Regeling vervallen per 11-07-2019

Verordening paracommercie gemeente Schinnen 2013

Geldend van 03-10-2013 t/m 10-07-2019

Intitulé

Verordening paracommercie gemeente Schinnen 2013

Verordening paracommercie gemeente Schinnen 2013

De Raad van de gemeente Schinnen;

overwegende dat het op grond van artikel 4 van de Drank- en Horecawet noodzakelijk is om een verordening vast te stellen teneinde voorschriften en beperkingen te verbinden aan paracommerciële rechtspersonen op het gebied van horeca-activiteiten;

gelet op het bepaalde in de Drank- en Horecawet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening ter voorkoming van oneerlijke mededinging tussen paracommerciële rechtspersonen en commerciële horecabedrijven, alsmede ter voorkoming van bovenmatig alcoholgebruik.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  Bijeenkomsten van persoonlijke aard.

  Bijeenkomsten met een (veelal) feestelijk karakter, waarbij meestal alcoholhoudende drank wordt genuttigd, die geen verband houden met de doelstelling van de paracommerciële rechtspersonen.

 • b.

  Drank- en Horecawet.

  Drank- en Horecawet, zoals gewijzigd op 1 juli 2012, met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten.

 • c.

  Horecabedrijf.

  De activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse.

 • d.

  Paracommercieel rechtspersoon.

  Een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf.

 • e.

  Sterk alcoholhoudende drank.

  Drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer volumeprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn (artikel 1 Drank- en Horecawet).

 • f.

  Vergunning.

  De vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet.

 • g.

  Zwak alcoholhoudende drank.

  Drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent en minder dan vijftien volumeprocenten, uit alcohol bestaat, inclusief wijn.

Artikel 2. Voorschriften en beperkingen.

Om oneerlijke mededinging te voorkomen worden de volgende voorschriften en beperkingen aan de vergunning voor paracommerciële rechtspersonen verbonden:

 • 1.

  Voor paracommerciële rechtspersonen:

  • a.

   is het verboden om bedrijfsmatig of “anders dan om niet” (lees: gratis) alcoholhoudende drank te verstrekken in of vanuit de inrichting voor gebruik ter plaatse tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard;.

  • b.

   is het verboden om bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden en openlijk aan te prijzen of onder de aandacht te brengen met bijvoorbeeld posters, brochures, publicaties in kranten of tijdschriften, internet of via social media bekend te maken (waaronder inbegrepen de verhuur van het pand en inventaris).

  • c.

   is het voetbalverenigingen toegestaan de inrichting –t.b.v. voetbalgerelateerde activiteiten- geopend te hebben, dan wel alcoholhoudende drank te verstrekken, gedurende de volgende dagen/tijden:

   • I.

    van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 24.00 uur;

   • II.

    op zondag van 09.00 uur tot 20.00 uur.

  • d.

   is het tennisverenigingen toegestaan de inrichting –t.b.v. tennisgerelateerde activiteiten- geopend te hebben, dan wel alcoholhoudende drank te verstrekken, dagelijks van 09.00 uur tot 24.00 uur;

  • e.

   is het schutterijen toegestaan de inrichting –t.b.v. schutterijgerelateerde activiteiten- geopend te hebben, dan wel alcoholhoudende drank te verstrekken gedurende de volgende dagen/tijden:

   • I.

    van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 24.00 uur.

   • II.

    op zondag van 09.00 uur tot 20.00 uur.

  • f.

   is het sociaal-culturele organisaties toegestaan de inrichting –t.b.v. sociaal-culturele activiteiten- geopend te hebben, dan wel alcoholhoudende drank te verstrekken gedurende de volgende dagen/tijden:

   • I

    op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 24.00 uur;

   • II

    op woensdag van 09.00 uur tot 02.00 uur;

   • III

    op vrijdag van 09.00 uur tot 01.00 uur;

   • IV

    op zaterdag van 09.00 uur tot 02.00 uur;

   • V

    op zondag van 09.00 uur tot 24.00 uur.

Artikel 3. Happy hours.

Het is verboden om alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die lager is dan 60% van de prijs die in de desbetreffende horecagelegenheid of op het desbetreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd (zgn. “happy hours”).

Artikel 4. Toegestane activiteiten.

 • 1. Voor paracommerciële rechtspersonen gericht op de uitoefening van de voetbalsport, de tennissport, alsmede voor paracommerciële rechtspersonen met een sociaal-culturele doelstelling is het mogelijk ingevolge artikel 4, lid 4 van de Drank- en Horecawet een ontheffing van het sluitingstijdstip (tot max. 02.00 uur) te verkrijgen.

