Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014

Geldend van 12-12-2013 t/m 31-12-2014

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014

De raad van de gemeente Heeze-Leende;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2013, nr. 13.54;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

  

besluit vast te stellen de:

 

"Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’ of 'etmaal': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag of etmaal als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

a.    in behandeling nemen van een aanvraag om een verklaring omtrent inkomen en vermogen;

b.    afgifte van een collectevergunning;

c.    afgifte van een vergunning voor kledinginzamelingen;

d.    afgifte van een vergunning ten behoeve van activiteiten georganiseerd in het kader van ontwikkelingshulp.

e.    afgifte van een evenementenvergunning ten behoeve van culturele activiteiten die door instellingen worden georganiseerd die reeds door de gemeente Heeze-Leende worden gesubsidieerd.

f.    diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4. van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

g.   het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van artikel 1.16.3, in het geval sprake is van het dienen van het algemeen belang. in het kader van de volksgezondheid.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur zoals een digitale kennisgeving via digitale media. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door uitreiking of toning van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan:

  -    indien de kennisgeving betrekking heeft op titel 2 van de tarieventabel, in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld en de tweede twee maanden later.

  - in de overige gevallen, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkom­stig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgeno­men bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • -

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • -

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • -

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • -

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • -

   hoofdstuk 12 (kansspelen);

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De "Legesverordening 2013", vastgesteld op 10 december 2012 door de gemeenteraad van Heeze-Leende, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van in gang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 5. Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2014".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad voornoemd, d.d. 9 december 2013
de voorzitter,
de griffier,

Tarieventabel leges

Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014

Indeling tarieventabel

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 12 Kansspelen

Hoofdstuk 13 Telecommunicatie

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 15 Leegstandwet

Hoofdstuk 16 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 -vervallen-

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 -vervallen-

Hoofdstuk 10 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

Hoofdstuk 11 Archeologie

Hoofdstuk 12 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Kinderopvang

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een door burgemeester en wethouders aangewezen locatie op:

 

 

1.1.1.1

maandag t/m donderdag tijdens kantooruren met uitzondering van dinsdag van 10.00 – 10.30 uur

vrijdag tot 12.30 uur

340,00

1.1.1.2

maandag t/m donderdag buiten kantooruren en vrijdag vanaf 12.30 uur

450,00

1.1.1.3

zaterdag tot 17.00 uur

543,00

1.1.1.4

zaterdag vanaf 17.00 uur, zondag, een algemeen erkende feestdag en een dag waarop het gemeentehuis is gesloten

700,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een incidentele locatie op:

 

 

1.1.2.1

maandag t/m donderdag tijdens kantooruren met uitzondering van dinsdag van 10.00 – 10.30 uur

vrijdag tot 12.30 uur

583,00

1.1.2.2

maandag t/m donderdag buiten kantooruren en vrijdag vanaf 12.30 uur

693,00

1.1.2.3

zaterdag tot 17.00 uur

786,00

1.1.2.4

zaterdag vanaf 17.00 uur, zondag, een algemeen erkende feestdag en een dag waarop het gemeentehuis is gesloten

943,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

1.1.3.1

indien géén sprake is van een ceremonie

56,00

1.1.3.2

indien sprake is van een ceremonie

 

 

1.1.3.2.1

maandag t/m donderdag tijdens kantooruren met uitzondering van dinsdag van 10.00 – 10.30 uur

vrijdag tot 12.30 uur

340,00

1.1.3.2.2

maandag t/m donderdag buiten kantooruren en vrijdag vanaf 12.30 uur

450,00

1.1.3.2.3

zaterdag tot 17.00 uur

543,00

1.1.3.2.4

zaterdag vanaf 17.00 uur, zondag, een algemeen erkende feestdag en een dag waarop het gemeentehuis is gesloten

