Verordening Winkeltijden Bernheze 2013

Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Intitulé

Verordening Winkeltijden Bernheze 2013

De raad van de gemeente Bemheze;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 juni 2013;

Gezien op het advies van de commissie Bestuur en Strategie van 4 september 2013;

Gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

Naar aanleiding van de wijziging van de Winkeltijdenwet 2013;

Besluit vast te stellen:

Verordening Winkeltijden Bernheze 2013

 

de geconsolideerde tekst van de regeling

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Winkeltijdenwet;

b. winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

b. college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1 Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in de wet binnen 8 weken.

 • 2 Het college kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1 Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college;

 • 2 In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan schriftelijk

  mededeling aan het college en vermeldt daarbij de naam en het adres van degene die de ontheffing

  over wil nemen.

Artikel 4 Intrekking of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een vrijstelling intrekken of wijzigen indien:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen

ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c . het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde,

veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d. de aan de ontheffing verboden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn,

binnen en redelijke termijn;

f. de houder dit aanvraagt.

 

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)

Voor de verboden die staan in artikel 2, eeste lid, onder a en b van de wet geldt een vrijstelling van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Artikel 6 Vrijstelling bepaalde winkels

De verboden die staan in artikel 2, eerste lid, van de wet gelden niet voor:

a. Musea;

b. Winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschrikfte eetwaren, alcoholvrije dranken en door middel van een

automaat, tabak en tabakproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damensverband plegen te worden verkocht;

c. Winkels, waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde beelddragers, mtis in die winkel geen andre goederen te koop aangeboden, of verkocht dan beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

Artikel 7 Openstelling anders dan voor verkoop

 • 1 De verboden die staan in artikel 2, eerste lid, van de wet, voor zover de betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

  a. Winkes, waar in zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden va nde winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

  b. Winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het latne betreden van de winkel

  noodzakelijk is voor het huren van fiesten en bromfietsen;

 • 2 De in het eeste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 8 Straatverkoop van bepaalde goederen ( niet zijnde losse standplaatsen)

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben

op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen

van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 9 Culturele evenementen

 • 1 De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking

  hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar

  voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar

  uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te

  houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf

  een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een

  uur na afloop daarvan.

 • 2 De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking

  hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid

  van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden

  en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen

  of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering

  of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

Artikel 10 Sportcomplexen

 • 1 De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking

  hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het

  terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht,

  die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de

  openstellingsuren van die sportcomplexen.

 • 2 De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking

  hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het in of op het terrein

  van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks

  verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van

  die sportcomplexen.

Artikel 11 Bejaardenoorden

 • 1 De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking

  hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het

  terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren,

  prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te

  worden verkocht.

 • 2 De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking

  hebben op de zondag en de feestdagen, gelden in of op het terrein van bejaardenoorden

  niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten,

  nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

Artikel 12 E.H. Communnie

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking

hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels, waar

uitsluitend of hoofdzakelijk foto-artikelen plegen te worden verkocht, voor zover het

betreden van die winkel noodzakelijk is voor het vervaardigen van portretfoto's ter gelegenheid

van de Eerste Heilige Communie.

Artikel 13 Allerheiligen en Allerzielen

 • 1 De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking

  hebben op de zondag, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend ofhoofdzakelijk

  bloemen en planten plegen te worden verkocht, op de dagen waarop Allerheiligen

  en Allerzielen worden gevierd.

 • 2 De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking

  hebben op de zondag, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen

  van bloemen en planten op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd.

Artikel 14 Ramadan

 • 1 De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking

  hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur

  voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van winkels, waar brood en gebak

  wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan

  houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de

  periode van de Ramadan.

 • 2 De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebbne op de zondag en de

  feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur. vor zonsondergang niet ten aanzien van het te koop aanbieden en

  verkopen van brood en gebak dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden

Artikel 15 Voorschriften

 • 1 Aan een krachtens deze verordening verleende vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 2 Deze voorschriften en beperkingen kunnen alleen gesteld worden in het belang of de belangen in verband waarmee de

  vergunning, vrijstelling of ontheffing is vereist.

 • 3 Degene aan wie krachtens deze verordening een vrijstelling of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden

  voorschriften en beperkingen na te leven.

