Regeling vervallen per 02-10-2015

Beleidsregels voor laadpalen elektrische auto's

Geldend van 06-09-2013 t/m 01-10-2015

Intitulé

Beleidsregels voor laadpalen elektrische auto's

Beleidsregels voor laadpalen elektrische auto’s

Voor het honoreren van een aanvraag van een laadpaal en gereserveerde parkeerplaats in de openbare ruimte moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden worden voldaan.

Artikel 1. Begripsbepaling

 • a. Elektrische auto: een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerwet 1994 dat bij de RDW staat geregistreerd als auto en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan de batterij (mede) kan worden opgeladen door middel van een oplaadpunt;

 • b. Laadpaal: openbare voorziening, inclusief alle daarbij behorende en achterliggende installaties, waar een elektrische auto kan worden opgeladen, een laadpaal kan één of meer oplaadpunten bevatten;

 • c. Gereserveerde parkeerplaats: Een parkeerplaats bij de laadpaal die alleen bezet mag worden door elektrische auto’s, dit door de parkeerplaats hiervoor te reserveren met bord E4 (RVV 1990) en een onderbord waarop de toegestane categorie van motorvoertuigen is omschreven.

 • d. Aanvrager :

  • 1)

   degene die beschikt over een elektrische auto en als bewoner ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie en een verzoek doet voor een toestemming voor het aanleggen van een laadpaal met gereserveerde parkeerplaats of

  • 2)

   degene die beschikt over een elektrische auto, niet noodzakelijk woonachtig is in de gemeente maar wel werkzaam is bij een bedrijf gelegen in de gemeente en een verzoek doet voor een toestemming voor het aanleggen van een laadpaal met gereserveerde parkeerplaats of

  • 3)

   de rechtspersoon die namens degene als beschreven onder d. lid 1 of lid 2, een verzoek doet voor een toestemming voor het aanleggen van een laadpaal met gereserveerde parkeerplaats.

 • e. Beheer: het voorzien in een laadpaal die 24 uur per etmaal publiekelijk is te gebruiken door houders van een elektrische auto, inclusief de benodigde stroomvoorziening.

 • f. Service provider: aanbieder van laaddiensten aan gebruikers zoals de uitgifte van laadpassen.

 • g. Infra provider: de aanbieder van laadinfrastructuuur zoals een laadpaal.

 • h. Interoperabiliteit: de mogelijkheid om met een laadpas van verschillende Service Providers gebruik te maken van een laadpaal van verschillende Infra Providers

Artikel 2. Parkeergelegenheid op eigen terrein

Op een aanvraag wordt geen toestemming verleend wanneer de aanvrager:

 • ·

  beschikt over parkeergelegenheid op het eigen woonperceel voor zover binnen de gemeente gelegen

 • ·

  private parkeergelegenheid aanwezig is bij het bedrijf, gelegen in de gemeente De Ronde Venen, waar de aanvrager werkzaam is.

Artikel 3. Eén oplaadlocatie per woning of bedrijfsperceel

Per woning of bedrijfsperceel geldt een maximum van één laadpaal in de openbare ruimte.

Artikel 4. Locatiebepaling

Op een aanvraag wordt geen toestemming verleend indien er een openbaar toegankelijke oplaadlocatie binnen 300 meter van de woning van de aanvrager aanwezig is of binnen 300 meter van het bedrijfsperceel waar de aanvrager werkzaam is.

Artikel 5. Openbaarheid

 • 1. Op een aanvraag wordt geen toestemming verleend wanneer blijkt dat aanvrager niet de intentie heeft de oplaadvoorziening openbaar toegankelijk te maken voor het opladen van elektrische auto’s. Het oplaadpunt moet gebruikt kunnen worden binnen de landelijke afspraken op het gebied van interoperabiliteit.

 • 2. De gereserveerde parkeerplaats die onderdeel is van de oplaadlocatie mag alleen worden ingericht door de gemeente, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de gemeente.

Artikel 6. Sanctie bij niet naleving openbaarheid

De gemeente heeft het recht laadpalen die niet voldoen aan de eisen genoemd onder artikel 5. lid 1. te doen verwijderen en het genomen verkeersbesluit voor de gereserveerde parkeerplaats in te trekken.

Artikel 7. Eigendom laadpaal

 • 1. De paal blijft in eigendom van de aanvrager

 • 2. De aanvrager is verantwoordelijk voor het beheer van de laadpaal evenals de stroomvoorziening 24 uur per dag, 7 dagen per week.

 • 3. Wanneer de aanvrager niet meer in staat is tot beheer van de laadpaal of van beheer wil afzien, is deze verplicht hiervan schriftelijk melding doen bij de gemeente. De aanvrager is vervolgens verplicht de paal zes weken na de melding te verwijderen.

 • 4. De gemeente zal zelf binnen zes weken na de melding,als bedoeld in lid 3, het verkeersbesluit van de gereserveerde parkeerplaats intrekken.

Artikel 8. Laadvoorziening

De gemeente is niet verplicht tot het inrichten van meer dan een gereserveerde parkeerplaats bij de oplaadlocatie.

Artikel 9. Kosten plaatsen, onderhoud, beheer en aansprakelijkheid tengevolge van schade door laadpaal en oplaadpunt

 • 1. Alle kosten voor het plaatsen, onderhouden, beheren van en schade veroorzaakt door de laadpaal en het oplaadpunt, die niet worden gedragen door degene die de laadpaal en het oplaadpunt realiseert (bijvoorbeeld de netbeheerder of de leverancier), zijn voor rekening van de aanvrager.

 • 2. De gemeente verleent alleen toestemming op een aanvraag wanneer in een overeenkomst met de leverancier ervan is vastgelegd, dat alle aansprakelijkheid waaronder voor het gebruik en onderhoud van de laadpaal en eventuele schade hierdoor, voor rekening van de aanvrager of de leverancier komen.

Artikel 10. Realisatie

Om voor toestemming op een aanvraag in aanmerking te komen, dient een laadpaal op de oplaadlocatie daadwerkelijk te kunnen worden gerealiseerd. In dat kader wordt tevens de (technische) haalbaarheid bezien. Daarbij is de aanwezigheid van (hoofd)kabels en leidingen en het voorhanden zijn van een netwerk van belang.

Artikel 11. Waardevol groen

Er wordt geen toestemming voor een oplaadlocatie gegeven in het geval dit ten koste gaat van waarde vol groen.

Artikel 12. parkeerdruk

Er wordt geen toestemming voor een oplaadlocatie gegeven in het geval dit onaanvaardbaar is gelet op de verhouding tussen de vraag naar openbare parkeerplaatsen en de hoeveelheid aanwezige openbare parkeerplaatsen in de directe omgeving van de oplaadlocatie.

Artikel 13. Samenwerkingsovereenkomst

Alvorens laadpalen geplaatst kunnen worden, dient een samenwerkingsovereenkomst te zijn gesloten tussen de gemeente en de betreffende aanvrager. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd ten aanzien van onder andere beheer van de palen en aansprakelijkheid.

Artikel 14. Hardheidsclausule

Er kan van deze regeling worden afgeweken wanneer toepassing ervan gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 16. Intrekking voormalige regeling

Het beleid laadpunten elektrische auto’s vastgesteld op 17 januari 2012, wordt ingetrokken op de dag van bekendmaking van deze beleidsregels, zoals ook genoemd in artikel 14.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 augustus 2013
burgemeester en wethouders van De Ronde Venen voornoemd,