Deelverordening Subsidies evenementen

Geldend van 01-11-2013 t/m heden

Intitulé

Deelverordening Subsidies evenementen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk;

gelezen het ambtelijk voorstel van 12 juli 2013, nummer B13.002466;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Harderwijk 2014 (ASV);

besluit:

 • 1.

  Vast te stellen de navolgende

Deelverordening Subsidies evenementen

Artikel 1. Relatie met ASV

Op de subsidiering op grond van deze verordening is de Algemene Subsidieverordening 2014 (ASV) van toepassing, met dien verstande dat in deze deelverordening kan worden afgeweken van de artt. 2 lid 3, 5, 6, 7, 16, 17 en 18 van de ASV.

Artikel 2. Omschrijving evenementen

Op grond van deze verordening kunnen burgemeester en wethouders aan professionele en vrijwilligersinstellingen subsidies verlenen voor publieksevenementen, te weten: publiektoegankelijke, speciaal georganiseerde gebeurtenissen (binnen of buiten) van recreatieve en/of toeristische aard en met een tijdelijk karakter, die van lokale, regionale of (inter)nationale betekenis zijn en die georganiseerd worden voor een relatief groot aantal bezoekers.

Artikel 3. Subsidieplafond

 • 1. De raad stelt jaarlijks een subsidieplafond vast.

 • 2. Subsidieaanvragen worden gehonoreerd indien zij voldoen aan in de artikel 7 genoemde criteria.

 • 3. Subsidieaanvragen worden gehonoreerd evenredig aan de toereikendheid van het subsidieplafond.

Artikel 4. Bekendmaking subsidieplafond

 • 1. Jaarlijks wordt in een plaatselijk nieuwsblad bekend gemaakt hoe hoog het subsidieplafond is, hoe de verdeling zal plaats vinden, en op welke wijze subsidieaanvragen kunnen worden ingediend.

 • 2. Deze bekendmaking vindt plaats voorafgaand aan het aanvraagjaar, één week nadat de raad de begroting voor dit aanvraagjaar heeft vastgesteld.

Artikel 5. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling dient door ons te zijn ontvangen uiterlijk 31 december in het jaar voorafgaand aan het jaar dat het evenement plaatsvindt.

Artikel 6. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders maken uiterlijk 1 maart hun beslissing op de subsidieaanvragen aan aanvragers bekend.

Artikel 7. Verlening van de subsidie voor evenementen

 • 1. Het evenement wordt uitgevoerd binnen een jaar na de subsidieverlening.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5, 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening gelden de volgende criteria :

  • a.

   Het evenement dient aan te sluiten bij de Harderwijkse identiteit zoals omschreven in de nota Evenementenbeleid, en;

  • b.

   Bij het organiseren van het evenement wordt samengewerkt met minimaal één andere Harderwijkse organisatie, en;

  • c.

   De subsidie wordt toegekend onder voorbehoud dat benodigde vergunningen zijn verleend, en;

  • d.

   De aanvrager toont aan dat hij 75% van het benodigde budget met cofinanciering financiert, en

  • e.

   Een organisatie kan op jaarbasis op grond van deze regeling maximaal €10.000 toegekend krijgen voor het evenement. Aanvragen die dit bedrag te bovengaan worden geheel of ten dele afgewezen.

 • 3. Niet voor subsidiering in aanmerking komt een aanvraag voor een evenement:

  • a.

   Indien dit niet plaatsvindt binnen de gemeente Harderwijk, of;

  • b.

   Indien het gaat om het oplossen van een financieel knelpunt bij de organisatie, of;

  • c.

   Indien de gemeente reeds een subsidie verstrekt voor activiteiten behorende bij het evenement, zulks ter beoordeling aan de gemeente, of;

  • d.

   Indien niet wordt voldaan aan één van de gestelde eisen in deze verordening.

Artikel 8. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als “Deelverordening Subsidies evenementen”, en treedt in werking op 1 november 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders
Harderwijk in haar vergadering van 30 juli 2013 onder nummer 13.499
de heer P. Teeninga
loco-burgemeester
de heer Tink
secretaris

Toelichting op de deelverordening

Deze deelverordening regelt de subsidiering van evenementen. De regeling valt onder de ASV. Hierop geldt een aantal afwijkingen dan wel aanvullingen:

Artikel 2

In het huidige evenementenbeleid van Harderwijk wordt een evenement op basis van 3 artikelen gedefinieerd. Volgens artikel 2.2.1 uit de APV wordt onder een evenement verstaan “elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak”. Artikel 2.1.4.1 van de APV stelt dat “op of aan de weg een vertoning voor publiek geven, op enige wijze voor publiek muziek ten gehore brengen; een feest of een wedstrijd niet zijnde een regelmatig terugkerende sportwedstrijd te geven of te houden”. Tenslotte hanteert de gemeente tevens artikel 5.2.4 van de APV als evenement, waarin staat “Snuffelmarkten, etc.”. In de Nota evenementenbeleid Harderwijk 2008 wordt de volgende praktische definitie gehanteerd:

“Evenementen zijn publiektoegankelijke, speciaal georganiseerde gebeurtenissen (binnen of

buiten) van recreatieve en/ of toeristische aard en met een tijdelijk karakter, die van lokale,

regionale of (inter)nationale betekenis zijn en die georganiseerd worden voor een relatief

groot aantal bezoekers”.

Het aanbod van evenementen dient aan te sluiten bij de drie belangrijke thema’s van toeristisch recreatief Harderwijk: goud, groen en blauw.

Artikel 3

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient het evenement te voldoen aan alle inhoudelijke criteria uit artikel 7. Het subsidieplafond wordt vervolgens verdeeld over deze aanvragen: indien er in totaal voor een groter bedrag is aangevraagd dan het beschikbaar is, wordt het totale subsidieplafond verdeeld over de subsidies op basis van hun ‘aandeel’ in het totale budget.

Artikel 6

De beslistermijn is in afwijking van de ASV voor alle organisaties (niet alleen de vrijwilligersorganisaties) zes weken.

Artikel 7

In artikel 7 staan de criteria waaronder deze specifieke subsidies worden verstrekt. Twee daarvan lichten we hieronder toe:

 • 1.

  Cofinanciering: we verwachten een financiële bijdrage (75%) van de organisatie zelf of van derden die wordt gebruikt om het evenement mogelijk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld sponsoring, giften, deelnamegelden, fondsen of subsidiering vanuit andere gemeenten/provincie.

 • 2.

  Samenwerking: er vindt op enigerlei wijze samenwerking plaats met minimaal één andere lokale Harderwijkse organisatie. We geven de organisaties die een beroep doen op deze subsidieregeling de ruimte om hier zelf invulling aan te geven. Maar we vragen ze wel om aan te tonen dát zij samenwerken.

Dit kan zijn door bijvoorbeeld multifunctioneel ruimtegebruik, gezamenlijke activiteiten of inzet van elkaars kennis. Dit komt voort uit ons subsidiebeleid dat er op gericht is op de positie van de subsidiënten te versterken en minder kwetsbaar te maken.