Besluit verbod op onttrekking van oppervlaktewater in inlaatgebieden Olen en Sonniuswijk

Geldend van 29-04-2011 t/m heden

Intitulé

Besluit verbod op onttrekking van oppervlaktewater in inlaatgebieden Olen en Sonniuswijk

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel,

Overwegende dat

 • -

  de aanvoergebieden Olen en Sonniuswijk een uitzondering binnen het beheersgebied van De Dommel zijn vanwege de mogelijkheid om door wateraanvoervanuit het Wilhelminakanaal de waterstanden in de watergangen op peil te houden onafhankelijk van de 'eigen' afvoer in het gebied;

 • -

  het wateraanvoersysteem wordt gebruikt om de grondwaterstand in het landbouwgebied op een optimale diepte te krijgen en te houden, waarbij beregening in principe niet nodig is;

 • -

  het aanvoerstelsel en de capaciteit ervan niet is ontworpen voor beregening uit oppervlaktewater;

 • -

  door het onttrekken van oppervlaktewater niet langer mogelijk is om de juiste hoeveelheid water op de juiste manier door het gebied te sturen, om daarmee de grondwaterstanden zo veel mogelijk te optimaliseren voor landbouwkundig gebruik;

 • -

  het streven van Waterschap De Dommel erop gericht is om de inlaat van gebiedsvreemd water te minimaliseren en gebiedseigen water zoveel mogelijk te conserveren;

 • -

  onttrekking in de periode dat deze peilen zonder inlaat van water gehandhaafd kunnen worden niet wenselijk is;

 • -

  in de periode dat er wel aanvoer is onttrekking van oppervlaktewater kan leiden tot de aanvoer van meer water dan uit oogpunt van peilbeheer strikt noodzakelijk is;

 • -

  met de aanvoer van water kosten zijn gemoeid en deze kosten direct of indirect gerelateerd zijn aan de ingelaten hoeveelheid;

 • -

  met een verbod op onttrekking van oppervlaktewater er geen kans ontstaat op ongelijkheid tussen de verschillende ingelanden, omdat niemand mag onttrekken.

Besluit

 • -

  ingevolge artikel 4.1, eerste lid van de Keur Waterschap De Dommel 2009 een algeheel verbod in te stellen om water te onttrekken aan bepaalde beken en rivieren in het beheersgebied van Waterschap De Dommel;

 • -

  dit verbod tot onttrekken van oppervlaktewater geldt voor eenieder en van toepassing is op de watergangen in de inlaatgebieden Olen en Sonniuswijk;

 • -

  dat het verbod geldt voor vaste, maar ook voor mobiele installaties (zoals zuigwagens en giertonnen);

 • -

  dat het drenken van vee en het bestrijden van brand met water uit beken of sloten wel is toegestaan.