Uitvoeringsvoorschriften grafbedekkingen algemene begraafplaats Zandvoort 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Vastgesteld door het college d.d. 01 oktober 2013. Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant d.d. 07 november 2013. Inwerkingtreding d.d. 01 januari 2014.

Uitvoeringsvoorschriften grafbedekkingen algemene begraafplaats Zandvoort 2014

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze uitvoeringsvoorschriften verstaan onder:

 • o.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf, urnennis, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • o.

  gedenkteken: steen, zerk, ander monument, urn of dekplaat, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • o.

  Inscriptie: tekst aangebracht op steen, zerk, ander monument. urn of dekplaat;

 • o.

  grafbeplanting: winterharde beplanting.

 • o.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt.

Artikel 2. Maatvoering graf en grafbedekking

 • 1. 1 Particulier graf, afmetingen 1,10 m1x 2,20 m1. Het gedenkteken voor particuliere graven voldoet aan de volgende bepalingen:

  • a.

   Staand gedenkteken:

   • I.

    De hoogte van de letterplaat is maximaal 0,90 m1 boven het maaiveld, de breedte maximaal 0,90 m1 en de dikte minimaal 0,08 m1

   • II.

    Grafbanden hebben een minimale doorsnede van 0,08 x 0,10 m1, waarbij het maximale grondoppervlak niet groter is dan 0,90 x 1,90 m1

   • III.

    De fundering bestaat uit een stuk betonnen plaat van tenminste 0,06 m1 dikte waarbij het maximale grondoppervlak niet groter is dan 0,90 x 1,90 m1.

   • IV.

    Een plantgat in de fundering waar nodig is toegestaan.

  • b.

   Liggende gedenkteken (zerk):

   • I.

    het maximale grondoppervlak mag niet groter zijn dan 0,90 x 1,90 m1, de dikteminimaal 0,10 m1 ende helling maximaal 1:40. Minimale dikte bij een graniet liggende gedenkteken (zerk) is 0,08 m1.

   • II.

    De fundering bestaat uit een stuk betonnen plaat van tenminste 0,06 m1 dikte waarbij het maximale grondoppervlak niet groter is dan 0,90 x 1,90 m1.

  • 2.

   Algemene graf, afmetingen 1,10 m1x 2,20 m1: Het gedenkteken voor een algemeengraf voldoet aan de volgende bepalingen:

  • a.

   Staand gedenkteken:

   • I.

    De hoogte van de letterplaat is maximaal 0,70 m1 boven het maaiveld, de breedte maximaal 0,60 m1 ende dikte minimaal 0,06 m1.

   • II.

    De fundering bestaat uit een stuk betonnen plaat van tenminste 0,06 m1 dikte waarbij het maximale grondoppervlak niet groter is dan 0,60 x 0,70 m1

  • b.

   Liggende gedenkteken:

   • I.

    het maximale grondoppervlak mag niet groter zijn dan 0,60 x 0,50 m1, de dikte minimaal 0,08 m1. Minimale dikte bij een graniet liggende gedenkteken (zerk) is 0,06 m1;

   • II.

    De fundering bestaat uit een stuk betonnen plaat van tenminste 0,06 m1 dikte waarbij het maximale grondoppervlak niet groter is dan 0,60 x 0,50 m1.

  • 3.

   Urnengraf, afmetingen 1,0 m1x 1,0 m1. Het gedenkteken voor een urnen graf voldoet aan de volgende bepalingen:

  • a.

   Staand gedenkteken:

   • I.

    de hoogte van de letterplaat bedraagt maximaal 0,70 m1 boven het maaiveld, de breedte maximaal 0,60 m1 en de dikte minimaal 0,06 m1

   • II.

    De fundering bestaat uit een stuk betonnen plaat van tenminste 0,06 m1 dikte waarbij het maximale grondoppervlak niet groter is dan 0,60 x 0,70 m1.

  • b.

   Liggende gedenkteken:

   • I.

    het maximale grondoppervlak mag niet groter zijn dan 0,60 x 0,50 m1, de dikte minimaal 0,08 m1. Minimale dikte bij een graniet liggende gedenkteken (zerk) is 0,06 m1

   • II.

    De fundering bestaat uit een stuk betonnen plaat van tenminste 0,06 m1 dikte waarbij het maximale grondoppervlak niet groter is dan 0,60 x 0,50 m1

  • 4.

   Algemeen kindergraf: Het gedenkteken voor een kindergraf voldoet aan de volgende bepalingen:

  • a.

