Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Baarn 2013

Geldend van 11-07-2013 t/m heden

Intitulé

Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Baarn 2013

Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Baarn 2013, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn op 2 juli 2013

Inhoud

ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 3 Aanvragen en aanbiedingen

Artikel 4 Totstandkoming van een overeenkomst

Artikel 5 Wijzigingen

Artikel 6 Meer-/en minderwerk

UITVOERING OVEREENKOMST

Artikel 7 Algemene verplichtingen van de gemeente Baarn

Artikel 8 Algemene verplichtingen van de opdrachtnemer

Artikel 9 Aansprakelijkheid gemeente Baarn

Artikel 10 Aansprakelijkheid opdrachtnemer

Artikel 11 Verzekering

Artikel 12 Overmacht

Artikel 13 Ingebrekestelling en kostenverhaal bij niet-nakoming

Artikel 14 Overdracht aan derden

Artikel 15 Geheimhouding

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten

Artikel 17 Gebruik naam en logo gemeente

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 19 Wijziging algemene voorwaarden

FINANCIELE BEPALINGEN

Artikel 20 Prijzen en tarieven

Artikel 21 Betaling

Artikel 22 Voorschot

AANVULLENDE BEPALINGEN BETREFFENDE DE LEVERING VAN GOEDEREN

Artikel 23 Levering en acceptatie

Artikel 24 Verpakking van goederen en transport

Artikel 25 Kwaliteit en garantie

Artikel 26 Keuring

Artikel 27 Risico- en eigendomsoverdracht

AANVULLENDE BEPALINGEN BETREFFENDE DIENSTEN OF AANNEMING VAN WERK

Artikel 28 Terrein en gebouwen van de gemeente Baarn

Artikel 29 Samenwerking, rapportage, acceptatie en controle

Artikel 30Personeel

Artikel 31 Inleners- en ketenaansprakelijkheid

EINDE OVEREENKOMST

Artikel 32 Ontbinding

Artikel 1 Definities

1.Onder de in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen wordt verstaan:

 • a.

  Aanneming van werk: de overeenkomst waarbij opdrachtnemer zich verbindt voor de gemeente Baarn tegen een bepaalde prijs een bepaald werk van stoffelijke aard tot stand te brengen;

 • b.

  Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de inkoop van

goederen en diensten en de opdracht voor de uitvoering van werken door de gemeente Baarn;

  • c.

   Diensten: de door de opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van de gemeente Baarn te verrichten werkzaamheden, niet zijnde levering van goederen of uitvoeren van werken;

  • d.

   Equipement: alle voertuigen, uitrustingsstukken, kranen, steigerwerk en onderdelen daarvan, verbruiksartikelen en dergelijke, die de opdrachtnemer gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, doch uitgezonderd de zaken die verwerkt dienen te worden in de tot stand te brengen stoffelijke objecten.

  • e.

   Gemeente Baarn: de publiekrechtelijke rechtspersoon Baarn en/of alle tot de rechtspersoon gemeente Baarn behorende organisatieonderdelen;

  • f.

   Goederen: roerende zaken, waaronder begrepen data, software, energie en water, die worden geleverd op grond van een overeenkomst tussen de gemeente Baarn en een opdrachtnemer;

  • g.

   Opdrachtnemer: degene met wie schriftelijk het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten en/of het uitvoeren van werken wordt of is overeengekomen;

  • h.

   Partijen: de gemeente Baarn en de opdrachtnemer;

  • i.

   Prestaties: de te verrichten leveringen en/of diensten en/of uitvoering van werken

  • j.

   Levering(en): het één of meer producten in bezit stellen, respectievelijk in de macht brengen van de gemeente Baarn, alsmede de levering van alle bijbehorende hulpmiddelen als bedoeld in artikel 24 en alle bijbehorende documentatie zoals tekeningen, kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten, servicemanuals, instructieboeken en handleidingen;

  • k.

   Materialen: zaken zoals bedoeld in artikel 26 die worden verwerkt in de tot stand te brengen stoffelijke objecten, ofwel worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, met uitzondering van te gebruiken equipement;

  • l.

   Overeenkomst: elke overeenkomst tussen de gemeente Baarn en een opdrachtnemer tot het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten of uitvoering van werken die volgens artikel 4 van deze algemene voorwaarden tot stand is gekomen;

  • m.

   Tenderned: online site waarop Europese en nationale aanbestedingen op grond van de Aanbestedingswet in ieder geval moeten worden aangekondigd;

  • n.

   Werk: het product van bouwkundige of civieltechnische werken in hun geheel dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.

  • 2.

   Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder personeel van de opdrachtnemer tevens verstaan derden die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst(en) zijn betrokken.

  • 3.

   Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ bevestigen, verwerpen of anderszins reageren, wordt daaronder ook het gebruik van de fax verstaan. Het gebruik van e-mail, SMS en andere communicatiemiddelen valt hier echter slechts onder indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk door de gemeente Baarn is toegestaan.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, onderhandelingen, opdrachten en overeenkomsten voor levering van goederen en/of het verrichten van diensten en/of uitvoeren van werken door de opdrachtnemer ten behoeve van de gemeente Baarn.

 • 2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

 • 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze door of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn zijn goedgekeurd en deze schriftelijk tussen de gemeente Baarn en de opdrachtnemer zijn overeengekomen.

 • 4. Als bepalingen van de overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen in strijd zijn met deze algemene voorwaarden geldt de volgende hiërarchie: de overeenkomst gaat voor de bijlagen en algemene voorwaarden, de bijlagen gaan voor de algemene voorwaarden.

 • 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. In dat geval treden partijen in overleg om nieuwe rechtsgeldige bepalingen ter vervanging van de nietige, ongeldige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van laatstbedoelde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanvragen en aanbiedingen

 • 1. Alle door de gemeente Baarn gedane aanvragen of uitnodigingen tot het uitbrengen van een aanbieding worden schriftelijk gedaan, onder vermelding van de condities.

 • 2. Gedane aanvragen of uitnodigingen tot het uitbrengen van een aanbieding zijn altijd vrijblijvend en binden de gemeente Baarn niet, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 • 3. Door een aanbieding uit te brengen verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met de in het eerste lid bedoelde condities.

