektrische machines, alsmede onder alle toestellen, werktuigen en/of machinerieën, waarvan olie, benzine of dergelijke kan afdruipen, moet een voorziening worden getroffen ter voorkoming van verontreiniging van de bodem.

Artikel 20

De exploitant verplicht zich ervoor zorg te dragen, dat de inrichting in zodanige staat is, alsmede dat zodanige maatregelen zijn getroffen, dat de veiligheid van het publiek dat zich in of nabij de inrichting bevindt, redelijkerwijs is gewaarborgd en dat hinder wordt voorkomen.

GELUIDSBEGRENZERS

Artikel 21

Het college is bevoegd bij één of meerdere inrichtingen geluidsbegrenzende apparatuur aan te brengen.

OPLEVERING STANDPLAATSEN

Artikel 22

De standplaats moet, vrij van alle opstallen, in oorspronkelijke staat, uiterlijk dinsdag om 18.00 uur, na het einde van de kermis aan de gemeente worden opgeleverd.

ORDE EN VEILIGHEID

Artikel 23

De exploitant is gehouden wet- en regelgeving stipt na te leven en de bevelen van de politie en gemeente, gegeven in het belang van de openbare orde, veiligheid en zedelijkheid direct uit te voeren.

Artikel 24

Het als prijzen uitdelen, het doen uitdelen en/of gelegenheid geven tot het winnen van geld, alcoholhoudende dranken, en slag- of steekwapens, alsmede het uitstallen van deze artikelen op welke wijze dan ook, is verboden.

RESTITUTIE HUURSOM

Artikel 25

Wanneer als gevolg van overmacht de kermis niet doorgaat of ophoudt door te gaan wordt de (gedeeltelijk) betaalde huursom teruggegeven, of gedeeltelijk naar rato van het aantal dagen, waarop de standplaatsen niet kunnen worden gebruikt, gerestitueerd.

AANSPRAKELIJKHEID, ONTBINDING EN BEEINDIGING

Artikel 26

 • 1. De exploitant is verplicht het risico van aansprakelijkheid, waarin begrepen zowel wettelijke als contractuele aansprakelijkheid, voor schade aan personen en goederen (daaronder begrepen het gehuurde), alsmede de daaruit voortvloeiende schade, direct of indirect verband houdende met de exploitatie van de inrichting, te verzekeren.

 • 2. De exploitant is op gelijke wijze als voor eigen handelen aansprakelijk voor schade die ontstaat door handelen van zijn personeel en voor door hem bij de exploitatie ingeschakelde derden.

 • 3. De exploitant vrijwaart de gemeente voor alle in lid 1 bedoelde aanspraken wegens geleden schade, tenzij deze schade het gevolg is van voor of vanwege de gemeente voor de samenstelling van de kermis genomen of voorgeschreven maatregelen.

 • 4. De exploitant is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht aan de bestrating, aan andere gemeentelijke eigendommen en aan eigendommen van derden, die aan hem te wijten is en welke is ontstaan door het plaatsen van en het rijden met kermisvoertuigen, het oprichten, onderhouden, wijzigingen en afbreken van kermisinrichtingen, alsmede door het plaatsen, verplaatsen of verwijderen van machines en werktuigen, of welke andere oorzaak ook.

Artikel 27

 • 1.

  Indien één van beide partijen de verplichtingen op grond van deze verhuurvoorwaarden niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt is deze partij, na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld waarbij een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen, tenzij zulks op grond van deze voorwaarden, het contract of de wet niet nodig is, en in geval van termijnstelling, nakoming binnen die termijn uitblijft, aansprakelijk voor alle schade die hieruit voor de andere partij en/of derden voortvloeit en is de ander partij gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

 • 2.

  De verplichting tot betaling van een schadevergoeding op grond van het vorige lid laat onverlet de verplichting tot betaling van de huursom door de exploitant of het verval van de huursom aan de gemeente.

GESCHILLENREGELING

Artikel 28

Alle geschillen, die naar aanleiding van de verhuur van de standplaatsen mochten ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, tenzij partijen ter zake van die geschillen arbitrage overeenkomen.

INWERKINGTREDING

Artikel 29

 • 1. Deze verhuurvoorwaarden treden in werking de dag na bekendmaking.

 • 2. Op dat tijdstip vervallen de voorwaarden voor de verhuur van standplaatsen op het kermisterrein Hoorn, vastgesteld bij besluit van 21 december 2010.