Verordening Participatie Platform 2011

Geldend van 21-11-2013 t/m heden

Intitulé

Verordening Participatie Platform 2011

Corsaregistratienummer: 11.30901

De Raad van de gemeente Hoorn

 • -

  gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • -

  gelet op de Gemeentewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet werk en bijstand en eventuele opvolgers van deze wetten.

Besluit:

 • -

  vast te stellen de Verordening Participatie Platform 2011,

 • -

  de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen;

Verordening Participatie Platform 2011

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Participatie: betrokkenheid bij en deelname aan de samenleving;

 • b.

  Participatie Platform: een samenwerking tussen de gemeente en maatschappelijke organisaties;

 • c.

  Participatiebijeenkomst: bijeenkomst waar de maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden, waaronder burgers, kunnen meepraten over beleid op het gebied van Wmo en Wwb (en eventuele opvolgers van deze wetten), jeugd en ouderen;

 • d.

  Werkterreinen: de werkterreinen Wmo en Wwb (en eventuele opvolgers van deze wetten) en andere wetgeving die betrekking heeft op jeugd en ouderen;

 • e.

  Professional: afgevaardigde van een maatschappelijke organisatie op het gebied van de genoemde werkterreinen;

 • f.

  Social media: verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen, zoals Twitter, YouTube, Linkedin, Facebook, waarbij groepen samen komen om te communiceren over onderwerpen die zij belangrijk vinden;

 • g.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn.

Artikel 2. Doel

Het doel van het Participatie Platform is om iedereen die dat wenst in te laten spreken op de ontwikkeling van beleid op het gebied van de Wmo en de Wwb en eventuele opvolgers van deze wetten. Voor de gemeente is de themabijeenkomst een mogelijkheid om input te krijgen voor interactieve beleidsvorming.

Artikel 3. Taakstelling Participatie platform

Het Participatie Platform praat en adviseert tijdens themabijeenkomsten over alles wat betrekking heeft op de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet werk en bijstand, Wet investering in jongeren en eventuele opvolgers van deze wetten en andere aanverwante wetgeving. De deelnemers aan het Participatie Platform geven het college gevraagd en ongevraagd advies.

Artikel 4. Samenstelling Participatie platform

 • a.

  Het Participatie Platform heeft een vaste afvaardiging van maximaal twaalf professionals die een goede afspiegeling vormen van het werkterrein van de wetten waarop deze verordening van toepassing is.

 • b.

  In ieder geval heeft een professional zitting vanuit de doelgroepen jeugd en ouderen.

 • c.

  Naast de vaste afvaardiging kunnen overige geïnteresseerden deelnemen.

 • d.

  Het Participatie Platform heeft een onafhankelijke voorzitter die de bijeenkomsten voorzit.

 • e.

  Het college benoemt de organisaties waaruit de professionals worden afgevaardigd voor een periode van vier jaar gelijkvallend met de collegeperiode. Herbenoeming is mogelijk.

 • f.

  De deelnemers ontvangen geen presentievergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en/of themabijeenkomsten.

Artikel 5. Themabijeenkomsten

 • 1.

  Twee tot viermaal per jaar organiseert het college een themabijeenkomst over relevante ontwikkelingen of documenten binnen het werkterrein van deze verordening.

 • 2.

  Op deze bijeenkomsten worden de aanwezigen geïnformeerd over en mag men inspreken op alle relevante zaken binnen het werkterrein.

 • 3.

  Alle geïnteresseerde burgers en professionals kunnen zich aanmelden voor de themabijeenkomsten. Er worden tijdig uitnodigingen of openbare kennisgevingen verspreid - waarbij onder meer gebruik gemaakt wordt van social media.

 • 4.

  De aanwezigen kunnen tijdens de themabijeenkomst het college advies geven of dat schriftelijk na de themabijeenkomst doen.

Artikel 6. Advisering

Het verslag van de bijeenkomst vormt de basis voor het advies aan het college en wordt gebruikt bij de ontwikkeling van beleid en documenten.

Artikel 7. De voorzitter

 • a.

  De voorzitter is onafhankelijk en daarom geen lid van het Participatie Platform.

 • b.

  De zittingsduur van de voorzitter is gelijk aan de benoemingsperiode van de maatschappelijke organisaties.

 • c.

  Tot de taak van de voorzitter behoren:

 • -

  het samen met de ambtelijk betrokkenen organiseren van de themabijeenkomsten;

 • -

  het voorzitten van de participatiebijeenkomsten;

 • -

  het Participatie Platform zo nodig vertegenwoordigen richting het college.

 • d.

  De voorzitter ontvangt een vergoeding voor het voorzitten de participatiebijeenkomsten. De vergoeding is gelijk aan de vergoeding van voorzitters van adviescommissies van het college.

Artikel 8. Ambtelijke ondersteuning

 • a.

  De ambtenaar die verantwoordelijk is voor het betreffende thema zorgt voor administratieve ondersteuning van het Participatie Platform.

 • b.

  De ambtelijk betrokkene is geen lid van het Participatie platform.

 • c.

  Tot de taken van de ambtelijk betrokkene behoren:

 • -

  zorgdragen voor de organisatie van de participatiebijeenkomst en bijkomende werkzaamheden (uitnodigingen, openbare bekendmaking, eventuele verspreiding van voorbereidende stukken).

 • -

  het maken van het verslag van de participatiebijeenkomsten.

 • -

  in zijn algemeenheid het zorgen voor een goede ondersteuning van het Participatie Platform, zodat deze zijn taak op een goede wijze kan uitvoeren.

Artikel 9. Informatievoorziening

 • a.

  Het college zorgt voor een goede en tijdige informatievoorziening.

 • b.

  Dit gebeurt door:

 • -

  openbare bekendmaking van de participatiebijeenkomst;

 • -

  verstrekken van informatie door gebruik van social media;

 • -

  op internet plaatsen van informatie en stukken;

 • -

  presentaties te (laten) geven op de participatiebijeenkomsten.

Artikel 8. Vertrouwelijkheidsplicht

Het college kan bepalen dat de deelnemers verplicht zijn tot vertrouwelijkheid van stukken en

informatie. Hierbij wordt de reden en duur van de vertrouwelijkheid aangegeven.

Artikel 9. Financiën

Voor het Participatie platform is jaarlijks in de begroting een budget opgenomen voor de kosten

die verband houden met het organiseren van de themabijeenkomsten.

Artikel 10. Reglement van Orde/werkwijze

 • a.

  Het Participatie platform hanteert voor zijn werkzaamheden een reglement van orde (zie bijlage).

 • b.

  Het reglement van orde voorziet in alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet.

Artikel 11. Citeertitel en inwerkingtreding

 • a.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Participatie Platform 2011.

 • b.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • c.

  De verordening 'Verordening Inspraak Orgaan Werk en Bijstand' , vastgesteld op 12 december 2006 en de verordening ' Verordening cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Hoorn, 2009' vastgesteld op 07 april 2009 , worden ingetrokken per 1 januari 2012

te bepalen dat dit besluit wordt bekendgemaakt door:

 • -

  opname in het Gemeenteblad

 • -

  middels publicatie in Westfries Weekblad

 • -

  het ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur;

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 13 december 2011

De gemeenteraad

De griffier,                                       de voorzitter,