Verordening duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2013;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  aanvrager: een eigenaar die een aanvraag voor een duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’;

 • b.

  duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door burgemeester en wethouders, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door burgemeester en wethouders aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager;

 • c.

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 6, eerste lid;

 • d.

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een (EPA-)maatwerkadvies of vergelijkbaar advies, de kosten van een energie- prestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • e.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Goeree-Overflakkee die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van duurzaamheidsleningen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Goeree-Overflakkee en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een duurzaamheidslening toe te kennen. Burgemeester en wethouders kunnen aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1. Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a.

   warmtepomp;

  • b.

   zonnepanelen;

  • c.

   zonneboiler;

  • d.

   gevelisolatie;

  • e.

   dakisolatie;

  • f.

   vloerisolatie;

  • g.

   raamisolatie;

  • h.

   verwarmingsinstallatie.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden of inkorten.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag voor een duurzaamheidslening wordt schriftelijk bij burgemeester en wethouders ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of digitaal via een door de gemeente aangewezen website onder opgave van:

 • a.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen onderbouwd met een (EPA-)maatwerkadvies of vergelijkbare rapportage;

 • b.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • c.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Burgemeester en wethouders bevestigen de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die burgemeester en wethouders voor het nemen van een beslissing noodzakelijk achten, stellen burgemeester en wethouders de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3. Burgemeester en wethouders handelen aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 4. Burgemeester en wethouders nemen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Burgemeester en wethouders wijzen een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,- (inclusief BTW);

 • 4.

  de aanvraag bij hen wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 5.

  naar hun oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 10 Beleidsdoelen

Burgemeester en wethouders besluiten aanvrager een duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen

 • 1.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2-uitstoot;

 • 2.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

Artikel 11 Krediettoets, verstrekken en beheer duurzaamheidslening

 • 1. De toewijzing van een duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2. SVn verstrekt en beheert een toegewezen duurzaamheidslening.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op een duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een SVn Financieringsplan’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Goeree-Overflakkee en SVn.

Artikel 13 Kenmerken duurzaamheidslening

 • 1. De hoofdsom van de door burgemeester en wethouders toegewezen duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door burgemeester en wethouders aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- (inclusief BTW) en niet meer dan € 12.500,- (inclusief BTW).

 • 3. Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 14 Bouwkrediet

Een duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 15 Nadere regels

Burgemeester en wethouders kunnen voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van deze verordening afwijking indien strikte toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 17 Vervallen oude regeling

De Verordening duurzaamheidsleningen gemeente Goedereede 2011 vervalt.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 31 oktober 2013.
de griffier, de voorzitter,
drs. J. Mimpen A. Grootenboer-Dubbelman