Subsidieverordening Basisbibliotheek Druten 2007

Geldend van 01-01-2000 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening Basisbibliotheek Druten 2007

De raad van de gemeente Druten

 • 1.

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

 • 3.

  gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 4.

  gelet op de samenwerkingsovereenkomst d.d. 23 februari 2006 tussen de gemeenten Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Lingewaal, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel;

besluit

 

vast te stellen de:

 

Subsidieverordening Basisbibliotheek gemeente Druten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Oude verordening was niet meer zichtbaar vandaar nieuwe versie.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 • 1.

  Gemeentewet

 • 2.

  Awb

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Betreft

Datum ondertekening Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2007

Nieuwe regeling

15-02-2007 De Waalkanter

n.v.t.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten;

 • c.

  De raad: de gemeenteraad van de gemeente Druten;

 • d.

  Basisbibliotheek: Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland, gevestigd te Tiel voor inwoners van Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Lingewaal, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel;

 • e.

  Subsidieontvanger: de Basisbibliotheek

 • f.

  Subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 4:21 Awb;

 • g.

  Budgetsubsidie: een subsidie die op grondslag van gedefinieerde producten en prestaties wordt verstrekt aan de basisbibliotheek, waarbij een uitvoeringsovereenkomst met de basisbibliotheek wordt afgesloten;

 • h.

  Uitvoeringsovereenkomst: een overeenkomst tussen de gemeente en de basisbibliotheek als bedoeld in artikel 4:36 Awb, waarin de subsidieontvanger zich verplicht om de activiteiten te verrichten en de overeengekomen producten en prestaties te leveren waarvoor de subsidie wordt verleend;

 • i.

  Samenwerkingsovereenkomst: de overeenkomst d.d. 23 februari 2006 gesloten tussen de gemeenten Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Lingewaal, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Artikel 2 Reikwijdte van de Subsidieverordening Basisbibliotheek

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op de subsidiering van de Basisbibliotheek.

 • 2. De Algemene subsidieverordening Druten 2005 is niet van toepassing op de subsidiëring van de Basisbibliotheek.

Artikel 3 Bevoegdheid college

Binnen de door de raad gestelde kaders besluit het college tot:

 • a.

  Het verlenen, (ambtshalve) vaststellen en weigeren van subsidie of het buiten behandeling stellen van een subsidieaanvraag;

 • b.

  De bevoorschotting;

 • c.

  Het intrekken, wijzigen of terugvorderen van een verleende subsidie;

 • d.

  Het aangaan van een uitvoeringsovereenkomst.

Hoofdstuk 2 De subsidie

Artikel 4 Doelstelling van de subsidie

 • a.

  De basisbibliotheek houdt voorzieningen voor bibliotheekwerk in stand en bevordert deze;

 • b.

  De basisbibliotheek staat voor iedere inwoner van de gemeente open;

 • c.

  De basisbibliotheek is gericht op informatie, educatie, cultuur en ontmoeting;

De dienstverlening is gericht op het aanbieden van informatie en diensten ten behoeve van studie, zelfredzaamheid, algemene ontwikkeling en ontspanning.

Artikel 5 Producten en diensten

1.De producten en diensten die de basisbibliotheek aanbiedt bestaan uit:

• het beschikbaar stellen van schriftelijke, digitale en audiovisuele media voor raadpleging en uitleen;

• het verstrekken van mondelinge informatie en – indien nodig – het doorverwijzen naar andere instellingen;

• het gelegenheid bieden tot en –desgewenst ondersteuning bieden bij - het raadplegen van digitale informatie (landelijke website)

• het overdragen van expertise gericht op leesbevordering en taalontwikkeling door middel van groepsgericht werken en dienstverlening aan het onderwijs

2.Nadere specificatie van de te leveren producten en diensten zoals bedoeld in lid 1 evenals aanvullende producten en diensten worden vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 6 De hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie omvat een totaalbedrag ter bekostiging van de instandhouding van de bibliotheekvoorzieningen in de gemeente en het uitvoeren van de werkzaamheden die leiden tot de overeengekomen prestaties.

 • 2. De subsidie wordt verleend voor een periode van één jaar op basis van de budgetafspraken zoals deze worden vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst;

 • 3. De hoogte van de subsidie die wordt verleend voor het eerste jaar van de uitvoeringsovereenkomst, is de basis voor de indexering van de hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 7.

