Verordening gemeentelijke onderscheidingen Peel en Maas

Geldend van 22-03-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Peel en Maas

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gezien  het voorstel van burgemeester en wethouders

Gelet op raadsvoorstel 2011-008

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet

Gehoord de beraadslagingen

BESLUIT:

Vast te stellen de Verordening gemeentelijke onderscheidingen Peel en Maas

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ereboek: het register, waarin elke toekenning van het ereburgerschap en/of de erepenning wordt aangetekend;

 • b.

  ereburgerschap: de eretitel die aan ingezetenen en niet – ingezetenen kan worden toegekend;

 • c.

  erepenning: een penning als blijk van verdienste, die aan ingezetenen, niet – ingezetenen en rechtspersonen kan worden toegekend.

Artikel 2 Toekenning ereburgerschap

 • 1. De raad kan op voordracht van burgemeester en wethouders  het ereburgerschap toekennen aan personen, die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt, als blijk van grote waardering en dankbaarheid.

 • 2. Als bewijs van toekenning  van deze eretitel wordt aan de begiftigde een oorkonde en een erepenning in zilver uitgereikt.

 • 3. Van de toekenning wordt aantekening gehouden in het ereboek, onder vermelding van de omstandigheden die tot toekenning van het ereburgerschap hebben geleid.

 • 4. Aan deze titel kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen verplichtingen verbonden, behoudens dat degene die het ereburgerschap toegekend heeft gekregen het predicaat “Ereburger van Peel en Maas” mag voeren.

 • 5. Indien bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de raad op voorstel van burgemeester en wethouders de begiftigde van het ereburgerschap vervallen verklaren.

Artikel 3 Toekenning erepenning

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan een erepenning toekennen als blijk van waardering en erkentelijkheid aan ingezetenen, niet – ingezetenen en rechtspersonen, die voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven. Het besluit tot toekenning wordt medegedeeld aan de raad.

 • 2. Als bewijs van toekenning van de erepenning wordt aan de begiftigde een erepenning in zilver en een oorkonde uitgereikt.

 • 3. Van deze toekenning wordt aantekening gehouden in het ereboek, onder vermelding van de omstandigheden die tot toekenning hebben geleid.

 • 4. Aan de toekenning van de erepenning zijn geen rechten of verplichtingen verbonden.

 • 5. Indien bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan het college van burgemeester en wethouders hun besluit tot het toekennen van de erepenning intrekken.

Artikel 4 Model erepenning

 • 1. De in artikel 2 genoemde erepenning wordt in zilver uitgevoerd en heeft een middellijn van 50 mm. De penning draagt aan de ene zijde een voorstelling van het gemeentewapen van de gemeente Peel en Maas en aan de andere zijde de tekst –Ereburger gemeente Peel en Maas-, waaraan toegevoegd de naam en geboortedatum van degene aan wie dit ereburgerschap werd verleend alsmede de datum van het raadsbesluit waarbij tot het verlenen van deze onderscheiding werd besloten.

 • 2. De in artikel 3 genoemde erepenning wordt in zilver uitgevoerd en heeft een middellijn van 40 mm. De penning draagt aan de ene zijde een voorstelling van het gemeentewapen van de gemeente Peel en Maas en aan de andere zijde de tekst -Erepenning-, waaraan toegevoegd de naam en bij toekenning aan een natuurlijke persoon ook de geboortedatum en de datum van het besluit van burgemeester en wethouders, waarbij tot toekenning werd besloten.

 • 3. Het model van de oorkonde en van het ereboek wordt door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening gemeentelijke onderscheidingen Peel en Maas”.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012.

 • 2. De navolgende verordeningen / regeling worden ingetrokken:

  • -

   Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen gemeente Helden, vastgesteld bij besluit van 22 mei 1995 nr. 5-8;

  • -

   Verordening regelende de instelling en de toekenning van het ereburgerschap van de gemeente Kessel, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 januari 1994;

  • -

   Verordening ereburgerschap gemeente Maasbree, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2006 en

  • -

   Regeling inzake de toekenning van een gemeentelijke legpenning gemeente Meijel, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 oktober 2004, nr. 289.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van : 7 februari 2012.
De raad van de gemeente Peel en Maas,
de griffier, de voorzitter,
drs. A.G. Joosten W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Toelichting

De verordening kent twee verschillende gemeentelijke onderscheidingen, het ereburgerschap en de erepenning en regelt de toekenning daarvan. Van de toekenning wordt aantekening gehouden.

Het ereburgerschap kan worden toegekend aan personen, die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt. De toekenning geschiedt op voordracht van het college van burgemeester en wethouders door de gemeenteraad. Gelet op het karakter van deze onderscheiding zal deze slechts zeer incidenteel worden toegekend.

De erepenning kan worden toegekend aan ingezetenen, niet ingezetenen en rechtspersonen, die voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven. Het college van burgemeester en wethouders kent de onderscheiding toe en stelt de gemeenteraad daarvan in kennis.

In de verordening wordt voor elke onderscheiding afzonderlijk het model van de penning beschreven. Ook de tekst, die daarin wordt gegraveerd. Tevens wordt geregeld dat bij de onderscheiding een oorkonde behoort en dat aantekening wordt gehouden in het ereboek. De modellen daarvan worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.