Verordening op de raadscommissie die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt

Geldend van 30-10-2013 t/m heden

Intitulé

Verordening op de raadscommissie die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van het presidium van 30 september 2013;

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de raadscommissie die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de commissie: de raadscommissie die als taak heeft om functioneringsgesprekken te houden met de burgemeester;

 • b.

  de voorzitter: de voorzitter van de commissie;

 • c.

  de secretaris: de secretaris van de commissie;

 • d.

  de adviseurs: de wethouders, gemeentesecretaris en/of griffier die desgevraagd inlichtingen verstrekken aan de commissie.

Artikel 2 Samenstelling commissie

 • 1. De commissie bestaat uit één vertegenwoordiger per fractie, te benoemen door en uit de gemeenteraad.

 • 2. Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie is, kiest de commissie deze uit haar midden.

 • 3. De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 • 4. De gemeenteraad kan op elk moment besluiten één of meer leden van de commissie te vervangen door een zelfde aantal andere raadsleden.

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De raadsgriffier is secretaris van de commissie.

 • 2. Bij verhindering wordt de griffier vervangen door zijn plaatsvervanger.

 • 3. De secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 4. De secretaris is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

Artikel 4 Adviseurs

 • 1. De commissie kan voorafgaand aan de functioneringsgesprekken inlichtingen inwinnen bij één of meer wethouders, de gemeentesecretaris en/of de griffier.

 • 2. De commissie bepaalt bij wie en op welke wijze inlichtingen worden ingewonnen.

Artikel 5 Geheimhouding

 • 1. De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2. De commissie legt in elke vergadering en elk gesprek, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of het gesprek. De (fungerend) voorzitter van de commissie ziet erop toe dat hieraan wordt voldaan.

 • 3. De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting (meer) hebben in de commissie, en aan anderen, behoudens het bepaalde in de artikelen 7, vierde lid, en 8 van deze verordening, geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt.

 • 4. De commissie treft, met inachtneming van artikel 11 van deze verordening, een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 5. De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de Gemeentewet, respectievelijk zullen de geheimhouding waartoe het derde lid van artikel 5 van deze verordening verplicht, niet opheffen.

 • 6. De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 7. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris en, indien van toepassing, de adviseurs.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een meerderheid van de leden dit noodzakelijk achten.

 • 2. De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De secretaris doet van elke vergadering tenminste een week van tevoren aankondiging aan de leden van de commissie, en indien het gesprek met hem plaatsvindt, de burgemeester.

 • 3. De commissie vergadert niet als niet tenminste een meerderheid van het aantal leden aanwezig is.

 • 4. De commissie besluit bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

Artikel 7 De functioneringsgesprekken

 • 1. De commissie houdt in ieder geval jaarlijks een functioneringsgesprek met de burgemeester.

 • 2. Indien de commissie dan wel de burgemeester de wens daartoe kenbaar maakt, houdt de commissie tussentijds een functioneringsgesprek met de burgemeester.

 • 3. In het eerste jaar na benoeming van een nieuwe burgemeester vindt tevens een 100-dagengesprek plaats.

 • 4. De commissie kan bepalen dat een functioneringsgesprek door slechts een afvaardiging van de commissie wordt gevoerd.

 • 5. De commissie maakt vooraf kenbaar aan de burgemeester bij wie zij informatie zal inwinnen over het functioneren van de burgemeester. De commissie en de burgemeester stellen in onderling overleg de agenda voor het functioneringsgesprek vast. De commissie en de burgemeester krijgen voorafgaand aan het gesprek de gelegenheid, voor zover van toepassing, het verslag van het vorige functioneringsgesprek in te zien.

 • 6. Het gesprek is wederkerig. Zowel het functioneren van de burgemeester als het functioneren van de gemeenteraad zijn onderwerp van gesprek. De commissie toetst het functioneren van de burgemeester in elk geval aan de profielschets, de wettelijke taken van de burgemeester alsmede de andere aan de burgemeester toebedeelde taken. Tevens wordt getoetst aan het verslag van en de afspraken uit het vorige functioneringsgesprek.

 • 7. De functioneringsgesprekken worden gevoerd in ieder geval vier weken voorafgaand aan het klankbordgesprek dat de commissaris van de Koningin of de chef Kabinet jaarlijks met de burgemeester heeft.

 • 8. Indien de commissie verwacht dat herbenoeming op obstakels zal stuiten, zal dit zo spoedig mogelijk bespreekbaar worden gemaakt met de burgemeester.

Artikel 8 Verslag

 • 1. Van het functioneringsgesprek wordt een verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt.

 • 2. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter van de commissie en de burgemeester.

 • 3. Het ondertekende verslag wordt voor raadsleden onder geheimhouding ter inzage gelegd bij de raadsgriffier.

 • 4. Een afschrift van het ondertekende verslag van het functioneringsgesprek wordt toegezonden aan de burgemeester en de commissaris van de Koningin.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 10 Ontbinding van de commissie

De commissie is ontbonden met ingang van de dag waarop de gemeenteraad aftreedt, zodat de nieuwe gemeenteraad een nieuwe commissie kan installeren.

Artikel 11 Archivering

De raadsgriffier draagt bij functioneringsgesprekken zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van de stukken, waaronder het afschrift van het vastgestelde verslag. Na het aftreden van de burgemeester worden alle betreffende stukken door de raadsgriffier vernietigd.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening op de raadscommissie die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee op 17 oktober 2013,
de griffier, de voorzitter,
drs. J. Mimpen mr. A. Grootenboer-Dubbelman