Subsidieregeling Deskundigheidbevordering Vrijwilligers 2013

Geldend van 08-08-2013 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Deskundigheidbevordering Vrijwilligers 2013

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

SUBSIDIEREGELING DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VRIJWILLIGERS 2013

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

gelezen de nota Subsidieregelingen 2013 d.d. 26 juni 2013 nr. 4427841;

overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2010 zoals vastgesteld op 8 december 2009 aan te passen in verband met de inwerkingtreding van de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV);

besluit vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers 2013

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Organisatie: organisaties op het hele maatschappelijke terrein, uitgezonderd religieuze instellingen waarvan het doel het stimuleren van het geloof is en politieke partijen, die (ook) met vrijwilligers werken;

 • b.

  Vrijwilliger: een persoon die uit vrije beweging en onbetaald voor kortere of langere tijd werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of in het kader van een maatschappelijk belang.

Artikel 2 Doelgroepen/Activiteiten

Organisaties kunnen in aanmerking komen voor een incidentele subsidie ten behoeve van de scholing en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1. De maximaal te verstrekken subsidie ten behoeve van de scholing en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers bedraagt € 750,-- per jaar en per organisatie.

 • 2. De aanvragen worden in volgorde van datum van binnenkomst in behandeling genomen, waarbij als datum van binnenkomst geldt de datum waarop de subsidieaanvraag compleet is.

Artikel 4 Toetsingscriteria

Bij de subsidieverstrekking gelden de volgende toetsingscriteria:

 • a.

  de scholing of deskundigheidsbevordering moet een directe relatie hebben met het vrijwilligerswerk van de organisatie waarvoor de vrijwilligers werken;

 • b.

  subsidie wordt alleen verstrekt voor kosten die direct verband houden met de scholing/cursus. Reiskosten en consumpties vallen hier niet onder;

 • c.

  het is niet mogelijk aanvragen te doen voor scholing of deskundigheidsbevordering, waarvoor de organisatie al verplichtingen is aangegaan;

 • d.

  een aanvraag wordt maximaal 1x per jaar per organisatie toegewezen.

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIEVERSTREKKING

Artikel 5 Vorm subsidieverstrekking

1.Het college stelt de subsidie ten behoeve van de scholing en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers direct vast.

2.In bijzondere gevallen kan het college besluiten om de subsidie ten behoeve van de scholing en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers eerst te verlenen en vervolgens vast te stellen.

Artikel 6 Aanvraag

De aanvraag voor een subsidie ten behoeve van de scholing en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers dient tenminste zes weken voor aanvang van de scholing en/of deskundigheidsbevordering worden ingediend aan de hand van het aanvraagformulier subsidiefonds deskundigheidsbevordering.

Artikel 7 Eisen aan de aanvraag

In afwijking van hetgeen bepaald in artikel 9, tweede lid, onder c van de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013, wordt bij een aanvraag voor een subsidie ten behoeve van de scholing en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers de volgende gegevens overgelegd:

-informatie over de te volgen activiteit waarbij wordt ingegaan op de inhoud van de activiteit en het verband tussen de activiteit en het te bereiken leerdoel;

-een kostenraming van de te volgen activiteit.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Subsidieverstrekking kan naast de weigeringsgronden in de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 en de criteria in deze subsidieregeling tevens worden geweigerd indien de organisatie:

 • a.

  geen rechtspersoonlijkheid heeft;

 • b.

  werkt met winstoogmerk.

Artikel 9 Vaststelling

De aanvrager van een subsidie ten behoeve van de scholing en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers dient een aanvraag tot vaststelling in aan de hand van het formulier ten behoeve van verantwoording ontvangen subsidie.

HOOFDSTUK 3 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen in deze subsidieregeling afwijken indien toepassing van de bepaling zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

1.Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

2.De Subsidieregeling Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers 2010 zoals vastgesteld op 8 december 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 12 Overgangsbepaling

1.De bepalingen van de subsidieregeling bedoeld in artikel 11, tweede lid blijven van toepassing op de subsidies die op basis van die subsidieregeling zijn verstrekt.

2.Indien voor het tijdstip van de inwerkingtreding van deze subsidieregeling een aanvraag om een subsidie op grond van de subsidieregeling bedoeld in artikel 11, tweede lid is ingediend en voor het tijdstip van de inwerkingtreding van deze subsidieregeling nog niet op de aanvraag is beslist, worden daarop de overeenkomstige toepasselijke bepalingen van de onderhavige subsidieregeling toegepast.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2013.

Vastgesteld in de vergadering van (...)

De secretaris, De burgemeester,