 • 4. Het verwerven van extra inkomsten door de basisbibliotheek heeft geen gevolgen voor de hoogte van de jaarlijkse subsidie

Artikel 7

 • 1. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gedurende de looptijd van de uitvoeringsovereenkomst jaarlijks aangepast met een compensatie voor de ontwikkeling van lonen en prijzen. De indexpercentages die hiervoor worden gebruikt, worden ontleend aan de septembercirculaire aangaande het gemeentefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken voorafgaande aan het betreffende subsidiejaar.

 • 2. Voor de aanpassing van de subsidie als bedoeld in lid 1, wordt het gemiddelde (50:50) van de prijs- en loonindex van de circulaire gehanteerd.

 • 3. De basisbibliotheek kan de hoogte van de contributies jaarlijks aanpassen. Als richtlijn wordt de gemiddelde kostenontwikkeling gehanteerd. Het college moet toestemming verlenen indien de basisbibliotheek hiervan wenst af te wijken. De basisbibliotheek dient daartoe een gemotiveerd verzoek in bij het college.

Artikel 8

De subsidie voor een bepaald jaar wordt in vier gelijke termijnen beschikbaar gesteld. Deze bevoorschotting vindt plaats aan het begin van elk kwartaal.

Artikel 9

 • 1. Indien de gemeente of de bibliotheek van mening is dat nieuwe taken noodzakelijk blijken, gedurende de looptijd van de uitvoeringsovereenkomst, kan de basisbibliotheek een aanvraag indienen voor een aanvullende budgetsubsidie.

 • 2. Indien er sprake is van onvoorziene grote financiële problemen en/of buitenproportionele stijging van de kosten van de taken dan kan de basisbibliotheek een aanvraag indienen voor een aanvullende budgetsubsidie.

 • 3. Indien een aanvraag als bedoeld in lid 1 en/of lid 2 wordt ingediend kan het college een nieuw financieel onderzoek instellen bij de basisbibliotheek.

 • 4. De basisbibliotheek verleent alle medewerking aan een onderzoek als bedoeld in het vorige lid

Hoofdstuk 3 Verplichtingen van de basisbibliotheek en bepalingen over de financiën van de basisbibliotheek

Artikel 10 Algemene verplichtingen van de subsidieaanvrager

 • 1. Opheffing van de rechtspersoon en eventuele wijzigingen in de statuten of bestuurssamenstelling worden onverwijld door de basisbibliotheek meegedeeld aan het college.

 • 2. Het personeel van de basisbibliotheek wordt aangesteld volgens de van toepassing zijnde CAO en de daarin omschreven functie-eisen.

 • 3. De basisbibliotheek is lid van de Vereniging voor Openbare Bibliotheken (VOB) en respecteert de besluiten van de Algemene Ledenvergadering van deze vereniging. Bij het vaststellen van indicatoren voor de te leveren prestaties volgt de basisbibliotheek de door de VOB aanbevolen landelijke richtlijnen van kwaliteitsnormen. Deze richtlijnen worden als minimumcriteria gehanteerd.

 • 4. De basisbibliotheek moet door middel van het indienen van een onderbouwde, sluitende begroting aantonen dat de bibliotheek met inbegrip van de gemeentelijke subsidie over voldoende middelen beschikt om de activiteiten, waarvoor subsidie wordt gevraagd, te realiseren.

 • 5. De activiteiten van de basisbibliotheek moeten openstaan voor alle inwoners van de gemeente. Voor activiteiten gericht op doelgroepen waarvoor de gemeente speciale aandacht wenst ter opheffing van een maatschappelijke achterstand kan een uitzondering gemaakt worden.

 • 6. De activiteiten van de basisbibliotheek mogen op geen enkele wijze strijdig zijn met de op grond van internationale verdragen erkende rechten van de mens.

 • 7. De basisbibliotheek is verplicht medewerking te verlenen aan onderzoeken die redelijkerwijs nodig zijn voor de uitvoering van deze verordening.

Artikel 11 Aanvullende verplichtingen van de subsidieontvanger

Het college kan aanvullende verplichtingen opleggen als bedoeld in artikel 4:37 lid 1 Awb over:

 • a.

  De aard en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend;

 • b.

  De administratie van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten;

 • c.

  Het vóór de subsidievaststelling verstrekken van gegevens en bescheiden die nodig zijn voor een beslissing over de subsidie;

 • d.

