Regeling vervallen per 04-09-2013

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012, ingaande 1 januari 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m 03-09-2013

Intitulé

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012, ingaande 1 januari 2013

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012

Artikel 1. Wijziging tarieventabel

De tarieventabel als bedoeld in de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012, wordt vervangen door de volgende tarieventabel:

Tarieventabel behorende bij de "Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012”

Algemeen: De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

1

Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

1.1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door:

1.1.1

één persoon

€ 231,00

1.1.2

twee of meer personen

€ 280,00

2

Maatstaven en tarieven extra containers

2.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor:

2.1.1

het in bruikleen hebben van een container van 240 liter (in plaats van een container van 140 liter), bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, per belastingjaar

€ 23,00

2.1.2

het, naast een container van 140/240 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval en een container van 140/240 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen, in bruikleen hebben van een:

2.1.2.1

container van 140 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, per container, per belastingjaar

€ 32,00

2.1.2.2.

container van 140 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen, per container, per belastingjaar

€ 60,00

2.1.2.3

container van 240 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, per container, per belastingjaar

€ 54,00

2.1.2.4

container van 240 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen, per container, per belastingjaar

€ 102,00

3

Maatstaven en overige tarieven

3.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het ter beschikking stellen van een knippenkaart ten behoeve van het op de milieustraten van de gemeente aanbieden dan wel op aanvraag inzamelen van de hierna nader aangeduide huishoudelijke afvalstoffen:

3.1.1

voor een kaart met 5 knippen

€ 10,00

3.2

Het aantal knippen is voor het op de milieustraten van de gemeente aanbieden van:

3.2.1

sloophout, per m³

5 knippen

3.2.2

vlakglas, per m³

17 knippen

3.2.3

schoon puin, per m³

6 knippen

3.2.4

autobanden zonder velg, per band

1 knip

3.2.5

autobanden met velg, per band

2 knippen

3.2.6

tractorbanden, per band

10 knippen

3.2.7

vuilniszakken, per zak

1 knip

3.2.8

tuinafval, per m3

1 knip

3.2.9

schone grond, per m³

15 knippen

3.2.10

bielzen, per stuk

5 knippen

3.2.11

bankstellen, per set

10 knippen

3.2.12

C-hout (hout dat met chemicaliën is behandeld), per m3

8 knippen

3.2.13

Gips, per m3

8 knippen

3.2.14

overige grove afvalstoffen, per m³ of per 100 kg

10 knippen

3.3

Geen knippen worden afgeschreven voor het op de milieustraten van de gemeente aanbieden van klein chemisch afval, wit- en bruingoed, asbest, glas (met uitzondering van vlakglas), textiel, papier, metalen, hard plastic, plastic verpakkingen en piepschuim.

3.4

Indien de afvalstoffen bedoeld in 3.2 op aanvraag ingezameld worden, wordt het aantal knippen verhoogd met

6 knippen

3.5

Indien het aantal knippen bedoeld in 3.2 gebaseerd wordt op de omvang (m3) van hetgeen aangeboden wordt, geschiedt de bepaling van de omvang door middel van een schatting welke van gemeentewege wordt gemaakt.

3.6

Voor wat betreft de afvalstoffen zoals genoemd in 3.2.14 wordt het aantal knippen in beginsel conform het bepaalde in 3.5 gebaseerd op de omvang (m3) van hetgeen aangeboden wordt. Indien de aanbieder van de betreffende afvalstoffen het echter wenselijk acht dat het aantal knippen gebaseerd wordt op het gewicht van hetgeen aangeboden wordt, geschiedt de bepaling van het gewicht door middel van weging op een van gemeentewege aangewezen weegbrug. De kosten van het wegen zijn voor rekening van de aanbieder.

4

Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten

4.1

Het recht als bedoeld in artikel 10 van de "Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012” bedraagt voor het beschikbaar stellen van bedrijfsminicontainers voor het periodiek verwijderen van afvalstoffen, afkomstig van niet-particuliere huishoudens per belastingjaar:

4.1.1

voor de eerste container

€ 338,80

4.1.2

voor de tweede container

€  169,40

4.1.3

voor de derde en volgende container, per container

€  338,80

Artikel 2. Inwerkingtreding

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2. De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2013.