700,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een reeds

bevestigde datum of tijdstip van:

de voltrekking van een huwelijk,

de registratie van een partnerschap of

de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

21,40

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het annuleren van een reeds bevestigde datum van:

een huwelijk,

de registratie van een partnerschap of

de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

21,40

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

24,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

21,40

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

100,00

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

100,00

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

100,00

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt

100,00

1.2.2.2

in andere gevallen dan bedoeld in subonderdeel 1.2.2.1

100,00

1.2.3

Indien aan de aanvrager van een reisdocument reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

 

40%

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

38,45

1.3.2

Indien aan de aanvrager van een rijbewijs reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

 

40%

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking:

11,10

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

183,00

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

830,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

1.125,00

1.4.2.3

tot het verstrekken van een overzicht van de persoonslijst op verzoek van de ingeschrevene/burger, anders dan bij eerste inschrijving

7,95

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit

basisregistratie personen

2,27

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

21,40

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

7,95

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

0,23

 

met een maximum per bericht van

5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

22,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

4,50

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting met toelichting

90,00

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening met toelichting

90,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.2.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

1.7.2.1.1

op de verslagen van de openbare raadsvergaderingen en de verslagen van de openbare commissievergaderingen

85,00

1.7.2.1.2

op de agenda en de voorstellen van de raadsvergaderingen

41,60

1.7.2.1.3

op de agenda en de stukken behorende bij de vergaderingen van de raadscommissies

41,60

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van duplicaten van de algemene beschouwingen van de raadsfracties en het antwoord hierop van burgemeester en wethouders

35,40

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de gemeentelijke informatiebladen

38,50

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekken van een afdruk van gegevens uit kadastrale stukken, middels kadaster-on-line, bij contante betaling, indien het betreft:

 

 

1.8.1.1

een hypothecair bericht object, per object:

10,40

1.8.1.2

een kadastraal bericht object, per object:

10,40

1.8.1.3

een kadastraal bericht persoon, per object:

10,40

1.8.1.4

een uittreksel kadastrale kaart:

10,50

1.8.1.5

een objectlijst, per object (eerste 20 gratis):

0,80

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

10,80

1.8.2.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

10,80

1.8.3

indien er niet contant betaald wordt en er een rekening moet worden gestuurd wordt het overeenkomstig 1.8.1. tot en met 1.8.2. berekende bedrag verhoogd met

5,00

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

30,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

12,50

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

7,95

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

21,40

 

Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.11.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

81,50

1.11.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

31,60

1.11.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing

31,60

1.11.4

voor een ontheffing voor de zondagavondopenstelling op basis van artikel 3 lid 4 Winkeltijdenwet juncto artikel 6 Verordening winkeltijden Heeze-Leende

500,00

1.11.5

indien de, op grond van onderdeel 1.11.4, gevraagde ontheffing niet wordt verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 75% van de geheven leges verleend.

 

 

 

Hoofdstuk 12 Kansspelen

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen,

 

 

 

voor één kansspelautomaat voor onbepaalde tijd

204,00

 

voor twéé kansspelautomaten voor onbepaalde tijd

357,00

 

Voor speelhallen voor een periode van twaalf maanden bedraagt: € 22,50 + het aantal speelautomaten x € 34,00

 

 

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

20,40

 

Hoofdstuk 13 Telecommunicatie

1.13.1

Reikwijdte en begripsbepaling

 

 

1.13.1.1

Dit hoofdstuk heeft betrekking op vergunningverlening nutsbedrijven en instemmingsbesluit telecom-aanbieders voor de uniforme aanpak voor het hebben, (ver)leggen en onderhouden van kabels en leidingen.

 

 

1.13.1.2

Onder maagdelijk terrein wordt verstaan: nieuwbouwlocaties, die omschreven worden als grondexploitatiecomplexen zowel bij in- en uitbreidlocaties alsook bij nieuwe bestemmings-plannen waar geen infrastructuur aanwezig is.

