Deelverordening Subsidies impuls culturele sector

Geldend van 01-11-2013 t/m heden

Intitulé

Deelverordening Subsidies impuls culturele sector

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk;

gelezen het ambtelijk voorstel van 12 juli 2013, nummer B13.002466;

gelet op artikel 2 tweede lid, artikel 4 derde lid en artikel 6 tweede lid van de Algemene subsidieverordening Harderwijk 2014 (ASV);

besluit:

 • 1.

  Vast te stellen de navolgende

Deelverordening Subsidies impuls culturele sector

Artikel 1. Relatie met de ASV

Op de subsidiering op grond van deze verordening is de Algemene Subsidieverordening 2014 (ASV) van toepassing, met dien verstande dat in deze deelverordening kan worden afgeweken van de artt. 2 lid 3, 5, 6, 7, 16, 17 en 18 van de ASV.

Artikel 2. Omschrijving activiteiten

Op grond van deze verordening kunnen burgemeester en wethouders aan professionele en vrijwilligersinstellingen op het gebied van cultuur eenmalige subsidies verlenen voor activiteiten gericht op:

ondersteuning amateurkunst, cultuureducatie en talentontwikkeling, aandacht voor specifieke doelgroepen (diversiteit in beoefenaars en bezoekers), versterking kwaliteit openbare ruimte met kunst en versterking aanbod culturele instellingen.

Artikel 3. Subsidieplafond en verdeling

 • 1. De raad stelt jaarlijks een subsidieplafond vast.

 • 2. Subsidieaanvragen worden gehonoreerd als zij voldoen aan in de artikel 7 genoemde criteria en voor zover het subsidieplafond toereikend is.

 • 3. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld waarbij datum en tijdstip van binnenkomst leidend is.

Artikel 4. Bekendmaking subsidieplafond

 • 1. Jaarlijks wordt in een plaatselijk nieuwsblad bekend gemaakt hoe hoog het subsidieplafond is, hoe de verdeling zal plaats vinden, en op welke wijze subsidieaanvragen kunnen worden ingediend.

 • 2. Deze bekendmaking vindt plaats in de eerste week van december voorafgaand aan het aanvraagjaar nadat de raad de begroting voor dit aanvraagjaar heeft vastgesteld.

Artikel 5. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling dient door ons te zijn ontvangen uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Artikel 6. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders maken uiterlijk binnen zes weken hun beslissing op de subsidieaanvragen aan aanvragers bekend.

Artikel 7. Verlening van de subsidie voor activiteiten

 • 1. De activiteit wordt uitgevoerd binnen een jaar na de subsidieverlening.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5, 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening gelden de volgende inhoudelijke criteria:

  • a.

   Draagt bij aan minimaal één van de inhoudelijke doelstellingen zoals beschreven in artikel 2, en;

  • b.

   Als het gaat om een startactiviteit of pilot, met de intentie de activiteit bij gebleken succes voort te zetten, en als de aanvrager budgetsubsidie ontvangt, wordt alleen subsidie verleend als aanvrager aannemelijk maakt dat binnen de budgetafspraken geen ruimte is of kon worden gecreëerd voor de activiteit, en;

  • c.

   Bij het organiseren van de activiteit wordt samengewerkt met minimaal één andere Harderwijkse organisatie, en;

  • d.

   De aanvrager toont aan dat hij 20% van het benodigde budget met cofinanciering financiert, en;

  • e.

   Een organisatie kan op jaarbasis op grond van deze regeling maximaal €5.000 toegekend krijgen voor activiteiten. Aanvragen die dit bedrag te bovengaan worden geheel of ten dele afgewezen.

  • f.

   Als de activiteit een meerjarig project betreft, vindt subsidieverlening in één keer voor de gehele periode plaats.

 • 3. Niet voor subsidiering in aanmerking komt een aanvraag voor activiteiten:

  • a.

   Als het gaat om een reeds bestaande structurele activiteit, of;

  • b.

   Als het gaat om het oplossen van een financieel knelpunt bij de organisatie, of;

  • c.

   Als het gaat om een activiteit die al eerder is gesubsidieerd, of;

  • d.

   Indien de gemeente reeds een subsidie verstrekt voor deze activiteiten, of;

  • e.

   Indien niet wordt voldaan aan één van de gestelde eisen in deze verordening.

Artikel 8. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als “Deelverordening Subsidies impuls culture sector”, en treedt in werking op 1 november 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders
Harderwijk in haar vergadering van 15 juli 2013, onder nummer 13.499
de heer P. Teeninga
loco-burgemeester
de heer Tink
secretaris

Toelichting op de deelverordening

Deze deelverordening regelt de subsidiering gericht op cultuurstimulering. De regeling valt onder de ASV. Hierop geldt een aantal afwijkingen dan wel aanvullingen:

Artikel 2

De inhoudelijke doelstellingen komen voort uit de Kunst- en Cultuurnota van de gemeente Harderwijk: ‘Bouwen aan betekenis 2011 – 2016. Hierin staat omschreven welke speerpunten de gemeente Harderwijk voor haar beleid ziet. De subsidiering die met deze deelverordening plaatsvindt, dient aan te sluiten bij de in artikel 2 geselecteerde doelstellingen.

Artikel 6

De beslistermijn is in afwijking van de ASV voor alle organisaties (niet alleen de vrijwilligersorganisaties) zes weken.

Artikel 7

In artikel 7 staan de criteria waaronder deze specifieke subsidies worden verstrekt. Twee daarvan lichten we hieronder toe:

 • 1.

  Cofinanciering: in hoeverre draagt de organisatie zelf bij of wordt door middel van sponsoring, deelnamegelden of subsidiering door andere fondsen een activiteit gefinancierd?

 • 2.

  Samenwerking: er vindt op enigerlei wijze samenwerking plaats met minimaal één andere lokale Harderwijkse organisatie. We geven de organisaties die een beroep doen op deze subsidieregeling de ruimte om hier zelf invulling aan te geven. Dit kan zijn door multifunctioneel ruimtegebruik, gezamenlijke activiteiten of inzet van elkaars kennis. Maar we vragen ze wel om aan te tonen hoe zij dit regelen. Dit komt voort uit ons subsidiebeleid dat er op gericht is op de positie van de subsidiënten te versterken en minder kwetsbaar te maken.