Beleidsregels subsidies 2013 gemeente Schouwen-Duiveland

Geldend van 23-11-2015 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels subsidies 2013 gemeente Schouwen-Duiveland

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;

gezien het voorstel van de Afdeling Samenleving van 4 juni 2013;

gelet op artikel 2.2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2013;

gelet op artikel 2, lid 2 onder a, b en d van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013;

overwegende dat de gemeenteraad op 21 februari 2013 de Algemene subsidieverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010 heeft ingetrokken en de Algemene subsidieverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2013 heeft vastgesteld;

dat krachtens artikel 2.2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2013 en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht, burgemeester en wethouders bevoegd zijn tot het verstrekken van subsidie;

dat de beleidsregels die betrekking hadden op de Algemene subsidieverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010 van toepassing zijn voor de Algemene subsidieverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2013;

dat het gewenst is ter invulling van het beleid van de gemeente Schouwen-Duiveland een beleidsregel vast te stellen voor de verstrekking van subsidie voor huishoudelijke hulp voor inwoners die gebruik maken van het hospice of een organisatorische vorm waarin mensen met een beperking gezamenlijk een huishouden voeren. Hiermee creëren wij een collectieve voorziening.

besluiten :

I. vast te stellen de volgende beleidsregels

1.1 Opvang zwerfdieren

3.1 Recreatie, economie en veiligheid

4.1 Onderwijsachterstandenbeleid

4.2 Onderwijsbegeleiding

5.1 Amateur- en podiumkunst, muziek en film

5.2 Beeldende kunst

5.3 Bibliotheekwerk

5.4 Lokale omroep

5.5 Musea

5.6 Sport- en bewegingsaccommodaties

5.7 Sport en beweging, bijzondere (top)sportevenementen

5.8 Sport en beweging (algemeen en doelgroepen)

7.1 Natuur- en milieueducatie

7.2 Voorlichting milieubeleid

8.1 Beschermde monumenten

9.1 Adviesorganen

9.2 Dorps- en gemeenschapshuizen

9.3 Vrijwilligersondersteuning

9.4 Jeugd

9.5 Leefbaarheid

9.6 Maatschappelijke dienstverlening

9.7 Maatschappelijke ondersteuning (HH)

9.8 Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

9.9 Maatschappelijke participatie

9.10 Mantelzorgondersteuning

9.11 Peuterwerk

II. Toepassing van de Algemene subsidieverordening

Naast deze Beleidsregels subsidies gemeente Schouwen-Duiveland zijn eveneens van toepassing de bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2013.

III. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking per 4 maart 2013.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
M.K. van den Heuvel, secretaris
G.C.G.M. Rabelink, burgemeester

Bijlage 1.1 Beleidsregel Opvang zwerfdieren

1. Algemeen

Deze beleidsregel is gericht op de opvang van zwerfdieren conform het honden- en kattenbesluit.

In de programma begroting 2009 -2012 in het thema handhaving en uitvoering algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten opgenomen.

2. Beleidsdoelstelling

Het opvangen van zwerfdieren conform de gestelde eisen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Beoogd resultaat

Het bieden van adequate opvang van zwerfdieren binnen de gemeentegrenzen van Schouwen-Duiveland.

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie.

5. Specifieke subsidievoorwaarden

 • *

  Het dierenasiel houdt gevonden dieren tenminste twee weken voor de gemeente in bewaring.

 • *

  Als dieren binnen twee weken worden opgeëist, brengt het dierenasiel de kosten van bewaring, inclusief medisch consult en verzorging bij degene die het dier opeist, in rekening.

 • *

  Na het verstrijken van deze twee weken is het dierenasiel bevoegd het dier aan een nieuwe eigenaar over te dragen.

 • *

  De opvanglocatie is binnen de gemeente Schouwen-Duiveland gelegen.

 • *

  De opvanglocatie dient te voldoen aan de gestelde milieu- en kwaliteitseisen.

 • *

  De gemeente heeft een uitvoeringsovereenkomst afgesloten met de stichting die de zwerfdieren opvangt.

 

6. Verdeelregels

De opbouw van de subsidie wordt verrekend volgens een vaste bijdrage en een bedrag per opgevangen zwerfdier. In het Welzijnsprogramma is alleen de vaste bijdrage opgenomen. Het variabele bedrag per zwerfdier wordt verstrekt vanuit de afdeling REB.

