Regeling herstel schade onderwijshuisvesting

Geldend van 12-06-2002 t/m heden

Intitulé

Regeling herstel schade onderwijshuisvesting

Registratienummer: 02.00554

De Raad van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 april 2002;

 • -

  gezien de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Hoorn;

besluit:

 • I.

  vast te stellen de

Regeling herstel schade onderwijshuisvesting

Artikel 1. Voor welke schades is de regeling bedoeld

De regeling is bedoeld voor elke schade aan schoolgebouw, terrein of inventaris behorende tot de school tot EUR 3.500,00. Voor schades die dit bedrag te boven gaan moet rechtstreeks een formele aanvraag op grond van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Hoorn (WHO) ingediend worden.

Artikel 2. Wanneer komen schades voor vergoeding in aanmerking

 • 1.

  Als het schades betreft zoals omschreven in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Hoorn

 • 2.

  Als de schade betrekking heeft op zaken die met overheidsgelden zijn betaald.

Artikel 2a. Weigeringsgronden

 • a.

  Een schade wordt niet vergoed indien een schade te wijten is aan het nalaten van noodzakelijk onderhoud of indien de schade veroorzaakt is door schuld of toedoen van het bevoegd gezag. Voorbeelden hiervan zijn:

  • -

   geen sporen van braak bij ontvreemding of schade aan materialen;

  • -

   computers die van buitenaf zichtbaar zijn, tenzij de computers beveiligd zijn met behulp van bijvoorbeeld kabels en antidiefstalplaatjes;

  • -

   contant geld buiten een geschikte kluis bewaren;

  • -

   meer dan EUR 1.134,45 (ƒ 2.500,00) contant geld (incl. tegoedbonnen) in school houden;

  • -

   het alarm niet is ingesteld of andere manieren van beveiliging niet zijn gebruikt zoals rolluiken.

Nota bene: deze opsomming is niet limitatief.

 • b.

  Een schade wordt niet vergoed indien voordat toestemming daarvoor is gegeven overgegaan wordt tot herstel van de schade.

 • c.

  Een schade wordt niet vergoed indien niet binnen 4 maanden gedeclareerd wordt.

Artikel 3. Schadebeoordeling

Het is mogelijk dat bij schades van meer dan EUR 500,00 (ƒ1.101,86) de gemeente de schade laat opnemen door een schadebeoordelaar. Bij schades van meer dan EUR 2.268,90 (ƒ 5.000,00) is het vereist dat een schade-expert van de verzekeringsmaatschappij van de Gemeente Hoorn de schade komt taxeren. Betrokkene krijgt hierover van tevoren bericht. Reparaties mogen pas uitgevoerd worden als de expert is geweest, noodvoorzieningen om de schade te beperken zijn wel toegestaan.

Artikel 4. Afhandeling

Een (complete) declaratie van een schade dient binnen 4 maanden na de schadedatum bij de Gemeente Hoorn ontvangen te zijn. Na deze vier maanden wordt een schade niet vergoed. Zodra alle gegevens bij de Gemeente Hoorn binnen zijn wordt de schade binnen twee weken vergoed.

Artikel 5. Hoogte van de vergoeding

Bij schade aan het gebouw is de schadevergoeding de herstel- of vervangingskosten.

Bij inventaris wordt uitgegaan van vervanging in vergelijkbare kwaliteit. In het geval dat het schoolbestuur besluit om een artikel van betere kwaliteit aan te schaffen, dan zijn de zgn. meerkosten voor rekening van het schoolbestuur.

Artikel 6. Afschrijving

Bij schade aan de inventaris wordt bij de vergoeding in principe rekening gehouden met de levensduur zoals die hieronder staat omdat het schoolbestuur via het rijk vervangingsgelden ontvangt.

De afschrijvingstermijnen geven een gemiddelde levensduur aan. De in de tabel opgenomen termijnen dienen dus als richtlijn. Bijvoorbeeld:

nieuwprijs (2002) EUR 100,00 (ƒ 220,37)

afschrijving 15 jaar

artikel uit 1993

vergoeding EUR 100,00 x 5/15 = EUR 33,33

Artikel 6a. Afschrijvingstermijnen

In principe wordt het jaar waarin het artikel is aangeschaft aangemerkt als het eerste jaar van afschrijving.

T.V. en audio

5 jaar

Computers (en bijbehorende artikelen)

5 jaar

Leermiddelen

15 jaar

Meubilair

15 jaar

Speelmateriaal

15 jaar

Artikel 7. Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Hoorn

Deze regeling is naast de formele procedure van de verordening. Het blijft te allen tijde voor een

schoolbestuur mogelijk om op grond van de WHO een aanvraag in te dienen om schades vergoedte krijgen.

 • II

  te bepalen dat de uitvoering van de Regeling herstel schade onderwijshuisvesting geschiedt volgens een door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen Procedure herstel schade.