Regeling vervallen per 15-10-2016

Verordening Cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoorn 2007

Geldend van 31-05-2007 t/m 14-10-2016 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2007

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoorn 2007

De raad van de gemeente Hoorn,

 • -

  gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ;

 • -

  gelet op artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • -

  gelet op artikel 150 van de Gemeentewet;

Besluit

vast te stellen de volgende

Verordening Cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoorn, 2007

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wmo: de wet maatschappelijke ondersteuning;

 • b.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Hoorn;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 • d.

  Cliëntenparticipatie Wmo: de gestructureerde wijze waarop de gemeente belanghebbenden betrekt bij de voorbereiding, uitvoering , monitoring en evaluatie van het gemeentelijke Wmo-beleid;

 • e.

  Wmo-cliëntenraad: door het college aan te wijzen raad, bestaande uit vertegenwoordigers van de doelgroepen uit de 9 prestatievelden van de Wmo, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en secretaris.

 • f.

  prestatieveld: aandachtsgebied waarop de gemeente prestaties moet leveren in het kader van de Wmo: zie voor de prestatievelden artikel 6 van deze verordening.

Artikel 2 Doelstelling van cliëntenparticipatie

 • 1. Bewerkstelligen dat belanghebbenden bij de Wmo door de gemeente worden betrokken bij de voorbereiding, uitvoering, monitoring en evaluatie van het Wmo-beleid.

 • 2. Belanghebbenden dragen bij aan de totstandkoming en verbetering van het integraal gemeentelijk Wmo-beleid.

Artikel 3 Instelling Wmo-cliëntenraad

Het college benoemd één Wmo-cliëntenraad die wordt betrokken bij de voorbereiding, uitvoering, monitoring en evaluatie van het beleid met betrekking tot de Wmo.

Artikel 4 Samenstelling Wmo-cliëntenraad

 • 1. De Wmo-cliëntenraad wordt samengesteld uit natuurlijke personen die deel uitmaken van één van de Wmo doelgroepen.

 • 2. Indien er geen vertegenwoordiger uit één van de doelgroepen beschikbaar is, kan een vertegen-woordiger van een belangenorganisatie deel uit maken van de Wmo-cliëntenraad.

 • 3. De Wmo-cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende doelgroepen:

  • a.

   ouderen

  • b.

   lichamelijk gehandicapten

  • c.

   verstandelijk gehandicapten/ouders met een gehandicapt kind

  • d.

   mantelverzorgers

  • e.

   vrijwilligers

  • f.

   cliënten met een psychische of psychosociale problematiek

  • g.

   jongeren

  • h.

   daklozen

  • i.

   verslaafden.

 • 4. Van iedere doelgroep neemt één vertegenwoordiger zitting in de Wmo-cliëntenraad, en kan één vervangend lid aangewezen worden.

 • 5. De gemeente Hoorn benadert de haar bekende organisaties die cliënten vertegenwoordigen en vraagt hen een lid voor de cliëntenraad af te vaardigen.

 • 6. De Wmo-cliëntenraad benoemt een secretaris uit zijn midden, evenals een plaatsvervangend voorzitter/secretaris.

 • 7. De gemeente wijst een ambtelijk ondersteuner aan voor de Wmo-cliëntenraad, die tevens alle vergaderingen bijwoont. Deze persoon is geen lid van de cliëntenraad.

 • 8. Het college kan, in overleg met de cliëntenraad, nadere regels stellen over de vertegenwoordiging van doelgroepen.

 • 9. Het college kan, in overleg met de cliëntenraad, doelgroepen toevoegen aan de cliëntenraad.

 • 10. De Wmo-cliëntenraad bestaat verder uit een onafhankelijk voorzitter die:

  • a.

   de vergaderingen leidt;

  • b.

   Wmo-cliëntenraad extern vertegenwoordigt.

Artikel 5 leden Wmo-cliëntenraad

 • 1. De leden, de vervangend leden en de voorzitter van de Wmo-cliëntenraad worden benoemd door het college. De leden van de Wmo-cliëntenraad worden betrokken bij de selectie van de voorzitter.

 • 2. De leden en de vervangend leden van de Wmo-cliëntenraad kunnen door het college uit hun functie worden ontheven.

 • 3. Het lidmaatschap van de Wmo-cliëntenraad is onverenigbaar met:

  • a.

   het lidmaatschap van de gemeenteraad, het college en/of raadscommissies.

  • b.

   het werknemerschap bij de gemeente Hoorn.

 • 4. Indien een lid van de Wmo-cliëntenraad een vertegenwoordiger is van een cliëntenorganisatie die de belangen van cliënten behartigt, spreekt dit lid uit naam van de doelgroep en neemt een onafhankelijk standpunt in.

 • 5. De leden van de Wmo-cliëntenraad betrachten integriteit en vertegenwoordigen de belangen van een doelgroep en niet de belangen van een organisatie.

 • 6. Leden van de Wmo-cliëntenraad wonen in de gemeente Hoorn of vertegenwoordigen de belangen van hun doelgroep wonende in de gemeente Hoorn.