 

De gemeente verstrekt de subsidie aan één aanbieder en geeft daarbij voorrang aan de partij die naar het oordeel van het college aantoonbaar de grootste bijdrage levert aan de realisatie van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

 

Bijlage 3.1 Beleidsregel recreatie, economie en veiligheid

1. Algemeen

Deze beleidsregel is van toepassing op de beleidsvelden recreatie, economie en veiligheid.

 2. Beleidsdoelstellingen

 • *

  Versterken van de toeristische sector door kwaliteitsverbetering, productdifferentiatie, innovatie en samenwerking

 • *

  De identiteit en het imago van Schouwen-Duiveland (rust, ruimte, landschap, cultuur, beleving) dient behouden te blijven

 • *

  Wonen, werken en recreëren op Schouwen-Duiveland moet zo aantrekkelijk mogelijk zijn

 • *

  Onze cultuurhistorische en beschermde stads- en dorpsgezichten benutten, inzetten op een natuurlijk, open en vitaal landschap en maximaal gebruik maken van onze ligging aan het water

 • *

  Er dient samenhang te zijn tussen de verschillende producten/diensten/beleidsvelden

 • *

  Het handhaven van een acceptabel niveau van openbare orde en veiligheid binnen het spanningsveld van het (massa)toerisme, bewoners en de verdeling van schaarste op gebied van toezicht en handhaving.

 

3. Beoogd resultaat

Een subsidie wordt verstrekt aan initiatieven die een bijdrage leveren aan:

 • *

  Meer overnachtingen

 • *

  Meer investeringen

 • *

  Meer omzet

 • *

  Meer vakantiebestedingen

 • *

  Meer arbeidsplaatsen

 • *

  Aantrekkelijk landschap en cultuur

 • *

  Minder overlast/vandalisme/criminaliteit

 • *

  Versterken van de leefbaarheid

 • *

  Het verkrijgen van inzicht in marktontwikkelingen, consumentengedrag, het huidige aanbod en de economische betekenis hiervan ter ondersteuning van ontwikkeling en uitvoering van ons toeristisch beleid

 

4. Subsidievorm

a. Budgetsubsidie

b. Stimuleringssubsidie

 

5. Specifieke subsidievoorwaarden/ beoordelingscriteria

 • *

  Activiteit/product past binnen de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid op het gebied van recreatie, economie en veiligheid

 • *

  Activiteit/product past binnen de bestaande (ontwikkelings)programma’s op het gebied van recreatie, economie en veiligheid

 • *

  Activiteit/product draagt bij aan het versterken van de toeristische sector door kwaliteitsverbetering, productdifferentiatie, innovatie en samenwerking

 • *

  Activiteit/product draagt bij aan de economische ontwikkeling en het vergroten van recreatiemogelijkheden van de eigen bevolking en toerist

 • *

  Activiteit/product draagt bij aan het behoud van de kernkwaliteiten (natuur, landschap, cultuurhistorie en ligging)

 • *

  Activiteit/product draagt bij aan imagoverbetering/boven-regionale uitstraling

 • *

  Activiteit/product draagt bij aan het aantrekkelijk maken van het wonen, werken en recreëren op Schouwen-Duiveland

 • *

  Er dient een acceptabel niveau van openbare orde en veiligheid gehandhaafd te worden binnen het spanningsveld van het (massa)toerisme, bewoners en de verdeling van schaarste op gebied van toezicht en handhaving

 • *

  De gemeente kan de subsidieontvanger verplichten om bepaalde marketinguitingen te voeren tijdens de activiteit of in publicaties of aankondigingen

 • *

  Er dient voldaan te worden aan de voorschriften zoals die zijn opgenomen in de “Algemene subsidieverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010” , in de “Algemene beleidsregels” en in de “beleidsregel stimuleringssubsidie”

 

6. Verdeelregels

De gemeente verstrekt subsidies aan organisaties die naar het oordeel van het college aantoonbaar de grootste bijdrage leveren aan de realisatie van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

Als verdeelregel geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Bijlage 4.1 Beleidsregel Onderwijsachterstandsbeleid (Bijlage 4.1 wordt met ingang van 1 januari 2020 ingetrokken door de inwerkingtreding van de 'subsidieregeling onderwijsachterstanden 2019')

 

1. Algemeen

Deze beleidsregel is gericht op organisaties die via gerichte taalstimulerings- en signaleringsprojecten een bijdrage leveren aan het voorkomen van onderwijsachterstand.

