Verordening tot regeling van de toekenning van een kinder- en jongerenlintje

Geldend van 15-04-2009 t/m heden

Intitulé

Verordening tot regeling van de toekenning van een kinder- en jongerenlintje

De raad van de gemeente Gouda

Gelezen het voorstel van de werkgroep jeugdlintje d.d. 25 januari 2009;

Gezien de bespreking in de voorbereidende raadsbijeenkomst van 4 maart 2009;

besluit:

vast te stellen de Verordening tot regeling van de toekenning van een kinder- en jongerenlintje.

Wanneer in deze verordening de mannelijke vorm wordt gebruikt, dient tevens de vrouwelijke te worden gelezen.

Artikel 1 Kinderlintje en jongerenlintje als bijzondere onderscheiding

Aan kinderen en jongeren, die daarvoor volgens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan bij wijze van bijzondere onderscheiding een kinderlintje of jongerenlintje van de gemeente Gouda worden toegekend, de Goudse ster genaamd.

Artikel 2 Voordracht voor een Goudse ster

Scholen, clubs, verenigingen, buurtcomités, media, familieleden, buren en vrienden kunnen kinderen en jongeren tot uiterlijk 1 oktober van ieder jaar bij het college van burgemeester en wethouders voordragen voor een Goudse ster voor dat jaar. De voordracht gebeurt door middel van een vastgesteld aanvraagformulier. Tevens geeft de indiener minimaal twee personen op als referentie, waarvan tenminste één meerderjarig is en tenminste één geen familielid.

Artikel 3 Toekenning door het college van burgemeester en wethouders

De toekenning van een kinder- en jongerenlintje geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders op voordracht van een jury. Het besluit wordt aan de gemeenteraad meegedeeld.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming jury

De jury bestaat uit maximaal vijf personen die affiniteit met de doelgroep hebben, waaronder in ieder geval een vertegenwoordiger van de Jeugdraad.

De overige leden worden geworven uit burgers of vertegenwoordigers van Goudse organisaties en instellingen. De jury wordt na iedere gemeenteraadsverkiezingen opnieuw benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 5 Grond voor toekenning van een kinderlintje

Het kinderlintje kan worden toegekend aan kinderen in de gemeente Gouda t/m 12 jaar die gedurende meerdere jaren of voor een concrete activiteit inzet hebben geleverd voor de Goudse samenleving.

Artikel 6 Grond voor toekenning van een jongerenlintje

Het jongerenlintje kan worden toegekend aan jongeren in de gemeente Gouda van 13 t/m 23 jaar die gedurende meerdere jaren of voor een concrete activiteit inzet hebben geleverd voor de Goudse samenleving.

Artikel 7 Uitvoering toekenning Goudse ster

De vormgeving en uitvoering van het lintje worden door burgemeester en wethouders bepaald.

Uitgangspunt is dat per jaar maximaal 10 Goudse sterren worden toegekend.

Artikel 8 Uitreiking Goudse ster

Het jeugd- en jongerenlintje wordt uitgereikt op of omstreeks 20 november, zijnde de Dag van de Rechten van het Kind en is zo mogelijk ingebed in een Goudse dag van de Rechten van het Kind. De uitreiking vindt plaats door de burgemeester, of bij verhindering, door de wethouder voor jeugdzaken.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening tot regeling van de toekenning van een kinder- en jongerenlintje.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 15 april 2009.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 maart 2009.

De raad van de gemeente voornoemd,

, voorzitter

, griffier

Toelichting op de verordening tot regeling van de toekenning van een kinder- en jongerenlintje

Artikel 1 Kinderlintje en jongerenlintje als bijzondere onderscheiding

Elk jaar ontvangen Nederlanders een Koninklijke onderscheiding. Daarnaast kent de gemeente Gouda andere onderscheidingen voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving. Deze onderscheidingen worden uitgereikt aan volwassenen en niet aan de kinderen, hetgeen te maken heeft met de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen. De invoering van het kinderlintje en het jongerenlintje moet mogelijk maken dat kinderen en jongeren ook onderscheiden kunnen worden.

