Verordening outplacement gewezen wethouders 2009

Geldend van 19-11-2009 t/m heden

Intitulé

Verordening outplacement gewezen wethouders 2009

De raad van de gemeente Voorst;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 augustus 2009, nummer 2009-8779;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening outplacement gewezen wethouders 2009

Artikel 1  Begripsbepalingen  

In deze regeling wordt verstaan onder:

1  belanghebbende: hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van artikel 131 tot en met 136 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;

2 outplacementbureau: bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij een branche- organisatie voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

Artikel 2  Toekenning outplacementfaciliteiten

1 Burgemeester en wethouders besluiten op aanvragen omtrent de toekenning van outplacementfaciliteiten.

2 De kosten van de outplacementfaciliteiten komen voor rekening van de gemeente. Burgemeester en wethouders sluiten daartoe een schriftelijke overeenkomst met het outplacementbureau.

3 Eventuele reis-, verblijf- en verwervingskosten komen voor rekening van belanghebbende.

Artikel 3  Maximale toekenningsduur

De outplacementfaciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

Artikel 4  Uitleg regeling 

In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet zijn burgemeester en wethouders bevoegd een voorziening te treffen.

   

Artikel 5  Slotbepaling 

Deze regeling kan worden aangehaald als: 'Verordening outplacement gewezen wethouders 2009'.  

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 19 oktober 2009.