Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen algemene begraafplaats Zandvoort 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Vastgesteld door het college d.d. 01 oktober 2013. Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant d.d. 07 november 2013. Inwerkingtreding d.d. 01 januari 2014.

Uitvoeringsbesluitgraven, asbezorging engedenkplaatsen algemenebegraafplaats Zandvoort2014

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  graf: een zandgraf of keldergraf;

 • b.

  keldergraf: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • c.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • d.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • e.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

 • f.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • g.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as;

 • h.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken.

Artikel 2. Indeling en uitgifte der graven

 • 1. Onder algemene graven wordt verstaan:

  graven waarin gelegenheid wordt gegeven om lijken te begraven voor de tijd van 10 jaren;

 • 2. De particuliere graven warden onderverdeeld in graven uitgegeven voor de tijd van minimaal 10 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 3 lijken dan wel het plaatsen van 3 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van overledenen.

Artikel 3. De bezorging van as

 • 1. Onder algemene urnengraven wordt verstaan: urnengraven waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen voor de tijd van 10 jaren.

 • 2. Onder particuliere urnengraven wordt verstaan; urnengraven uitgegeven voor de tijd van minimaal 10 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 3 asbus(sen) met of zonder urn(en), dan wel het doen verstrooien van as van 3 overledenen.

 • 3. Onder particuliere umennissen wordt verstaan;

  urnennissen uitgegeven voor de tijd van minimaal 10 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste 2 asbussen met urnen.

Artikel 4. Gedenkplaatsen

Onder particuliere gedenkplaatsen wordt verstaan:

gedenkplaatsen uitgegeven voor de tijd van minimaal 10 jaren.

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1.

  Het uitvoeringsbesluit voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2007 vastgesteld bij collegebesluit van 5 december 2006 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum;

 • 2.

  Het uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen algemene begraafplaats Zandvoort 2014 treedt in werking op 1 januari 2014;

 • 3.

  Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: "uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen algemene begraafplaats Zandvoort 2014".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 01 oktober 2013,

De secretaris,

De voorzitter,

Toelichting uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen algemene begraafplaats Zandvoort 2014

Artikel 1 Algemene toelichting begripsomschrijving.

In deze nadere regels wordt een keuze mogelijk gemaakt tussen de particulieren en algemene graven.

Onder de algemene graven vallen ook de algemene kindergraven.

Voor de particulieren graven worden ook de particulieren urnengraven, - gedenkplaatsen en — urnennissen bedoeld.

Artikel 2 Indeling en uitgifte der graven.

 • 1.

  Voor wat betreft de algemene graven deze worden uitgegeven voor een termijn van 10 jaar. Deze graven warden door de gemeente aangewezen.

 • 2.

  Bij particulieren graven is het uitgiftetermijn voor nieuwe graven vastgesteld op minimaal10 jaar.

Bij algemene graven bestaat geen mogelijkheid tot een keuze voor de plaats van begraven. Tevens is er geen mogelijkheid tot verlenging van de termijn.

Bij de keuze voor een particulier graf is er de mogelijkheid tot verlenging met steeds minimaal 10 jaar na deze periode.

Het is mogelijk om een plaats voor een particulier graf uit te zoeken op de begraafplaats voorafgaande aan de uitvaart of een graf vooraf te reserveren.

Artikel 3 De bezorging van as.

Voor de bezorging van as van een overleden persoon bestaan er verschillende mogelijkheden op de begraafplaats.

Hier kan gekozen worden voor een particulier urnengraf of - urnennis, deze worden voor een periode van minimaal 10 jaar uitgegeven met de mogelijkheid tot .verlenging van minimaal 10 jaar na deze periode. Ook kan de as verstrooit worden op een daartoe bestemd gedeelte op de begraafplaats.

Tevens bestaat de mogelijkheid om de as op in het particuliere graf te laten verstrooien, of op het graf een urn te plaatsen met hierin de as.

Artikel 4 Gedenkplaatsen

Gedenkplaats is een plaats waar personen die een naaste hebben verloren maar die niet op de begraafplaats is begraven toch de overledene te kunnen gedenken.

Artikel 5 Slotbepalingen

Dit artikel spreekt voor zich.