Artikel 2 Voordracht voor een Goudse ster

In dit artikel is onder meer gergeld dat de voordracht voor een Goudse ster gebeurt via een vastgesteld aanmeldingsformulier. Op dit formulier kunnen de aanvragers hun motivatie kenbaar maken enkan aanvullende informatie worden gevraagd, zoals bijvoorbeeld de naam van de school van het kind of de jongere. Op basis van deze informatie wordt het de jury gemakkelijk gemaakt aanvullende informatie in te winnen om zo te komen tot een weloverwogen voordracht aan het college van burgemeester en wethouders.

Door de sluitingstermijn van 1 oktober te hanteren, is er voldoende tijd voor de jury om te komen tot een zorgvuldig oordeel over de toekenning van dat jaar en kan deze zorgvuldig worden voorbereid.

Artikel 3 Toekenning door het college van burgemeester en wethouders

Doordat het college van burgemeester en wethouders uteindelijk besluit tot toekenning, wordt de bijzondere waarde van de Goudse ster benadrukt.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming jury

De jury bestaat in ieder geval uit een vertegenwoordiger van de Goudse jeugdraad. Wat de overige (maximaal vier) leden betreft, kan gedacht worden aan vertegenwoordigers vann scholen, kinderopvang, jeugdwerk, welzijnswerk, sportorganisaties maar ook aan kinderartsen of betrokken of bekende Goudse burgers. Het college van burgemeester en wethouders heeft de mogelijkheid om eens in de vier jaar deze samenstelling van de jury te wijzigen.

Artikel 5 Grond voor toekenning van kinderlintje

Voor het kinderlintje komen in aanmerking kinderen in de gemeente Gouda t/m 12 jaar die gedurende meerdere jaren of voor een concrete activiteit inzet hebben geleverd voor de Goudse samenleving. Er valt bijvoorbeeld te denken aan:

 • *

  Langere tijd hulp bieden aan ouderen, broers of zussen en/of zieken;

 • *

  Opzet van een actie voor een goed doel;

 • *

  Activiteiten organiseren in de buurt;

 • *

  Vrijwillig werken bij een sportvereniging, of buurthuis etc. ;

 • *

  Bespreekbaar maken van onderwerpen;

 • *

  Bijzondere maatschappelijk prestatie of daad.

Artikel 6 Grond voor toekenning van jongerenlintje

Voor het jongerenlintje komen jongeren in de gemeente Gouda van 13 t/m 23 jaar in aanmerking die gedurende meerdere jaren of voor een concrete activiteit inzet hebben geleverd voor de Goudse samenleving. Er valt bijvoorbeeld te denken aan:

 • *

  Het opzetten van een activiteit of zaak met brede relevantie voor een Goudse wijk of de stad;

 • *

  Bespreekbaar maken van onderwerpen;

 • *

  Bijzondere maatschappelijke prestatie of daad;

 • *

  Vrijwillig werken bij een maatschappelijke organisatie.

Artikel 7 Uitvoering toekenning van een Goudse ster

Het wordt aan het college van burgemeester en wethouders overgelaten op welke wijze zij de vormgeving en uitvoering van het toekennen van een Goudse ster wil inrichten. Het spreekt voor zich dat daarbij de naam van de onderscheiding, de Goudse ster, een rol van betekenis speelt.

Wel is opgenomen dat uitgangspunt is dat er maximaal 10 Goudse sterren worden toegekend om zo tot uiting te brengen dat het om een bijzondere verdienste gaat. Het is aan de jury en uiteindelijk aan het college van burgemeester en wethouders om te bepalen hoeveel Goudse sterren worden uitgereikt en hoe de verdeling tussen het kinderlintje en jongerenlintje is. Het is dus bijvoorbeeld mogelijk dat niet altijd het

maximale aantal van 10 Goudse sterren wordt toegekend, of dat er in een jaar meer kinderlintjes dan jongerenlintjes worden toegekend.

 

Artikel 8 Uitreiking Goudse sterren

Om te benadrukken dat de toekenning van de Goudse ster een teken is van bijzondere verdienste voor de Goudse samenleving, wordt voorgesteld dat de burgemeester, die normaliter ook de koninklijke onderscheidingen uitreikt, de Goudse sterren uitreikt. Tevens wordt voorgesteld, als er voldoende steun hiervoor is in de Goudse samenleving, de uitreiking te laten plaatsvinden in het kader van activiteiten die georganiseerd worden voor een Goudse dag van de rechten van het kind. Vandaar dat de uitreiking plaats vindt op (bij voorkeur) of anders rond 20 november, de internationale Dag voor de Rechten van het Kind.