  De te verzekeren risico’s;

 • e.

  Het stellen van zekerheid voor verleende voorschotten;

 • f.

  Het afleggen van rekening en verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn;

 • g.

  Het beperken of wegnemen van de nadelige gevolgen van de subsidie voor derden;

 • h.

  Het uitoefenen van controle door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op het door het bestuursorgaan gevoerde financiële beheer en de financiële verantwoording daarover.

Artikel 12 Bepalingen betreffende de financiën van de subsidieaanvrager

 • 1. Het is de basisbibliotheek toegestaan voorzieningen te vormen ten laste van de jaarlijkse exploitatie. Het gaat daarbij om voorzienbare lasten die in de toekomst daadwerkelijk zullen worden uitgegeven. Voorbeelden zijn voorzieningen voor groot onderhoud en ziektekosten. De voorzieningen dienen onderbouwd te zijn met een planning van dotaties en onttrekkingen die gebaseerd zijn op objectieve, bedrijfseconomische overwegingen en normen.

 • 2. Het is de basisbibliotheek toegestaan uit positieve resultaten op het jaarlijkse exploitatieresultaat een algemene reserve te vormen die onder andere kan dienen als weerstandsvermogen voor de lopende subsidieperiode. Deze algemene reserve mag maximaal 10% bedragen van het jaarlijkse subsidiebedrag dat de gemeenten gezamenlijk verstrekken.

 • 3. Het is de basisbibliotheek toegestaan bestemmingsreserves te vormen. De vorming daarvan gebeurt uit overschotten op de jaarlijkse exploitatie. In tegenstelling tot de algemene reserve is de besteding van deze gelden expliciet vastgelegd en is er sprake van een verantwoorde onderbouwing door middel van een investeringsplan.

 • 4. Indien subsidieverlening heeft geleid tot vermogensvorming bij de subsidieontvanger wordt terugbetaling gevorderd tot maximaal het bedrag van de vermogenstoename indien:

  • a.

   De subsidieontvanger voor de gesubsidieerde activiteiten gebruikte of bestemde goederen vervreemdt of bezwaart of de bestemming daarvan wijzigt;

  • b.

   De subsidieontvanger een schadevergoeding ontvangt voor verlies of beschadiging van voor de gesubsidieerde activiteiten gebruikte of bestemde goederen en deze schadevergoeding niet wordt gebruikt voor vervanging van de verloren gegane of beschadigde goederen;

  • c.

   De gesubsidieerde activiteiten geheel of gedeeltelijk worden beëindigd;

  • d.

   De subsidieverlening of de subsidievaststelling wordt ingetrokken of de subsidie wordt beëindigd;

  • e.

   De rechtspersoon wordt ontbonden.

Hoofdstuk 4 De subsidieaanvraag

Artikel 13 Aanvraagdatum

 • 1. De aanvraag voor een subsidie dient voor 1 april voorafgaand aan de kalenderjaren waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, schriftelijk te worden ingediend bij het college.

 • 2. Wanneer een aanvraag niet tijdig is ingediend of niet voldoet aan de gestelde vereisten wordt een hersteltermijn gehanteerd van vier weken na dagtekening van het verzoek om de aanvraag alsnog in te dienen of aan te vullen.

 • 3. Indien na afloop van de termijn zoals genoemd in lid 2 de aanvraag nog steeds niet volledig is, kan het college besluiten tot weigering van de subsidie overeenkomstig artikel 4:35 Awb.

Artikel 14 Algemene eisen bij de eerste subsidieaanvraag

 • 1. Bij de eerste aanvraag dient de basisbibliotheek de volgende bescheiden te overleggen:

  • a.

   een afschrift van de statuten;

  • b.

   een actuele opgave van de bestuurssamenstelling;

  • c.

   de laatst opgemaakte jaarrekening en het meest recente jaarverslag.

 • 2. Het college kan de basisbibliotheek om een accountantsverklaring vragen.

Artikel 15 Periodieke gegevens en bijzondere verplichtingen bij een aanvraag voor een budgetsubsidie

 • 1.

  Een aanvraag voor een budgetsubsidie gaat vergezeld van volgende gegevens:

  • a.

   een meerjarenbeleidsplan en een meerjarenbegroting voor vier jaar;

  • b.

   een activiteitenplan voor het eerstvolgende jaar met de vermelding van de producten en activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen;

  • c.

   een begroting voor het eerstvolgende kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:

• een overzicht van de lasten en baten;

• een vergelijking met de begroting van het lopende kalenderjaar en jaarrekening van het jaar daarvoor;

• een overzicht van investeringen en afschrijvingen.

