Uitvoeringsvoorschriften grafbedekkingen Dierenbegraafplaats Zandvoort 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Vastgesteld door het college d.d. 01 oktober 2013. Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant d.d. 07 november 2013. Inwerkingtreding d.d. 01 januari 2014

Uitvoeringsvoorschriften grafbedekkingen dierenbegraafplaats Zandvoort 2014

ARTIKEL 1 INLEIDING 4

Deze uitvoeringsvoorschriften verstaan onder:

 • o.

  een graf: een particulier dierengraf

 • o.

  grafbedekking: een gedenkteken en/of winterharde grafbeplanting;

 • o.

  een gedenkteken: een voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften en/of figuren, waaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • o.

  grafbep!anting: winterharde beplanting welke door de belanghebbende op een graf wordt aangebracht;

 • o.

  de beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt.

ARTIKEL 2 MAATVOERING GRAFBEDEKKING 4

De gedenktekens voor dierengraven op de dierenbegraafplaats dienen te voldoen aan de navolgende bepalingen:

 • 1.

  Gedenktekens voor kleine huisdieren.

  • a.

   De hoogte van de letterplaat boven het maaiveld mag maximaal 0,70 m1 bedragen, de breedte maximaal 0,60 rn1 en de dikte minimaal 0,06 m1

  • b.

   Grafbanden moeten een minimale doorsnede hebben van 0,04 x 0,06 m1, waarbij het maximale grondoppervlak niet groter mag zijn dan 0,60 x 0,80 m1

  • c.

   de fundering dient te bestaan uit een stuk betonnen plaat van tenminste 0,05 m1 dikte en mag de oppervlakte van het graf niet overschrijden (0,60 x 0,80 m1).

  • d.

   een plantgat in de fundering, waar nodig, is toegestaan.

 • 2.

  Gedenktekens voor grote huisdieren.

  • a.

   de hoogte van de letterplaat boven het maaiveld mag maximaal 0,90 m1 bedragen, de breedte maximaal 0,80 m1 en de dikte minimaal 0,06 m1;

  • b.

   de grafbanden moeten een minimale doorsnede hebben van 0,04 x 0,06 ml, waarbij het maximale grondoppervlak niet groter kan zijn dan 0,80 x 0,90 m1;

  • c.

   de fundering dient te bestaan uit een stuk betonnen plaat van tenminste 0,05 m1 dikte en mag de oppervlakte van het graf niet overschrijden (0,80 x 0,90 m1).

  • d.

   een plantgat in de fundering, waar nodig, is toegestaan.

 • 3.

  Liggende gedenktekens voor kleine huisdieren;

  • a.

   het maximale oppervlak mag niet groter zijn dan 0,60 x 0,80 rn1, de dikte minimaal 0,08 m1 en de helling maximaal 1 : 40

   uitzondering: minimale dikte bij een graniet liggend gedenkteken is 0,06 m1.

  • b.

   de fundering dient te bestaan uit een stuk betonnen plaat van tenminste 0,05 m1 dikte en mag de oppervlakte van het graf niet overschrijden (0,60 x 0,80 m1).

  • c.

   een plantgat in de fundering, waar nodig, is toegestaan.

 • 4.

  Liggende gedenktekens voor grote huisdieren;

  • a.

   het maximale oppervlak mag niet groter zijn dan 0,80 x 0,90 m1, de dikte minimaal 0.08 m1 en de helling maximaal 1 : 40;

   uitzondering: minimale dikte bij een graniet liggend gedenkteken is 0,06 m1.

  • b.

   de fundering dient te bestaan uit een stuk betonnen plaat van tenminste 0,05 m1 dikte en mag de oppervlakte van het graf niet overschrijden (0,80 x 0,90 m').

  • c.

   een plantgat in de fundering, waar nodig, is toegestaan.

 • 5.

  Gedenktekens algemene graven voor huisdieren.

  Op algemene graven kunnen tijdelijke gedenktekens worden geplaatst.

 • 6.

  Winterharde beplanting

  Een aanvraag voor winterharde beplanting dient in overleg met de beheerder te geschieden.

ARTIKEL 3 AANVOER, TOETSING EN PLAATSING GRAFBEDEKKINGEN 5

 • 1.

  Voordat de aanvoer van de grafbedekking plaatsvindt maakt de rechthebbende of in naam van deze de steenhouwer een afspraak met de beheerder van de begraafplaats voor een datum/tijdstip op de begraafplaats waarop de toetsing van de grafbedekking plaatsvindt.

 • 2.

  Toetsing vindt plaats aan de hand van de in artikel 2 van deze regeling opgenomen bepalingen.

 • 3.

  Het niet voldoen aan één of meerdere bepalingen in deze regeling leidt tot niet plaatsen van de grafbedekking.

ARTIKEL 4 GEDENKTEKENS

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, glas, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2.

  Het gedenkteken met fundering bestaat uit één geheel waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen e.d. gewaarborgd is. Een betonplaat ter fundering onder het gedenkteken is vereist om verzakking van het gedenkteken tegen te gaan.

 • 3.

  Op een gedenktekens moet rechts aan de voorzijde het grafnummer worden aangebracht in letters van 1/2 cm grootte.

 • 4.

  Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op gedenktekens of een onderdeel daarvan is verboden.

ARTIKEL 5 LOSSE BLOEMEN EN PLANTEN

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen warden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant. Het is toegestaan om kunstbloemen of planten op een graf te plaatsen.

Indien de op het graf genoemde bloemen of planten in een verwaarloosde staat verkeren worden deze verwijderd.

ARTIKEL 6 WINTERHARDE GEWASSEN

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte worden gehouden.

Achter de graven mag een boompje geplant worden, bij volle wasdom mag het boompje de hoogte van 125 cm en de breedte van 70 cm niet overschrijden.

ARTIKEL 7 SLOTBEPALINGEN 5

 • 1.

  De uitvoeringsbesluit grafbedekkingen dierenbegraafplaats Zandvoort 2007, vastgesteld bij collegebesluit van 5 december 2006 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum;

 • 2.

  Deze uitvoeringsvoorschriften treden in werking op 1 januari 2014;

 • 3.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als.

  "uitvoeringsvoorschriften grafbedekkingen dierenbegraafplaats Zandvoort 2014"

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 01 oktober 2013,

TOELICHTING UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN GRAFBEDEKKING DIERENBEGRAAFPLAATS ZANDVOORT 2014 6

Artikel 1

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 2, 3 en 4

Dit betreft materiaalkeuzes waaruit de maximale afmetingen blijken die verschillende grafbedekkingen mogen hebben. Voordat de plaatsing van de grafbedekking plaatsvindt, moet toestemming worden gevraagd aan en worden gegeven door de beheerder begraafplaats of zijn vervanger. (artikel 15, lid 3 van de beheersverordening dierenbegraafplaats Zandvoort 2014). De beheerder begraafplaats toets de grafbedekking op de in artikelen 2 en 4 genoemde afmetingen. De toetsing vindt plaats op de begraafplaats, voordat de grafbedekking geplaatst wordt. Afwijkingen van de afmetingen, genoemd in de voorschriften leiden tot het niet plaatsen van de grafbedekking.