Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent subsidieregeling brede school/sociale stijging Subsidieregeling brede school/sociale stijging gemeente Schiedam

Geldend van 13-01-2017 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling gesubsidieerd Brede school/sociale stijging gemeente Schiedam 2013

Het college van Burgemeester en Wethouders;

Gelet op artikel 3, tweede lid van de ASV 2017;

b e s l u i t de

Subsidieregeling gesubsidieerd Brede school/sociale stijging gemeente Schiedam 2013

 

vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: ASV 2017;

 • b.

  Categorie A basisscholen: basisscholen met 40% of meer kinderen die behoren tot de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid;

 • c.

  Categorie B basisscholen: basisscholen met 39%-31% kinderen die behoren tot de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid;

 • d.

  Categorie C basisscholen: basisscholen met 30% of minder kinderen die behoren tot de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid;

 • e.

  Integraal Kindcentrum 0-12 jaar (IKC): Een cluster van voorzieningen die tenminste bevat: integraal peuterspeelzaalwerk, basisonderwijs, buitenschoolse opvang en een schoolgebonden ondersteuningsteam met daarin een onderwijs- en gezinsspecialist ;

 • f.

  kernpartners: de instelling voor peuterspeelzaalwerk, de instelling voor buitenschoolse opvang en de instellingen die de onderwijs – en gezinsspecialist leveren.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Het college kan subsidie verlenen voor activiteiten, die bijdragen aan het bereiken van de de in de programmabegroting opgenomen ER doelstelling “Meer mogelijkheden voor sociale stijging en maatschappelijke carrière”. Dit houdt in:

  • a.

   het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door het bieden van aanvullende activiteiten om de opbrengsten te verhogen; of

  • b.

   ouderbetrokkenheid te vergroten, brede vorming te stimuleren; of

  • c.

   de zorg te versterken; of

  • d.

   de loopbaanoriëntatie te stimuleren en een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in de buurt; of

  • e.

   het versterken van de schoolspecifieke visie op cultuureducatie; of

  • f.

   de kunstbeleving op het gebied van muziek, podiumkunsten, beeldende -/ audiovisuele -/ of literaire kunst en erfgoed gedurende de totale schoolperiode van de kinderen.

 • 2. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan schoolbesturen voor basisonderwijs met een vestiging van een of meerdere scholen in Schiedam en aan de schoolbesturen van de twee vmbo scholen in Schiedam.

 • 3. De activiteiten kunnen zowel binnen als buiten de reguliere schooltijd worden aangeboden.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

[vervallen]

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de ASV2017 wordt de subsidie geweigerd, indien:

 • a.

  de bevindingen van de inspectie van het onderwijs en/of de schoolgrootte daartoe aanleiding geven;

 • b.

  de verzochte subsidiegelden worden ingezet ter compensatie van rijksbezuinigingen.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. Onverminderd artikel 5 van de ASV 2017 overlegt het schoolbestuur bij de subsidieaanvraag een op bestuursniveau opgesteld jaarplan waarin per school is opgenomen:

  • a.

   Welke effecten men wil bereiken; en

  • b.

   Op welke wijze men dit wil realiseren;en

  • c.

   Hoe de beschikbare middelen worden ingezet.

 • 2. Uit het jaarplan, genoemd in het eerste lid, blijkt de ontwikkeling naar een eenduidig aansturen van de medewerkers van het peuterspeelzaalwerk en het basisonderwijs.

 • 3. Uit het jaarplan, genoemd in het eerste lid, blijkt dat er een gezamenlijke pedagogische grondslag, of dat hieraan wordt gewerkt, binnen het IKC.

 • 4. Uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager zorgt voor een gericht ouderbeleid dat minimaal voldoet aan de daaraan door de Inspectie van het Onderwijs gestelde voorwaarden.

Artikel 5. Berekening van de subsidie bij verlening

De hoogte van de subsidie wordt bij verlening bepaald aan de hand van het aantal leerlingen op 1 oktober van het kalenderjaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag en de categorie waaronder de school valt.

Artikel 7 Bevoorschotting

[vervallen]

Artikel 6. Subsidieplafond en verdeling

 • 1. De beschikbare subsidiemiddelen zijn afkomstig uit twee budgetten, zijnde: een budget vanuit gemeentelijke middelen en een budget vanuit rijksmiddelen;

 • 2. Het college stelt het subsidieplafond vast ten aanzien van de in het eerste lid genoemde gemeentelijke middelen;  

 • 3. Subsidies, die uit rijksmiddelen worden verstrekt, worden uitsluitend verdeeld over categorie A basisscholen;

 • 4. Subsidies, vanuit gemeentelijke middelen, worden verdeeld over alle voor deze regeling bepaalde scholen.

Artikel 7 Subsidievorm

 • 1. De subsidie uit gemeentelijke middelen wordt aan de schoolbesturen verstrekt in een lumpsum bedrag.

 • 2. Het eerste lid houdt in dat de aanvrager zelf de verstrekte subsidiegelden gemotiveerd kan herverdelen over de bij de aanvrager behorende Schiedamse scholen, om de in artikel 2 genoemde activiteiten te realiseren.

Artikel 8 Beslissing college in gevallen waarin de regeling niet voorziet

In gevallen, de besluitvorming omtrent subsidieverstrekking brede school/sociale stijging betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 10 Verplichtingen inzake Samenwerking Integraal Kindcentrum 0-12

[vervallen]

Artikel 11 Verplichtingen inzake Ouders

[vervallen]

Artikel 12 Verplichtingen inzake Informatie

[vervallen]

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op: de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling brede school/sociale stijging gemeente Schiedam.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Schiedam d.d.10 september 2013,
de secretaris, J.C. van Ginkel
de burgemeester, C.H.J. Lamers