 • 4. Een aanbieding van een opdrachtnemer is onherroepelijk gedurende een termijn van dertig dagen nadat deze de gemeente Baarn heeft bereikt, tenzij de uitnodiging van de gemeente Baarn tot het doen van de aanbieding een afwijkende termijn inhoudt. Dan geldt de laatstgenoemde termijn. In geval van een inschrijving vangt de termijn aan op de dag waarop de inschrijving sluit.

 • 5. De gemeente Baarn vergoedt geen kosten die samenhangen met het uitbrengen van een aanbieding.

 • 6. Prestaties geleverd voordat een schriftelijke bevestiging van de aanbieding, als bedoeld in artikel 3, is ontvangen, komen voor eigen rekening en risico van de opdrachtnemer.

 • 7. Een aanbieding van een opdrachtnemer dient schriftelijk te worden gedaan.

Artikel 4 Totstandkoming van een overeenkomst

 • 1. Tussen partijen komt een overeenkomst tot stand door schriftelijke aanvaarding van een schriftelijk aanbod, of doordat hetgeen partijen zijn overeengekomen op een andere wijze door partijen schriftelijk is vastgelegd.

 • 2. De schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, indien daaraan een besluit ten grondslag ligt als bedoeld in artikel 160, eerste lid aanhef en onder e van de Gemeentewet dat is genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders en de aanvaarding ondertekend is door de burgemeester of een ander waaraan op grond van het bepaalde in artikel 171, tweede lid van de Gemeente de vertegenwoordiging van de gemeente Baarn is opgedragen.

 • 3. Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het eerste lid of in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

 • 4. Als bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door de gemeente Baarn ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften of dergelijke, maken deze deel uit van de overeenkomst.

 • 5. Bij afroepcontracten komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de opdracht voor een (deel)levering en/of uitvoering van een dienst, binnen het kader van de afroepovereenkomst, door de gemeente Baarn wordt verzonden.

 • 6. Bij raamovereenkomsten komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de order voor een (deel-)levering en/of uitvoering van een dienst onder het raamcontract door de gemeente Baarn wordt verzonden.

Artikel 5 Wijzigingen

 • 1. Een wijziging in een overeenkomst, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van de reeds opgedragen prestaties, komt pas tot stand, nadat de andere partij deze schriftelijk heeft aanvaard.

 • 2. De opdrachtnemer verstrekt de gemeente Baarn bij de totstandkoming van de overeenkomst een raming c.q. opgave van de kosten en/of uren. Ten tijde van het overeenkomen van wijzigingen in de overeenkomst geeft de opdrachtnemer aan of en in hoeverre dit invloed heeft op de bedoelde raming c.q. opgave van kosten en/of uren. Zodra de verwachting gerechtvaardigd is dat de laatst verstrekte raming dan wel opgave van kosten en/of uren ontoereikend is, informeert de opdrachtnemer de gemeente Baarn daarover schriftelijk.

Artikel 6 Meerwerk en/of minderwerk

 • 1.

  Meerwerk en/of minderwerk is een wijziging in de overeenkomst en wordt uitsluitend schriftelijk overeengekomen.

 • 2.

  Indien door aanvullende wensen of door gewijzigde inzichten van de gemeente Baarn of door wijziging van relevante wettelijke voorschriften de prestaties die de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verzwaard of uitgebreid, is sprake van meerwerk. Tot meerwerk worden niet gerekend aanvullende en/of essentiële werkzaamheden die de opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst had behoren te voorzien.

 • 3.

  Indien een partij meent dat van meerwerk sprake is, zal zij daarvan tijdig en schriftelijk mededeling doen aan de andere partij onder opgave van redenen en de financiële en/of andere gevolgen daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst.

 • 4.

  De opdrachtnemer vangt niet aan met de uitvoering van meerwerk voordat hij daartoe van de gemeente Baarn schriftelijk opdracht heeft gekregen.

 • 5.

  Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen als bedoeld in dit artikel wordt niet door de gemeente Baarn vergoed.

UITVOERING OVEREENKOMST

Artikel 7 Algemene verplichtingen van de gemeente Baarn

De gemeente Baarn verstrekt de opdrachtnemer tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen, die benodigd zijn om de overeenkomst naar behoren te vervullen en te voltooien.

Artikel 8 Algemene verplichtingen van de opdrachtnemer

 • 1. De opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten prestaties en aangenomen werkzaamheden voldoen aan de in de overeenkomst vastgelegde voorwaarden en specificaties en dat deze volgens het overeengekomen tijdschema of de tijdig door gemeente Baarn gegeven aanwijzigen worden uitgevoerd. Voorts garandeert de opdrachtnemer dat de uitvoering van hetgeen is overeengekomen geschiedt in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving en beschikkingen van overheidswege, in het bijzonder met inachtneming van de vigerende voorschriften inzake veiligheid en milieu.

 • 2. De opdrachtnemer beschikt over een geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging waarbij hij is ingeschreven en een vestigingsvergunning, voor zover deze is vereist. Op eerste verzoek van de gemeente Baarn toont de opdrachtnemer de voornoemde bescheiden.

 • 3. De opdrachtnemer heeft een inlichtingenplicht jegens gemeente Baarn. Opdrachtnemer houdt de gemeente Baarn op de hoogte van de uitvoering van de overeenkomst en de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht. In ieder geval verschaft opdrachtnemer inlichtingen inzake de financiële aspecten en gevolgen, de risico’s, en wijzigingen van omstandigheden. In de overeenkomst wordt de wijze van rapportage nader bepaald.

 • 4. In alle correspondentie met de gemeente vermeldt de opdrachtnemer het grootboeknummer van de verplichting/overeenkomst.

 • 5. De prestaties worden uitgevoerd binnen de in de overeenkomst genoemde termijn. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen betreft de overeengekomen termijn een fatale termijn, zodat bij overschrijding van die termijn verzuim direct intreedt en geen voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling nodig is. De gemeente Baarn is in dat geval gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd de verdere rechten van de gemeente Baarn (zoals ondermeer vorderingen tot schadevergoeding) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, respectievelijk te ontbinden, zonder dat de gemeente Baarn tot enige schadevergoeding is gehouden.

 • 6. De opdrachtnemer treedt nooit op als gevolmachtigde of vertegenwoordiger van de gemeente Baarn, tenzij de gemeente Baarn de opdrachtnemer schriftelijk als gevolmachtigde of vertegenwoordiger heeft aangewezen.

