Verordening winkeltijden gemeente Druten 2013

Geldend van 01-03-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Druten 2013

De Raad van de gemeente Druten;

overwegende, dat op 1 juli 2013 de nieuwe Winkeltijdenwet inwerking is getreden die ruimere openstelling van winkels op zon- en feestdagen mogelijk maakt en de huidige verordening hierop aangepast moet worden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten

d.d. 30 juli 2013;

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 3 van de nieuwe Winkeltijdenwet;

besluit:

vast te stellen de “Verordening winkeltijden gemeente Druten 2013”

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten;

b. feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

c. verordening: de Verordening winkeltijden gemeente Druten 2013;

d. wet: de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 Vrijstelling winkelopeningsverbod op zon- en feestdagen

 • 1. De verboden vervat in artikel 2, lid 1 onder a en b van de wet gelden niet op zon- en feestdagen van 06.00 uur tot 22.00 uur.

 • 2. De verboden vervat in artikel 2, lid 2 juncto lid 1 onder a en b van de wet gelden niet op zon- en feestdagen van 13.00 uur tot 21.00 uur.

Artikel 3 Ontheffing verbod openstelling zon- en feestdagen tussen 19.00 uur en 12.00 uur en op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur

 • 1 Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van:

  a. de verboden van artikel 2, lid 1 onder a en b van de wet, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen tussen 19.00 uur en 12.00 uur;

  b. het verbod van artikel 2, lid 1 onder c van de wet, voor zover deze betrekking heeft op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

 • 2 De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in  de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1 Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel, indien het college hiertoe regels heeft opgesteld, 8 weken gerekend vanaf de uiterste indieningtermijn voor het aanvragen van de ontheffing.

 • 2 De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in  de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 5 Overdracht van de ontheffing

 • 1 Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2 In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

 Het college kan in ieder geval een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. het college dit in verband met een verandering van beleidsinzichten nodig acht;

d. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

e. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

f. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

g. de houder of zijn rechtsverkrijgende dit aanvraagt.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2013.

 • 2 De Verordening winkeltijden gemeente Druten 1996, vastgesteld bij besluit van de raad van 12 september 1996, wordt ingetrokken op het moment dat deze verordening in werking treedt.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Druten 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 september 2013.
de raadsgriffier,                                                 de voorzitter,
E.E.M. Dreier- Haefkens Msc                           drs. L.J.E.M. van Riswijk