Verordening Winkeltijdenwet gemeente Westland

Geldend van 25-10-2013 t/m heden

Intitulé

Verordening Winkeltijdenwet gemeente Westland

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr. 13-0136066;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

gezien het advies van de raadscommissie Economie Financieel beleid en Organisatie (EFO) van 1 oktober 2013;

besluit vast te stellen de Verordening Winkeltijdenwet gemeente Westland;

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  Feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december, eerste en tweede Kerstdag;

 • -

  Werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  Winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. (Algemene) vrijstelling voor zon- en feestdagen.

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a. en b., van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt, met uitzondering van 4 mei na 19.00 uur, een algemene vrijstelling.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen, en van het verbod in artikel 2, lid 2. van de Winkeltijdenwet, voor zover dit verbod betrekking heeft op zon- en feestdagen.

 • 2. Een ontheffing kan enkel worden verleend voor bepaalde activiteiten en/of bepaalde evenementen.

 • 3. Aan de ontheffing kunnen beperkingen worden verbonden.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn;

 • f.

  de houder van de ontheffing dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht.

 • 1. De Verordening winkeltijden Westland 2013 wordt ingetrokken.

 • 2. Een krachtens de Verordening winkeltijden Westland 2013 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden Westland 2013 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die van haar publicatie.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Winkeltijdenwet gemeente Westland.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad in zijn openbare
vergadering van 15 oktober 2013;
de griffier, de voorzitter,
N.Broekema J. van der Tak

Toelichting Verordening Winkeltijdenwet gemeente Westland.

Algemeen.

Op 1 juli 2013 is de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking getreden. Op grond van deze wet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon- en feestdagen en op werkdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. De raad kan op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet thans zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing van deze verboden verleent.

De uitzonderingsbepalingen daarvoor uit de oude Winkeltijdenwet, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, zijn namelijk vervallen.

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Winkeltijdenwet, de artikelen 2 en 3, luiden nu als volgt:

Artikel 2

1. Het is verboden een winkel voor publiek geopend te hebben:

a. op zondag;

b. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19.00 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19.00 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19.00 uur;

c. op werkdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur.

2. Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3

1. De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

2. De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

3. De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

De bevoegdheid van de raad wordt zo ruim dat zowel algehele handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor alle opties die daartussen zitten. De uiteindelijke keuze dient uiteraard wel deugdelijk onderbouwd te worden.

Artikelsgewijze toelichting.

Artikel 1. Begripsbepalingen

4 mei is geen dag die in de verordening als feestdag is aangemerkt. Dit betekent dat de algehele vrijstelling van artikel 2 niet geldt voor deze dag en dat winkels op die dag na 19.00 uur gesloten dienen te zijn.

Artikel 2. (Algemene) vrijstelling

Op grond van deze omschrijving mogen winkels op zon- en feestdagen geopend zijn. Er geldt geen beperking voor de openingstijden die daarbij worden gehanteerd.

Artikel 3. Individuele ontheffingen.

Op grond van dit artikel kan het college, uitsluitend voor bepaalde activiteiten en/of bepaalde evenementen, ontheffing verlenen om voor 06.00 uur of na 22.00 uur een winkel op werkdagen geopend te hebben. In dit kader kan worden gedacht aan een nachtopenstelling voor bijvoorbeeld een boek- of elektronicahandel bij de presentatie van een nieuw product.

Tevens is een ontheffingsmogelijkheid voor straathandel opgenomen op zon- en feestdagen. Hiervan kan gebruik worden gemaakt voor bijvoorbeeld het organiseren van een boekenmarkt, een antiekmarkt of een Kerstmarkt.

Artikelen 4. t/m 8

Deze artikelen spreken voor zich en behoeven geen nadere toelichting.