Nota standplaatsen gemeente Lochem

Geldend van 26-09-2013 t/m heden

Intitulé

Nota standplaatsen gemeente Lochem

Nota standplaatsen en minimarkten gemeente Lochem

Inleiding

In 2006 heeft het college het standplaatsenbeleid van de voormalige gemeenten Gorssel en Lochem geharmoniseerd. Na ruim 7 jaar is het tijd om de Nota op een aantal onderdelen aan te passen. Voor u ligt de nieuwe Nota standplaatsen gemeente Lochem 2013. De wijzingen zijn beperkt van aard. De belangrijkste wijziging betreft de uitbreiding van de mogelijkheden voor minimarkten.

Standplaatsen zijn plekken in de gemeente waar ambulante handelaren een dagdeel, dag en/of een aantal dagen per week waren kunnen verkopen. Standplaatsen kunnen worden ingenomen op publieke grond maar ook op particuliere grond. In de Algemene Plaatselijke Verordening is opgenomen op grond waarvan het college het innemen van een standplaats kan vergunnen of weigeren.

Naast de enkele standplaatsen die kunnen worden ingenomen is er een aantal locaties in de gemeente waar 6 tot 7 standplaatsen tegelijkertijd plaats kunnen nemen. De zogeheten minimarkten. Voor een plek op een minimarkt wordt aan de individuele standplaatshouder een standplaatsvergunning afgegeven.

1.1Juridisch kader

Het college van burgemeester en wethouders verleent een standplaatsvergunning op grond van artikel 5.18 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Een vergunning kan worden geweigerd op de in artikel 5.18 lid 2 en lid 3 van de APV genoemde weigeringsgronden.

De beleidsruimte waarin men onderwerpen kan vastleggen wordt bepaald door de feitelijke invulling van de hierboven vermelde weigeringsgronden. Het beleid dat wordt vastgesteld ter uitvoering van de APV-bepalingen mag echter niet de wettelijke grondslag (art.149 Gemeentewet) van deze APV-bepalingen overschrijden.

1.2Nadere uitwerking juridisch kader

a. Openbare orde

De openbare orde kan in het geding zijn wanneer een standplaatshouder bijvoorbeeld producten verkoopt die aanstoot geven en/of producten op een aanstoot gevende manier aanbiedt.

Wanneer bij de aanvraag om een standplaatsvergunning het vermoeden bestaat dat het product of de ondernemer op enigerlei wijze de openbare orde zou kunnen verstoren kan gemotiveerd advies worden gevraagd aan de politie. De ondernemer kan desgewenst worden gevraagd een verklaring van goed gedrag uit het justitieel documentatieregister te overleggen.

b.Beperken of voorkomen van overlast

Omwonenden van een standplaats kunnen overlast ondervinden door bijvoorbeeld een toename van het aantal verkeersbewegingen, lawaai, geur en het in beslag nemen van parkeerruimte. De gemeente kan daar rekening mee houden door standplaatsen te spreiden, rekening te houden met openingstijden en een bepaalde afstand van de standplaats ten opzichte van woningen in acht te nemen. In het geval dat een standplaats overlast bezorgt en er klachten van omwonenden zijn wordt een oplossing gezocht en eventueel kan aan de politie een gemotiveerd advies gevraagd worden.

c.Bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving

Wanneer een standplaats het uiterlijk aanzien van de omgeving of het straatbeeld zondanig verstoord dat daardoor het karakter van de omgeving wordt aangetast kan de gemeente een standplaats weigeren. Voor karakteristieke locaties kan bepaald worden dat daar geen of onder bepaalde voorwaarden standplaatsen mogen worden ingenomen ter bescherming van het aanzien.

d.Verkeersvrijheid- of veiligheid

De verkeersvrijheid- en/of –veiligheid kan in het geding zijn wanneer een standplaats op een voor het verkeer onoverzichtelijke locatie wordt ingenomen. Ook kan de verkeersaantrekkende werking onveilige situaties veroorzaken. Bij het innemen van een standplaats dient het verkeersaspect altijd te worden overwogen. Voor nieuwe locaties, dient altijd advies te worden gevraagd aan de politie.

e. Verzorgingsniveau

De gemeente houdt zich niet bezig met concurrentieverhoudingen. In het toedelen van standplaatsen mag ze wel streven naar een gevarieerd aanbod wanneer er meerdere standplaatsen in de directe omgeving van elkaar worden ingenomen.