 

 

1.13.2

Verkrijgen instemmingsbesluit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

1.13.2.1

een melding in verband met het verkrijgen van het instemmingsbesluit omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en het Handboek Kabels en Leidingen voor gebruik van gemeenten, die deel uitmaken van het SRE, inclusief de procedure voor beschrijvingen van aanvraag vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen:

361,20

1.13.2.1.1

indien het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke voorzover de werkzaamheden plaatsvinden in/of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met:

1,74

1.13.2.1.2

Indien de onder 1.13.2.1.1 vermelde werkzaamheden worden verricht in of op nieuwbouwlocaties met de kwalificatie van maagdelijk terrein als bedoeld in 1.13.1.2, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

 

 

 

 

1,16

1.13.1.3

De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën huisaansluitingen lengten voor de telecom-aanbieders:

a. < 25 meter:

b. ≥ 25 meter en ≤ 100 meter:

en de variabele kosten per meter sleuf:

c. > 100 meter wordt verwezen naar de bedragen genoemd in 1.13.3.1 en 1.13.3.1.1

 

 

 

 

 

gratis

180,59

0,87

 

 

1.13.3

Verkrijgen vergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

1.13.3.1

een aanvraag in verband met het verkrijgen van vergunning omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in de APV, artikel 2:11 en het Handboek Kabels en Leidingen voor gebruik voor gemeenten, die deel uitmaken van het SRE inclusief de procedure voor beschrijvingen van aanvraag vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen:

361,20

1.13.3.1.1

indien het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke voorzover de werkzaamheden plaatsvinden in/of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met:

1,74

1.13.3.1.2

indien de onder 1.13.3.1.1 vermelde werkzaamheden worden verricht in/op nieuwbouwlocaties met de kwalificatie van maagdelijk terrein als bedoeld in 1.13.1.2, per strekkende meter sleuf vermeerderd met:

 

 

 

 

1,16

1.13.2.3

De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën huisaansluitingen lengten voor de nutsbedrijven (gas, water, elektra):

a. < 25 meter:

b. ≥ 25 meter en ≤ 100 meter:

en de variabele kosten per meter sleuf:

c. > 100 meter wordt verwezen naar de bedragen genoemd in 1.13.3.1 en 1.13.3.1.1

 

 

 

 

 

 

gratis

180,59

0,87

 

 

 

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.14.1.

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

163,00

1.14.2.

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1. van de Regeling voertuigen

163,00

1.14.3.

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Indien voor het in behandeling nemen van deze aanvraag medisch advies dient te worden gevraagd, wordt het genoemde tarief verhoogd met

 

12,25

 

45,00

1.14.4.

tot het nemen van tijdelijke verkeersbesluiten ten behoeve van activitei-ten/evenementen op grond van artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994

verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan de behandeling van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe kosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege de heffingsambtenaar is opgesteld.

 

 

 

 

37,50

1.14.5.

tot het aanwijzen van verkeersregelaars ten behoeve van activiteiten-/evenementen op grond van de Regeling Verkeersregelaars

46,90

1.14.6.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149.1. van de Wegenverkeerswet 1994

47,50

 

Hoofdstuk 15 Leegstandwet

1.15.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

1.15.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

222,00

1.15.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

111,00

Hoofdstuk 16 Diversen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.16.1.1

gewaarmerkte stukken:

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

5,40

1.16.1.2

niet gewaarmerkte stukken:

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.16.1.2.1

voor de eerste pagina

0,65

1.16.1.2.2

voor de tweede en elke volgende pagina

0,20

1.16.1.3

kaarten, tekeningen en fotokopieën daarvan:

kaarten, tekeningen en fotokopieën daarvan, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of fotokopie van:

 

 

formaat A4 of kleiner

2,60

groter dan formaat A4, doch kleiner dan formaat A2

6,20

formaat A2 of groter, doch kleiner dan formaat A0

9,90

formaat A0 of groter

13,15

1.16.1.4

een beschikking of verklaring op aanvraag:

een beschikking of verklaring op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