 • 7. De opdrachtnemer garandeert dat ter zake van de overeenkomst de opdrachtnemer of één of meer van de onder de opdrachtnemer werkzame personen of een met de opdrachtnemer verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder; (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van offertes, en/of (3) verdeling van werkzaamheden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid gemeente Baarn

De gemeente Baarn is jegens opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de gemeente Baarn.

Artikel 10 Aansprakelijkheid opdrachtnemer

 • 1. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die de gemeente Baarn, dan wel derden, lijden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtnemer dan wel als gevolg van onzorgvuldig handelen of nalaten van de opdrachtnemer.

 • 2. Handelen of nalaten van werknemers en andere door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden wordt toegerekend aan de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming.

 • 3. De in het kader van de overeenkomst door opdrachtnemer te vergoeden schade is beperkt:

  • a.

   voor overeenkomsten waarvan de waarde minder bedraagt dan EUR € 1 miljoen: tot het bedrag van de schade per gebeurtenis maar niet meer dan 1 miljoen;

  • b.

   voor overeenkomsten waarvan de waarde EUR 1 miljoen of meer bedraagt: tot het bedrag van de schade per gebeurtenis, maar niet meer dan de waarde.

 • 4. Opdrachtnemer vrijwaart de gemeente Baarn van aanspraken van derden, werknemers dan wel ondergeschikten van de opdrachtnemer daaronder begrepen, waarvoor de opdrachtnemer op grond van het bepaalde in de leden 1 en 2 aansprakelijk is. De opdrachtnemer neemt op eerste verzoek van de gemeente Baarn de behandeling van een aanspraak van een derde van de gemeente Baarn over en zet de behandeling voor eigen rekening voort. Eventuele kosten die de gemeente Baarn heeft gemaakt in verband met de behandeling van een dergelijke aanspraak komen voor rekening van de opdrachtnemer.

 • 5. De opdrachtnemer vrijwaart de gemeente Baarn van alle aanspraken, waaronder begrepen boetes, rente en kosten, van de belastingdienst en/of instanties aan wie de uitvoering van de sociale verzekeringswetgeving is opgedragen, indien en voor zover de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer en de gemeente Baarn door dezen wordt aangemerkt als een fictieve dienstbetrekking.

Artikel 11 Verzekering

 • 1. De opdrachtnemer verklaart dat hij afdoende is verzekerd en zich verzekerd houdt voor de uitvoering van de overeenkomst voor beroepsaansprakelijkheid en andere aansprakelijkheden die van toepassing zijn. De opdrachtnemer beëindigt niet zonder voorafgaande toestemming van de gemeente Baarn de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan. Evenmin wijzigt de opdrachtnemer het verzekerde bedrag ten nadele van de gemeente Baarn zonder voorafgaande toestemming van de gemeente Baarn.

 • 2. De opdrachtnemer verleent de gemeente Baarn desgevraagd inzage in de polis(sen) en bewijzen van premiebetaling.

 • 3. Verzekeringspenningen die door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan de gemeente Baarn worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door de opdrachtnemer voor het verzekerde voorval aan de gemeente Baarn te betalen schadevergoeding.

Artikel 12 Overmacht

 • 1. Indien een van de partijen de verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen, wordt in overleg tussen partijen een periode afgesproken waarin de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort, zonder dat partijen ten opzichte van elkaar tot schadevergoeding zijn verplicht.

 • 2. De partij die zich op overmacht beroept dient dit aan de andere partij kenbaar te maken binnen 24 uur na het intreden van de overmachtsituatie. De eerstgenoemde partij dient het beroep op overmacht tegenover de wederpartij met bewijs te onderbouwen.

 • 3. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken, voor zover deze omstandigheden zich voordoen aan de zijde dan wel door toedoen van de partij die niet nakomt dan wel tekort schiet. Verder worden niet onder overmacht begrepen het niet nakomen dan wel tekortschieten van door de wederpartij ingeschakelde derden en/of liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de wederpartij of de door haar ingeschakelde derden.

 • 4. Indien de in overmacht verkerende partij na afloop van de in lid 1 overeengekomen periode niet kan nakomen c.q. tekortschiet in zijn verplichtingen, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen.

Artikel 13 Ingebrekestelling en kostenverhaal bij niet-nakoming

 • 1. Een ingebrekestelling in de zin van artikel 6:82 BW wordt per aangetekende brief verstuurd.

 • 2. De kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, gemaakt in verband met de niet-nakoming en/of overtreding door de partij die in gebreke blijft, zijn voor rekening van die partij, met uitzondering van de ingevolge een rechtelijke beslissing door de opdrachtnemer te betalen proceskosten.

Artikel 14 Overdracht aan derden

 • 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Baarn heeft opdrachtnemer niet het recht de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst aan derden over te dragen, dan wel werkzaamheden aan derden uit te besteden. De gemeente Baarn heeft het recht aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

 • 2. De opdrachtnemer is in geval van overdracht en/of uitbesteding als bedoeld in dit artikel verplicht om onderaannemers en andere betrokken derde(n) op te leggen dat zij de algemene voorwaarden van de gemeente Baarn onderschrijven, alsmede elke andere voorwaarde omschreven door de gemeente Baarn in de overeenkomst, alsmede dat de gemeente Baarn gerechtigd is dezelfde rechten tegen hen uit te oefenen als jegens de opdrachtnemer.

 • 3. De opdrachtnemer is er, op straffe van 25% van de totale prijs van de opdracht met een minimum van € 2.500,- per geval, voor verantwoordelijk dat de verplichting opgenomen in het tweede lid wordt nagekomen. De opdrachtnemer vrijwaart de gemeente Baarn voor alle schade die voortvloeit uit het feit dat de opdrachtnemer de algemene voorwaarden niet aan betrokken onderaannemers en derde(n) heeft opgelegd.

Artikel 15 Geheimhouding

 • 1. De opdrachtnemer garandeert de geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie, afkomstig van de gemeente Baarn of een aan haar gelieerde instelling die de opdrachtnemer op enigerlei wijze ter kennis of in handen is gekomen of gebracht, behoudens die gevallen waarvoor de gemeente Baarn schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 • 2. De vertrouwelijke informatie als bedoeld in het eerste lid wordt door de opdrachtnemer of door de wederpartij ingeschakelde derden uitsluitend gebruikt voor uitvoering van de overeenkomst.

