Regeling vervallen per 29-12-2014

Register gemeenschappelijke regelingen

Geldend van 01-04-2013 t/m 28-12-2014

Intitulé

Register gemeenschappelijke regelingen

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Dit register vermeldt overeenkomstig artikel 27, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke

regelingen:

 • a.

  de deelnemers

 • b.

  de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

 • c.

  de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin [= Een regeling als hier bedoeld kan bepalingen inhouden omtrent de wijze waarop verandering kan worden gebracht in de overgedragen bevoegdheden.], krachtens de regeling zijn overgedragen

 • d.

  het adres en de plaats van vestiging

 • e.

  of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

Alle gemeenschappelijke regelingen waar gemeente Uden aan deelneemt, zijn met de actuele wetsinformatie te raadplegen via www.overheid.nl onder ‘Lokale wet- en regelgeving’.

vaststellingsdatum Naam regeling

Deelnemers

Wettelijke voorschriften

Bevoegdheden

Adres

en plaats

Lichaam of orgaan

1999, 16-12-199

Gemeenschappelijke regeling openbaar basisonderwijs gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel

Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel

artikel 48 Wet op primair onderwijs

Coördinatie en uitoefening van de bevoegdheden van de gemeenteraad als bedoeld in artikel 48 Wet primair onderwijs en in de statuten van de stichting, met uitzondering van de opheffing van de scholen, de wijziging van de statuten of de ontbinding van de stichting of de terugvordering van de scholen.

Doel: Coördineren en uitoefenen van bepaalde bevoegdheden van de gemeenteraad m.b.t. het openbaar onderwijs (via Stichting OOG: Stichting Openbaar Onderwijs Groep)

Gemeenschappelijk orgaan Openbaar Basisonderwijs … deelnemers

p/a gemeente die voorzitter levert

Gemeenschappelijk orgaan

2003, 30-10-2003

Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost

Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet en Wet voorzieningen gehandicapten

-zorgdragen voor de totstandkoming, optimalisering en doorontwikkeling van een geïntegreerd algemeen toegankelijk stelsel van collectief vraagafhankelijk vervoer, aangaan van de daartoe nodige overeenkomsten en zorgdragen voor het beheer en de financiering van dit stelsel;

-afstemmen van de beleidsontwikkeling met betrekking tot het kleinschalig collectiefvervoer.

-het algemeen bestuur kan, met inachtneming van het doel van de regeling, aan het openbaar lichaam aanvullende taken opdragen.

-het openbaar lichaam kan, met inachtneming van het doel van de regeling, verzoektaken uitvoeren.

Doel: Tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een stelsel van kwalitatief hoogwaardig kleinschalig collectief vervoer (Taxihopper)

Samenwerkingsverband kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost

(Taxi-hopper)

Postbus 687

5400 AR

Uden

Openbaar lichaam

2003, 30-10-2003

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Bernheze, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en St. Hubert, Oss,

Sint Anthonis, Uden en Veghel

Wet sociale werkvoorziening,

Wet gemeenschappelijke regelingen

-de behartiging van de in onderstaand doel omschreven belangen van de gemeenten ten aanzien van werkvoorziening, w.o. het verzoeken om en het aanvaarden van subsidies, bijdragen en dergelijke van derden.

Doel: het continueren van een gemeenschappelijke voorziening ter integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede andere vormen van gesubsidieerde arbeid.

Werkvoorziening-schap Noordoost-Brabant

Wethouder van Esch-straat 50

5342 AT

Oss

openbaar lichaam

2004, 27-05-2004

Regeling Brabants Historisch Informatie Centrum

Minister van OCW, Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel, Vught

Archiefwet 1995,

artikelen 96 en 97 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

a.de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden

b.de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 20, 26, tweede lid, 31, 32, 36 en 37 van de Archiefwet 1995;

c.het adviseren en het doen van voorstellen aan de minister, de gemeenten en de waterschappen over de taken en bevoegdheden, die door de minister, de gemeenten of de waterschappen worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30, 32, tweede lid, 35 en 37, tweede lid, van de Archiefwet 1995;

d.de mede-uitvoering van het archiefbeleid en het cultuurbeleid, alsmede het verrichten van opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen.

Doel: In gezamenlijkheid behartigen van de belangen van de deelnemers bij alle aangelegenheden betreffende archiefbescheiden en collecties die berusten in de rijksarchief-bewaarplaats en archiefbewaarplaatsen van de gemeenten en waterschappen.

Brabants Historisch Centrum (BHIC) gevestigd

Zuid-Willems-vaart 2

5211 NW

’s-Herto-genbosch

Openbaar lichaam

2005, 23-06-2005

Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oisterwijk, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Tilburg, Uden, Veghel, Vught, Waalwijk

artikel 5 van de Wet collectieve preventie volksgezondheid

-de uitvoering van de gemeentelijke taken die worden genoemd in de artikelen 2 tot en met 3a van de Wet collectieve preventie volksgezondheid en van de toezichtstaken die worden genoemd in de Wet kinderopvang.

