Verordening op het onderzoeksrecht van de raad

Geldend van 05-08-2004 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2004

Intitulé

Verordening op het onderzoeksrecht van de raad

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  onderzoek: een onderzoek als bedoeld in artikel 155a, eerste lid, van de Gemeentewet;

 • b.

  onderzoekscommissie: een commissie als bedoeld in artikel 155a, derde lid, van de Gemeentewet.

Artikel 2 Instellen van het onderzoek/onderzoekscommissie

 • 1. Op voorstel van een of meer van zijn leden kan de raad besluiten een onderzoek in te stellen.

 • 2. In een raadsvergadering, volgend op het in het eerste lid genoemde besluit beslist de raad bij het instellen van de onderzoekscommissie omtrent het aantal leden en de samenstelling van deze commissie.

 • 3. Bij de instelling van de onderzoekscommissie stelt de raad nadere regels vast met betrekking tot de rapportage van de onderzoekscommissie aan de raad.

 • 4. De raad kan besluiten ter voorbereiding van een onderzoek een voorbereidingscommissie in te stellen.

Artikel 3 Voorzitter/plaatsvervangend voorzitter

 • 1. De leden van de onderzoekscommissie kiezen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2. De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de beraadslaging en zitting;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van bij of krachtens deze verordening gestelde regels;

  • d.

   hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

Artikel 4 Beëindiging van het lidmaatschap

 • 1. Het lidmaatschap van de onderzoekscommissie eindigt indien:

  • a.

   de raad besluit tot opheffing van de onderzoekscommissie;

  • b.

   een lid ophoudt lid te zijn van de raad;

  • c.

   de onderzoekscommissie besluit een lid van zijn commissie te horen;

  • d.

   een lid ontslag neemt.

 • 2. Een lid van de onderzoekscommissie kan op elk moment ontslag nemen. Hiervan brengt hij de raad en de voorzitter van de onderzoekscommissie zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte.

 • 3. In openstaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 5 Bevoegdheden van de onderzoekscommissie

 • 1. De onderzoekscommissie besluit alvorens het eerste getuigenverhoor plaats vindt of getuigen uitsluitend verhoord worden na het afleggen van de eed of belofte.

 • 2. De onderzoekscommissie kan buiten de in artikel 155b, eerste lid, van de Gemeentewet genoemde personen tevens anderen verzoeken om medewerking aan het onderzoek te verlenen. Laatstgenoemde medewerking geschiedt slechts op vrijwillige basis.

 • 3. De onderzoekscommissie kan besluiten derden in te schakelen voor het uitvoeren van opdrachten die zij in het kader van de onderzoeksopdracht en de uitoefening van haar taak nodig acht.

 • 4. De onderzoekscommissie kan in het belang van het onderzoek in beslotenheid met betrokkenen informatieve gesprekken voeren. Betrokkenen zijn niet gehouden hieraan deel te nemen.

 • 5. De onderzoekscommissie kan de bovengenoemde bevoegdheden uitsluitend uitoefenen indien ten minste drie van haar leden aanwezig zijn.

 • 6. De verordening op de raadscommissies is niet van toepassing.

Artikel 6 Ambtelijke bijstand

 • 1. De raad benoemt ter ondersteuning van de onderzoekscommissie de griffier of een persoon die minimaal gedurende de duur van het onderzoek bij de griffie wordt gedetacheerd, als commissiegriffier. De commissiegriffier kan zich laten ondersteunen door andere medewerkers.

 • 2. De commissiegriffier is bij iedere zitting aanwezig.

 • 3. Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt zijn plaats ingenomen door een daartoe door de raad aangewezen vervanger.

Artikel 7 Zittingen

 • 1. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting en brengt die ter openbare kennis.

 • 2. De voorzitter roept de leden van de onderzoekscommissie, getuigen en deskundigen ten minste twee weken voor de zitting op.

 • 3. Binnen drie werkdagen na verzending van de oproep kunnen de getuigen en deskundigen onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 4. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de betrokken getuige of deskundige medegedeeld.

 • 5. De getuigen en deskundigen worden in een openbare zitting van de onderzoekscommissie gehoord. De onderzoekscommissie kan om gewichtige redenen besluiten een verhoor of een gedeelte daarvan niet in het openbaar af te nemen. De leden van de commissie en de commissiegriffier, alsmede de overige aanwezige medewerkers bewaren geheimhouding over hetgeen hun tijdens een besloten zitting ter kennis komt.

Artikel 8 Toehoorders en de pers

 • 1. De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare zittingen bijwonen.

 • 2. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • 3. De voorzitter is bevoegd, toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken.

Artikel 9 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die tijdens de zitting geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.

Artikel 10 Verslaglegging zitting

 • 1. De commissiegriffier als bedoeld in artikel 6, lid 1, draagt zorg voor de verslaglegging van de zitting.

 • 2. Het verslag vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid voor zover van belang.

 • 3. Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 4. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5. Het verslag wordt ondertekend door alle leden van de onderzoekscommissie, alsmede de commissiegriffier. Van minderheidsstandpunten wordt in het verslag melding gemaakt.

Artikel 11 Beraadslagingen

 • 1. De onderzoekscommissie beraadslaagt indien de voorzitter het nodig oordeelt, dan wel indien een meerderheid van de leden hiertoe een gemotiveerd verzoek aan de voorzitter richt.

 • 2. De onderzoekscommissie beraadslaagt achter gesloten deuren.

Artikel 12 Afronding onderzoek

Na afronding van het onderzoek brengt de onderzoekscommissie schriftelijk rapport uit aan de raad. Van minderheidsstandpunten wordt in het rapport melding gemaakt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2004.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het onderzoeksrecht van de raad.