Regeling vervallen per 01-01-2023

Aanwijzingsbesluit afvoer hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013

Geldend van 15-11-2013 t/m 31-12-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit afvoer hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

overwegende dat het wenselijk is om gebieden aan te wijzen waar het brengen van afvloeiend hemelwater of van grondwater in een voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dient te worden beëindigd;

gelet op artikel 2, eerste lid, van de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013,

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit afvoer hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013.

Artikel 1 Gebiedsaanwijziging

Als gebieden in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013, worden aangewezen de blauwgekleurde gebieden op de als bijlage bij dit besluit opgenomen kaart.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit afvoer hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 2 april 2013.
Het college voornoemd,
D. Broere L.M.B.C. Wagenaar-Kroon
algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester

Bijlage

Kaart behorende bij Aanwijzingsbesluit afvoer hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013