18,20

1.16.1.5

stukken of uittreksels gemaakt op verzoek van aanvrager:

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

1,00

1.16.1.6

een digitale gegevensdrager, per stuk

11,30

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een papieren exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening

33,90

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning:

 

 

1.16.3.1

voor het in gebruik nemen van de weg of een weggedeelte anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan of het innemen van een standplaats of het doen van uitstallingen op de weg, als bedoeld in artikel 2:10 Algemene plaatselijke verordening

87,00

 

Indien de aanvraag als bedoeld in 1.16.3.1 betreft:

 

 

1.16.3.1.1

een vergunning op of aan de weg kleinschalig

hiermee wordt bedoeld bewegwijzering zoals pijlen en bordjes om een route aan te geven ten behoeve van recreatieve tochten zoals mountainbike-, wandel- en fietstochten, waarbij de bordjes/pijlen niet langer dan 48 uur hangen.

17,50

1.16.3.1.2

een vergunning op of aan de weg spandoek

hiermee wordt bedoeld een spandoek ten behoeve van niet commerciële activiteiten zoals een collecte of evenement, waarbij het spandoek niet langer dan twee weken hangt.

17,50

1.16.3.2

voor het innemen van een standplaats of het doen van uitstallingen op de weg, als bedoeld in artikel 5:17 Algemene plaatselijke verordening geldig voor:

 

 

1.16.3.3

a. een jaar voor 1 dagdeel per week

b. een jaar voor 2 dagdelen per week

c. een jaar voor 3 of meer dagdelen per week

d. maximaal 1 maand en 1 tot 4 dagdelen per week

e. maximaal 3 maanden en meer dan 4 dagdelen per week

f. maximaal een week en een onbeperkt aantal dagdelen

g. overige situaties per dag

25,00

45,00

65,00

35,00

55,00

75,00

30,00

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.16.4.1

tot het afgeven van een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van café’s en dergelijke inrichtingen geldig voor één etmaal

30,60

1.16.4.2

tot het afgeven van een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van café’s en dergelijke inrichtingen geldig voor 1 nacht per week voor een periode van 12 maanden

122,40

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, op basis van de basislijst bouwkosten 2013, welke is opgesteld door het ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht).

Indien de door de aanvrager opgegeven bouwkosten hoger zijn dan het hierboven genoemde bedrag op basis van de basislijst bouwkosten 2013, dan wordt onder bouwkosten verstaan het door de aanvrager opgegeven bedrag.

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag die betrekking heeft op een bouwactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder a van de Wabo, om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

met een maximum van

 

 

 

 

50%

2.000,00

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

 

2.2.2

Voor het in behandeling nemen van een verzoek of aanvraag in verband met het verkrijgen van een schriftelijke bevestiging van het feit of een voorgenomen project in het kader van de Wabo al dan niet vergunningsplichtig is, bedragen de kosten

180,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

2.3.1.

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

 

 

 

2.3.1.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, indien de bouwkosten:

 

 

minder bedragen dan € 10.000,00: 

357,00

- € 10.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00:

357,00

vermeerderd met 3,29% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 10.000,00 te boven gaan;

 

 € 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 100.000,00:

1.673,00

vermeerderd met 2,88% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 50.000,00 te boven gaan;

 

€ 100.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 250.000,00: 

€ 

3.113,00

 vermeerderd met 2,47% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 100.000,00 te boven gaan;

 

 

€ 250.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,00:

6.815,00

vermeerderd met 2,05% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 250.000,00 te boven gaan;

 

€ 500.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 1.000.000,00:

11.941,00

vermeerderd met 1,78% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 500.000,00 te boven gaan;

 

 € 1.000.000,00 bedragen of meer:

20.815,00

 

vermeerderd met 1,64% van het bedrag waarmee die bouwkosten 1.000.000,00 te boven gaan.

