Reglement prijsvraag jury Brabantse dorpen derby Noord-Brabant

Geldend van 19-12-2014 t/m heden

Intitulé

Reglement prijsvraag jury Brabantse dorpen derby Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

Gelet op artikel 12 van de Subsidieregeling prijsvraag dorpen derby Noord-Brabant;

Overwegende dat het wenselijk is dat Gedeputeerde Staten zich ten aanzien van de prijsvraag dorpen derby en de daarover te nemen besluiten, waarbij het bevorderen van de leefbaarheid in dorpen of kleine kernen een afweging vormt, laten adviseren door een jury van deskundigen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

   jury: jury prijsvraag Brabantse dorpen derby als bedoeld in artikel 12 van de Subsidieregeling prijsvraag dorpen derby Noord-Brabant;

 • b.

   subsidieregeling: Subsidieregeling prijsvraag dorpen derby Noord-Brabant.

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1  Er is een jury prijsvraag Brabantse dorpen derby.

 • 2  De jury heeft tot taak Gedeputeerde Staten te adviseren over subsidieaanvragen als bedoeld in de subsidieregeling.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1  De commissie bestaat uit tenminste drie leden waaronder de voorzitter.

 • 2  Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter en de leden.

 • 3  Gedeputeerde Staten kunnen een lid als plaatsvervangend voorzitter benoemen.

 • 4  De leden worden benoemd voor de duur van ten hoogste veertien maanden.

 • 5  Een lid kan worden herbenoemd.

Artikel 4 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de jury eindigt door:

 • a.

   het intrekken of vervallen van de subsidieregeling;

 • b.

   het nemen van ontslag als lid;

 • c.

   het overlijden van het lid;

 • d.

   een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten.

Artikel 5 Commissiesecretariaat

 • 1  Gedeputeerde Staten wijzen een of meer ambtenaren aan als secretaris, respectievelijk plaatsvervangend secretaris.

 • 2  De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van de jury.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1  De jury vergadert ten minste twee maal en voorts zo dikwijls als de voorzitter dat noodzakelijk acht.

 • 2  De jury kan niet adviseren indien niet tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 3  De vergaderingen van de jury zijn niet openbaar.

Artikel 7 Besluitvorming

 • 1  De jury bepaalt in onderling overleg de rangschikking van de subsidieaanvragen, bedoeld in de artikelen 11 en 18 van de subsidieregeling, en brengt hierover advies uit aan Gedeputeerde Staten.

 • 2  Een lid onthoudt zich van advisering over een subsidieaanvraag waarbij hij rechtstreeks betrokken is.

Artikel 8 Werkwijze

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de jury over de door haar te volgen werkwijze.

Artikel 9 Verslaglegging

 • 1   De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2  De jury brengt in 2014 een verslag van haar werkzaamheden uit en zendt dit aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 10 Vergoeding

De leden van de jury, bedoeld in artikel 2, ontvangen een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 35 en 36 van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden.

Artikel 11 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1  De leden van de jury adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

 • 2  Voor zover leden van de jury bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn zij verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 12 Archiefbescheiden

De bescheiden van de jury worden na beëindiging van de werkzaamheden van de jury in het archief van de provincie Noord-Brabant opgenomen.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 26 augustus 2013.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement jury prijsvraag Brabantse dorpen derby Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 20 augustus 2013
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten