Regeling vervallen per 19-07-2023

Algemene Plaatselijke Verordening Goeree-Overflakkee

Geldend van 06-03-2013 t/m 18-07-2023

Intitulé

Algemene Plaatselijke Verordening Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee;

overwegende, dat het gewenst is om uit een oogpunt van openbare orde nadere regels vast te stellen door plaatsen aan te wijzen waar het verboden is te vliegeren met meerlijns bestuurbare vliegers en zich in een karretje of wagen te bevinden dat hierdoor wordt voorgetrokken;

gelet op het bepaalde in de artikelen 2:23e en 2:65b van de Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee

besluiten

vast te stellen het Besluit beperking overlast op het strand Goeree-Overflakkee

Artikel 1 Aan te wijzen plaatsen

Als plaatsen aan te wijzen als gebieden waar het gedurende het gehele jaar zowel is toegestaan om op het strand te vliegeren met meerlijns bestuurbare vliegers als zich te bevinden in een karretje of wagen dat wordt voortgetrokken door een meerlijnsvlieger of een zeil, waarbij een strook van twintig meter uit de duinenrij moet worden vrijgehouden voor passerende wandelaars en hulpdiensten:

  • a.

    de aan de buitenzijde van de Brouwersdam gelegen strook op het Noordzeestrand ter hoogte van strandpaviljoen De Kous tot over de gemeentegrens met Schouwen-Duiveland. Dit gebied wordt aangegeven door borden op het strand en boeien in het water;

  • b.

    het strand gelegen tussen Duinpad 3e Blok en de strandopgang gelegen aan de Langedijk. Dit gebied wordt aangegeven door borden op het strand en boeien in het water.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van zijn bekendmaking.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit beperking overlast op het strand Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 26 februari 2013.
de secretaris, de wnd. burgemeester,
Drs. B. Marinussen C.A. Kleijwegt
Publicatiedatum: 5 maart 2013
Inwerkingtreding: 6 maart 2013