Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Beemster 2013

Geldend van 17-03-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Beemster 2013 (versie geldend sedert 24 september 2013)

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 augustus 2013, nr. R-2013-0255;

gelet op artikel 140 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 134 van de Wet op de expertisecentra en artikel 96g van de Wet op het voortgezet onderwijs

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Beemster 2013

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  schoolbestuur: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs in de gemeente gelegen openbare of bijzondere school;

 • c.

  school: school voor basisonderwijs: een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

 • d.

  nevenvestiging: deel van een school dat door de minister ingevolge artikel 85 van de Wet op het primair onderwijs voor bekostiging in aanmerking is gebracht;

 • e.

  voorziening: een voorziening zoals opgenomen in de bijlage voorzieningen;

 • f.

  aanvullende voorziening: een door het college vastgestelde nieuwe voorziening waarmee deze verordening tijdelijk wordt aangevuld;

 • g.

  indieningsdatum: uiterste moment zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen, waarvoor een aanvraag voor een voorziening voor het eerste daaropvolgende tijdvak moet zijn ingediend;

 • h.

  toekenningscriteria: de omstandigheden zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen, waaronder een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening of een aanvullende voorziening;

 • i.

  tijdvak: periode zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen, waarvoor een voorziening wordt toegekend;

 • j.

  subsidieplafond: het bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de wet , dat beschikbaar is voor een voorziening, of een aanvullende voorziening;

 • k.

  beschikbaarstelling: de beschikking van het college waarbij een voorziening of aanvullende voorziening in natura beschikbaar wordt gesteld;

 • l.

  subsidievaststelling: de beschikking zoals bedoeld in artikel 4:42 van de wet;

 • m.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Reikwijdte verordening

Deze verordening is van toepassing op de verstrekking van subsidies voor alsmede de beschikbaarstelling van voorzieningen voor het onderwijs binnen de gemeente waarvoor de gemeente van het Rijk geen vergoeding ontvangt.

Artikel 3 Subsidieplafond en verdelingsregels
 • 1. De raad kan voor een voorziening een subsidieplafond vaststellen. Hierbij bepaalt de raad hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

 • 2. Het college maakt het subsidieplafond en de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag, uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum aan de schoolbesturen bekent.

Artikel 4 Aanvullende voorziening
 • 1. Het college kan bepalen dat de verordening tijdelijk wordt aangevuld met een voorziening.

 • 2. Het college stelt de toekenningcriteria vast waaronder aanspraak bestaat op deze voorziening.

Artikel 5 Jaarlijks overzicht

Jaarlijks voor 1 juli zendt het college aan de schoolbesturen een overzicht van de op basis van deze verordening toegekende voorzieningen. Het overzicht omvat de periode van 1 juni van het voorafgaande jaar tot en met 31 mei van het jaar van toezending.

Hoofdstuk 2 Procedures

Paragraaf 2.1

Aanvraag voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 6 Toevoegen, wijzigen en intrekken

Een wijziging van de verordening die leidt tot het toevoegen, wijzigen of intrekken van een voorziening, wordt uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum bekendgemaakt door het college.

Artikel 7 Indiening aanvraag
 • 1. Het schoolbestuur dat een voorziening voor het eerste daaropvolgend tijdvak wenst, dient voor de indieningsdatum, zoals genoemd in de bijlage Voorzieningen, een aanvraag in bij het college. De indieningsdatum is niet van toepassing indien voor de voorziening is bepaald dat een indieningsdatum niet is voorgeschreven. Indien de aanvraag niet voor de indieningsdatum is ingediend, besluit het college om de aanvraag niet te behandelen.

 • 2. De aanvraag vermeldt in ieder geval:

  • a.

   naam en adres van het schoolbestuur;

  • b.

   de dagtekening;

  • c.

   de gewenste voorziening;

  • d.

   de naam van de school en de onderwijssoort indien de voorziening is bestemd voor een school;

  • e.

   een motivering dat wordt voldaan aan de toekenningscriteria;

  • f.

   indien van toepassing een activiteitenplan.

 • 3. Bij het ontbreken van een of meer gegevens deelt het college dit schriftelijk mee aan het schoolbestuur. Daarbij krijgt het schoolbestuur de gelegenheid om binnen drie weken na de datum van verzending van de mededeling de gegevens schriftelijk aan te vullen. Indien het schoolbestuur de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn verstrekt, besluit het college de aanvraag niet te behandelen.

 • 4. Indien naar het oordeel van het college een of meer gegevens als bedoeld in het eerste lid ontbreken, wordt dit binnen twee weken na datum van indiening van de aanvraag schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld de ontbrekende gegevens binnen twee weken na ontvangst van de mededeling in te dienen bij het college. Indien de aanvrager de vereiste ontbrekende gegevens niet binnen de in de vorige volzin bedoelde termijn heeft verstrekt, besluit het college de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 8 Beslissingstermijn
 • 1. Het college besluit binnen twaalf weken na de indieningsdatum op een aanvraag. Indien ten aanzien van een voorziening geen indieningsdatum is voorgeschreven, beslist het college binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag of binnen twaalf weken na de verstrekking van de aanvullende gegevens.

 • 2. Het college kan de termijn van twaalf weken met vier weken verlengen. Bij verlenging wordt uiterlijk twee weken voor het einde van de termijn van twaalf weken hiervan door het college schriftelijk mededeling gedaan aan het schoolbestuur. Hierbij geeft het college de reden voor de verlenging aan.