2. Beleidsdoelstelling

 • 1.

  Er is een doorgaande ontwikkelingslijn tussen consultatiebureau, peuterspeelzaal en basisschool;

 • 2.

  Het aantal doelgroepkinderen met taalachterstand neemt binnen twee jaar af.

 

3. Beoogd resultaat

Voor- en Vroegschoolse Educatie:

 • *

  De organisaties geven op een professionele wijze uitvoering aan Voor- en Vroegschoolse Educatie;

 • *

  Er is minimaal 2 maal per jaar kerngroepoverleg tussen consultatiebureau, peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs;

 • *

  Er is een derde dagdeel peuterspeelzaalwerk voor doelgroepkinderen op basis van indicatie;

 • *

  Peuterspeelzalen werken met een observatie- en registratiesysteem;

 • *

  De ouderbetrokkenheid is toegenomen;

 

Fonds Taalstimulering:

 • *

  Er is een extra aanbod van taalstimulering in het basisonderwijs;

 • *

  De ouderbetrokkenheid is toegenomen;

 

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie en/of stimuleringssubsidie.

 

5. Specifiek subsidievoorwaarden

Voor- en Vroegschoolse Educatie:

 • *

  De organisaties die een bijdrage leveren aan voor- en vroegschoolse educatie, leveren via het RPCZ (Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland) een aanvraag in;

 • *

  De aanvraag voor een schooljaar wordt uiterlijk 31 mei daaraan voorafgaand ingediend.

 

Fonds Taalstimulering:

 • *

  Bij de subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier Fonds Taalstimulering;

 • *

  De aanvraag voor een schooljaar wordt uiterlijk 31 mei daaraan voorafgaand ingediend.

 

6. Verdeelregels

Voor- en Vroegschoolse Educatie*:

De middelen worden verdeeld op basis van de vooraf door het college gestelde prioriteiten.

 

 

Taalfonds*:

Scholen komen in aanmerking voor een bijdrage, afhankelijk van het percentage doelgroepleerlingen (leerlingen met het gewicht 0,25 of 0,9):

- prioriteit 1 (> 30% doelgroepleerlingen),

- prioriteit 2 (15-30% doelgroepleerlingen)

- prioriteit 3 (< 15% doelgroepleerlingen).

 

Niet of slechts deels voor vergoeding komen in aanmerking kosten voor:

 • *

  Ureninzet die geacht wordt te vallen onder de normale beroepsuitoefening/takenpakket/ schoolbegeleiding;

 • *

  Materiaalkosten die behoren tot uitbreiding van de kernmethodiek/ basisvoorziening van een school. Een bijdrage aan taalstimuleringsmateriaal beperkt zich dan tot max. 10%.

 

Voor vergoeding komt in aanmerking:

 • *

  Materiaal dat aanvullend aan bestaande methodieken, specifiek wordt aangeschaft en ingezet voor taalstimulering. Bij scholen met prioriteit 1: 100%; prioriteit 2: 75%; prioriteit 3: 50%;

 • *

  Activiteiten gericht op ouderbetrokkenheid bij taalstimulering (speciaal aandachtspunt). Bij scholen met prioriteit 1-3: 100%

 

Deze subsidies maken geen onderdeel uit van het welzijnsprogramma.

Bijlage 4.2 Beleidsregel Onderwijsbegeleiding

 

1. Algemeen

Deze beleidsregel is van toepassing op de cofinanciering van middelen die primair onderwijsinstellingen investeren in kwaliteitsverbeteractiviteiten door een onderwijsbegeleidingsdienst.

2. Beleidsdoelstelling

Het realiseren van goed onderwijs.