 • 7. De voorzitter en de leden maken 4 jaar deel uit van de Wmo-cliëntenraad, met de mogelijkheid van verlenging met 4 jaar. De benoeming en verlenging wordt bij voorkeur zodanig geregeld dat telkens slechts de helft van het aantal leden van de Wmo-cliëntenraad tegelijkertijd aftreedt.

Artikel 6 Beleidsterreinen

In het kader van de cliëntenparticipatie wordt de Wmo-cliëntenraad tijdig betrokken bij:

 • a.

  het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wmo: beleidsvoorbereiding, uitvoering, monitoring en evaluatie;

 • b.

  het integrale beleid op het terrein van de Wmo, bestaande uit:

  • -

   voornemens, beleid of activiteiten van de gemeente gericht op het brengen van samenhang in het Wmo-beleid;

  • -

   het beleid op alle terreinen gerelateerd aan de negen prestatievelden in de Wmo:

   • *

    het bevorderen van de sociale samenhang in, en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten;

   • *

    op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden;

   • *

    het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning;

   • *

    het ondersteunen van mantelzorgers, daaronder begrepen steun bij het vinden van adequate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen vervullen, alsmede het ondersteunen van vrijwilligers;

   • *

    het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem;

   • *

    het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer;

   • *

    het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, het voeren van beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd;

   • *

    het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen;

   • *

    het bevorderen van beleid om verslaving tegen te gaan.

Artikel 7 Taken en bevoegdheden Wmo-cliëntenraad

 • 1. In het kader van cliëntenparticipatie vraagt het college de Wmo-cliëntenraad om advies bij de beleidsterreinen, zoals besproken in artikel 6. De Wmo-cliëntenraad is daarnaast gerechtigd om ongevraagd advies te geven.

 • 2. Het college vraagt de Wmo-cliëntenraad in ieder geval advies over:

  • a.

   het op te stellen beleidsplan Wmo;

  • b.

   de volgende onderwerpen:

   • -

    de wijze waarop de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning wordt gewaarborgd:

   • -

    de keuzevrijheid van cliënten.

 • 3. de Wmo-cliëntenraad is niet bevoegd te adviseren over:

  • a.

   een privaatrechtelijke handeling die door de gemeente als rechtspersoon wordt verricht;

  • b.

   zaken die betrekking hebben op individuele cliënten;

  • c.

   zaken die betrekking hebben op de Wet werk en bijstand;

  • d.

   zaken die betrekking hebben op de relatie tussen gemeente en organisaties.

 • 4. Jaarlijks maakt de agendacommissie een inhoudelijk verslag van de werkzaamheden over het afgelopen jaar. Dit jaarverslag wordt toegezonden aan het college.

Artikel 8 Werkwijze adviezen Wmo-cliëntenraad

 • 1. De adviezen van de Wmo-cliëntenraad worden schriftelijk uitgebracht.

 • 2. Het college vraagt minimaal vier weken voor behandeling om advies van de Wmo-cliëntenraad. Op deze manier kan het uit te brengen advies van wezenlijke invloed zijn op het te nemen besluit door het college. Dit houdt in ieder geval in:

  • a.

   de Wmo-cliëntenraad wordt betrokken bij de ontwikkeling van nieuw beleid;

  • b.

   de Wmo-cliëntenraad wordt betrokken bij de evaluatie en de verantwoording van het gevoerde beleid;

  • c.

   de Wmo-cliëntenraad wordt betrokken bij het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek.

 • 3. De wijze waarop het college met een advies van de Wmo-cliëntenraad omgaat, wordt binnen een redelijke termijn, schriftelijk gecommuniceerd.

 • 4. Wanneer het college in een voorstel afwijkt van het advies van de Wmo-cliëntenraad, dan wordt dit bij dit voorstel vermeld, waarbij tevens wordt aangegeven op welke gronden van het advies van de Wmo-cliëntenraad wordt afgeweken.

 • 5. De adviezen van de Wmo-cliëntenraad zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website www.wmohoorn.nl.

 • 6. Het college voorziet de Wmo-cliëntenraad van alle noodzakelijke informatie ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de Wmo-cliëntenraad.

Artikel 9 Raadpleging achterban

 • 1. Wanneer de Wmo-cliëntenraad een advies wil uitbrengen over de verschillende doelgroepen of onderwerpen die de verschillende doelgroepen aangaan, dient de Wmo-cliëntenraad allereerst de achterban te raadplegen.

 • 2. In het advies van de cliëntenraad staat omschreven hoe de achterban is geraadpleegd.

Artikel 10 Vergaderingen Wmo-cliëntenraad

 • 1. De Wmo-cliëntenraad vergadert tenminste twee keer per jaar en wanneer nodig vaker.

 • 2. Vergaderingen van de Wmo-cliëntenraad zijn openbaar. Indien niet-leden aanwezig willen zijn bij een vergadering kunnen zij zich letterlijk 24 uur van tevoren aanmelden bij de ambtelijk ondersteuner. Vergaderingen worden aangekondigd via www.wmohoorn.nl.

