Deelverordening Waarderingssubsidies maatschappelijke inzet

Geldend van 12-09-2013 t/m heden

Intitulé

Deelverordening Waarderingssubsidies maatschappelijke inzet

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk;

gelezen het ambtelijk voorstel van 12 juli 2013, nummer B13.002466;

gelet op artikel 2 tweede lid, artikel 4 derde lid en artikel 6 tweede lid van de Algemene subsidieverordening Harderwijk 2014 (ASV);

besluit:

 • 1.

  In te trekken: de Verordening subsidieregelingen voor specifieke terreinen (vastgesteld op 20 september 2007)

 • 2.

  Vast te stellen de navolgende

Hoofdstuk 1. Procedure algemeen

Artikel 1.1 Relatie met ASV

Op de subsidiering op grond van deze verordening is de Algemene Subsidieverordening 2014 (ASV) van toepassing, met dien verstande dat in deze deelverordening kan worden afgeweken van de artt. 2 lid 3, 5, 6, 7, 16, 17 en 18 van de ASV.

Artikel 1.2 Subsidieplafond
 • 1. De gemeenteraad stelt jaarlijks voor de hierna genoemde subsidieregelingen een subsidieplafond vast.

 • 2. Subsidieaanvragen worden gehonoreerd indien zij voldoen aan in de artikel 7 genoemde criteria.

 • 3. Subsidieaanvragen worden gehonoreerd evenredig aan de toereikendheid van het subsidieplafond.

Artikel 4. Bekendmaking subsidieplafond
 • 1. Jaarlijks wordt in een plaatselijk nieuwsblad bekend gemaakt hoe hoog het subsidieplafond is, hoe de verdeling zal plaats vinden, en op welke wijze subsidieaanvragen kunnen worden ingediend.

 • 2. Deze bekendmaking vindt plaats voorafgaand aan het aanvraagjaar, één week nadat de raad de begroting voor dit aanvraagjaar heeft vastgesteld.

Artikel 1.3 Subsidieaanvragen
 • 1. Subsidieaanvragen moeten uiterlijk op 1 maart van het subsidiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft, bij de gemeente zijn ingediend op het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

 • 2. Aanvragen die na deze datum bij de gemeente zijn ingediend kunnen niet-ontvankelijk worden verklaard. Zij worden dan dus niet bij de subsidieverdeling betrokken.

Artikel 1.4 Subsidievaststelling
 • 1. Burgemeester en wethouders maken uiterlijk op 1 mei van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, hun beslissing aan de aanvrager bekend.

 • 2. Het subsidie wordt verstrekt als waarderingssubsidie en geldt voor het lopende kalenderjaar.

Hoofdstuk 2. Subsidieregeling bewonersorganisaties

Artikel 2.1 Doelgroep

Voor subsidie in aanmerking komen organisaties van bewoners (huurders en/of eigenaren) die :

 • a.

  rechtspersoonlijkheid bezitten, minimaal 1 jaar bestaan, en in Harderwijk zijn gevestigd

 • b.

  activiteiten organiseren gericht op belangenbehartiging, ledenbinding en verbetering van de eigen leefomgeving, en

 • c.

  en onder hun leden tenminste 15 huishoudens in Harderwijk hebben, die contributie betalen.

Artikel 2.2 Subsidieverdeling

Elke aanvrager krijgt een basisbedrag van € 250.-, en een bedrag naar rato van het aantal contributiebetalende huishoudens in Harderwijk.

Artikel 2.3 Over te leggen gegevens

Bij de subsidieaanvraag bedoeld in artikel 5 lid 1 van de ASV dienen de volgende gegevens te worden overgelegd :

 • a.

  een omschrijving van de activiteiten in het lopende jaar

 • b.

  een opgave van het aantal contributiebetalende huishoudens in Harderwijk, geteld op 1 januari van het jaar van de aanvraag.

Hoofdstuk 3. Subsidieregeling jeugdsport

Artikel 3.1 Doelgroep
 • 1. Voor subsidie in aanmerking komen sportverenigingen die rechtspersoonlijkheid bezitten, minimaal 1 jaar bestaan, en in Harderwijk zijn gevestigd.

 • 2. Uitgesloten van subsidiering is sportbeoefening bij wijze van beroep of tegen betaling, en sportbeoefening in het kader van jeugdorganisaties of schoolverenigingen.

Artikel 3.2 Subsidieverdeling

De verdeling van het budget vindt plaats naar rato van het aantal in Harderwijk wonende jeugdleden van 4 t/m 23 jaar.

