Verordening elektronische publicaties gemeente Asten

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening elektronische publicaties gemeente Asten

De raad van de gemeente Asten,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2013;

gehoord het advies van de commissie Algemene zaken & Control d.d. 28 oktober 2013.

gelet op de artikelen 2:14, 3:12 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op de artikelen 139 en 149 van de Gemeentewet,

b e s l u i t:

vast te stellen de Verordening elektronische publicaties gemeente Asten

Artikel 1 Gemeenteblad

  • 1. Het college van burgemeester en wethouders geeft een elektronisch gemeenteblad uit. Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen internetadres.

  • 2. Het elektronisch gemeenteblad wordt telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat gepubliceerd.

Artikel 2 Publicatie

  • 1. Als voor de publicatie van een besluit, een aanvraag dan wel enig ander document, of voor de kennisgeving van de terinzagelegging daarvan, bij wettelijk voorschrift is bepaald, dat deze van gemeentewege geschiedt in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad dan wel op een andere geschikte wijze, vindt die publicatie of die kennisgeving plaats in het elektronische gemeenteblad.

  • 2. Onder publicatie wordt verstaan bekendmaken, mededelen en overige berichtgeving.

Artikel 3 Bijzondere omstandigheden

  • 1. De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester kan in voorkomend geval, naast de publicatie in het elektronisch gemeenteblad, tevens voorzien in een andere wijze van publicatie.

  • 2. Het bepaalde in het eerste lid van artikel 2 is niet van toepassing op besluiten als bedoeld in artikel 176 van de Gemeentewet.

Artikel 4 Afschriften

Een ieder kan op zijn verzoek, tegen betaling van een bedrag aan leges, een afschrift verkrijgen van de besluiten zoals gepubliceerd in het gemeenteblad.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening elektronische publicaties gemeente Asten”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten d.d. 19 november 2013.
De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
voorzitter,
mr. H.G. Vos

Toelichting bij de Verordening elektronische publicaties gemeente Asten

De Wet elektronische bekendmaking is op 1 juli 2009 in werking getreden. Deze wet verplicht alle gemeenten om per 1 januari 2014 haar algemeen verbindende voorschriften bekend te maken in een elektronisch gemeenteblad. Naast deze verplichting wil de gemeente Asten haar publicaties zoveel mogelijk voortaan langs elektronische weg verrichten. Om dit te realiseren is de verordening elektronische publicaties gemeente Asten noodzakelijk.

De noodzaak van de verordening is gebleken uit de jurisprudentie van de Raad van State. In haar uitspraken van 15 augustus 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BX4681, ECLI:NL:RVS:2012:BX4675, ECLI:NL:RVS:2012:BX4676) heeft de Raad van State geconcludeerd dat bij kennisgevingen op grond van artikel 3:12 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) die elektronisch plaatsvinden tevens artikel 2:14 lid 2 Awb van toepassing is.

Bij de toepassing van art. 3:12 lid 1 Awb komt het college een zekere vrijheid toe, mits aldus een geschikte wijze van kennisgeving van het ontwerpbesluit plaatsvindt. Volgens de memorie van toelichting bij de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Kamerstukken II, 1999-2000, 27 023, nr. 3, blz. 14) moet daarbij worden voldaan aan de voorwaarde dat de kennisgeving daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die naar verwachting bedenkingen kunnen hebben tegen het ontwerpbesluit. Daarbij geldt het ambtsgebied van de desbetreffende gemeente niet als criterium, aldus de memorie van toelichting. Kennisgeving via het internet kan een geschikte wijze van kennisgeving als bedoeld in art. 3:12 lid 1 Awb zijn. Art. 2:14 lid 2 en art. 3:12 lid 1 Awb dienen in onderlinge samenhang aldus te worden uitgelegd dat op grond daarvan vereist is dat, in verband met art. 3:11 lid 1 en art. 3:15 lid 1, van een ontwerpbesluit op ten minste één niet-elektronische, geschikte wijze als bedoeld in art. 3:12 lid 1 kennis wordt gegeven, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

Dit betekent dat een ontwerpbesluit op ten minste één niet-elektronische wijze als bedoeld in artikel 3:12 lid 1 kennis moet worden gegeven, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Uitsluitend plaatsing op internet is onvoldoende als niet bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Indien de gemeente Asten ook haar kennisgevingen omtrent ontwerpbesluiten dus enkel via het elektronische gemeenteblad wil publiceren dan is het vaststellen van deze verordening noodzakelijk. Met deze verordening wordt een aanvullende juridische basis gegeven aan de elektronische bekendmaking van (ontwerp)besluiten van de gemeentelijke bestuursorganen.

Naast de kennisgevingen zal de gemeente Asten ook de besluiten van algemene strekking, zoals bedoeld in artikel 3:42 lid 2 Awb, en andere berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, zoals bedoeld in artikel 2:14 lid 2 Awb, elektronisch bekendmaken.

Voor de meeste besluiten is met de plaatsing van de tekst in het elektronisch gemeenteblad de bekendmaking afgerond, voor een aantal besluiten is in bijzondere wet- en regelgeving een andere wijze van bekendmaking vereist, zoals de verkeersbesluiten en bestemmingsplannen. De bekendmakingen van deze besluiten zullen dan ook via die voorgeschreven wijze geschieden.

Het elektronisch gemeenteblad zal via de landelijk voorziening GVOP worden uitgegeven.