 • 3. De opdrachtnemer bindt haar personeel en/of ondergeschikten en/of door haar ingeschakelde derden schriftelijk aan dezelfde geheimhoudingsplicht.

 • 4. Indien de opdrachtnemer of een aan haar gelieerde derde de in dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht schendt, verbeurt de opdrachtnemer een boete van 25% van de totale prijs van de opdracht met een minimum van € 2.500,-, onverminderd het recht van de gemeente Baarn de daadwerkelijk geleden schade op de opdrachtnemer te verhalen.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten

 • 1.

  Alle intellectuele eigendomsrechten, welke kunnen of zullen worden uitgeoefend - waar en wanneer dan ook - zowel ten behoeve van gebruik als ten behoeve van exploitatie door de gemeente Baarn en/of van alle door de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst geleverde prestaties, berusten bij de gemeente Baarn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De rechten van de opdrachtnemer worden om niet op grond van deze bepalingen door de opdrachtnemer aan de gemeente Baarn overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door de gemeente Baarn wordt aanvaard. De gemeente Baarn heeft het recht deze intellectuele eigendomsrechten in te schrijven, te deponeren en te registreren.

 • 2.

  Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte zou zijn vereist, machtigt de opdrachtnemer de gemeente Baarn onherroepelijk om een zodanige akte op te maken en namens de opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer om op eerste verzoek van de gemeente Baarn aan de overdracht van zodanige rechten zijn medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De eventuele kosten die zijn verbonden aan het vestigen van bepaalde intellectuele eigendomsrechten komen voor rekening van de gemeente Baarn. De opdrachtnemer machtigt de gemeente Baarn hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.

 • 3.

  Onder de in het eerste lid bedoelde rechten zijn - zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden opgevat - mede begrepen:

 • a)

  alle handelingen, waaronder de permanente of tijdelijke reproductie van een deel of het geheel of een bewerking van informatie, resultaten, prestaties en informatiedragers, die nodig of nuttig zijn met het oog op datgene waartoe dezen beoogd en/of geschikt is of blijkt of kan zijn;

 • b)

  het daartoe laden, in beeld brengen, uitvoeren, overbrengen en opslaan van of bewerkingen daarvan van digitale informatie met het oog op onderhoud, verbeteren van fouten, virusbestrijding, aanbrengen van mogelijke verbeteringen, het overbrengen naar een andere omgeving, het koppelen en/of het inter-operabel maken met andere hardware en systeemprogrammatuur en andere programmatuur, het wijzigen van parameters, het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van beveiligingen, het vervaardigen, opslaan, wijzigen van (reserve)kopieën, het onderzoeken en testen van de informatiedrager.

 • 4.

  De opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens de gemeente Baarn van alle eventueel aan hem, de opdrachtnemer, toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten, in die mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel, afstand jegens de gemeente Baarn van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten, in die mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

 • 5.

  Indien tussen partijen een verschil van mening bestaat over de eigendom van informatiedragers, respectievelijk de intellectuele (eigendomsrechten) daarvan, wordt ervan uitgegaan dat die eigendom bij de gemeente Baarn berust tot tegenbewijs, te leveren door de opdrachtnemer.

 • 6.

  De opdrachtnemer stelt de prestaties/resultaten van zijn werkzaamheden in generlei vorm aan derden beschikbaar, noch verschaft hij hierover aan derden enige inlichting, tenzij de gemeente Baarn schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend, zulks op verbeurte van een boete van 0,1 % van de totale dan wel maximale prijs die met de overeenkomst is gemoeid, vermeerderd met de BTW, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10 % daarvan, welke zonder rechterlijke tussenkomst, enige aanmaning of ingebrekestelling direct opeisbaar, en niet voor compensatie vatbaar, is. De gemeente Baarn is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden, zoals tegen betaling door de opdrachtnemer van een door de gemeente Baarn in onderling overleg vast te stellen royaltyvergoeding. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de gemeente Baarn gerechtigd, indien derden de gemeente Baarn ter zake van schending van intellectuele eigendomsrechten aansprakelijk stellen, de overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden. Van zijn recht tot ontbinding van de overeenkomst zal de gemeente Baarn geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met de opdrachtnemer.

 • 7.

  De opdrachtnemer vrijwaart de gemeente Baarn voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, zogenaamde persoonlijkheidsrechten, alsmede aanspraken met betrekking tot know-how, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen.

 • 8.

  Ingeval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal opdrachtnemer alle schade van de gemeente Baarn vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

  Artikel 17 Gebruik naam en logo gemeente

  • 1.

   De opdrachtnemer verwijst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente, niet in advertenties of anderszins naar een bestaande overeenkomst of relatie met de gemeente.

  • 2.

   De opdrachtnemer heeft zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente niet het recht om gebruik te maken van het logo van de gemeente.

  Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

  • 1.

   Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag en van eventuele andere, internationale regelingen betreffende koop van roerende zaken, voor zover de werking hiervan door partijen kan worden uitgesloten, is uitgesloten.

  • 2.

   Geschillen tussen partijen worden zoveel mogelijk door middel van goed overleg of mediation tot een oplossing gebracht.

  • 3.

   Indien partijen niet tot een oplossing komen of in spoedeisende gevallen, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

  Artikel 19 Wijziging van de Algemene Inkoopvoorwaarden

   • 1.

    De gemeente Baarn is bevoegd deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk eenzijdig te wijzigingen. Deze wijzigingen treden in werking op het door de gemeente Baarn aangekondigde tijdstip.

   • 2.

    De gemeente Baarn zal de gewijzigde algemene inkoopvoorwaarden onverwijld aan opdrachtnemer toezenden.

   • 3.

    Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld door de gemeente Baarn treedt een wijziging jegens opdrachtnemer eerst in werking zodra de wijziging aan opdrachtnemer is medegedeeld, tenzij opdrachtnemer binnen veertien dagen na voornoemde mededeling schriftelijk aan de gemeente Baarn meedeelt de wijziging niet te aanvaarden.

  • 4.

   Indien de gewijzigde algemene voorwaarden niet door opdrachtnemer zijn aanvaard, blijven de onderhavige algemene voorwaarden ongewijzigd op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten van toepassing. Op overeenkomsten die worden aangegaan na het tijdstip van mededeling van de wijziging door de gemeente Baarn zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing, ongeacht enige mededeling van de opdrachtnemer.