Artikel 3.3 Over te leggen gegevens

Bij de subsidieaanvraag bedoeld in artikel 5 lid 1 van de ASV dienen de volgende gegevens te worden overgelegd :

 • a.

  een omschrijving van de activiteiten voor de jeugdleden in het lopende jaar

 • b.

  een opgave van het aantal in Harderwijk wonende jeugdleden van 4 t/m 23 jaar, geteld op 1 januari van het jaar van de aanvraag.

Hoofdstuk 4. Subsidieregeling vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk

Artikel 4.1 Doelgroep
 • 1. Voor subsidie in aanmerking komen vrijwilligersorganisaties die

  • a.

   rechtspersoonlijkheid bezitten, minimaal 1 jaar bestaan en in Harderwijk zijn gevestigd

  • b.

   activiteiten organiseren voor hun in Harderwijk wonende jeugdleden van 4 t/m 23 jaar.

 • 2. De regeling is niet van toepassing op sportorganisaties, schoolverenigingen, en op religieuze activiteiten zoals catechisatielessen of zondagsscholen.

Artikel 4.2 Subsidieverdeling

De verdeling van het budget vindt op basis van de volgende bepalingen:

 • ·

  Elke aanvrager met tenminste 15 in Harderwijk wonende jeugdleden van 4 t/m 23 jaar krijgt een basisbedrag van € 250. Een organisatie die ook al subsidie krijgt op grond van de subsidieregeling wijkorganisaties krijgt het basisbedrag van € 250.- niet.

 • ·

  De rest van het budget wordt verdeeld naar rato van het aantal in Harderwijk wonende jeugdleden van 4 t/m 23 jaar. Hierbij worden de volgende wegingsfactoren gehanteerd :

  • 1.

   t/m 100 jeugdleden: factor 30

  • 2.

   100 t/m 500 jeugdleden : factor 5

  • 3.

   500 t/m 1000 jeugdleden : factor 3,5

  • 4.

   meer dan 1000 jeugdleden : factor 1,5.

Artikel 4.3 Over te leggen gegevens

Bij de subsidieaanvraag bedoeld in artikel 5 lid 1 van de ASV dienen de volgende gegevens te worden overgelegd :

 • c.

  een omschrijving van de activiteiten in het lopende jaar

 • d.

  een opgave van het aantal in Harderwijk wonende jeugdleden van 4 t/m 23 jaar, geteld op 1 januari van het jaar van de aanvraag

Hoofdstuk 5. Subsidieregeling wijkorganisaties

Artikel 5.1 Doelgroep

Voor subsidie in aanmerking komen wijkorganisaties die

 • a.

  rechtspersoonlijkheid bezitten, minimaal 1 jaar bestaan en in Harderwijk zijn gevestigd

 • b.

  activiteiten organiseren die aantoonbaar zijn gericht op alle bewoners van een wijk of een aantal wijken. De omvang van het werkgebied behoeft instemming van B&W.

Artikel 5.2 Subsidieverdeling

Elke organisatie krijgt een basisbedrag van € 250.- en daarnaast een bedrag naar rato van het aantal inwoners van het werkgebied.

Artikel 5.3 Over te leggen gegevens

Bij de subsidieaanvraag bedoeld in artikel 5 lid 1 van de ASV dient een omschrijving van de activiteiten in het lopende jaar te worden overgelegd.

Hoofdstuk 6. Subsidieregeling amateurkunst

Artikel 6.1 Doelgroep
 • 1. Voor subsidie in aanmerking komen aanvragers die

  • a.

   rechtspersoonlijkheid bezitten, minimaal 1 jaar bestaan en in Harderwijk zijn gevestigd

  • b.

   groepsgewijze activiteiten organiseren voor mensen die actief maar niet beroepsmatig kunst beoefenen

  • c.

   jaarlijks tenminste één openbare voor ieder toegankelijke presentatie in Harderwijk organiseren waarin de artistieke producten van de leden/deelnemers worden getoond

  • d.

   tenminste 15 betalende leden/deelnemers hebben die regelmatig werken aan artistieke producties en de presentatie daarvan. Leden die voorwaardenscheppend of ondersteunend werkzaam zijn worden niet meegerekend.

 • 2. Groepsgewijze activiteiten zijn activiteiten waarbij de leden/deelnemers van de organisatie regelmatig en onder deskundige leiding werken aan artistieke producten en/of de presentatie daarvan.

 • 3. Van subsidiering uitgesloten zijn personeelsverenigingen, schoolverenigingen, wijkorganisaties, en groepen die zijn verbonden aan organisaties voor kunstzinnige vorming.

