Regeling vervallen per 31-12-2018

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Geldend van 01-01-2014 t/m 30-12-2018

Intitulé

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Raadsbesluit 2013

Registratienummer 2013-33579

DE RAAD DER GEMEENTE EPE

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke belastingen, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

BESLUIT

Vast te stellen de volgende regeling:

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Artikel 1 Omvang kwijtschelding

 • 1. Bij de invordering van de volgende belastingen kan kwijtschelding worden verleend:

  • a.

   rioolheffing gebruikersdeel;

  • b.

   afvalstoffenheffing: de tarieven genoemd in 1.1.1. en 1.1.2. van de tarieventabel behorende bij de verordening reinigingsheffingen.

 • 2. Geen kwijtschelding wordt verleend voor andere belastingen dan genoemd in het eerste lid.

Artikel 2 Kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

 • 2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels bij de kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde AOW-bedragen.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1. Het Kwijtscheldingsbesluit van 14 februari 2013 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2014.

 • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen”.

Ondertekening

Epe, 19 november 2013
De raad voornoemd,
de voorzitter, Ir. H. van der Hoeve MPA
V. Smit. de griffier,

Nota-toelichting Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De gemeente volgt in beginsel de VNG-modelregeling. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op die modelregeling, zoals die onder meer te vinden is op www.modelverordeningen.nl. Hierna worden afwijkingen en keuzes van Epe toegelicht.

Het aantal belastingen waarvoor in Epe kwijtschelding kan worden verleend is beperkt: de rioolheffing voor gebruikers en de jaarlijkse afvalstoffenheffing, tenzij er sprake is van een recreatiewoning. Gelet op de vele soorten belastingen is gekozen om deze niet, zoals in het VNG-model, allemaal op te sommen, maar te volstaan met voor welke belastingen wel kwijtschelding mogelijk is en de overige belastingen uit te sluiten.

Epe hanteert niet de mogelijkheid van beperkte kwijtschelding waarvoor in artikel 2 van het VNG-model bepalingen zijn opgenomen.

In Epe is gekozen voor de ruimste mogelijkheid om kwijtschelding te verlenen. Dit vindt zijn weerslag in de gekozen percentages van 100% van de toepasselijke normen, het meerekenen van de eigen bijdrage kinderopvang en het verlenen van kwijtschelding aan kleine ondernemers.