  FINANCIELE BEPALINGEN

  Artikel 20 Prijzen en tarieven

  Prijzen en tarieven zijn vast en in euro’s, exclusief BTW en betreffen de te leveren goederen of diensten of uitvoering van werken, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of het inwerken van personeel, reis- en verblijfkosten, voorrijkosten, administratiekosten en de kosten van verpakking en verwijdering van de verpakking.

Artikel 21 Betaling

 • 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, ontstaat het recht op betaling na acceptatie van de resultaten van de verrichte prestaties. De opdrachtnemer factureert binnen dertig dagen na acceptatie.

 • 2. De opdrachtnemer zendt de factu(u)r(en) toe aan de gemeente Baarn, afdeling Financiën, Postbus 1003, 3740 BA BAARN, onder vermelding van datum, grootboeknummer, nummer van de verplichting/overeenkomst, BTW-bedrag, andere wettelijke vereisten en andere door de gemeente Baarn verlangde gegevens. Wanneer hier niet aan is voldaan, kan/kunnen de factu(u)r(en) geweigerd worden.

 • 3. Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie zal plaatsvinden, wordt gespecificeerd en in door de gemeente Baarn eventueel nader aangegeven vorm gefactureerd. In de factuur wordt opgave gedaan van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede dagen of uren, en wordt een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden gegeven, alsmede een omschrijving van de eventuele reis- en verblijfkosten, indien deze niet zijn inbegrepen in de dag- of uurtarieven.

 • 4. Een overschrijding van de in de overeenkomst opgenomen vaste prijs wordt in de factu(u)r(en) uitdrukkelijk vermeld en gespecificeerd.

 • 5. De gemeente Baarn hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na ontvangst van de factuur, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

 • 6. Indien de gemeente Baarn de juistheid van de declaratie, dan wel een onderdeel daarvan betwist, treden de partijen in overleg om de ontstane situatie op te lossen. De gemeente Baarn is gerechtigd de juistheid van de aan haar in rekening gebrachte bedragen door een door haar aan te wijzen registeraccountant te laten onderzoeken, aan welk onderzoek de opdrachtnemer alle medewerking verleent. De kosten van dit onderzoek komen geheel voor rekening van de opdrachtnemer, wanneer blijkt dat de in rekening gebrachte bedragen onjuist zijn.

 • 7. De gemeente Baarn is gerechtigd de betaling van een factuur of een deel daarvan, waarover tussen de partijen geen overeenstemming bestaat, op te schorten gedurende de periode van het accountantsonderzoek.

 • 8. Overschrijding van een betalingstermijn door de gemeente Baarn of niet-betaling door de gemeente Baarn van een factuur op grond van een vermoede inhoudelijke onjuistheid van die factuur of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde diensten, geeft de opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.

Artikel 22 Voorschot

 • 1.

  Indien de gemeente Baarn ter uitvoering van de overeenkomst (een) betaling(en) verricht voor prestaties die nog niet zijn geleverd, wordt door de opdrachtnemer binnen twee dagen voorafgaande aan die betalingen een onvoorwaardelijke kredietinstellinggarantie "on demand" zonder einddatum aan de gemeente Baarn afgegeven ter waarde van het (de) betaalde bedrag(en). Aan de garantie zijn voor de gemeente Baarn geen kosten verbonden. Indien vanwege enige tekortkoming aan de zijde van de opdrachtnemer diensten niet binnen de overeengekomen termijn worden geaccepteerd, dan is de opdrachtnemer de wettelijke rente over het voorschot verschuldigd voor de tijd dat de tekortkoming voortduurt.

 • 2.

  De kredietinstellinggarantie "on demand" wordt afgegeven door een erkende kredietinstelling. De kredietinstelling verklaart daarin desverzocht onmiddellijk over te gaan tot betaling aan de gemeente Baarn van het in de garantie genoemde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag, gerekend vanaf de dag van de door de gemeente Baarn gestelde tekortkoming van de opdrachtnemer.

AANVULLENDE BEPALINGEN BETREFFENDE DE LEVERING VAN GOEDEREN

Artikel 23 Levering en acceptatie

 • 1. Levering geschiedt conform de toepasselijke bepalingen van Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010 dan wel de laatst geldende versie, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) op de overeengekomen plaats van levering, op het overeengekomen tijdstip en binnen de overeengekomen termijn.

 • 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden de leveringen uitsluitend op werkdagen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis van gemeente Baarn. De opdrachtnemer dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.

 • 3. Indien de gemeente Baarn voordat de levering heeft plaatsgevonden, verlangt dat de goederen en/of diensten op een andere dan de overeengekomen plaats en/of tijd worden geleverd, is de opdrachtnemer verplicht hieraan te voldoen indien deze andere plaats van levering binnen het grondgebied van de gemeente Baarn is gelegen.

 • 4. De levertijd vangt aan op de dag waarop door de gemeente Baarn schriftelijk opdracht wordt gegeven. In geval van een mondelinge of telefonische opdracht vangt de levertijd aan op de dag waarop de opdracht door de gemeente Baarn schriftelijk wordt bevestigd.

 • 5. Indien de opdrachtnemer op enigerlei wijze vervroegd wenst na te komen, is daarvoor schriftelijke toestemming van de gemeente Baarn vereist. Indien vervroegd wordt nagekomen, zal betaling plaatsvinden conform het (de) oorspronkelijk overeengekomen betalingsmoment(en).

 • 6. De gemeente Baarn heeft het recht niet overeengekomen deelleveringen(en) voor rekening en risico van de opdrachtnemer te retourneren. Wanneer niet overeengekomen hoeveelheden worden afgeleverd en de afwijking is groter dan in de desbetreffende branche gebruikelijk, is de gemeente Baarn gerechtigd het meerdere en in geval van minder de gehele levering te weigeren en/of voor rekening en risico van de opdrachtnemer te retourneren.

 • 7. In geval de gemeente Baarn wegens bijzondere omstandigheden niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, stelt de opdrachtnemer op verzoek van de gemeente Baarn de levering uit gedurende een door de gemeente Baarn te bepalen redelijke periode. Opdrachtnemer zal in dat geval de goederen deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren.