Indien blijkt dat binnen een verzorgingsgebied in een bepaalde branche nog slechts één winkel is gevestigd die door de concurrentie van een standplaatshouder ten onder dreigt te gaan, kan het verzorgingsniveau ter plaatse in gedrang komen. De winkelier kan dan bezwaar aantekenen tegen het verlenen van de vergunning maar zal wel aan de hand van een bedrijfseconomisch onderzoek moeten kunnen aantonen dat de levensvatbaarheid van zijn bedrijf door de standplaats wordt bedreigd.

f.In strijd met een geldig bestemmingsplan

Wanneer in een bestemmingsplan voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van standplaatsen kan dat een op zich zelf staande weigeringsgrond zijn. Bij de aanvraag voor een standplaats moet worden beoordeeld of het bestemmingsplan ter plaatse zich daartegen verzet.

1.3Overzicht van vaste standplaatsenin de gemeente Lochem

Standplaatsen op gemeentegrond

Dorpskern

Locatie

Aantal

Opmerkingen

Gorssel

Molenweg, Parkeerterrein bij het ’t Sport en Cultureel Centrum ‘t Trefpunt

3

Hiervan is er een voor bus of grote trailer voor doeleinden van niet commerciële aard.

Aangewezen, middels bebording,

Gorssel

Hoofdstraat, voor den Oldenhof

1

Niet tijdens marktdagen,

tenzij in een aaneengesloten periode

Eefde

Parkeerterrein ‘t Hart

1

Aangewezen, middels bebording

Almen

Whemerweg

Nabij brandweerkazerne

1

Aangewezen, middels bebording

Harfsen

Dorpsplein in het centrum van

Harfsen

2

Niet tijdens minimarkt

Lochem

Graafschapterrein

1

Speciaal aangelegd platform

Lochem

Graafschapterrein

1

Standplaats voor bus of grote trailer voor doeleinden van niet commerciële aard

Lochem

Grote Markt

1

Openbare weg

Niet tijdens marktdagen

Standplaatsen op particuliere grond

Epse

Lochemseweg

Parkeerterrein

1

Particulier parkeerterrein

(supermarkt)

Laren

Dorpsstraat

1

Particulier parkeerterrein (Bakker)

Laren

Holterweg

1

Particulier parkeerterrein (tegenover supermarkt)

Laren

Verwoldseweg 1

1

Particulier parkeerterrein (Kulturhus ’t Kruispunt)

Barchem

Barchemseweg

Parkeerterrein supermarkt

1

Particulier parkeerterrein (supermarkt)

Lochem

Goorseweg

1

Particulier parkeerterrein

(Intratuin)

Lochem

Industrieterrein Aalsvoort

1

Particulier parkeerterrein

(Praxis)

1.4Overzicht van minimarkten

Laren

Huenderstraat

6

Donderdagochtend

Eefde

Schoolstraat

6

Woensdagmiddag

Almen

Dorpsplein

6

Dinsdagmorgen

Harfsen

Dorpsplein

6

Dinsdagmiddag

Lochem

Punt Grote Markt

6

Zaterdag

Uitsluitend bestemd voor Biologische en Streekproducten

2.Afwegingen

Locaties standplaatsen

Van de bovengenoemde locaties op gemeentegrond zowel als particuliere grond is bekend dat zij verkeersveilig zijn, geen onoverkomelijke overlast veroorzaken en het aanzien van de omgeving niet in geding is. De standplaatsen worden wisselend bezet door diverse branches gedurende de week. De ervaringen met deze locaties zijn zodanig dat er geen redenen zijn om deze op te heffen.