-gemeenten of derden kunnen aan de GGD de uitvoering van producten (doen) opdragen in het kader van de sociaal-medische advisering en de geneeskundige hulpverlening

Doel: Een bijdrage leveren aan de openbare gezondheidszorg.

GGD Hart voor Brabant

Postbus 3166

5203 DD

’s-Herto-genbosch

openbaar lichaam

2005, 23-06-2005

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West Noord

Brabant-Noord:

Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel, Vught

Midden- en West-Brabant:

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert

Wet gemeens-chappelijke regelingen, Gemeentewet, Wet ambulancevervoer, Wet ambulance-zorg, Kwaliteitswet zorginstellingen, Wet tarieven gezondheidszorg, Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

-Het openbaar lichaam heeft alle bevoegdheden die nodig zijn voor de uitvoering van zijn taken.

-het orgaan van gezondheidszorg zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 en lid 2 van de Wet tarieven gezondheidszorg

Doel: (Doen) verlenen van ambulancezorg

Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

Brabant Midden-West-Noord

Postbus 3166

5203 DD

’s-Herto-genbosch

Openbaar lichaam

2009, 22-07-2009

Gemeenschappelijke Regeling Leerplicht en RMC Regio Brabant N-O

De regeling geldt vier jaren, en daarna geacht stilzwijgend

te zijn verlengd, telkens voor de duur van één jaar.

Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss (centrum-gemeente), Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel

artikel 17 e.v. van de Leerplichtwet 1969, Wet van 6 december 2001 betreffende de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie,

Wet gemeenschap-pelijke regelingen,

Algemene wet bestuursrecht

Deelnemers mandateren de bevoegdheden die aan hen zijn toegekend in het kader van het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss.

Doel: Uitvoering Leerplichtwet 1969 en regionale meld- en coördinatie-functie (RMC)

Regionaal Bureau Leerlingzaken Brabant Noordoost (RBL BNO)

Neen,

gemeente Oss vervult de rol als centrumgemeente

2009, 17-12-2009

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio

Brabant-Noord 2011

Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Heusden, ’s-Hertogenbosch, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Vught en de politieregio Brabant-Noord

Wet veiligheids-regios’s, Wet gemeenschap-pelijke regelingen, Politiewet 1993, Brandweerwet 1985, Wet rampen en zware ongevallen, Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, Wet ambulancevervoer,Wet ambulancezorg

Door de (organen van) de deelnemende rechtspersonen zijn alle bevoegdheden tot regeling en bestuur toegekend die op enig moment nodig zijn voor de uitvoering van de aan de veiligheidsregio Brabant-Noord opgedragen taken.

Doel: Doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van de hulpverlening in het werkgebied alsmede de voorbereiding daarop.

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Openbaar lichaam

2010, 22-06-2010

Gemeenschappelijke Regeling Belastingkantoor AMG

Waterschap Aa en Maas, gemeenten Boekel, Deurne, Oss, Uden en Veghel

Wet gemeen-schappelijke regelingen, Gemeentewet, Waterschapswet, de Wet waardering onroerende zaken, Regle-ment voor het Waterschap Aa en Maas 2008

-de bevoegdheid tot heffing en invordering van

a.onroerende-zaakbelasting;

b.rioolheffing;

c.afvalstoffenheffing;

d.op of voor 1 oktober 2009 ingestelde waterschapsbelastingen

e.van andere in een bijlage opgenomen gemeentelijke belastingen

-de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

Doel: samenwerking uit overwegingen van kwaliteit, continuïteit en efficiency

Openbaar lichaam Belastingkantoor AMG

Raadhuis-laan 2

5341 GM

Oss

openbaar lichaam

2013, 01-04-2013

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord

de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint Oedenrode, Uden en Veghel, ’s-Hertogenbosch, Heusden , Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught, Schijndel en Haaren

Wet gemeenschappelijke regelingen, uitvoering landelijk basistakenpakket (versie 2.3 van 25 mei 2011: http://www.omgevingsdienst.nl/docs/1365588201.pdf)

a.belast met het ten behoeve van de deelnemers uitvoeren van het verplichte Landelijk Basistakenpakket

b.op verzoek van een of meer deelnemers ook andere adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden inzake de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van de fysieke leefomgeving verrichten

c.bij milieuzorg: de ontwikkeling, afstemming en coördinatie van het milieubeleid van de aangesloten gemeenten en door hen opgerichte samenwerkingsverbanden.

d.uitvoeren van milieu-verzoektaken

e.op verzoek de behartiging van belangen op het gebied van milieuzorg of afvalverwerking

f.bij afvalverwerking: de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid

g.bij volkshuisvesting: de uitvoering van het Besluit woninggebonden subsidies

h.Doel: vorming Omgevingsdienst (a-b),

dienstverlening aan overheden op het gebied van ruimte, milieu en bouwen (c-h).

Omgevingsdienst Brabant Noord.

Victorialaan 1

5213 JC

’s-Hertogenbosch

Openbaar lichaam