2.De basisbibliotheek dient jaarlijks voor 1 september een tussenrapportage in over de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten over de eerste zes maanden van dat jaar. In deze tussenrapportage worden ten minste eventuele afwijkingen in de realisatie van het activiteitenplan aangegeven en op welke wijze de basisbibliotheek de realisatie alsnog denkt te bereiken.

Artikel 16 Afhandelingtermijn aanvragen

Tenzij het college een beroep doet op de mogelijkheid tot het maken van een begrotingsvoorbehoud als bedoeld in artikel 4:34 Awb, beschikt het college op de aanvraag binnen 8 weken nadat de gemeentebegroting is vastgesteld en uiterlijk op 31 december voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor subsidie is aangevraagd.

Artikel 17 Beschikking tot subsidieverlening

 • 1. De beschikking tot subsidieverlening vermeldt:

  • a.

   de wettelijke grondslag van subsidieverlening;

  • b.

   aan wie subsidie wordt verleend;

  • c.

   een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend;

  • d.

   de periode waarvoor subsidie wordt verleend;

  • e.

   de voorwaarden en/of verplichtingen die door het college aan de verleende subsidie worden verbonden;

  • f.

   het bedrag van de subsidie, dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald;

  • g.

   de wijze waarop de subsidie wordt uitbetaald.

 • 2. De beschikking tot subsidieverlening gaat vergezeld van een uitvoeringsovereenkomst met een looptijd van (maximaal) 4 jaren of wordt verwezen naar de verplichtingen uit de lopende uitvoeringsovereenkomst.

 • 3. Het college kan toepassing geven aan artikel 4:78 en 4:79 van de Awb.

Artikel 18 De uitvoeringsovereenkomst

In de uitvoeringsovereenkomst worden in ieder geval afspraken gemaakt over:

 • 1.

  de te verrichten activiteiten;

 • 2.

  de te leveren producten;

 • 3.

  de te verrichten prestaties;

 • 4.

  de indicatoren voor de prestaties;

 • 5.

  het verwachte niveau van de prestaties;

 • 6.

  een systeem van prestatiemeting.

Artikel 19 Weigeringsgronden

De subsidieverlening kan naast de in artikel 4:25, 4.34 en 4:35 van de Awb genoemde gevallen geweigerd worden indien de basisbibliotheek niet voldoet aan de voorwaarden en criteria die bij of krachtens deze verordening, de wet en de uitvoeringsovereenkomst zijn vastgesteld.

Hoofdstuk 5 Subsidievaststelling en betaling

Artikel 20 Algemeen

De beschikking tot subsidievaststelling stelt het bedrag van de subsidie vast en geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag onder verrekening van betaalde voorschotten.

Artikel 21 Aanvraagdatum

De basisbibliotheek dient uiterlijk voor 1 april na afloop van het jaar waarvoor de subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling in bij het college.

Artikel 22 Verzoek om uitstel van het indienen van de gegevens tot vaststelling

 • 1. Indien de basisbibliotheek niet tijdig de vereiste gegevens voor de subsidievaststelling kan overleggen, kan de basisbibliotheek schriftelijk een gemotiveerd verzoek om uitstel indienen. De basisbibliotheek moet in dit verzoek de datum vermelden waarop de vereiste gegevens beschikbaar zijn.

 • 2. Indien het college het verzoek om uitstel inwilligt is de uiterste termijn voor de indiening 1 juni na afloop van het jaar waarvoor de subsidie is verleend.

Artikel 23 Ambtshalve vaststelling

Het college kan de subsidie geheel of gedeeltelijk ambtshalve vaststellen indien:

 • a.

  In de in artikel 21 genoemde termijnen voor de aanvraag tot subsidievaststelling zijn verstreken en de subsidieontvanger geen verzoek om uitstel heeft ingediend;

 • b.

  De subsidieontvanger uitstel heeft verkregen en de in artikel 22 genoemde einddata zijn verstreken zonder dat de vereiste gegevens voor de subsidievaststelling door het college zijn ontvangen

Artikel 24 Gegevens bij de aanvraag tot vaststelling de subsidie

 • 1.