Locaties minimarkten

De afgelopen jaren is gebleken dat de minimarkten tegemoet komen aan een vraag en behoefte van inwoners. De locaties zijn veilig en geven geen onoverkomelijke overlast. Nieuw in het beleid is de mogelijkheid van een minimarkt op de punt van de Grote Markt in Lochem, rondom de oude boom die daar staat voor biologische- en streekproducten. In Lochem wordt op woensdag een vaste grote weekmarkt gehouden. Het is niet in belang van winkeliers, bewoners en marktkraamhouders dat op zaterdagochtend een soortgelijke markt wordt gehouden. Een minimarkt, van bescheiden omvang, gericht op biologische- en streekproducten kan wel van toegevoegde waarde zijn. De locatie, in de punt en rondom de oude boom, staat het parkeren op de Grote Markt niet in de weg.

Aantal

Bij de beoordeling van een nieuwe aanvraag voor een standplaats wordt bezien of op één van bovengenoemde locaties ruimte beschikbaar is. Voor zover er sprake is van particuliere grond moet ook instemming van de eigenaar worden verkregen. Indien geen plaats beschikbaar is kan de aanvrager, desgewenst, op een wachtlijst worden geplaatst.

Aanvragen voor nieuwe locaties

Aanvragen voor nieuwe locaties op gemeentegrond kunnen worden afgewezen omdat er ruim verspreid door de gemeente voldoende standplaatslocaties aanwezig zijn en deze voldoen aan vereisten als verkeersveilig, geen overlast veroorzakend en evenmin het aanzien van de omgeving aantasten.

Aanvragen voor nieuwe locaties op particuliere grond moeten op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening apart worden beoordeeld.

3Extra mogelijkheden, naast de aangewezen standplaatsen, en aandachtspunten

Verkoop van ijs

In de zomermaanden ontvangt de gemeente diverse aanvragen voor de verkoop van ijs. De verkoop van ijs betreft seizoensgebonden handel en veroorzaakt veelal geen overlast en/of verkeersonveilige situaties. Het innemen van een beperkte standplaats (maximaal 12 m²) op gemeentegrond voor de verkoop van ijs gedurende de zomermaanden mei, juni, juli, augustus en september kan dan ook worden toegestaan, in aanvulling op de reeds bestaande locaties, op de volgende locaties:

Lochem 1 x Grote Markt (zomers - ijs)

Lochem 1 x Hoek Laan Ampsen / Ampsenseweg

Lochem 1 x Fietspad, noordzijde van het Staring College

Gorssel 1 x Hoofdstraat, op het gedeelte van het trottoir tegenover voormalig gemeentehuis

Eefde 1 x Schoolstraat, hoek Rustoordlaan

Almen 1 x Nabij de brandweerkazerne

Verkoop van oliebollen

In de wintermaanden kan de verkoop van oliebollen c.q. wafels dan wel poffertjes een sfeerverhogend effect hebben in een kern. Veelal willen deze standplaatshouders een standplaats voor een aaneengesloten periode van een aantal weken. Een verzoek om een standplaats, van tijdelijke aard (maximaal 6 weken aaneengesloten) voor de verkoop van oliebollen etc., in aanvulling op het bestaande aantal locaties kan worden toegestaan.

Evenementen

Standplaatsen die worden ingenomen tijdens een evenement op publieke grond dan wel particuliere grond vallen onder de vergunning voor het evenement en worden in deze nota verder buiten beschouwing gelaten.

Grote en Kleine Markt in Lochem

De binnenstad van Lochem heeft een karakteristieke uitstraling en om die reden is er de afgelopen jaren geen standplaatsvergunning meer op de Markt verleend, met uitzondering van een oliebollenkraam in de winter en ijscoman in de zomermaanden. Beide dragen bij aan de levendigheid en sfeer in de stad. Door nu ook een minimarkt toe te staan en één standplaats gedurende de week kan een aantrekkende werking richting binnenstad ontstaan. Wel zal bij de standplaatsvergunning voor de door de week in te nemen locatie rekening moeten worden gehouden met de weekmarkt en het voorkomen van overlast voor omwonenden, horeca en detailhandel.