3. Beoogd resultaat

 • *

  De kwaliteit van het primair onderwijs voldoet aan landelijke kwaliteitsnormen;

 • *

  Realisatie van in het schoolplan afgesproken prestaties;

 • *

  Besturen, directies, onderwijsgevenden en individuele leerlingen voelen zich ondersteund door de aangeboden activiteiten van de onderwijsbegeleidingsdienst;

 

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

5. Specifieke subsidievoorwaarden

 • *

  De schoolbegeleidingsdienst voldoet aantoonbaar aan de certificeringsnormen van EDventure;

 • *

  De verantwoording voldoet aan het advies van de Vereniging voor Zeeuwse Gemeenten inzake verantwoording schoolbegeleiding;

 • *

  De instelling voldoet aan het gestelde in de overeenkomst ‘uitvoering schoolbegeleiding primair onderwijs’.

 

6. Verdeelregels

De subsidie bestaat uit de bijdrage voor schoolbegeleiding die schoolbesturen leveren uit de eigen middelen met een maximum van de jaarlijks vastgestelde rijksbijdrage aan de schoolbesturen.

 

De gemeente verstrekt de subsidie aan drie organisaties en geeft daarbij voorrang aan de partijen die naar het oordeel van het college aantoonbaar de grootste bijdrage leveren aan de realisatie van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

 

Deze subsidies maken geen onderdeel uit van het subsidieprogramma.

Bijlage 5.1 Beleidsregel Amateur- en Podiumkunst, Muziek en Film

1. Algemeen

Deze beleidsregel is gericht op het bieden van activiteiten voor amateurkunstbeoefening, muziek, theater en film binnen de gemeente Schouwen-Duiveland.

2. Beleidsdoelstelling

1. De inwoners van Schouwen-Duiveland kunnen naar behoefte passief en actief deelnemen aan uitingen van professionele en amateurkunstbeoefening.

2. De gemeente Schouwen-Duiveland wordt herkend als een gemeente die veel waarde hecht aan een breed palet van cultuuruitingen.

3. Amateur- en professionele kunstbeoefening/deelname draagt bij aan de leefbaarheid in de kernen.

 

3. Beoogd resultaat

1. Er is een breed aanbod van amateur- en professionele cultuuruitingen op het gebied van theater, toneel, cabaret, dans, muziek en andere activiteiten.

2. Er is een ondersteuningsaanbod voor amateurkunstverenigingen op het gebied van theater.

3. Het aanbod van cultuuruitingen draagt bij aan de culturele infrastructuur en culturele imago van de gemeente.

4. Er zijn openbare optredens, manifestaties en uitvoeringen door de muziekverenigingen of majorettegroepen in de gemeente.

 

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie en/of projectsubsidie.

 

5. Specifieke subsidievoorwaarden

Naast de algemene subsidievoorwaarden gelden de volgende specifieke subsidievoorwaarden.

Algemeen:

 • *

  Instellingen presenteren zich tenminste jaarlijks door middel van openbare optredens, manifestaties of uitvoeringen;

 • *

  Activiteiten hebben een breed publieksbereik en zijn mede gericht op jongeren;

 • *

  De instelling spant zich aantoonbaar in om samenwerkingsverbanden met andere culturele partijen en het basis- en voortgezet onderwijs aan te gaan;

 • *

  Bij gesubsidieerde activiteiten buiten de gemeente is de instelling aantoonbaar ambassadeur voor de gemeente Schouwen-Duiveland;

 • *

  Activiteiten die vallen onder het convenant regioarrangementen, voldoen aan de afspraken tussen gemeente en provincie;

 • *

  Professionele activiteiten dienen veelzijdig te zijn, artistieke kwaliteit te bezitten en aansprekend te zijn voor een brede doelgroep;

Specifiek voor amateurkunstverenigingen:

 • *

  Het ledenaantal van de organisaties is minimaal 15 personen;

 • *

  De subsidie betreft een vaste bijdrage.

 

Specifiek voor popmuziek:

 • *

  De instelling moet jonge muzikanten (bands) een podium bieden.

 

Specifiek voor Harmonie, Fanfare en Brassbands(HaFaBra) en Majorettevereniging:

 • *

  De organisatie levert een bijdrage aan volksfeesten en andere festiviteiten en evenementen in de kernen;

 • *

  De organisatie stimuleert leden bijscholing te volgen aan de muziekschool;

 • *

  Uitgangspunt is dat de organisatie samenwerkingsverbanden met andere culturele partijen zoekt en aangaat en zich aantoonbaar inzet om nieuwe publieksgroepen te bereiken;

 • *

  De contributie die van de leden wordt gevraagd voor de instandhouding van de organisatie dient laagdrempelig te zij, zodat een ieder de mogelijkheid heeft lid te worden.

