Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregel nadere eis, Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater artikel 6 lid 2

Geldend van 20-12-2004 t/m 31-12-2023

Intitulé

Het voorlopig dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta;

gezien het op 29 juni 2004 vastgestelde beleid van het voorlopig Algemeen Bestuur van waterschap Brabantse Delta inzake de sanering van huishoudelijke lozingen op oppervlaktewateren in het buitengebied;

gezien de beleidsnota Lozingen Buitengebied van de Provincie Noord-Brabant van 11 maart 2003;

gezien de Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant van 4 juni 2004;

gelet op het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater;

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T

Vast te stellen de navolgende

“Beleidsregel nadere eis, Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater artikel 6 lid 2”

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  kwetsbaar gebied: kwetsbaar gebied zoals bedoeld in de Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant, vastgesteld op 4 juni 2004 door Provinciale Staten van Noord-Brabant;

 • b.

  nadere eis: nader eis zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 van het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater;

 • c.

  waterschap: waterschap Brabantse Delta;

 • d.

  oppervlaktewateren: oppervlaktewateren in waterkwaliteitsbeheer bij het waterschap;

 • e.

  IBA klasse III: gecertificeerd systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater klasse IIIa of klasse IIIb (indeling in klassen volgens CIW/CUWVO). Een systeem is gecertificeerd indien voor het systeem een attest en een productcertificaat is afgegeven;

 • f.

  Lozingenbesluit: Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater

 • g.

  lozen: lozen zoals omschreven in artikel 1 van het Lozingenbesluit.

 • h.

  bestaand beperkt lozen: bestaand beperkt lozen zoals omschreven in artikel 1 van het Lozingenbesluit.

Artikel 2 Doelstelling

Deze beleidsregel heeft tot doel het beschermen van oppervlaktewateren, gelegen binnen kwetsbaar gebied, tegen verontreiniging als gevolg van het lozen van huishoudelijk afvalwater.

Artikel 3 Nadere eis

Het waterschap stelt als nadere eis, dat bij beperkt bestaand lozen op oppervlaktewateren, gelegen binnen kwetsbaar gebied, het huishoudelijk afvalwater met ingang van 1 januari 2005 door een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) klasse III” wordt geleid.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 20 december 2004.

Toelichting

Algemeen

Met ingang van 1 januari 2005 is het ongezuiverd lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater niet meer toegestaan (Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater).

Door het voorlopig algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta is op 29 juni 2004 het beleid met betrekking tot het saneren van huishoudelijke lozingen op oppervlaktewateren in het buitengebied vastgesteld. Bij dit beleid is er vanuit gegaan dat het waterschap bij de sanering van ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater binnen kwetsbaar gebied een IBA klasse III verplicht stelt in plaats van de door genoemd Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater (hierna te noemen het Lozingenbesluit) vereiste septic tank.

Het verplicht stellen van een IBA klasse III is een nader eis in de zin van het Lozingenbesluit artikel 6 lid 2. Het waterschap is bevoegd deze nadere eis te stellen. Alvorens deze nadere eis aan de individuele lozer wordt opgelegd middels een beschikking (besluit) van het dagelijks bestuur, is het gelet op het motiveringsbeginsel gewenst het beleid van het waterschap door middel van een beleidsregel vast te stellen en bekend te maken.

Artikel 1 begripsbepalingen

Kwetsbaar gebied

De provincie Noord-Brabant heeft in de Nota Lozingen buitengebied (door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 11 maart 2003) gebieden aangewezen die als kwetsbaar moeten worden beschouwd. De provincie verstaat onder een kwetsbaar gebied een gebied met een functie of een doelstelling die gevoelig is voor verontreinigingen als gevolg van de lozingen van ongezuiverd afvalwater van huishoudens en bedrijven of waaraan een status t.b.v. bescherming van flora en fauna in het kader van de wetgeving is toegekend, alsmede de bijbehorende beïnvloedingsgebieden. Deze gebieden zijn voornamelijk gebaseerd op het provinciale waterhuishoudingsplan (Partiële herziening Waterhuishoudingsplan, 2003-2006), een plan vastgesteld ingevolge de Wet op de waterhuishouding (Wwh). Voorbeelden van dergelijke kwetsbare gebieden zijn: wateren met functie waternatuur en daarbij behorende afwateringsgebieden, hydrologisch gevoelige delen van de Groene Hoofdstructuur met daarbij behorende beïnvloedingszones, grondwaterbeschermingsgebieden, gebieden die vallen onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Juridisch zijn de kwetsbare gebieden door de provincie verankerd in de op 4 juni 2004 vastgestelde en op 1 augustus 2004 in werking getreden Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant.

Voor de toepassing van de onderhavige beleidsregel verstaat Waterschap Brabantse Delta onder “kwetsbaar gebied” het gebied dat door de provincie als kwetsbaar is aangemerkt en vastgelegd in de provinciale Milieuverordening Noord-Brabant van 4 juni 2004.

Bestaand beperkt lozen

Volgens het Lozingenbesluit is de waterkwaliteitsbeheerder (het waterschap) bevoegd een nader eis te stellen voor ”bestaand beperkt lozen”. Hieronder wordt verstaan lozen dat al vóór 1 maart 1997 plaatsvond en 10 inwonerequivalent of minder bedraagt.

Artikel 3 nadere eis

Het beleid van het waterschap is dat indien in kwetsbaar gebied geen riolering wordt aangelegd als nadere eis wordt voorgeschreven dat bij de sanering van een bestaand beperkte oppervlaktewaterlozing vanaf 1 januari 2005 gebruik moet worden gemaakt van een gecertificeerde IBA klasse III in plaats van de in het Lozingenbesluit voorgeschreven septic tank.

De bevoegdheid van het waterschap om een IBA klasse III voor te schrijven binnen kwetsbaar gebied is gebaseerd op artikel 6 lid 2 van het Lozingenbesluit. Dit artikel uit het Lozingenbesluit bepaalt dat de waterkwaliteitsbeheerder een nadere eis kan stellen aan de voorziening voor de individuele behandeling van afvalwater waardoor het afvalwater wordt geleid. Het Lozingenbesluit bepaalt dat deze nadere eis alleen kan worden voorgeschreven indien aan het betrokken oppervlaktewater in een plan, vastgesteld ingevolge de Wwh, een bijzondere functie of waterkwaliteitsdoelstelling is toegekend. (zie verder toelichting op het begrip "kwetsbaar" gebied).

In het Lozingenbesluit is bepaald dat vanaf 1 januari 2005 ongezuiverd bestaand beperkt lozen, met een afstand van meer dan 40 meter tot de dichtstbijzijnde riolering, niet meer is toegestaan. Als gevolg hiervan kan de voorziening IBA klasse III pas vanaf 1 januari 2005 worden voorgeschreven.