Deelverordening Eenmalige activiteitensubsidies welzijn, cultuur, sport en zorg

Geldend van 01-11-2013 t/m heden

Intitulé

Deelverordening Eenmalige activiteitensubsidies welzijn, cultuur, sport en zorg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk;

gelezen het ambtelijk voorstel van 12 juli 2013, nummerB13.002466;

gelet op artikel 2 tweede lid, artikel 4 derde lid en artikel 6 tweede lid van de Algemene subsidieverordening Harderwijk 2014 (ASV);

besluit:

 • 1.

  In te trekken: de Verordening Stelpost Welzijn, Cultuur, Sport en Zorg (vastgesteld op vastgesteld op 21 juni 2007)

 • 2.

  Vast te stellen de navolgende

Deelverordening Eenmalige activiteitensubsidieswelzijn, cultuur, sport en zorg

Artikel 1. Relatie met ASV

Op de subsidiering op grond van deze verordening is de Algemene Subsidieverordening 2014 (ASV) van toepassing, met dien verstande dat in deze deelverordening kan worden afgeweken van de artt. 2 lid 3, 5, 6, 7, 16, 17 en 18 van de ASV.

Artikel 2. Omschrijving activiteiten

Op grond van deze verordening kunnen burgemeester en wethouders aan professionele en vrijwilligersinstellingen op het gebied van welzijn, cultuur, sport en zorg eenmalige subsidies verlenen voor

 • -

  eenmalige activiteiten die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente Harderwijk.

 • -

  cursussen voor hun vrijwilligers.

Artikel 3. Subsidieplafond

 • 1. De raad stelt jaarlijks een subsidieplafond vast.

 • 2. Subsidieaanvragen worden gehonoreerd indien zij voldoen aan in de artikel 7 en 8 genoemde criteria en voor zover het subsidieplafond toereikend is.

 • 3. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld waarbij datum en tijdstip van binnenkomst leidend is.

Artikel 4. Bekendmaking subsidieplafond

 • 1. Jaarlijks wordt in een plaatselijk nieuwsblad bekend gemaakt hoe hoog het subsidieplafond is, hoe de verdeling zal plaats vinden, en op welke wijze subsidieaanvragen kunnen worden ingediend.

 • 2. Deze bekendmaking vindt plaats in de eerste week van december voorafgaand aan het aanvraagjaar nadat de raad de begroting voor dit aanvraagjaar heeft vastgesteld.

Artikel 5. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling dient door ons te zijn ontvangen uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Artikel 6. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders maken uiterlijk binnen zes weken hun beslissing op de subsidieaanvragen aan aanvragers bekend.

Artikel 7. Verlening van de subsidie voor activiteiten

 • 1. De activiteit wordt uitgevoerd binnen een jaar na de subsidieverlening.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5, 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening gelden de volgende criteria :

  • a.

   De activiteit voegt iets toe aan het bestaande aanbod, en;

  • b.

   Indien het gaat om een startactiviteit of pilot, met de intentie de activiteit bij gebleken succes voort te zetten, en als de aanvrager budgetsubsidie ontvangt, wordt alleen subsidie verleend indien aanvrager aannemelijk maakt dat binnen de budgetafspraken geen ruimte is of kon worden gecreëerd voor de activiteit, en;

  • c.

   Bij het organiseren van de activiteit wordt samengewerkt met minimaal één andere Harderwijkse organisatie, en;

  • d.

   De aanvrager toont aan dat hij 20% van het benodigde budget met cofinanciering financiert, en;

  • e.

   Een organisatie kan op jaarbasis op grond van deze regeling maximaal €5.000 toegekend krijgen voor activiteiten. Aanvragen die dit bedrag te bovengaan worden geheel of ten dele afgewezen, en;

  • f.

   Indien de activiteit een meerjarig project betreft, vindt subsidieverlening in één keer voor de gehele periode plaats.

 • 3. Niet voor subsidiering in aanmerking komt een aanvraag voor activiteiten:

  • a.

   Indien het gaat om een structurele activiteit, of;

  • b.

   Indien het gaat om het oplossen van een financieel knelpunt bij de organisatie, of;

  • c.

   Indien het gaat om een activiteit die de gemeente Harderwijk al eerder heeft gesubsidieerd, of;

  • d.

   Indien het gaat om investeringskosten voor gebouwen en inrichting bij professionele organisaties, en gebouwen bij vrijwilligersorganisaties, of;

  • e.

   Indien de gemeente reeds een subsidie verstrekt voor deze activiteiten, of

  • f.

   Indien niet wordt voldaan aan één van de gestelde eisen in deze verordening.

Artikel 8. Verlening van de subsidie voor cursussen

 • 1. De cursus wordt uitgevoerd binnen een jaar na de subsidieverlening.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5, 6, 8, 9 en 15 van de Algemene subsidieverordening gelden voor cursussen de volgende criteria:

  • a.

   De cursus draagt bij aan het functioneren van de vrijwilliger(s) in de organisatie, en;

  • b.

   De kosten van de cursus zijn redelijk in verhouding tot de gemiddelde prijs voor een dergelijke cursus, en;

  • c.

   Van de kosten, inclusief reiskosten op basis van 2e klas openbaar vervoer, wordt maximaal 75% gesubsidieerd, en;

  • d.

   De subsidiering vindt plaats op basis van inschrijfbewijzen dan wel ondertekende aanmeldingsformulieren voor de cursus, en;

  • e.

   De aanvrager verantwoordt de subsidie door insturen van de factuur, en;

  • f.

   Een organisatie kan op jaarbasis op grond van deze regeling maximaal € 2.000 toegekend krijgen voor cursussen. Aanvragen die dit bedrag te bovengaan worden geheel of ten dele afgewezen.

Artikel 9. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als “Deelverordening Eenmalige activiteitensubsidies Welzijn, Cultuur, Sport en Zorg”, en treedt in werking op 1 november 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders
Harderwijk in haar vergadering van 13 juli 2013, onder nummer 13.499
de heer P. Teeninga
loco-burgemeester
de heer Tink
secretaris

Toelichting op de deelverordening

Deze deelverordening regelt de subsidiering van eenmalige activiteiten en deskundigheidsbevordering, van zowel vrijwilligers- als professionele organisaties, die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en zorg. De regeling valt onder de ASV. Hierop geldt een aantal afwijkingen dan wel aanvullingen:

Artikel 6

De beslistermijn is in afwijking van de ASV voor alle organisaties (niet alleen de vrijwilligersorganisaties) zes weken.

Artikel 7 en 8

In artikel 7 en 8 staan de criteria waaronder deze specifieke subsidies worden verstrekt. Twee daarvan lichten we hieronder toe:

 • 1.

  Cofinanciering: we verwachten een financiële bijdrage (20%) van de organisatie zelf of van derden die wordt gebruikt om de activiteiten mogelijk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld sponsoring, giften, deelnamegelden of subsidiering door andere fondsen.

 • 2.

  Samenwerking: er vindt op enigerlei wijze samenwerking plaats met minimaal één andere lokale Harderwijkse organisatie. We geven de organisaties die een beroep doen op deze subsidieregeling de ruimte om hier zelf invulling aan te geven. Maar we vragen ze wel om aan te tonen dát zij samenwerken.

Dit kan zijn door bijvoorbeeld multifunctioneel ruimtegebruik, gezamenlijke activiteiten of inzet van elkaars kennis. Dit komt voort uit ons subsidiebeleid dat er op gericht is op de positie van de subsidiënten te versterken en minder kwetsbaar te maken.