 • 8. Onverminderd het recht van de gemeente Baarn om nakoming te vorderen en onverminderd het recht van de gemeente Baarn tot ontbinding overeenkomstig artikel 32, heeft de gemeente Baarn de bevoegdheid om bij iedere tekortkoming van de leverancier aan de leverancier een direct opeisbare boete op te leggen tot een maximum van 5% van de prijs van de gehele opdacht. Deze boete treedt niet in de plaats van en komt ook niet in mindering op de te vorderen schade aan de zijde van de gemeente Baarn.

 • 9. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 geeft de opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk bericht aan de gemeente Baarn zodra hij weet of behoort te weten dat de levering niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding zijn van deze tekortkoming.

 • 10. Levering van goederen houdt geen acceptatie in. Alleen schriftelijke goedkeuring door de gemeente Baarn van de geleverde goederen geldt als acceptatie daarvan. De omstandigheid dat personeel van de gemeente Baarn bij het in ontvangst nemen van goederen een zogenaamde ontvangstverklaring of een zogenaamde werkstaat, een urenbriefje of iets gelijkwaardigs ondertekent, houdt niet in dat de gemeente Baarn daarmee verklaart dat de geleverde goederen en/of verrichtte diensten zijn geaccepteerd.

 • 11. Uitstel van aflevering als bedoeld in dit artikel geeft de opdrachtnemer nimmer aanspraak op verhoging van de overeengekomen prijs.

Artikel 24 Verpakking van goederen en transport

 • 1. De goederen worden geleverd in deugdelijke verpakkingen die op geen enkele wijze bedreigend kunnen zijn voor het milieu, de algemene gezondheid, veiligheid of welzijn. De gemeente Baarn kan eisen dat de verpakkingen van de te leveren of geleverde goederen door en op kosten van de opdrachtnemer worden teruggenomen of worden verwerkt.

 • 2. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst ten aanzien van verpakkingen niet aan het bepaalde in het eerste lid kan worden voldaan en er toch geleverd wordt met gebruikmaking van zulke verpakkingen, meldt de opdrachtnemer dit schriftelijk aan de gemeente Baarn.

 • 3. Te leveren goederen worden geleverd met alle voorhanden zijnde documentatie die bestemd is om de zaken naar behoren te kunnen gebruiken alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of certificaten, alsmede hulpstukken en hulpmaterialen. Ingeval opdrachtnemer verzuimt deze toebehoren mee te leveren, heeft de gemeente Baarn het recht de betaling gedeeltelijk op te schorten.

 • 4. De opdrachtnemer herstelt of vervangt de goederen die door of tijdens het vervoer beschadigd of verloren zijn gegaan voor eigen rekening, één en ander ter keuze van de gemeente Baarn.

 • 5. Bij levering van goederen verstrekt opdrachtnemer een paklijst, waarop in ieder geval, maar niet uitsluitend, staan vermeld de goederenspecificatie, het nummer van de bijbehorende overeenkomst, de gemeentelijke contactpersoon en het afleveradres. Zonder deze paklijst is de gemeente Baarn gerechtigd de inontvangstneming te weigeren zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 25 Kwaliteit en garantie

 • 1. De opdrachtnemer garandeert dat de goederen geheel compleet en voor gebruik gereed zijn; hij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de door gemeente Baarn beoogde doeleinden, worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd.

 • 2. De opdrachtnemer verbindt zich alle gebreken die zich aan de geleverde goederen voordoen na de aflevering gedurende een in de opdracht dan wel overeenkomst bepaalde periode van minimaal één jaar voor zijn rekening binnen de door de gemeente Baarn bij aanzegging gestelde redelijke termijn weg te nemen door herstel, vervanging of aanvulling, tenzij blijkt dat deze gebreken het gevolg zijn van een normale slijtage of onoordeelkundig gebruik.

 • 3. De in het tweede lid genoemde periode wordt verlengd met het aantal dagen dat van het geleverde goed geen gebruik kon worden gemaakt wegens het wegnemen van de gebreken in de geleverde goederen of diensten.

 • 4. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging van de geleverde goederen, begint voor het vervangen deel de in het tweede lid genoemde periode opnieuw te lopen. De opdrachtnemer blijft aansprakelijk voor verborgen gebreken die eerst na voornoemde periode blijken. Gehele of gedeeltelijke vervanging leidt in geen enkel geval tot het verlies voor de gemeente Baarn van rechten en aanspraken die zij met betrekking tot de (gedeeltelijk) vervangen goederen had.

 • 5. Uiterlijk bij aflevering zal de opdrachtnemer een door de opdrachtnemer ondertekende garantieverklaring, waarin de aard, omvang en duur van de garantie, zoals in de opdracht dan wel overeenkomst neergelegd, aan de gemeente Baarn overhandigen.

 • 6. Indien de gemeente Baarn nog binnen de garantieperiode het geleverde aan een derde overdraagt, is de opdrachtnemer verplicht de garantie voor de resterende termijn aan die derde te verlenen.

Artikel 26 Keuring

 • 1. De gemeente Baarn is te allen tijde gerechtigd tot keuring van de goederen. De keuring kan plaatsvinden zowel voorafgaand aan, tijdens of na de levering. Op eerste verzoek van de gemeente Baarn zal de opdrachtnemer toegang verschaffen aan de gemeente Baarn tot de plaats van productie, bewerking of opslag. De opdrachtnemer zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de keuring.

 • 2. Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van opdrachtnemer niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden of wanneer een keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van opdrachtnemer.

 • 3. Bij afkeuring na levering blijven risico en eigendom bij de opdrachtnemer. De gemeente Baarn zal van een eventuele afkeuring schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtnemer.

 • 4. Ingeval van afkeuring van geleverde zaken zal opdrachtnemer binnen vijf werkdagen zorg dragen voor herstel of vervanging van de geleverde zaken. Indien opdrachtnemer niet aan deze verplichtingen voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is de gemeente Baarn gemachtigd de benodigde zaken van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten nemen voor rekening en risico van opdrachtnemer.

 • 5. Indien opdrachtnemer niet binnen vijf werkdagen de afgekeurde geleverde zaken terughaalt, heeft gemeente Baarn het recht de zaken aan opdrachtnemer voor diens rekening te retourneren.

 • 6. Bij afkeuring zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtnemer en heeft de gemeente Baarn het recht om, onverminderd al haar overige rechten, waaronder opschorting van betaling, de opdrachtnemer alsnog in de gelegenheid te stellen om voor behoorlijke nakoming van de overeenkomst te zorgen.