 

2.3.1.1.2

In afwijking van het bepaalde in 2.3.1.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een bouwvergunning voor een civieltechnisch werk, zoals een brug, tunnel, viaduct, sluis en dergelijke, indien de bouwkosten:

 

 

 

- minder bedragen dan € 20.000,00:

357,00

 

€ 20.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00:

357,00

 

vermeerderd met 1,69% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 20.000,00 te boven gaan;

 

 

 

€ 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 100.000,00:

864,00

 

vermeerderd met 1,46% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 50.000,00 te boven gaan;

 

 

 

€ 100.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 250.000,00:

1.594,00

 

vermeerderd met 1,24% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 100.000,00 te boven gaan;

 

 

 

€ 250.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,00:

3.454,00

 

vermeerderd met 1,11% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 250.000,00 te boven gaan;

 

 

 

€ 500.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 1.000.000,00:

6.229,00

 

vermeerderd met 0,94% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 500.000,00 te boven gaan;

 

 

 

€ 1.000.000,00 bedragen of meer:

10.929,00

 

vermeerderd met 0,74% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 1.000.000,00 te boven gaan.

 

 

 

 

 

 

 

Extra welstandstoets

 

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor voor de tweede of meerdere keer een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

 

 

 

160,00

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

 

 

738,00

 

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

 

 

 

260,00

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

425,00

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

375,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 

804,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

3.085,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

 

964,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

 

324,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

 

 

432,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

 

 

432,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

432,00

2.3.3.9

Indien voor de in 2.3.3 genoemde procedures een verzoek om vaststelling van een hoger geluidgrenswaarde dan de voorkeursgrenswaarde moet worden aangevraagd, worden de onder 2.3.3 vermelde bedragen verhoogd met:

 

 

 

 

 

 

500,00

2.3.3.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een principeverzoek tot wijzigen of afwijken van een bestemmingsplan:

 

 

804,00

 

 

 

 

2.3.4.1

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

204,00

 

Dit bedrag wordt vermeerderd met een toeslag zoals hieronder aangegeven:

 

 

 

indien de gebruiksoppervlakte van een bouwwerk:

 

 

 

- minder is dan 100 m2:

142,00

 

- 100 m2 is of meer; doch minder dan 500 m2: 1,365 per m2;

 

 

 

500 m2 is of meer; doch minder dan 2.000 m2:

714,00

 

vermeerderd met 0,44 per m2 waarmee die oppervlakte de 500 m2 te boven gaat;

 

 

 

2.000 m2 is of meer; doch minder dan 5.000 m2:

1.530,00

 

vermeerderd met 0,113 per m2 waarmee die oppervlakte de 2.000 m2 te boven gaat;

 

 

 

5.000 m2 is of meer; doch minder dan 45.000 m2:

2.040,00

 

vermeerderd met 0,0385 per m2 waarmee die oppervlakte de 5.000 m2 te boven gaat;

 

 

 

- 45.000 m2 is of meer:

3.570,00

2.3.4.2

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.4.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk voor een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken):

 

10% van legestarief onderdeel 2.3.4.1

 

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.4.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging danwel tot uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief indien het betreft:

a. uitbreiding van een inrichting:

het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.4.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

b. gewijzigd gebruik van de gehele inrichting:

50% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.4.1

c. gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting:

50% van het legestarief vermeld onder 2.3.4.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte

 

 

 

Ontheffing verbod openvuur en roken

a. een ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.5. tweede lid van de brandbeveiligingsverordening:

b. een toestemming ingevolge artikel 3 aanhef en onderdeel c van het Besluit gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen voor het landen en opstijgen van een helikopter op een niet als luchtvaartterrein aangewezen terrein:

 

 

 

 

 

 

45,00

 

 

45,00

 

