Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats

Geldend van 01-11-2013 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats

Burgemeester en wethouders van Westland,

gelet op artikel 19, derde lid van de Beheersverordening begraafplaatsen Westland 2013;

besluiten

vast te stellen de volgende nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • b.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • c.

  grafbeplanting: winterharde beplanting.

Artikel 2. Aanvraag vergunning

 • 1. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken wordt een werktekening ingediend.

 • 2. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters et cetera ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

 • 3. Grafkelders bestaan uit segmenten ter hoogte van maximaal 0,50m en zijn vervaardigd van solide beton. Voor alle overige zaken met betrekking tot een grafkelder gelden de bepalingen zoals genoemd in artikel 2.

Artikel 3. Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4. Gedenkteken

 • 1. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van de bepaalde maatvoering niet overschrijden te weten:

  • -

   particulier graf: 1,80m x 0,90m x 0,10m – liggend model/ 0,90m x 0,90m x 0,10m – staand model;

  • -

   algemeen graf: 0,40m x 0,50m x 0,06m - liggend model;

  • -

   grafkelder: 2,45m x 1,05m x 0,10m;

  • -

   grafkelder De Lier: 2,50m x 1,10m x 0,10m;

  • -

   kindergraf: 0,40m x 0,50m x 0,06m;

  • -

   urnengraf: 0,60m x 0,60m x 0,06m – liggend model;

  • -

   urnennis: afhankelijk van de nis

  • -

   gedenkplaats: 0,60m x 0,60m x 0,04m.

 • 2. Er gelden beperkingen ten aanzien van de maatvoering van de gedenktekens. Binnen de grenzen is vrijheid tot modellering van het gedenkteken. De grenzen staan borg voor een zekere uniformiteit. Gemodelleerde gedenktekens in de vorm van een kei dienen een maximaal gewicht te hebben van 80 kg.

 • 3. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals glas, natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 4. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden door bronzen of roestvrijstalen pennen, een cementspecie of een deugdelijke lijmverbinding. Het geheel moet worden bevestigd op een betonfundering.

 • 5. Het is alleen toegestaan binnen de maatvoering van het gedenkteken los grind of steenslag aan te brengen in een raamwerk van beton en met een kleinere diameter (fractie) dan 1 cm.

 • 6. Wanneer een bestaande grafbedekking (gedenkteken en/of grafbeplanting) gewijzigd of aangevuld wordt behoeft voor de vergunning geen verschuldigd recht te worden betaald.

 • 7. Wanneer een bestaande grafbedekking (gedenkteken) tijdelijk moet worden verplaatst in verband met een bijzetting in het bestaande graf zullen de werkzaamheden door de gemeente worden uitgevoerd. Indien het gedenkteken afwijkend van vorm, afmeting en gewicht is zullen deze werkzaamheden op kosten van de rechthebbende door derden moeten worden uitgevoerd.

Artikel 5. Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 6. Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op de dag waarop de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Westland 2013 in werking treedt, onder gelijktijdige intrekking van de huidige nadere regels, te weten het Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen zoals vastgesteld op 14 september 2010.

 • 2. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2013,
de secretaris, de voorzitter,
M.van Beek J. van der Tak

TOELICHTING UITVOERINGSBESLUIT VOOR DE GRAFBEDEKKINGEN

Artikel 1.

Het vereiste van een vergunning geldt ook voor de winterharde beplantingen op een graf. Niet ieder blijvend gewas is geschikt om op een graf te worden aangebracht. Sommige van deze gewassen kunnen de gedenktekens schaden. Overleg tussen de rechthebbende of belanghebbende en de beheerder van de begraafplaats over de keuze van winterharde beplanting is daarom gewenst.

Artikel 2.

Op de werktekeningen zullen ook gegevens moeten worden vermeld als de naam van de rechthebbende op het graf en de plaats van het graf (vak en nummer). Het materiaal en de grootte van de letters en figuren verdient aandacht, aangezien de bevestiging soms kan loslaten. In de praktijk vindt ten behoeve van de nabestaanden meestal een controle plaats of het werk overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd. Daarom kan een volledige opgave van de tekst, het lettertype en de figuratie van betekenis zijn.

Artikel 3.

De bekendmaking van de beschikking van burgemeester en wethouders geschiedt door middel van toezending of uitreiking aan de aanvrager.

Artikel 4.

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 5.

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 6.

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 7.

Dit artikel spreekt voor zich.