Artikel 27 Risico- en eigendomsoverdracht

 • 1.

  De eigendom van goederen gaat over op de gemeente Baarn nadat deze zijn geleverd en zonodig gemonteerd respectievelijk geïnstalleerd.

 • 2.

  In geval de gemeente Baarn aan opdrachtnemer materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van het nakomen van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van de gemeente Baarn.

 • 3.

  Opdrachtnemer zal deze bewaren afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden. Opdrachtnemer zal ze merken als eigendom van de gemeente Baarn.

 • 4.

  Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen en software, van de gemeente Baarn zijn verwerkt in zaken van opdrachtnemer, is er sprake van een nieuwe zaak waarvan de eigendom aan de gemeente Baarn toebehoort.

 • 5.

  Het risico van goederen gaat over op de gemeente Baarn op het moment dat de levering en vervolgens de goedkeuring van de goederen overeenkomstig artikel 26 van deze inkoopvoorwaarden hebben plaatsgevonden.

AANVULLENDE BEPALINGEN BETREFFENDE DIENSTEN OF AANNEMING VAN WERK

Artikel 28 Terrein en gebouwen van de gemeente Baarn

 • 1. De opdrachtnemer stelt zich, voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt, op de hoogte van de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen van de gemeente Baarn waar de werkzaamheden moeten worden verricht.

 • 2. De opdrachtnemer en zijn personeel stellen zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte van de inhoud van de op het terrein en in de gebouwen geldende voorschriften en reglementen onder andere inzake veiligheid, gezondheid en milieu, en gedragen zich dienovereenkomstig.

 • 3. Een exemplaar van voornoemde voorschriften en reglementen wordt de opdrachtnemer op verzoek door de gemeente Baarn ter beschikking gesteld.

 • 4. Kosten van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door omstandigheden zoals bedoeld in het eerste lid zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer.

 • 5. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en/of de aanwezigheid van zijn personeel op het terrein en in de gebouwen van de gemeente Baarn geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van de gemeente Baarn en derden.

Artikel 29 Samenwerking, rapportage, acceptatie en controle

 • 1. Beide partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de overeenkomst onderhouden.

 • 2. De gemeente Baarn heeft de bevoegdheid aan (medewerkers van) opdrachtnemer instructies te geven indien en zover deze instructie aan de werkzaamheden als beschreven in de overeenkomst zijn gerelateerd.

 • 3. Opdrachtnemer stelt de gemeente Baarn onmiddellijk schriftelijk in kennis van de voltooiing van de prestatie. De kennisgeving bevat in ieder geval een verantwoording van de wijze waarop opdrachtnemer de werkzaamheden heeft uitgevoerd en bevat een gespecificeerde opgave van gelden die opdrachtnemer eventueel ten laste van de gemeente heeft uitgegeven dan wel heeft ontvangen.

 • 4. De gemeente Baarn heeft het recht de resultaten van de geleverde prestaties te (laten) toetsen. Indien blijkt dat de prestaties niet voldoen aan de vooraf in de overeenkomst gestelde kwaliteitscriteria en de afspraken hierover in de overeenkomst, zijn de kosten van toetsing voor rekening van de opdrachtnemer. De gemeente Baarn heeft het recht om op kosten van de opdrachtnemer aanvullende dan wel uitgebreidere kwaliteitscontroles uit te (laten) voeren.

 • 5. Indien de gemeente Baarn de toetsingsresultaten als onvoldoende beoordeelt, worden de prestaties niet geaccepteerd. De gemeente Baarn kan de opdrachtnemer schriftelijk verzoeken om binnen een door de gemeente te stellen termijn, alsnog aan het gestelde in de overeenkomst te voldoen, tenzij nakoming van de overeenkomst reeds blijvend onmogelijk is.

 • 6. Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst is de gemeente Baarn gerechtigd te allen tijde en zonder vooraankondiging toezicht ter zake van de uitvoering van de kwaliteitszorg, zoals op het moment van aangaan van de overeenkomst door de opdrachtnemer aan de gemeente Baarn kenbaar was gemaakt, uit te oefenen bij de opdrachtnemer, bij de onderaannemers, bij de toeleveranciers en op locaties waar, naar het oordeel van de gemeente Baarn, prestaties worden verricht.

Artikel 30 Personeel

 • 1. De opdrachtnemer staat er voor in dat diegene(n) die namens hem belast is/zijn met de uitvoering van de overeenkomst voldoen aan door de gemeente Baarn gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.

 • 2. De opdrachtnemer verschaft steeds op eerste verzoek van de gemeente Baarn aan deze een afschrift van de verklaringen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en de belastingdienst.

 • 3. Opdrachtnemer blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk met betrekking tot alle door hem ingeschakeld of aangewezen personeel en derden en vrijwaart de gemeente Baarn tegen elke aansprakelijkheid in dat verband en in het bijzonder tegen aansprakelijkheid op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid en het niet naleven van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Indien de gemeente aansprakelijk wordt gehouden heeft gemeente regresrecht op opdrachtnemer.

 • 4. De gemeente heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken materialen en equipement en tot identificatie van personeel dat door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken.

 • 5. De opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Baarn niet gerechtigd de personen, die zijn belast met de uitvoering van de diensten of het werk, tijdelijk of definitief te vervangen, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst. De gemeente Baarn weigert haar toestemming niet op onredelijke gronden en is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven worden bij vervanging niet verhoogd.

 • 6. Bij een vervanging van de personen, bedoeld in het vijfde lid, worden personen beschikbaar gesteld die qua deskundigheid, opleiding en ervaring in ieder geval gelijkwaardig zijn aan de oorspronkelijk ingezette personen.

 • 7. Indien de gemeente Baarn andere personen wenst voor de uitvoering van de overeenkomst, omdat zij meent dat dit van belang is voor een goede uitvoering van de overeenkomst, deelt zij dit schriftelijk mee aan de opdrachtnemer, onder opgave van redenen. De opdrachtnemer draagt zo spoedig mogelijk zorg voor adequate vervanging. Indien de aard van de opdracht niet wijzigt zullen ook in dit geval de voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven niet worden verhoogd.