Overlast

Het is bekend dat bak- en braadlucht de meeste overlast veroorzaakt voor omwonenden van een standplaats. Bepaalde locaties zijn zo geliefd dat er elke dag wel een standplaats kan worden ingenomen. De locaties bij het Trefpunt in Gorssel liggen direct achter een aantal woningen. De omwonenden hebben aangegeven overlast te hebben van braad- en frituurlucht. Om te voorkomen dat er 6 dagen in de week een bak- en braadlucht in de omgeving valt waar te nemen die hinder veroorzaakt mag er op deze locatie maximaal twee keer in de week een kraam met bak- c.q. frituurinstallatie staan. De gemeente heeft geen klachten ontvangen over andere (bestaande) standplaatslocaties.

Het platform op het Graafschapterrein in Lochem

Een aandachtspunt is het platform voor standplaatsen op het Graafschapterrein in Lochem. De afgelopen jaren hebben met regelmaat tegelijkertijd 3 standplaatshouders op het platform gestaan. Geconcludeerd mag worden dat het platform daarvoor feitelijk gezien te klein is en als gevolg van de bezoekers die de standplaatshouders aantrekken er een chaotische en soms verkeersonveilige situatie ontstaat. Het aantal standplaatshouders wordt dan ook teruggebracht naar één, waarbij gebruik wordt gemaakt van een uitsterfconstructie. De huidige standplaatshouders mogen hun activiteiten continueren (dus opeenvolgende jaren) doch niet uitbreiden. Bij het beëindigen van de standplaats wordt deze niet meer vergund aan een ander tot dat bereikt is dat er nog maar éénstandplaats wordtingenomen.

Door toe te staan dat op de Grote Markt een standplaats kan worden ingenomen en ook een minimarkt is toegestaan op de zaterdag blijven er voldoende mogelijkheden over.

4.Tijden, branches en termijnen

Werkdagen

Standplaatsen kunnen worden ingenomen van maandag tot en met zaterdag. Uitgangspunt is wel dat er sprake moet zijn van ambulante handel en de verkoopwagen na sluiting wordt weggehaald. Slechts in het geval de standplaats voor een aaneengesloten periode wordt ingenomen mag de ambulante verkoopwagen gestationeerd blijven, doch nooit langer dan een aaneengesloten periode van twee maanden (seizoensgebonden handel). Dit om te voorkomen dat men een dusdanig vaste standplaats inneemt dat er niet meer gesproken kan worden van ambulante handel.

Duur van de vergunning

Vergunningen kunnen worden afgegeven per dagdeel, per dag en/of dagen, voor een aantal dagen per week, maand of jaar. De vergunningen worden doorlopend afgegeven. Een vergunning voor een seizoensgebonden standplaats wordt voor een bepaalde periode afgegeven en moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd.

W inkeltijdenwet

Standplaatsen voor ambulante handel vallen onder artikel 2 lid 1 c. Winkeltijdenwet (Ww). De gemeente mag de ruimte die de Ww biedt niet inperken. Dit betekent dat een standplaats elke werkdag kan worden ingenomen vanaf ’s ochtends 06.00 uur tot ’s avonds 22.00 uur en op zondagen conform hetgeen de gemeenteraad in haar Verordening Winkeltijdenwet daarover heeft vastgesteld. Een uitzondering geldt voor ambulante handel die valt onder artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet, straatverkoop van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken, zoals bijvoorbeeld de verkoop van ijs. Dit mag ook op zondagen vanaf 12.00 tot 22.00 uur.

Branches

De gemeente houdt zich niet bezig met concurrentieverhoudingen. Mocht de situatie ontstaan dat het verzorgingsniveau in een gebied onder druk komt te staan dan kan aan de hand van die concrete situatie een apart standpunt voor dat verzorgingsgebied worden ingenomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat wanneer een standplaats wordt geweigerd in verband met het in geding zijn van het verzorgingsniveau in een gebied dit deugdelijk moet worden gemotiveerd met behulp van een bedrijfseconomisch onderzoek.