 • 3. De Wmo-cliëntenraad kan derden uitnodigen de vergaderingen bij te wonen voor het geven toelichting en advies.

 • 4. De Wmo-cliëntenraad kent een agendacommissie die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de vergaderingen en de bewaking van de planning.

 • 5. Leden van de Wmo-cliëntenraad kunnen agendapunten aandragen aan de agendacommissie.

 • 6. De agendacommissie van de Wmo-cliëntenraad bestaat uit:

  • a.

   de onafhankelijke voorzitter;

  • b.

   de secretaris;

  • c.

   de ambtelijke ondersteuner;

  • d.

   de plaatsvervangend voorzitter/secretaris.

Artikel 11 Besluitvorming

 • 1. De Wmo-cliëntenraad kan besluiten nemen door middel van stemming indien tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is en aan de stemming heeft deelgenomen.

 • 2. Alleen de leden van de Wmo-cliëntenraad hebben stemrecht. Indien een lid zich laat vertegenwoordigen door een vervangend lid, dan heeft deze laatste stemrecht.

 • 3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembiljetten.

 • 4. De voorzitter onthoudt zich van stemming.

Artikel 12 Periodiek overleg

Tussen het college en de Wmo-cliëntenraad vindt minimaal één keer per jaar overleg plaats waarbij beide partijen onderwerpen kunnen agenderen. Het overleg vindt plaats onder voorzitterschap van de wethouder Wmo.

Artikel 13 Regels vergaderingen Wmo-cliëntenraad

 • 1. De voorzitter bepaalt in overleg met de leden van de agendacommissie de tijd van de vergaderingen.

 • 2. De secretaris stelt in samenwerking met de agendacommissie de agenda voor de vergadering op.

 • 3. De ambtelijke ondersteuner laat de leden van de Wmo-cliëntenraad door middel van een schriftelijke kennisgeving weten wanneer de vergaderingen plaatsvinden.

 • 4. De secretaris maakt een verslag van de vergadering. De ambtelijke ondersteuner verstuurt vervolgens het verslag naar alle leden van de Wmo-cliëntenraad, de voorzitter, de secretaris en de wethouder Wmo.

Artikel 14 Evaluatie Wmo-cliëntenraad

 • 1. De samenwerking tussen het college en de Wmo-cliëntenraad wordt jaarlijks geëvalueerd.

 • 2. Het functioneren van de Wmo-cliëntenraad wordt jaarlijks geëvalueerd.

Artikel 15 Faciliteiten Wmo-cliëntenraad

 • 1. De gemeente Hoorn stelt vergaderruimte beschikbaar voor de vergaderingen van de Wmo-cliëntenraad.

 • 2. Leden van de Wmo-cliëntenraad krijgen presentiegeld voor elke bijgewoonde vergadering ten bedrage van € 81,67. Dit bedrag is maximaal conform artikel 14, eerste lid, artikel 2, tweede lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 3. Voor deze vergadervergoeding gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   uitgesloten zijn: leden van bestaande collegeadviesraden, waarvan de organisatie reeds subsidie ontvangt voor advisering van het college;

  • b.

   uitgesloten zijn: werknemers van en professionele organisatie die uit hoofde van een betaalde functie een doelgroep vertegenwoordigen;

  • c.

   de vergoeding wordt voor maximaal 6 vergaderingen per jaar gegeven;

  • d.

   de vergoeding wordt overgemaakt aan de door het college benoemde leden;

  • e.

   indien een vervangend lid bij een vergadering aanwezig is in plaats van het door het college benoemde lid, dient verrekening onderling plaats te vinden;

  • f.

   de vergadervergoeding wordt telkens aan het einde van een jaar uitgekeerd;

  • g.

   de uitbetaling van de vergadervergoeding vindt plaats op basis van de presentielijst.

Artikel 16 Klachten

Natuurlijke personen alsmede rechtspersonen die een belang hebben in de gemeente kunnen gebruik maken van de bezwaarprocedure of de klachtenprocedure van de gemeente Hoorn.

Artikel 17 Reglementen

 • 1. De Wmo-cliëntenraad kan in aanvulling op deze verordening één of meer reglementen opstellen.

 • 2. Een afschrift van elk reglement wordt na vaststelling door de Wmo-cliëntenraad te kennisneming gezonden aan het college.

Artikel 18 Slotbepalingen

 • 1. In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet met betrekking tot de Wmo beslist het college in overleg met de Wmo-cliëntenraad.

 • 2. Indien er geen Wmo-cliëntenraadbinnen de gemeente actief is, zal het college de totstandkoming van eenWmo-cliëntenraad bevorderen.

 • 3. Deze regeling treedt inwerking na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

 • 4. In wederzijdse overeenstemming tussen de Wmo-cliëntenraad en het college kan worden afgeweken van bepalingen.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie Wmo.