Verordening werkgeverscommissie griffie Bernheze 2013

Geldend van 31-05-2013 t/m heden

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie griffie Bernheze 2013

De raad van de gemeente Bemheze;

gezien het bijbehorende voorstel van de griffier en de voorzitter van de raad van 18 april 2013;

gelezen de ledenbrieven van het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten (VNG) van 5 juli 2011 en 20 maart 2013;

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet

en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de volgende:

Verordening werkgeverscommissie griffie Bernheze 2013

 

de geconsolideerde tekst van de regeling

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1 De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de

  overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd.

 • 2 Tot de bevoegdheid van de werkgevers commissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering

  van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 3 De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het

  griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1 De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend voorzitter

  van de raad, en een ander lid uit de raad, bij voorkeur zodanig dat zowel de coalitie als

  de oppositie zijn vertegenwoordigd.

 • 2 De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor

  de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3 a. op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het onstlag gaat in als de opvolger

  door de raad is benoemd;

  b. indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

   

 • 4 De voorzitter van de raad is adviseur en informant van de werkgeverscommissie en is als zodanig in principe in de vergaderingen

  van de werkgeverscommissie aanwezig.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

a. het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

b. het leiden van de vergaderingen;

c. het doen naleven van deze verordening;

d. het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering

van de besluiten van de werkgeverscommissie,

e. het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en

organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde,

draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1 Besluiten worden genomen bij unanimiteit van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2 Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering beide zitting hebbende leden aanwezig zijn.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende

vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1 De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel

  10, tweede lid, onder e offvan de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2 De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie

  beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van

  bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3 Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een

  verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een

  dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is

  van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en zo voorts zo vaak als door de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, na iedere vergadering aan de fractievoorzitters

verslag uit van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan wordne aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie griffie Bernheze 2013'.

Ondertekening

Alsdus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare verdering van 23 mei 2013.
 
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier,                                                                  de voorzitter,
 
 
J.H.M. van den Oever                                             W.I.I. van Beek