 

6. Verdeelregels

Algemeen:

De gemeente verstrekt de subsidie aan organisaties die naar het oordeel van het college aantoonbaar grote bijdrage leveren aan de realisatie van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

 

Specifiek voor muziekverenigingen, majorette groepen en marchingbands (HaFaBra)

De subsidie is in 2019 (basisjaar) voor 4 jaar toegekend, periode 2020 t/m 2023. De subsidie is gebaseerd op 75% van de opgetelde KNMO subsidieaanbeveling.

Berekening van het beschikkingsbedrag per jaar voor beschikkingsperiode van 4 jaar

Met de geïndexeerde bedragen op 100% van de KNMO subsidieaanbeveling berekenen we het bedrag van de beschikking voor de periode van 4 jaar. Daarnaast berekenen we onderstaande posten we op basis van de situatie in het basisjaar:

opleidingskosten (50%)

dirigentkosten (30%)

huur accommodatie (50%)

concours kosten (30% met een maximum van € 675,-)

Dit geheel opgeteld geeft een totaalbedrag op 100% van de KNMO subsidieaanbeveling. De gemeente subsidieert 75% van deze kosten.

Indexering: conform subsidiebeleid

De gemeenteraad bepaalt ieder jaar of er een inflatiecorrectie op de subsidies wordt toegepast. De subsidie wordt, indien van toepassing, met het indexeringspercentage van deze inflatiecorrectie verhoogd.

Hieronder is de berekening opgenomen van de vaststaande KNMO bedragen over de periode van 4 jaar, 2020 tot en met 2023 (groene kolommen). In de witte kolommen staat een voorbeeld van de subsidie berekening (jaarbedrag), dit bedrag kan verhoogd worden door eventuele indexatie.

Bedragen uitgewerkt voor periode 2020-2023

KNMO 100% in basisjaar

Optelling subsidie

Voorbeeld subsidieberekening

1 eenheid

€ 1.021,00

 

 

2 eenheden

€ 1.521,00

2 eenheden

€ 1.521,00

3 eenheden

€ 1.909,00

 

 

Instrument

€ 94,00

16 instrumenten à € 94,00

€ 1.504,00

Uniform

€35,00

16 uniformen à € 94,00

€ 560,00

Dirigentkosten 30%

€…….

30% van € 3.000

€ 900,00

Huur accommodatie 50%

€…….

50% van € 1.000

€ 500,00

Opleidingskosten 50%

€…….

50% van € 2.500

€ 1.250,00

Concours kosten 30% (max. € 675)

€…….

30% van € 2.200

€ 660,00

 

 

 

 

 

 

Totaal (100% KNMO)

€ 6.895,00

 

 

Subsidie op 75% KNMO

€ 5.171,25

 

Bijlage 5.2 Beleidregel Beeldende kunst

1. Algemeen

Deze beleidsregel is specifiek van toepassing op professionele hedendaagse beeldende kunst binnen de gemeente Schouwen-Duiveland.

2. Beleidsdoelstelling

 • 1.

  Inwoners en bezoekers van Schouwen-Duiveland kunnen kennisnemen van professionele beeldende kunst, die invulling geeft aan de culturele infrastructuur en het culturele imago van de gemeente;

 • 2.

  Binnen de gemeente wordt een podium geboden aan diverse beeldende kunstvormen, die verrassend, vernieuwend en oorspronkelijk zijn.

 

3. Beoogd resultaat

 • *

  Er zijn cultuureducatieve projecten en activiteiten van hedendaagse beeldende kunst;

 • *

  Er zijn jaarlijks terugkerende, niet commerciële tentoonstellingen/projecten met een uitdagend en vernieuwend karakter.

 

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie en/of stimuleringssubsidie.

