Verordening winkeltijden Uithoorn 2013

Geldend van 28-09-2013 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden Uithoorn 2013

De raad van de gemeente Uithoorn;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juli 2013, nr 13.62

gelet op artikel 3, eerste lid van de Winkeltijdenwet;

besluit:

de Verordening winkeltijden Uithoorn 2013 vast te stellen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag en 4 mei na 19.00 uur;

 • werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. (Algemene) vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid aanhef en onder a en b, en tweede lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 10.00 uur tot 22.00 uur een algemene vrijstelling.

Artikel 3. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 4. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening winkeltijden Uithoorn 1996 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Verordening winkeltijden Uithoorn 1996 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden Uithoorn 1996 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 28 september 2013.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Uithoorn 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Uithoorn van
de griffier, de voorzitter,
(mr J.H van leeuwen) (mevr. Drs. D.H. Oudshoorn-Tinga)