Vaststelling nota Het Rotterdamse coffeeshopbeleid 2013

Geldend van 01-10-2013 t/m heden

Intitulé

Vaststelling nota Het Rotterdamse coffeeshopbeleid 2013

Gemeenteblad 2013

Vaststelling nota Het Rotterdamse coffeeshopbeleid 2013

De burgemeester van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van de directeur Veiligheid van 30 augustus 2013, registratienummer 1237786, dat in concept is besproken met de leden van het driehoeksoverleg op 11 september 2013;

overwegende dat:

 • -

  de burgemeester op grond van artikel 174 Gemeentewet belast is met het toezicht op openbare inrichtingen en met de uitvoering van verordeningen die betrekking hebben op dat toezicht;

 • -

  de burgemeester op grond van hoofdstuk 2, afdeling 8, van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 belast is met het toezicht op openbare inrichtingen;

 • -

  de burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet bevoegd is bestuursdwang toe te passen ten aanzien van woningen en lokalen in verband met de aanwezigheid van en de handel in drugs;

 • -

  de burgemeester op grond van artikel 4:81 Awb bevoegd is om beleidsregels vast te stellen met betrekking tot een hem toekomende bevoegdheid;

besluit vast te stellen:

Het Rotterdamse coffeeshopbeleid 2013

Inwerkingtreding

Deze nota treedt in werking op 1 oktober 2013 en treedt in de plaats van het hiervoor geldende coffeeshopbeleid, zoals verwoord in “Het Rotterdamse coffeeshopbeleid 2007” en voorafgaande beleidsdocumenten.

Citeertitel

Deze nota wordt aangehaald als: Het Rotterdamse coffeeshopbeleid 2013.

Aldus vastgesteld op 20 september 2013.

De burgemeester van Rotterdam,

ing. A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 25 september 2013 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

(Zie ook: www.bds.rotterdam.nl – Gemeentebladen)