Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Veldhoven.

Geldend van 01-03-2004 t/m heden

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Veldhoven.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college-onderzoek

  De verzameling onderzoeken die het college uitvoert naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie en het gevoerde beleid.

 • b.

  doelmatigheid

  De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • c.

  doeltreffendheid

  De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Doel college-onderzoek

Het college-onderzoek heeft tot doel het college, de gemeenteraad en de inwoners van Veldhoven inzicht te verschaffen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie en het gevoerde beleid, de organisatie mogelijkheden voor verbeteringen aan te reiken en een basis te bieden voor verantwoording aan gemeenteraad en inwoners over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid en organisatie.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1. Jaarlijks presenteert het college in het jaarverslag een voorgenomen onderzoeksplan voor de periode augustus lopend jaar tot augustus volgend jaar.

 • 2. In het onderzoeksplan wordt per onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het te onderzoeken onderwerp

  • b.

   de te onderzoeken aspecten van het onderwerp

  • c.

   start- en publicatiedatum van het onderzoek

  • d.

   de portefeuillehouder binnen het college

 • 3. In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

 • 4. Het college stelt zo spoedig mogelijk na de raadsbehandeling van het onderzoeksplan dit plan vast.

Artikel 4 Uitvoering onderzoek

 • 1. De onderzoeken uit het onderzoeksplan worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de concerncontroller.

 • 2. De medewerkers die belast worden met de uitvoering van een onderzoek uit het onderzoeksplan hebben toegang tot alle documenten en bestanden die zij in het kader van het onderzoek van belang achten met in achtneming van hetgeen in artikel 4 lid 3 is opgenomen.

 • 3. Documenten en/of bestanden die naar het oordeel van de concerncontroller in een onderzoek betrokken zouden moeten worden maar waarop geheimhouding berust, maken geen onderdeel uit van dat onderzoek tenzij daartoe door het college van burgemeester en wethouders –op basis van een schriftelijk verzoek van de concerncontroller- is besloten.

Artikel 5 Rapportage onderzoeksresultaten

 • 1. Van elk afzonderlijk onderzoek uit het onderzoeksplan wordt een rapportage opgesteld en door het college vastgesteld. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Verantwoording resultaten verbeteracties

Het jaarverslag bevat een verantwoording over de resultaten van verbeteracties waartoe op grond van eerdere onderzoeken is besloten.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2004

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Veldhoven’.