  De aanvraag om een beschikking tot subsidie vaststelling gaat vergezeld van:

  • a.

   Een inhoudelijk jaarverslag van het jaar waarvoor subsidie is verleend, waaraan ten minste de volgende eisen worden gesteld:

• een vermelding van de aard en omvang van de activiteiten;

• een vergelijking tussen de nagestreefde en gerealiseerde doelstellingen;

• een toelichting op de verschillen als bedoeld in bovenstaande vergelijking.

b.Een financieel jaarverslag van het jaar waarvoor subsidie is verleend, waaraan ten minste de volgende eisen worden gesteld:

• het verslag bestaat uit een balans en de jaarrekening inclusief de toelichting;

• het verslag bevat een vergelijking tussen de jaarrekening en de begroting van het jaar waarvoor de subsidie is verleend en de rekening voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie is verleend;

• de jaarrekening is voorzien van een accountantsverklaring;

• de jaarrekening en het verslag zijn geaccordeerd door de raad van toezicht van de bibliotheek.

2.Door het college kan ten behoeve van de subsidievaststelling om nadere gegevens

worden verzocht.

Artikel 25 Beschikking tot subsidievaststelling

 • 1. Het college beslist binnen 8 weken op een aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 2. Indien de beschikking niet binnen 8 weken kan worden gegeven stelt het college de basisbibliotheek daarvan in kennis en noemt daarbij een redelijke termijn waarin de beschikking tegemoet kan worden gezien.

 • 3. Het college stelt de subsidie conform de verleningsbeschikking vast indien de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd en indien de subsidieontvanger aan de verplichtingen heeft voldaan.

 • 4. Het college kan op grond van artikel 4:46, tweede lid Awb, de subsidie lager vaststellen indien:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;

  • b.

   de basisbibliotheek niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

  • c.

   de basisbibliotheek onjuiste / onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van de juiste / volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid;

  • d.

   de subsidieverlening anderszins onjuist was en de basisbibliotheek dit wist of behoorde te weten.

Artikel 26 Intrekking en wijziging

 • 1. Het college kan de subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de basisbibliotheek wijzigen:

  • a.

   op grond van feiten of omstandigheden waarvan het bij de subsidievaststelling redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsidie lager dan overeenkomstig de subsidieverlening zou zijn vastgesteld;

  • b.

   indien de subsidievaststelling onjuist was en de basisbibliotheek dit wist of behoorde te weten;

  • c.

   indien de basisbibliotheek na de subsidievaststelling niet heeft voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 2. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

 • 3. De subsidievaststelling kan niet meer ingetrokken of ten nadele van de basisbibliotheek gewijzigd worden indien vijf jaren zijn verstreken sinds de dag waarop zij is bekendgemaakt dan wel, in het geval bedoeld in het eerste lid, onder c. sinds de dag waarop de handeling in strijd met de verplichting is verricht of de dag waarop aan de verplichting had moeten zijn voldaan.

Artikel 27 Terugvordering

Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en voorschotten kunnen worden teruggevorderd voor zover na de dag waarop de subsidie is vastgesteld, dan wel de handeling als bedoeld in artikel 26 eerste lid, onder c heeft plaatsgevonden, nog geen vijf jaren zijn verstreken.

Artikel 28 Weigeren voortzetting subsidie

 • 1. Indien aan de basisbibliotheek voor vier of meer achtereenvolgende jaren subsidie is verstrekt voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde voortdurende activiteiten, geschiedt gehele of gedeeltelijke weigering van de subsidie voor een daarop aansluitend tijdvak op de grond, dat veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de subsidie verzetten, slechts met inachtneming van een redelijke termijn.

 • 2. Voor zover aan het einde van het tijdvak waarvoor subsidie is verleend sinds de bekendmaking van het voornemen tot weigering voor een daarop aansluitend tijdvak nog geen redelijke termijn is verstreken, wordt de subsidie voor het resterende deel van die termijn verleend.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 29 Ontheffing

Het college kan in individuele gevallen voor één of meerdere verplichtingen van deze verordening ontheffing verlenen.

Artikel 30 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de basisbibliotheek van het bepaalde in deze verordening afwijken, indien toepassing van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 31 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.

Artikel 32 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Subsidieverordening Basisbibliotheek Druten 2007’

Ondertekening

Ondertekening
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
De griffier, De voorzitter,
Y.C. Onderdelinden A.P.M. Aelberts