 

5. Specifieke subsidievoorwaarden

 • *

  De activiteiten hebben een breed publieksbereik en zijn mede gericht op jongeren;

 • *

  De organisatie gaat samenwerkingsverbanden aan met andere culturele partijen en zet zich in om nieuwe publieksgroepen te bereiken;

 • *

  De organisatie heeft contacten met het basis- en voortgezet onderwijs;

 • *

  De activiteiten hebben aantoonbaar een regionale uitstraling;

 • *

  Indien van toepassing wordt voldaan aan de afspraken tussen gemeente en provincie voor wat betreft de regioarrangementen.

 

6. Verdeelregels

De gemeente verstrekt de subsidie aan organisaties die naar het oordeel van het college aantoonbaar de grootste bijdrage leveren aan de realisatie van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

Bijlage 5.3 Beleidsregel Bibliotheekwerk

1. Algemeen

Deze beleidsregel is gericht op de openbare bibliotheekvoorzieningen in de gemeente Schouwen-Duiveland.

2. Beleidsdoelstelling

 • 1.

  de inwoners van Schouwen-Duiveland kunnen beschikken over een laagdrempelige toegang tot actuele informatie, een collectie boeken die voldoet aan de behoefte en andere moderne informatiedragers

 • 2.

  de inwoners van Schouwen-Duiveland hebben een laagdrempelige voorziening voor lezingen, tentoonstellingen en andere activiteiten met een informatief, educatief of cultureel doel;

 • 3.

  de bibliotheekvoorziening en de biblio(service)bus draagt bij aan de leefbaarheid binnen de gemeente.

 • 4.

  het bibliotheekwerk richt zich op de inwoners van Schouwen-Duiveland en in het bijzonder op kinderen en jongeren tot 18 jaar;

 

3. Beoogd resultaat

 • *

  Er is aantoonbaar aandacht voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

 • *

  De informatievoorziening en de boekencollectie voldoen aan de behoefte van de inwoners van Schouwen-Duiveland, en is actueel en modern.

 • *

  De collectie bestaat uit grafische materialen, audiovisuele media, documentatiemateriaal, virtuele/digitale bestanden, afgestemd op de behoeften van de inwoners van de gemeente Schouwen-Duiveland.

 • *

  Er is een openbare bibliotheekvoorziening met drie vestigingen in drie kernen en in de overige kernen een biblio(service)bus

 

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

5. Specifieke subsidievoorwaarden

 • *

  De basisbibliotheek houdt een ledenadministratie bij. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt een gratis lenerskaart beschikbaar gesteld en geldt vrijstelling van contributie.

 • *

  De openingstijden zijn afgestemd op de gebruikers in het verzorgingsgebied van de vestiging.

 • *

  De basisbibliotheek is verantwoordelijk voor de instandhouding van de onderstaande vestigingen en garandeert voor de contractperiode de volgende openingsuren:  

 • - De vestiging te Zierikzee met 24,5 openingsuren,

  - De vestiging te Burgh-Haamstede met 15,5 openingsuren,

  - De vestiging te Bruinisse met 12 openingsurenn

 • *

  De basisbibliotheek is verantwoordelijk voor de dienstverlening van de biblio(service)bus in de kern(en) Brouwershaven, Dreischor, Ellemeet, Kerkwerve, Nieuwerkerk, Noordgouwe, Noordwelle, Oosterland, Ouwerkerk, Renesse, Scharendijke, Serooskerke, Sirjansland, Zonnemaire voor 16,5 sta-uren per week.

 • *

  De instelling houdt zich aan de specifieke afspraken die de gemeente in het regionaal beleidsplan Oosterschelderegio overeenkomt.

 • *

  De instelling werkt samen met verwante maatschappelijke, educatieve (basis en voortgezet onderwijs) en culturele organisaties met het doel vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen.

6. Verdeelregels

 • *

  De gemeente verstrekt subsidie aan één aanbieder en geeft daarbij voorrang aan de partij, die naar het oordeel van het college aantoonbaar de grootste bijdrage levert aan de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage 5.4 Lokale omroep

1. Algemeen

Deze beleidsregel is gericht op de realisatie van radio uitzendingen van en voor Schouwen-Duiveland.

 

2. Beleidsdoelstelling

Er is een programmering van de lokale omroep in de gemeente Schouwen-Duiveland die een breed publiek bedient.

