Visie algemene begraafplaats Zandvoort 2014-2017

Geldend van 16-04-2013 t/m heden

Intitulé

De gemeenteraad van Zandvoort heeft vastgesteld de:

VISIE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS ZANDVOORT 2014 - 2017

Inleiding

In 2010 is door het college van burgemeester en wethouders de behoefte uitgesproken te komen met een rapportage op grond waarvan een visie kan worden bepaald over de toekomst van de algemene begraafplaats (incl. de dierenbegraafplaats) in Zandvoort (hierna begraafplaats). De keuze dient te leiden tot een financieel evenwichtige en toekomstgerichte begraafplaats, mede gelet op mogelijke trends en toekomstige ontwikkelingen rondom begraven. Uitgangspunt is dat in drie jaar tijd, gerekend vanaf 2012, het exploitatietekort t.b.v. € 120.000 van de begraafplaats is opgeheven. Dit betekent jaarlijks een bedrag van€ 40.000.

Naar aanleiding hiervan is in januari 2011 door Genius Loci een rapportage opgesteld. Naast de nodige wetenswaardigheden van de begraafplaats, zoals ligging, historie, oppervlakte e.d., is in beeld gebracht welke mogelijkheden er zijn een evenwicht te bereiken tussen enerzijds het dienstverleningsniveau en de gewenste kwaliteit van de begraafplaats en anderzijds de toekomstige begraafcapaciteit en kostendekkendheid van de begraafplaatsexploitatie. Ook de mogelijke gevolgen van landelijke trends en ontwikkelingen voor de begraafplaats zijn belicht. Het rapport is op 28 juni 2011 tijdens een ronde tafel bijeenkomst met de raad en belanghebbenden besproken. Uit deze avond is naar voren gekomen dat zowel individuele raadsleden als de insprekers/belanghebbenden het wenselijk vinden de begraafplaats op Zandvoort te behouden en het bestuur invloed wil blijven uitoefenen op het beleid en beheer van de begraafplaats.

De visie dient als uitgangspunt voor het Beleidsplan Begraafplaats 2014-2017 en het Beheerplan Begraafplaats 2014-2017. Na vaststellen van de visie worden beide documenten op- en vastgesteld.

Vooruitlopend op definitieve besluitvorming vindt in 2013 het beheer en de exploitatie van de begraafplaats binnen de gestelde (financiële) kaders plaats.

Om invulling te geven aan de taakstelling voor 2012 t.l.v. € 40.000 is vooruitlopend op de visie en de te maken keuzes, een aantal bestaande budgetten afgeraamd. Omdat in 2012 tijdelijk (en uiteindelijk definitief) een hekwerk langs de zuidzijde van de begraafplaats is geplaatst zonder dat in de begroting 2012 hiermee rekening is gehouden, is de taakstelling € 7.800 lager uitgevallen.

VISIE

De visie op de begraafplaats is opgedeeld in 9 doelen die elk een aspect van de lijkbezorging of asbezorging op een begraafplaats beschrijven. Bij een aantal doelen wordt een korte toelichting gegeven. Verdere uitwerking van de strategie om deze doelen na te streven zal worden omschreven in het Beleidsplan begraafplaats 2014-2017.

1. Capaciteit en bestemmingen

De capaciteit van de begraafplaats is afgestemd op de behoefte van de burgers door het bieden van ruimte in omvang en vorm voor en een diversiteit in bestemmingen tot begraven en asbestemming.

Op de begraafplaats is sprake van overcapaciteit en verscheidenheid aan natuur. Dit betekent dat op de begraafplaats ruimte en mogelijkheden aanwezig zijn om aanvullende begraafvormen en vormen van asbestemming te creëren. Naast de reeds aanwezige verscheidenheid aan keuzes zijn er nog meer mogelijkheden. Door een uitbreiding van

mogelijkheden en toepassing van gedenken kan worden ingespeeld op de wensen van potentiële ‘klanten’ en/of rechthebbenden met hierop afgestemde tarieven. Mogelijkheden zijn: bovengronds begraven, natuur begraven en plaatsen van urnen naast nis of graf ook op andere plekken.