 • 3. Het college maakt binnen twee weken na de datum van de beschikking op de aanvraag deze beschikking aan het schoolbestuur bekend.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Het college weigert de voorziening in ieder geval indien:

 • a.

  de gewenste voorziening geen voorziening is in de zin van deze verordening;

 • b.

  niet is voldaan aan één van de toekenningscriteria.

Paragraaf 2.2

Aanvraag aanvullende voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 10 Indiening aanvraag
 • 1. Het schoolbestuur dat een aanvullende voorziening wenst, dient een aanvraag in bij het college.

 • 2. Op de aanvraag is artikel 7, tweede, derde en vierde lid, van toepassing.

Artikel 11 Beslissingstermijn
 • 1. Het college besluit binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag of binnen vier weken na de verstrekking van de aanvullende gegevens.

 • 2. Het college maakt binnen twee weken na de datum van de beschikking op de aanvraag deze beschikking aan het schoolbestuur bekend.

Artikel 12 Weigeringsgronden

Het college weigert de aanvullende voorziening in ieder geval indien:

 • a.

  de gevraagde voorziening geen aanvullende voorziening is zoals bedoeld in artikel 4 is;

 • b.

  niet is voldaan aan een van de toekenningscriteria.

Paragraaf 2.3

Toekenning; intrekking of wijziging; verbod vervreemding

Artikel 13 Inhoud beschikking tot toekenning; betaling
 • 1. De beschikking van het college tot toekenning van een voorziening of een aanvullende voorziening kan inhouden:

  • a.

   beschikbaarstelling van de voorziening;

  • b.

   een subsidieverlening;

  • b.

   een subsidievaststelling.

 • 2. De beschikking bevat:

  • a.

   het tijdvak en het doel waarvoor de voorziening is toegekend;

  • b.

   de wijze waarop het schoolbestuur de voorziening dient uit te voeren.

 • 3. De beschikking tot subsidieverlening of subsidievaststelling bevat voorts:

  • a.

   het bedrag van de subsidie of indien de beschikking tot subsidieverlening het bedrag niet vermeldt, het bedrag waarop de subsidie ten hoogste wordt vastgesteld;

  • b.

   de wijze waarop rekening en verantwoording door het schoolbestuur wordt afgelegd aan het college;

  • c.

   en voorzover van belang welke afzonderlijke bepalingen of afwijkingen hierop van kracht zijn.

Artikel 14 Aanvraag vaststelling
 • 1. Na een beschikking tot subsidieverlening dient het schoolbestuur uiterlijk acht weken na afloop van het tijdvak waarvoor de voorziening is toegekend een aanvraag tot subsidievaststelling in.

 • 2. Bij de aanvraag toont het schoolbestuur aan dat de aan de subsidieverlening verbonden wijze van verantwoording, als genoemd in artikel 13 lid 3 sub b en c, zijn nagekomen.

 • 3. Indien het schoolbestuur niet of niet voldoende aantoont dat de verplichtingen zijn nagekomen, deelt het college dit schriftelijk mee aan het schoolbestuur. Hierbij geven zij aan op welke onderdelen het schoolbestuur aanvullende informatie moet verschaffen. Daarbij krijgt het schoolbestuur de gelegenheid om binnen drie weken na ontvangst van de mededeling de gevraagde informatie schriftelijk te verschaffen.

 • 4. Indien naar het oordeel van het college een of meer gegevens als bedoeld in het eerste en tweede lid ontbreken, wordt dit binnen twee weken na datum van indiening van de aanvraag schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld de ontbrekende gegevens binnen twee weken na ontvangst van de mededeling in te dienen bij het college. Indien de aanvrager de vereiste ontbrekende gegevens niet binnen de in de vorige volzin bedoelde termijn heeft verstrekt, besluit het college de aanvraag niet te behandelen.

 • 5. Indien het schoolbestuur de gevraagde informatie niet binnen deze termijn verstrekt, stelt het college de subsidie ambtshalve vast.

Artikel 15 Subsidievaststelling volgend op verlening

Het college beslist binnen acht weken na de indiening van de aanvraag als bedoeld in artikel 14 of binnen acht weken na de verstrekking van de aanvullende informatie. Binnen twee weken na de datum van de beschikking maakt het college de beschikking aan het schoolbestuur bekend.

Artikel 16 Verbod tot vervreemding

Vervreemding door het schoolbestuur van op basis van deze verordening toegekende voorzieningen, is niet toegestaan zonder toestemming van het college tenzij sprake is van een overdracht van voorzieningen aan een ander schoolbestuur als gevolg van samenvoeging van het betreffende schoolbestuur met een ander schoolbestuur.

Artikel 17 Informatieverstrekking

Het schoolbestuur verstrekt op verzoek van het college nadere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bepaalde in deze verordening.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 18 Beslissing van het college in gevallen waarin de verordening niet voorziet

Beslissing van het college in gevallen waarin de verordening niet voorziet In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 19 Citeertitel; inwerkingtreding
 • 1. De verordening kan worden aangehaald als: Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Beemster 2013.

 • 2. De verordening treedt in werking na de derde dag waarop zij is bekendgemaakt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 10 september 2013.
H.N.HG. Brinkman, burgemeester
C.J. Jonges, griffier

Bijlage I Subsidie voor de zorg voor leerlingen in het primair onderwijs

Bijlage 1

Bijlage II Voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs

Bijlage 2