3. Beoogd resultaat

Het verzorgen van radio uitzendingen met programma’s, die tegemoetkomen aan de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele en godsdienstige en geestelijke behoeften

4. Subsidievorm

Vergoeding op basis van aantal woonruimten x € 1.30 plus indexering

5. Specifieke voorwaarden

 • *

  De lokale omroep voldoet aan de eisen van het Commissariaat voor de Media;

 • *

  De lokale omroep besteedt aantoonbaar aandacht aan de lokale ontwikkelingen en actualiteiten in de gemeente;

 • *

  De lokale omroep past hoor en wederhoor toe in haar berichtgeving;

 • *

  De lokale omroep toont aan een breed publiek te bedienen.

 

6. Verdeelregels:

De gemeente verstrekt subsidie aan één aanbieder en geeft daarbij voorrang aan de partij, die naar het oordeel van het college aantoonbaar de grootste bijdrage levert aan de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen.

Bijlage 5.5 Beleidsregel Musea

 

1. Algemeen

Deze beleidsregel is gericht op musea in de gemeente Schouwen-Duiveland.

2. Beleidsdoelstelling

Collecties van kunst, historisch en cultureel erfgoed van de gemeente zijn voor een breed publiek laagdrempelig toegankelijk en dragen bij aan het toeristisch product.

3. Beoogd resultaat

 • *

  Er zijn aantrekkelijke, eigentijdse en efficiënte musea in de gemeente;

 • *

  De collecties van musea worden op deskundige wijze beheerd;

 • *

  Er zijn aantrekkelijke en toegankelijke presentaties en exposities van collecties;

 • *

  Er zijn educatieve activiteiten voor de diverse doelgroepen (inwoners van de gemeente, toeristen, onderwijsinstellingen);

 • *

  Toeristen zijn op de hoogte van het museale aanbod op Schouwen-Duiveland.

 

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie en/of stimuleringssubsidie.

 

5. Specifieke voorwaarden

 • *

  Het museum neemt deel aan samenwerkingsverbanden met andere culturele partijen en het basis- en voortgezet onderwijs;

 • *

  Het museum is algemeen individueel toegankelijk;

 • *

  Het museum is aangesloten bij het platform Musea Schouwen-Duiveland

 • *

  Het museum neemt eens per 3 jaar deel aan een publieksonderzoek, onder auspiciën van het Platform Musea Schouwen-Duiveland

 • *

  De gemeente Schouwen-Duiveland maakt gebruik van de ondersteuning van het steunfonds voor de Zeeuwse musea voor het verkrijgen van (overheids)subsidies ten behoeve van de instandhouding en uitbreiding van museumcollecties in de musea binnen de gemeente

 

6. Verdeelregels

 • *

  De gemeente verstrekt subsidie aan maximaal 5 organisaties en geeft daarbij voorrang aan die organisaties die naar het oordeel van het college aantoonbaar de grootste bijdrage leveren aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

Bijlage 5.6 Beleidsregel Sport- en beweging accommodaties

1. Algemeen

Deze beleidsregel is van toepassing op het beheer en exploitatie van accommodaties gericht op binnensport, zijnde Sportcentrum Westerschouwen en Sportcentrum Onderdak en zwembad Dol-fijn.

2. Beleidsdoelstelling

 • *

  De gemeente bevordert de maatschappelijke sportparticipatie op een wijze, dat sportend en bewegend Schouwen-Duiveland met veel eigen verantwoordelijkheid sport en beweegt, aan het sporten en bewegen blijft en dit ook méér gaat doen.

 • *

  De gemeente bevordert vooral de integratie van mensen met een beperking en/of met een chronisch dan een psychosociaal probleem.

 

3. Beoogd resultaat

 • *

  De mogelijkheid tot het binnensporten wordt geboden aan sportverenigingen, inwoners en recreanten uit het gebied Schouwen-Duiveland in Sportcentrum Westerschouwen en Sportcentrum Onderdak en zwembad Dol-fijn.

 • *

  Overige activiteiten vinden plaats in de genoemde accommodaties.

 

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

5. Specifieke subsidievoorwaarden

 • *

  Met subsidieontvanger wordt een uitvoeringsovereenkomst afgesloten.

 • *

  De subsidieontvanger bevordert het beoefenen van de binnensport en bijbehorende activiteiten in Sportcentrum Westerschouwen en Sportcentrum Onderdak.