   Staand gedenkteken:

   • I.

    de hoogte van de letterplaat bedraagt maximaal 0,60 m1 boven het maaiveld, de breedte maximaal 0,40 ml. en de dikte minimaal 0,05 m1.

   • II.

    De fundering bestaat uit een stuk betonnen plaat van tenminste 0,05 m1 dikte waarbij het maximale grondoppervlak niet groter is dan 0,60 x 0,70 m1.

  • b.

   Liggende gedenkteken:

   • I.

    het maximale grondoppervlak mag niet groter zijn dan 0,30 x 0,40 m1, de dikte minimaal 0,06 m1.

   • II.

    De fundering bestaat uit een stuk betonnen plaat van tenminste 0,05 m1 dikte waarbij het maximale grondoppervlak niet groter is dan 0,30 x 0,40 m1

  • 5.

   Urnennis. Op de urnennis mag een afdekplaat worden aangebracht, afmetingen zijn afhankelijk van het type urnennis. De afmetingen van de afdekplaat is gelijk aan de maat van de urnennis. De dikte van de afdekplaat dient tenminste 0,03 m1 te zijn.

  • 6.

   Grafkelders. De afmetingen van de grafbedekking voor een grafkelder moeten voldoen aan de eisen gesteld in lid 1 van dit artikel

Artikel 3 Aanvoer, toetsing en plaatsing grafbedekkingen

 • 1. Voordat de aanvoer van de grafbedekking plaatsvindt maakt de rechthebbende of in naam van deze de steenhouwer een afspraak met de beheerder van de begraafplaats voor een datum/tijdstip op de begraafplaats waarop de toetsing van de grafbedekking plaatsvindt.

 • 2. Toetsing vindt plaats aan de hand van de in artikel 2 van deze regeling opgenomen bepalingen.

 • 3. Het niet voldoen aan één of meerdere bepalingen in deze regeling leidt tot niet plaatsen van de grafbedekking.

Artikel 4. Gedenkteken

 • 1. Het gedenkteken dient vervaardigd te worden uit duurzame materialen. Dit zijn materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof of metaal.

 • 2. Het gekozen natuursteenmateriaal bestaan uit een minimale dikte zoals omschreven in artikel 24. Voor glas geldt een minimale dikte van 0,02 m1. Voor afmetingen van de overige materialen is overleg met de beheerder gewenst.

 • 3. De materialen zijn van nature of middels een daartoe speciale behandeling weersbestendig, onderhoudsarm en niet breukgevoelig.

 • 4. Het gedenkteken met fundering bestaat uit één geheel waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen e.d. gewaarborgd is. Een betonplaat ter fundering onder het gedenkteken is vereist om verzakking van het gedenkteken tegen te gaan.

 • 5. Het gebruik van (sier)grind of schelpen is alleen toegestaan op een verharde ondergrond dat voorzien is van opstaande randen.

Artikel 5 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 6. Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf maximale grondoppervlak niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen hete maximale grondoppervlakte kunnen worden gehouden. Achter de graven mag een boompje geplant worden. Bij volle wasdom mag deze niet hoger worden dan 150 cm en breedte van 90 cm niet overschrijden.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1. Het uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen 2007 vastgesteld bij collegebesluit van 5 december 2006 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum;

 • 2. De uitvoeringsvoorschriften grafbedekkingen algemene begraafplaats Zandvoort 2014 treden in werking op 1 januari 2014;

 • 3. Deze uitvoeringsvoorschriften worden aangehaald als. "uitvoeringsvoorschriften grafbedekkingen algemene begraafplaats Zandvoort 2014".

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2013,

TOELICHTING UITVOERINGSBESLUIT VOOR DE GRAFBEDEKKINGEN 2014

Artikel 2, 3 en 4

Dit betreft materiaalkeuzes waaruit de maximale afmetingen blijken die verschillende grafbedekkingen mogen hebben. Voordat de plaatsing van de grafbedekking plaatsvindt, moet toestemming worden gevraagd aan en worden gegeven door de beheerder begraafplaats of zijn vervanger. (artikel 19, lid 3 van de beheersverordening algemene begraafplaats Zandvoort 2014). De beheerder begraafplaats toets de grafbedekking op de in artikelen 2 en 4 genoemde afmetingen. De toetsing vindt plaats op de begraafplaats, voordat de grafbedekking geplaatst wordt. Afwijkingen van de afmetingen, genoemd in de voorschriften leiden tot het niet plaatsen van de grafbedekking.