Opstijgen luchtballon

een toestemming ingevolge artikel 4 aanhef en onderdeel b van het Besluit niet aangewezen luchtvaartterreinen voor het opstijgen van een luchtballon op een niet als luchtvaartterrein aangewezen terrein:

 

 

 

45,00

 

Brandrapporten

inlichtingen uit brandrapporten van plaatsgehad hebbende branden, alsmede inlichtingen over brandschade of andere vormen van hulpverlening door de brandweer:

 

 

 

12,00

 

Het tarief, zoals vermeld onder 2.3.4.1, wordt verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe kosten, met betrekking tot brandpreventieadviezen, blijkende uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

 

 

2.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.5.1.1

indien het betreft een rijksmonument:

 

 

2.3.5.1.1.1

categorie kastelen/kerken/molens

- restauraties boven € 1.000.000,00

- restauraties tot en met € 1.000.000,00

 

 

1.135,00

570,00

2.3.5.1.1.2

categorie boerderijen en woonhuizen

- totale restauratie

- (bestemmings-)wijzigingen

 

 

910,00

225,00

2.3.5.1.2

indien het betreft een gemeentelijk monument:

 

 

2.3.5.1.2.1

categorie kerken

670,00

2.3.5.1.2.2

categorie boerderijen en woonhuizen

335,00

2.3.5.1.2.3

kleine objecten

115,00

 

 

 

 

 

Sloopactiviteiten

 

 

2.3.6

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk:

 

 

 

- In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of

 

 

 

- met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of

 

 

 

- als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo, of

 

 

 

- in een beschermd stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, of

 

 

 

- als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo,

 

 

 

bedraagt het tarief:

 

 

 

- tot en met 50 m3

150,00

 

- van 51 m3 tot en met 100 m3

300,00

 

- van 101 m3 tot en met 500 m3

450,00

 

- boven 500 m3

600,00

 

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

2.3.7

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

2.3.8

Vervallen

 

 

 

 

 

 

2.3.9

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

82,00

 

 

 

 

2.3.10

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

 

 

 

 

90,00

2.3.10.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

 

 

90,00

 

 

 

 

2.3.11

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

 

 

90,00

 

 

 

 

2.3.12

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.12.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

90,00

2.3.12.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

90,00

2.3.12.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

 

 

 

 

90,00

2.3.12.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

90,00

 

 

 

 

2.3.13

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.13.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.13.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

2.3.14

Beoordeling rapporten

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.14.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

200,00

2.3.14.2

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoeksrapport

515,00

2.3.14.3

voor de beoordeling van een luchtkwaliteitsonderzoeksrapport

515,00

2.3.14.4

voor de beoordeling van een onderzoeksrapport externe veiligheid

515,00

 

 

 

 

2.3.15

Advies

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

 

 

 

 

85,00

 

 

 

 

2.3.16

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.16.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

165,00

2.3.16.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

165,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.6, intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, echter voordat op de aanvraag is besloten, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.6, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag schriftelijk is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

40%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 of 2.3.6 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits de aanvraag om teruggaaf binnen 6 maanden na het weigerings-besluit schriftelijk is ingediend. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

50%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Minimaal geheven bedrag ná teruggaaf

 

 

 

Ná teruggaaf is het resterende geheven bedrag minimaal:

500,00

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6  vervallen

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevings-vergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 

 

250,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

2.900,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

2.146,00

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan waarvan de aanvraag meeloopt met een gemeentelijk bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

 

2.478,00

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het opstellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening

 

1.670,00

2.8.5

Indien voor een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan een rapport wordt beoordeeld:

 

 

2.8.5.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

355,00

2.8.5.2

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoeksrapport

515,00

2.8.5.3

voor de beoordeling van een luchtkwaliteitsonderzoeksrapport

515,00

2.8.5.4

voor de beoordeling van een onderzoeksrapport externe veiligheid

515,00

Hoofdstuk 9  vervallen

Hoofdstuk 10 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

2.10.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk geldt de tekst van de woningwet en Wet ruimtelijke ordening zoals deze luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wabo.

