Regeling vervallen per 07-11-2018

Vervangingsregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Geldend van 10-10-2013 t/m 06-11-2018 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2013

Intitulé

Vervangingsregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Het directieteam van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

Gelet op het bepaalde in artikel 27, vierde lid, van de Organisatieregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

Overwegende dat:

  • -

    in de Organisatieregeling tot uiting is gebracht dat vervanging binnen het ambtelijk management horizontaal, dat wil zeggen op het niveau van een gelijkwaardige functie, plaatsvindt;

  • -

    bij het ontbreken van de mogelijkheid tot horizontale vervanging, het Mandaatbesluit voorziet in de bevoegdheid tot het nemen van besluiten door een bovengeschikte;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende:

VERVANGINGSREGELINGNOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN

Bekendmaking van het besluit van het directieteam d.d. 2 oktober 2013, tot vaststelling van de Vervangingsregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Artikel 1 Algemene directie

  • 1. De leden van de algemene directie vervangen elkaar over en weer in de omstandigheid van verhindering of ontstentenis.

  • 2. Bij verhindering of ontstentenis van beide leden van de algemene directie wordt de functie waargenomen door de loco-secretaris van Dinkelland en Tubbergen.

Artikel 2 Domeindirecteuren

De directeuren van de domeinen Dienstverlening en Bedrijfsvoering vervangen elkaar over en weer in de omstandigheid van verhindering of ontstentenis.

Artikel 3 Afdelingshoofden

De afdelingshoofden binnen een domein vervangen elkaar over en weer in de omstandigheid van verhindering of ontstentenis.

Artikel 4 Programmamanagers

De programmamanagers vervangen elkaar over en weer in de omstandigheid van verhindering of ontstentenis.

Artikel 5 Teamleiders Buitendienst

De teamleiders van het team Buitendienst van de afdeling Openbare Ruimte vervangen elkaar over en weer in de omstandigheid van verhindering of ontstentenis.

Artikel 6 Bedrijfsleider Dorper Esch en Sporthallen

De assistent-bedrijfsleider van het team Dorper Esch en Sporthallen van de afdeling Openbare Ruimte vervangt de bedrijfsleider in de omstandigheid van verhindering of ontstentenis.

Artikel 7 Slotbepaling

  • 1. Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 april 2013.

  • 2. Deze regeling wordt aangehaald als "Vervangingsregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen".

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het directieteam van 2 oktober 2013,
De algemeen directeuren,
Drs. Ing. G.B.J. Mensink, Drs. A.B.A.M. Damer