Aanwijzingsbesluit fietsparkeren op grond van artikel 5:12, vierde lid van de APV

Geldend van 01-11-2013 t/m heden

Intitulé

Het college van Burgemeester en Wethouders

gelet op

artikel 5:12, vierde lid van de APV,

Overwegende dat

- voor forenzen die met trein en bus reizen de fietsenstalling op de Noordschebos de aangewezen parkeervoorziening is;

- gebleken is dat zij echter ook veelvuldig gebruik wensen te maken van de parkeervoorzieningen op Rustenburg en omgeving;

- er hierdoor voor bezoekers van het centrumgebied onvoldoende parkeerruimte over blijft op Rustenburg, tussen de Rozengracht en de Vinkenstraat;

- dit op zijn beurt tot excessief en ongewenst parkeergedrag van (brom)fietsers leidt;

besluit

teneinde kortparkeercapaciteit voor (brom)fietsen te waarborgen en zo het belang van het beheer van de openbare ruimte te beschermen

in het gebied, aangegeven op bijgaande kaart,

de volgende parkeerborden te plaatsen:

De verkeersborden E08g uit bijlage 1 van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990 (zijnde: parkeerplaats voor (brom)fiets) zullen met onderborden met vermelding: 7:00-19.00 uur; maximaal 4 uur en verwijzing naar de APV worden geplaatst.

afbeelding binnen de regeling