Artikel 6.2 Subsidieverdeling
 • 1. Er geldt een subsidieplafond voor elk van de volgende categorieën : 1. zang, 2. muziek, 3. theater, en 4. dans/audiovisueel/beeldend/literair.

 • 2. De verdeling van het budget vindt per categorie plaats naar rato van het aantal in Harderwijk wonende leden/ deelnemers als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder d.

 • 3. Binnen de categorie muziek wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal a. muzikanten (wegingsfactor 8,5) en b. majorettes (wegingsfactor 5).

 • 4. Binnen de categorie theater wordt onderscheid gemaakt tussen a. theater (wegingsfactor 8,5) en b. mime, cabaret en poppenspel (wegingsfactor 6).

Artikel 6.3 Over te leggen gegevens

Bij de subsidieaanvraag bedoeld in artikel 5 lid 1 van de ASV dienen de volgende gegevens te worden overgelegd:

 • a.

  een omschrijving van de activiteiten in het lopende jaar, waaronder zowel de groepsgewijze activiteiten als de activiteiten gericht op presentatie.

 • b.

  een opgave van het aantal in Harderwijk wonende leden of deelnemers als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder d, en artikel 3 lid 3 en 4, geteld op 1 januari van het jaar van de aanvraag.

Hoofdstuk 7. Subsidieregeling ouderenbonden

Artikel 7.1 Doelgroep

Voor subsidie in aanmerking komen ouderenbonden die

 • a.

  rechtspersoonlijkheid bezitten, minimaal 1 jaar bestaan en in Harderwijk zijn gevestigd

 • b.

  activiteiten voor ouderen van 55+ organiseren gericht op ontmoeting, educatie, voorlichting en belangenbehartiging.

Artikel 7.2 Subsidieverdeling

Elke organisatie krijgt een basisbedrag van € 500.-en daarnaast een bedrag naar rato van het aantal in Harderwijk wonende leden.

Artikel 7.3 Over te leggen gegevens

Bij de subsidieaanvraag bedoeld in artikel 5 lid 1 van de ASV dienen de volgende gegevens te worden overgelegd :

 • a.

  een omschrijving van de activiteiten in het lopende jaar

 • b.

  een opgave van het aantal in Harderwijk wonende leden, geteld op 1 januari van het jaar van de aanvraag.

Hoofdstuk 8 Overige bepalingen

Artikel 8.1 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als “Deelverordening waarderingssubsidies maatschappelijke inzet”, en treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders
Harderwijk in haar vergadering van 30 juli 2013 onder nummer 13.499
de heer P. Teeninga
loco-burgemeester
de heer Tink
secretaris

Toelichting deelverordening Waarderingsubsidies maatschappelijke inzet

Doel van de regeling

De gemeente ondersteunt vrijwilligersorganisaties die met hun activiteiten aansluiten op de doelstellingen van de gemeente. Met deze regeling spreekt de gemeente haar waardering uit voor de vrijwilligers die zich inzetten, en biedt zij enige financiële ondersteuning. We stellen in deze regeling wel een aantal eisen aan de organisatie, om te voorkomen dat clubs van bekenden en vrienden worden gesubsidieerd.

Normbedragen

Deze ondersteuning is gebaseerd op normbedragen. Zo geldt er voor een aantal organisaties een ‘basisbedrag’, dat bedoeld is als een tegemoetkoming in de algemene administratiekosten. We gaan uit van 250 of 500 euro, afhankelijk van de grootte van de organisatie. Het resterende bedrag wordt verdeeld onder de organisaties op basis van het aantal leden dat overeenkomt met de criteria in deze regeling.

Indexering

Deze normbedragen worden niet geïndexeerd. Wel wordt het jaarlijkse subsidieplafond geïndexeerd.

Wijzigingen ten opzichte van voorgaande versie

Naast een aantal tekstuele wijzigingen zijn vier bepalingen ingetrokken:

Mogelijke steeksproefgewijze controle

Wordt al mogelijk gemaakt in de ASV

B&w kan afwijken van de eis dat een sportvereniging is gevestigd in Harderwijk

Wordt al mogelijk gemaakt in de ASV

Vergoeding van de OZB voor vrijwilligersorganisaties jeugd- en jongerenwerk

Was een uitzonderingspositie. Deze is opgeheven vanuit het gelijkheidsbeginsel.

Vierjaarlijkse indexering van de subsidie ouderenbonden op basis van de toename van het aantal 55-plussers

Het is gebleken dat het aantal leden van de ouderenbonden niet in gelijke mate is toegenomen.