Verordening Samenspraak en Inspraak gemeente Eindhoven 2008

Geldend van 30-09-2008 t/m heden

Intitulé

Verordening Samenspraak en Inspraak gemeente Eindhoven 2008

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 16 september 2008 heeft besloten:

1    de bestaande Inspraakverordening gemeente Eindhoven 2006 (gemeenteblad 2006, nummer 32) in te trekken;

2    de Verordening Samenspraak en Inspraak gemeente Eindhoven 2008 vast te stel­len.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

De verordening verstaat onder:

 • a.

  samenspraak: een werkwijze waarbij gemeente, bewoners en andere belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium via een open houding naar elkaar en een vooraf vastgestelde aanpak samenwerken aan het ontwikkelen van gemeentelijk beleid;

 • b.

  inspraak: het betrekken van ingezetenen van de gemeente Eindhoven en belanghebbenden bij een beleidsvoornemen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  samenspraakprocedure: de wijze waarop de samenspraak gestalte wordt gegeven;

 • d.

  inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

 • e.

  beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid;

 • f.

  zienswijze: mondeling of schriftelijke mening als bedoeld in artikel 3:15, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht.

Paragraaf 1 Samenspraak.

Artikel 2. Onderwerp van samenspraak.

 • 1. Elk bestuursorgaan besluit steeds ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of een samenspraakproces wordt aangegaan; over samenspraak ter voorbereiding van een raadsvoorstel van het college of de burgemeester besluit het college, dan wel de burgemeester.

 • 2. Het bestuur motiveert en communiceert steeds helder of en waarom er wel of niet tot samenspraak besloten is. Wanneer besloten is geen samenspraak toe te pas­sen wordt dit besluit beargumenteerd. De besluiten en de motivatie ervan worden via de gebruikelijke media bekendgemaakt.

 • 3. Samenspraak vindt niet plaats inzake de begroting, de tarieven voor gemeente­lijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofd­stuk XV van de Gemeente­wet.

Artikel 3. Samenspraakprocedure.

 • 1. Bij de toepassing van samenspraak wordt vooraf een aanpak vastgesteld. Over deze aanpak worden de deelnemers aan de samenspraak geïnformeerd door het ter zake bevoegde bestuursorgaan. Deze aanpak wordt tevens via de gebruikelijke media bekend gemaakt.

 • 2. Bij het vaststellen van de wijze van aanpak wordt in ieder geval een uitspraak gedaan over de volgende uitgangspunten:

   • a.

    het exacte onderwerp en de kaders waarbinnen de samenspraak zich afspeelt;

   • b.

    het do el van de samenspraak;

   • c.

    de schaal waarop de samenspraak speelt;

   • d.

    wie de beoogde deelnemers zijn aan de samenspraak;

   • e.

    de status van de inbreng van de deelnemers aan de samenspraak;

   • f.

    inrichting van en communicatie over het samenspraakproces;

   • g.

    begroting van de kosten van de samenspraak;

   • h.

    de wijze waarop een evaluatie van de samenspraak plaatsvindt.

 • 3. Elk bestuursorgaan evalueert jaarlijks over het proces en de kwaliteit van samenspraak. De burgemeester vermeldt de resultaten van deze evaluatie in het Burgerjaarverslag.

 • 4. Van de resultaten van een samenspraakprocedure wordt alleen om zwaarwegende redenen afgeweken.

Paragraaf 2 Inspraak.

Artikel 4. Onderwerp van inspraak.

 • 1. Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

 • 2. Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.

 • 3. Geen inspraak wordt verleend:

  • a.

   ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleid;

  • b.

   indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

  • c.

   indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuurs­orgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

   inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en be­lastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

   indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

  • f.

   indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verant­woordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving;     

  • g.

   als samenspraak is toegepast en inspraak niet wettelijk verplicht is.

Artikel 5. Inspraakgerechtigden.

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Artikel 6. Inspraakprocedure.

 • 1. Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 2. Het bestuursorgaan kan voor één of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.

 • 3. Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op. Het eindverslag bevat in elk geval:

  • a.

   een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;

  • b.

   een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;

  • c.

   een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

 • 4. Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar en informeert insprekers.

 • 5. Het bestuursorgaan brengt het eindverslag ter kennis van de gemeenteraad, indien er tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren zijn gebracht.

 • 6. De burgemeester vermeldt het eindverslag in zijn Burgerjaarverslag.

Afsluiting.

Artikel 8. Citeertitel,

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Samenspraak en Inspraak gemeente Eindhoven 2008” en treedt in werking op de achtste dag na de bekendmaking.

Ondertekening

Eindhoven, 22 september 2008.
Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,
van Gijzel, burgemeester.
Brunninkhuis, secretaris.
Uitgegeven, 23 september 2008.
Mij bekend,
de gemeentesecretaris van Eindhoven,
G.Kok-Mol, loco-secretaris.
EH08015181.def