Artikel 16 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door

burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 17 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1 het college ka nop aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid , onder c van de de wet.

 • 2 De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving

  van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 18 Intrekking voorgaande regeling

De Verordening Winkeltijden Bernheze 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2013 inwerking.

Artikel 20 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Winkeltijden Bernheze 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bemheze in zijn openbare vergadering van
19 september 2013.
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier, .                                                                 de plaatsvervangend voorzitter,
].H.M. van den Oever                                                   P.A.M. van Boekel

Toelichting 1 Nieuwe Toelichting

Toelichting Verordening Winkeltijden Bernheze 2013

Algemeen

Deze nieuwe verordening is in feite een aanpassing van de bestaande verordening.

Verwerkt zijn de noodzakelijke wijzigingen naar aanleiding van de wijziging van de Winkeltijdenwet

waarmee de le Kamer 28 mei 2013 heeft ingestemd. De basis is dat de gemeenten zelf

kunnen beslissen over de koopzondagen.

De tweede aanpassing is nodig omdat door de wetswijziging het landelijke Vrijstellingenbesluit

gedeeltelijk is vervallen. Het gaat onder andere om snackbars, ijscomannen, videotheken, winkels

in bejaardenoorden. In feite zijn deze landelijke vrijstellingsbepalingen overgeheveld naar de

gemeentelijke verordening.

Ongewijzigd in deze verordening zijn de algemene openingstijden. Op grond van de nieuwe

wet mag de gemeente ook beslissen over de zogenaamde nachtwinkels. Deze mogelijkheid is in

deze verordening nog niet meegenomen.

Artikelsgewijs

Artikel 2, 3, 4 en 15

Het college kan aanvragen om vrijstelling of ontheffing op grond van de Winkeltijdenwet behandelen.

Artikel 5

In de gemeente gaat een algemene vrijstelling gelden van de verboden in artikel 2, eerste lid

onder a en b van de wet. Deze vrijstelling van de zondagopenstelling geldt tussen 10.00 uur en

20.00 uur.

Artikel 6 tot en met 14

De wijziging van de Winkeltijdenwet heeft onder andere gevolgen voor het Vrijstellingenbesluit

Winkeltijdenwet. Deze algemene maatregel van bestuur heeft vooralsnog als grondslag de artikelen

5, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Winkeltijdenwet (oud). Na inwerkingtreding van de

wetswijziging zal dit het breder getrokken artikel 8, eerste lid, van de Winkeltijdenwet (nieuw)

zijn. Hoewel artikel 8 dus breder getrokken wordt heeft de wetswijziging tot gevolg dat de artikelen

3, derde en vierde lid, 4, derde en vierde lid, en 10 tot en met 22 van het Vrijstellingenbesluit

Winkeltijdenwet van rechtswege komen te vervallen. Datzelfde geldt voor bepalingen in

gemeentelijke verordeningen die gebaseerd zijn op artikel 12, tweede lid, van het Vrijstellingenbesluit

Winkeltijdenwet (zoals bijvoorbeeld artikel 8 van de Modelverordening Winkeltijdenwet

2010).

Deze vervallen vrijstellingen kunnen gemeenten vervolgens wel op grond van artikel 3, eerste

lid, van de Winkeltijdenwet (nieuw) bij verordening vaststellen.

De artikelen 6 tot en met 14 zijn in feite gekopieerd uit het vrijstellingenbesluit.

Het gaat hier om vrijstellingen voor vormen van detailhandel die traditioneel reeds veel (ook) op

zon- en feestdagen plaatsvinden. Hierbij zijn een duizendtal detailhandelsbedrijven betrokken in

de sfeer van onder meer snackbars, ijscomannen, videotheken, bloemenwinkels bij begraatplaatsen,

winkels in musea en in bejaardenoorden en winkels in feestartikelen, alsmede openstellingen

ter gelegenheid van sport- en culturele evenementen en openstellingen bij bijzondere gelegenheden

van religieuze aard, zoals de Ramadan, de Eerste Heilige Communie en bedevaarten.

Artikel 16

Voor de duidelijkheid wordt de oude verordening ingetrokken en een nieuwe verordening vastgesteld.