Artikel 31 Inleners- en ketenaansprakelijkheid

1 Opdrachtnemer garandeert dat verschuldigde loonbelasting, sociale premies en omzetbelasting

(BTW) tijdig op het loon van het ter beschikking gesteld personeel worden ingehouden en

afgedragen aan UWV en/of de Belastingdienst, althans aan de daartoe geëigende instantie en

dat de over de vergoeding verschuldigde omzetbelasting (BTW) aan de Belastingdienst wordt

afgedragen.

2 Opdrachtnemer vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van de

in het eerste lid verschuldigde bedragen, alsmede de door de gemeente terzake naar redelijkheid

gemaakte kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte. Indien de gemeente aansprakelijk wordt gehouden voor de in lid 1 verschuldigde bedragen heeft gemeente regresrecht op opdrachtnemer.

3 Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van de gemeente zo spoedig mogelijk een schriftelijke

verklaring van de Belastingdienst en/of UWV overleggen aangaande tijdige en integrale betaling

van de met betrekking tot het loon van het ter beschikking gestelde personeel over het

voorgaande kwartaal verschuldigde loonbelasting, sociale premies alsmede de in het kader van

deze overeenkomst verschuldigde omzetbelasting. Mocht opdrachtnemer niet verplicht zijn om

op het loon van ter beschikking gesteld personeel loonbelasting, premie volksverzekeringen

en/of premies werknemersverzekeringen in te houden, dan zal opdrachtnemer aan de

gemeente een verklaring overleggen van de inspecteur respectievelijk van de

bedrijfsvereniging, waaruit blijkt dat over het loon van dit personeelslid geen belasting en

premies behoeven te worden betaald.

4 Bij gebreke van tijdige en volledige nakoming van de in dit artikel neergelegde verplichtingen

door opdrachtnemer, is de gemeente gerechtigd te harer beoordeling, en zonder dat

opdrachtnemer de gemeente kan aanspreken op grond van niet nakoming van enige

verplichting uit deze overeenkomst:

· iedere betaling op te schorten totdat de gewenste schriftelijke verklaringen zijn overgelegd;

· te verlangen dat een met de daarover verschuldigde belasting corresponderend deel van de

betaling rechtstreeks door de gemeente bij de Belastingdienst en/of UWV zal worden

gestort, waartoe opdrachtnemer de gemeente op eerste schriftelijk verzoek alle daartoe

benodigde informatie zal verstrekken;

· deze overeenkomst per direct te ontbinden zonder om die reden verplicht te zijn tot

vergoeding van enige schade aan de zijde van opdrachtnemer, dan wel diens onderaannemer(s).

EINDE OVEREENKOMST

Artikel 32 Ontbinding

 • 1.

  De gemeente Baarn heeft, onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt en de overige rechten die haar toekomen, het recht om de overeenkomst tussen partijen direct en zonder ingebrekestelling buiten rechte te ontbinden, indien:

  • a.

   de opdrachtnemer één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt;

  • b.

   de opdrachtnemer in staat van faillissement of in surseance van betaling verkeert of een aanvraag tot faillietverklaring of verlening van surseance van betaling van/aan hem is ingediend en ingeval van (gehele of gedeeltelijke) beslaglegging, stillegging, liquidatie of overname of enig daarmee vergelijkbare toestand van de opdrachtnemer;

  • c.

   de opdrachtnemer overlijdt of anderszins in de (fysieke) onmogelijkheid komt te verkeren om de overeenkomst uit te voeren;

  • d.

   de zeggenschap over of binnen de onderneming van de opdrachtnemer wijzigt bijvoorbeeld door wijziging van aandeelhouders of wisseling van bestuursleden;

  • e.

   opdrachtnemer niet meer beschikt over de noodzakelijke publiekrechtelijke vergunningen;

  • f.

   de overeenkomst met opdrachtnemer is gesloten met het oog op een bijzondere hoedanigheid van opdrachtnemer en opdrachtnemer deze hoedanigheid verliest.

  • g.

   personeelsleden van of personen die werkzaam zijn bij de gemeente Baarn een al dan niet betaalde nevenfunctie bij de opdrachtnemer vervullen of ten tijde van de onderhandelingen hebben vervuld of die belangen hebben bij de opdrachtnemer of bij diens bedrijfsvoering, zonder dat de gemeente Baarn daarvan voor de totstandkoming van de overeenkomst in kennis is gesteld;

  • h.

   het vermoeden bestaat dat de opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden zich schuldig maken aan maatschappelijk ontoelaatbare praktijken als bijvoorbeeld discriminatie, strafbaar handelen, kinderarbeid of ontoereikende arbeidsomstandigheden.

 • 2.

  De opdrachtnemer is verplicht de gemeente Baarn direct te informeren over het optreden of redelijkerwijs voorzienbaar zijn van een van de omstandigheden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

 • 3.

  In geval van ontbinding op grond van de bovenstaande leden van dit artikel, moet hetgeen aan de opdrachtnemer onverschuldigd is betaald, vermeerderd met de wettelijke rente van het onverschuldigde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald, door de opdrachtnemer aan de gemeente Baarn worden terugbetaald.

 • 4.

  Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten voortvloeiend uit de niet-nakoming is de gemeente Baarn gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare boete van 2% per dag vanaf de dag van het verzuim, met een maximum van 50% van het door de gemeente in verband met de levering, dienst of werk te betalen bedrag.

 • 5.

  Ontbinding op grond van dit artikel vrijwaart de gemeente Baarn van alle door de opdrachtnemer gemaakte of nog te maken kosten van welke aard dan ook. Alle vorderingen die de gemeente Baarn in deze gevallen op de opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar en niet voor verrekening vatbaar zijn.

 • 6.

  In geval van ontbinding van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer geen recht op enige schadevergoeding.

 • 7.

  In geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk is ontbonden op grond van de bovenstaande leden van dit artikel, kan de gemeente Baarn het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst aan derden opdragen zonder dat de gemeente Baarn tot enige schadevergoeding aan de opdrachtnemer is gehouden. De opdrachtnemer zal alles doen wat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd om de overdracht aan deze derden goed te doen verlopen.

 • 8.

  Ontbinding geschiedt door middel van aangetekende brief of deurwaardersexploot aan de opdrachtnemer.

Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden 2013 treden in werking één dag na bekendmaking.

Baarn, 2 juli 2013

Burgemeester en wethouders van Baarn,

Drs. A. Najib M.A. Röell

Gemeentesecretaris Burgemeester