 • 2. Een dergelijke ontheffing kan uitsluitend verkregen worden voor de hierna volgende activiteiten:

  • a.

   feest voor leden, partners van leden, vrijwilligers, begunstigers van de betreffende vereniging in verband met een behaald kampioenschap of promotie (max. 1 x per jaar);

  • b.

   jaarfeest voor leden, vrijwilligers, begunstigers van de betreffende vereniging in verband met het begin van een nieuw seizoen of afsluiting van een lopend seizoen (max. 2 x per jaar);

  • c.

   nieuwjaarsreceptie voor leden, vrijwilligers, begunstigers van de betreffende vereniging;

  • d.

   carnavalsavond voor leden, vrijwilligers, begunstigers van de betreffende vereniging;

  • e.

   thema-avond voor leden, vrijwilligers, begunstigers van de betreffende vereniging (max. 1 per jaar).

 • 3. Vanuit het oogpunt van het tegengaan van oneerlijke concurrentie t.o.v. de commerciële horecaondernemingen is aan het aantal ontheffingen een maximum verbonden van vijf per kalenderjaar.

 • 4. Gelet op de bijzondere doelstelling van een paracommercieel rechtspersoon zal geen ontheffing als bedoeld in artikel 4, lid 4, van de Drank- en Horecawet worden verleend voor feesten en partijen die geen direct verband houden met de activiteiten van de betreffende vereniging zoals o.a. feesten van persoonlijke aard.

Artikel 5. Procedure ter verkrijging van een ontheffing:

 • 1. De rechtspersoon die één van de onder artikel 4, lid 3, genoemde activiteiten wil organiseren, dient hiervoor een aanvraag in bij het college van Burgemeester en wethouders van Schinnen.

 • 2. Deze aanvraag dient – behoudens een (periode)kampioenschap – tenminste vier weken voorafgaand aan de datum van de te organiseren activiteit te worden ingediend.

Artikel 6. Toezicht en handhaving.

Bevoegd tot het toezicht en de handhaving op de naleving van het bepaalde in deze verordening zijn de daartoe door de burgemeester benoemde ambtenaren.

Artikel 7. Handhaving activiteiten zonder vergunning.

Wanneer een paracommerciële rechtspersoon zonder vergunning horeca-activiteiten uitoefent, zal het volgende handhavingstraject worden gevolgd om de illegale situatie op te heffen:

 • 1.

  Na constatering zal het bestuur van de rechtspersoon worden aangeschreven om de illegale activiteiten onmiddellijk te beëindigen en beëindigd te houden. Tevens zal hen de mogelijkheid worden geboden om binnen veertien dagen een vergunning aan te vragen.

 • 2.

  Is na het verstrijken van de termijn geen gehoor gegeven aan de aanschrijving, dan zal door de burgemeester een voornemen tot sluiting worden uitgevaardigd.

Gedurende twee weken wordt het bestuur in staat gesteld om hun zienswijze op het voornemen van de gemeente kenbaar te maken.

Artikel 8. Handhaving strijdige activiteiten.

Wanneer overtredingen worden geconstateerd van de Drank- en Horecawet en/of deze verordening zal het onderstaande handhavingstraject worden gevolgd:

 • 1.

  Na de eerste constatering volgt een vooraankondiging last onder dwangsom waarbij de rechtspersoon op de overtreding wordt gewezen en waarbij wordt aangekondigd dat bij een volgende overtreding een last onder dwangsom of bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

 • 2.

  Na de volgende constatering binnen een periode van één jaar na de laatste waarschuwing wordt een last onder dwangsom (artikel 5:32b Algemene wet bestuursrecht) dan wel een bestuurlijke boete (artikel 44a Drank- en Horecawet) opgelegd.

 • 3.

  Indien de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete is verbeurd en de illegale activiteiten vinden nog steeds doorgang, dan is de burgemeester bevoegd tot intrekking van de vergunning (artikel 31, lid 2 Drank- en Horecawet, artikel 175 Gemeentewet). Wanneer de vergunning wordt ingetrokken, wordt op grond van artikel 31, lid 3 van de Drank- en Horecawet de bevoegdheid om aan de betrokken instelling een nieuwe vergunning te verlenen opgeschort tot één jaar nadat het besluit tot intrekking onherroepelijk is geworden.

Artikel 9. Vangnetbepaling

 • 1. De burgemeester handelt overeenkomstig het bepaalde in deze verordening, tenzij dat voor één of meer situaties gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze verordening te dienen doelen.

 • 2. In de overige gevallen waarin de verordening niet voorziet, beslist de burgemeester.

Artikel 10. Evaluatie.

Deze verordening zal één jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd.

Artikel 11. Citeerartikel.

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening paracommercie gemeente Schinnen 2013”.

Artikel 12. Inwerkingtreding.

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

Artikel 13. Vervallen bepalingen.

Met het van kracht worden van deze verordening vervallen alle tot dat moment geldende (bepalingen in) nota’s, beleidsregels en verordeningen die enige regels omtrent paracommercie regelden.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 september 2013

De Raadsgriffier
De Voorzitter