 

 

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een gewijzigde aanvraag tot het verlenen van een bouwvergunning eerste fase als bedoeld in artikel 56a, achtste lid, van de Woningwet

 

 

 

37,5 %

2.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een bouwvergunning tweede fase als bedoeld in artikel 56a van de Woningwet

 

 

 

 

 

75%

 

van de tarieven genoemd in subonderdeel 2.3.1.1

 

 

2.10.4

Met betrekking tot de aanvragen bedoeld in de onderdelen 2.10.2 en 2.10.3 zijn de subonderdelen 2.3.3.1 tot en met 2.3.3.5 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

 

 

2.10.4.1

subonderdeel 2.3.3.1 toepassing vindt als artikel 3.6, eerste lid, onder a of c, of artikel 3.38, vierde lid, van de Wetruimtelijke ordening wordt toegepast (binnenplanse wijziging of ontheffing; ontheffing binnen beheersverordening);

 

 

2.10.4.2

subonderdeel 2.3.3.2 toepassing vindt als artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (ontheffing van bestemmingsplan op grond van algemene maatregel van bestuur)

 

 

2.10.4.3

subonderdeel 2.3.3.3 toepassing vindt als artikel 3.10 of artikel 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (projectbesluit of buitentoepassingverklaring beheersverordening);

 

 

2.10.4.4

subonderdeel 2.3.3.4 toepassing vindt als artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (tijdelijke ontheffing van bestemmingsplan)

 

 

2.10.4.5

subonderdeel 2.3.3.5 toepassing vindt als artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast (ontheffing van exploitatieplan).

 

 

 

Hoofdstuk 11 Archeologie

2.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het schriftelijk verstrekken van adviezen inzake archeologische waarden en verwachtingen op basis van uurtarief

 

 

110,00

2.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Programma's van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen, KNA 3.1

 

 

800,00

2.11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Plannen van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek

 

 

220,00

2.11.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van offertes tot het doen van archeologisch (voor)onderzoek

 

 

220,00

2.11.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van rapporten die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek,

 

 

2.11.5.1

ex art. 39 lid 2 MW

670,00

2.11.5.2

ex art. 40 lid 1 MW

890,00

2.11.5.3

ex art. 41, lid 1 MW

325,00

2.11.5.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van tweede versies van rapporten die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek, ex art. 39 lid 2 MW, ex art. 40 lid 1 MW, ex art. 41, lid 1 MW (ongeacht het soort archeologisch onderzoek)

 

 

 

 

325,00

 

Hoofdstuk 12 In deze titel niet benoemde beschikking

2.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

 

150,00

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3, van de Drank- en Horecawet

357,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het wijzigen van een reeds verstrekte vergunning

71,50

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

71,50

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 Algemene plaatselijke verordening

153,00

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld onder 3.1.1. en het gelijktijdig in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld onder 3.1.4.

459,00

3.1.6

Indien de, op grond van dit hoofdstuk, gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 75% van de geheven leges verleend

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een evenement :

 

 

3.2.1.1

tot en met 1.000 bezoekers

25,50

3.2.1.2

meer dan 1.000, doch 5.000 bezoekers of minder

71,50

3.2.1.3

meer dan 5.000 bezoekers

255,00

3.2.1.4

tot het opnieuw inregelen en verzegelen van een muziekbegrenzer ten einde deze weer te laten voldoen aan de in de muziekvergunning gestelde voorwaarden

61,00

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of het wijzigen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:4. van de Algemene plaatselijke verordening

 

 

 

 

 

 

816,00

 

Hoofdstuk 4 Kinderopvang

4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

4.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

780,00

4.1.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

495,00

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde beschikking

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

 

150,00

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 9 december 2013

 

De griffier van gemeente Heeze-Leende,