2. Rustige rouwverwerking

De begraafplaats biedt de mogelijkheid tot een rustige rouwverwerking door middel van gepaste voorzieningen en regelgeving.

3. Ruime en duurzaam groene inrichting

De begraafplaats heeft een ruime, duurzaam groene basis, met inrichtingselementen van duurzame materialen met een natuurlijke uitstraling.

Ruimtelijk gezien is de begraafplaats één van de mooiste groengebieden binnen de gemeente Zandvoort. In het groenbeleidsplan en de structuurvisie is de begraafplaats als waardevol groengebied onderdeel van de hoofd groenstructuur van Zandvoort. De begraafplaats is openbaar en heeft daarmee de uitstraling van een park met een zekere natuurwaarde. Bij de verdere uitwerking van dit doel zal, naast de gestelde financiële kaders, hiermee rekening worden gehouden.

4. Grafbedekkingen

Permanente grafbedekkingen zijn beplantingen en/of monumenten die met een minimum aan onderhoud gedurende de graftermijn stand houden, binnen de vigerende afmetingen voor grafbedekkingen vallen en niet aanstootgevend zijn.

5.Excellente dienstverlening

De medewerkers van de begraafplaats zijn voor wat betreft dienstverlening en informatieverstrekking aan de gebruikers bereikbaar, nauwkeurig en klantvriendelijk.

6. Cultuurhistorische waarde

De op de begraafplaats aanwezige graven en monumenten met een cu ltuur-historische waarde blijven behouden.

7. Exploitatie

De exploitatie van de begraafplaats is kostendekkend door de tarieven in balans te houden met de (verwachte) uitgaven.

Uit de rapportage blijkt (zie par. 2.7.6) dat in de vergeleken situatie de kosten begraven in Zandvoort redelijk hoog zijn vergeleken met de omliggende gemeenten. Een verhoging van de tarieven zal leiden tot een verbetering van de baten. Gezien het huidige prijspeil van de lijkbezorging op de begraafplaats zal dit naar verwachting ook leiden tot maatschappelijke weerstand en kans op ‘begraaftoerisme’. Potentiële ‘klanten’ en/of nabestaanden kiezen voor alternatieven voor het gebruik van de begraafplaats (bijv. cremeren). Verhoging van de tarieven, anders dan de jaarlijkse trendmatige verhoging, ligt niet voor de hand.

8. Beheerkwaliteit

De beheerkwaliteit van de begraafplaats is bepaald op niveau B volgens de CROW methode*.

In het groenbeleidsplan 2009 is vastgelegd dat het onderhoud gebeurt op niveau A volgens de CROW methode*. Niveau A staat voor ‘goed’ (mooi en comfortabel). Mede om de kosten te drukken wordt het kwaliteitsniveau bijgesteld naar niveau B. Niveau B staat voor ‘voldoende’ (functioneel). Voor het overige onderhoud (terreinen, gebouwen) op de begraafplaats is nog geen objectief kwaliteitsniveau vastgesteld. Ook voor deze onderdelen zal het onderhoud op niveau B volgens de CROW methode* vastgesteld worden.

* CROW is het nationale kennis platvorm voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze not-for profit- organisatie ontwikkelt, verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Zij hebben o.a. een kwaliteitscatalogus openbare ruimte (landelijke standaard voor onderhoudsniveaus) opgesteld. Hierin staan foto’s, beschrijvingen en normen beschreven waarmee vijf kwaliteitsniveaus van ond erhoud van de openbare ruimte zijn vastgesteld. Hiermee is en landelijke standaard gecreëerd opdat iedereen in Nederland dezelfde taal kan spreken.

9. Organisatievorm

De begraafplaats blijft voorlopig in eigen beheer van de gemeente, waarbij actief naar sa menwerkingmogelijkheden wordt gezocht dan wel het beheer uit te besteden, mits dit langjarig tot een efficiëntere aanpak leidt.

Mogelijk dat in de toekomst zich kansen voordoen of de noodzaak bestaat tot samenwerken met - of uitbesteden van beheer aan andere gemeenten of private partijen.