5.Afmetingen van de standplaatsen

Ambulante handel

Veelal wordt bij de inname van een standplaats voor ambulante handel gebruik gemaakt van een verkoopwagen met uitstalmogelijkheid. De afmetingen van deze wagens kunnen nogal verschillen. In het meest extreme geval een truck met oplegger, vaak een kleine vrachtwagen of middelgrote aanhanger en soms een klein wagentje of karretje. Gezien de verschillen in type wagens is het moeilijk afmetingen vast te leggen. Uitgangspunt bij de vergunningverlening is een gemiddelde verkoopwagen met een gemiddelde lengte van 6 meter en ongeveer 2,20 meter breed. Is een kraam c.q. wagen veel groter dan moet per locatie worden beoordeeld of de wagen het aanzien van de omgeving niet verstoord of anderszins hinder veroorzaakt.

Overige ambulante activiteiten

Er is een aantal organisaties c.q. ondernemingen dat gebruik maakt van ambulant materieel om informatie te verstrekken en/of onderzoek te verrichten. Deze zijn niet geheel te vergelijken met de ambulante handel. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de oplegger van het borstkankeronderzoek, het rijdend uitzendbureau of de truck met oplegger van een verzekeringsmaatschappij. De wagens zijn veelal veel groter en kunnen slechts op grote, ruime parkeerterreinen worden ingenomen.

IV.4 Aanvraag en kosten

De aanvraag voor een standplaats dient schriftelijk te gebeuren. Bij voorkeur maakt men gebruik van het bij deze nota opgestelde aanvraag formulier (bijlage 1) waarin een aantal gegevens wordt gevraagd. Het formulier is ook digitaal beschikbaar via onze website.

Minimale vereisten

De minimale vereisten die aan een standplaatshouder worden gesteld zijn:

 • -

  de standplaatshouder heeft de minimum leeftijd van 18 jaar

 • -

  de ondernemer is ingeschreven bij het Centraal Registratiekantoor voor detailhandel / ambacht in Den Haag

 • -

  de ondernemer heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten

Standplaatsen particulier terrein

Wanneer vergunning wordt gevraagd voor het innemen van een standplaats op particulier terrein dient bij de aanvraag eveneens een schriftelijke verklaring van geen bezwaar van de eigenaar van de grond aanwezig te zijn.

Kosten

Voor het gebruik van openbare grond wordt precariobelasting geheven. Dit is een bedrag per m² volgens de Verordening precariobelasting van de gemeente Lochem.

Ook worden leges in rekening gebracht voor zowel een vergunning op publieke als particuliere grond. De leges zijn een vergoeding voor administratieve handelingen, vastgelegd in de Legesverordening van de gemeente Lochem.

Beide verordeningen (en tarieven) worden jaarlijks vastgesteld.

Bijlage 1

Aanvraagformulier voor een standplaatsvergunning in de gemeente Lochem

Naam en adres gegevens aanvrager

(graag in blokletters)

Naam + voorletters: ___________________________________________

Adres: ___________________________________________

Postcode: ___________________________________________

Plaats: ____________________________________________

Telefoonnummer: ___________________ Mobiel: ______________

__________________________________________

Locatie standplaats:

Betreft de locatie een standplaats op een minimarkt? Ja / nee*

Wat verkoopt u: ____________________________________________

Wanneer wilt u de standplaats innemen: _________________________

(graag een nauwkeurige omschrijving)

*doorhalen wat niet voor u van toepassing is

Voor de behandeling van uw aanvraag dient u de volgende bescheiden mee te sturen:

 • -

  een kopie van uw legitimatiebewijs

 • -

  een bewijs van inschrijving bij het Centraal Registratiekantoor voor detailhandel / ambacht in Den Haag

 • -

  een bewijs van afsluiting van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor de door u te verrichten activiteiten

Afmetingen van uw verkoopwagen en/of uitstalling:

Lengte: _______________

Breedte: _______________

Hoogte: _______________

Uitstallling: _______________

Datum aanvraag: __________________ Handtekening aanvrager:______________________