 • *

  De subsidieontvanger bevordert het beoefenen van de zwemsport en hieraan gerelateerde activiteiten in zwembad Dol-fijn.

 • *

  De subsidieontvanger stelt de genoemde accommodaties ook ter beschikking aan overige evenementen, zoals een sportverkiezing of muziekfestival.

 

Met betrekking tot zwembad Dol-fijn gelden de volgende aanvullende subsidievoorwaarden:

 • *

  De mogelijkheid tot het volgen van zwemonderwijs wordt geboden.

 • *

  Verenigingsactiviteiten op het gebied van de zwemsport vinden plaats.

 • *

  Vrij zwemmen is mogelijk.

 • *

  Overige aan de zwemsport gerelateerde activiteiten vinden plaats.

 

6. Verdeelregels

De gemeente verstrekt de subsidie aan twee aanbieders en geeft daarbij voorrang aan de organisaties waarmee een convenant/ overeenkomst is afgesloten.

 

Het totaal beschikbare subsidiebedrag is als volgt verdeeld:

Vaste bijdrage voor Sportcentrum Westerschouwen betreft € 93.479 per jaar.

Vaste bijdrage voor Sportcentrum Onderdak een vaste bijdrage van € 250.000 per jaar.

Vaste bijdrage voor zwembad Dol-fijn betreft € 45.000 per jaar.

Bijlage 5.7 Beleidsregel Sport en beweging, bijzondere (top)sportevenementen

1. Algemeen

Deze beleidsregel is van toepassing op organisaties die bijzondere officiële (top)sportevenementen organiseren waarvan activiteiten binnen de gemeente Schouwen-Duiveland plaatsvinden.

2. Beleidsdoelstelling

De gemeente ondersteunt de organisatie van bijzondere (top)sportevenementen met een promotionele waarde voor de gemeente.

 

3. Beoogd resultaat

 • *

  Binnen de gemeente Schouwen-Duiveland worden (top)sportevenementen georganiseerd.

 • *

  Inwoners van de gemeente Schouwen-Duiveland worden in staat gesteld deel te nemen aan of toeschouwer te zijn bij bijzondere (top)sportevenementen.

 

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie en/of stimuleringssubsidie.

 

5. Specifieke subsidievoorwaarden

 • *

  Het evenement behelst (een) tak(ken) van sport, die door NOC*NSF wordt/worden erkend.

 • *

  De organisatie is aangesloten bij een regionale dan wel landelijke en/of Europese overkoepelende organisatie.

 • *

  De organisatie dient voor het bekostigen van het evenement actief sponsors te werven.

 • *

  De organisatie heeft minimaal 25 deelnemers aan het evenement.

 

7. Verdeelregels

Als verdeelsleutel geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

 

Daarbij wordt de volgende regel gehanteerd:

Een vast bedrag (inclusief eventuele btw) gerelateerd aan het niveau van het evenement en/of de uitstraling van het evenement voor de gemeente:

gemeentelijk niveau/ uitstraling € 1.750, provinciaal € 3.000, nationaal € 4.500 en internationaal € 6.250.

Bijlage 5.8 Beleidsregel Sport en beweging (algemeen en doelgroepen)

1. Algemeen

Deze beleidsregel is van toepassing op sportverenigingen en georganiseerde groepen mensen van tenminste 15 actieve leden, die op het gebied van sport en beweging bijdragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen.

2. Beleidsdoelstelling

 • 1.

  De gemeente bevordert de maatschappelijke sportparticipatie op een wijze, dat sportend en bewegend Schouwen-Duiveland met veel eigen verantwoordelijkheid sport en beweegt, aan het sporten en bewegen blijft en dit ook méér gaat doen.

 • 2.

  De gemeente bevordert met name de integratie van mensen met een beperking en/of met een chronisch dan een psychosociaal probleem.

 • 3.

  De gemeente stimuleert de deskundigheidsbevordering van het daarvoor benodigde bestuurs- en overig (technisch) jeugdkader.

 

3. Beoogd resultaat

 • *

  Alle inwoners van Schouwen-Duiveland hebben de mogelijkheid te sporten en te bewegen in georganiseerd verband.

 • *

  Organisaties hebben een gekwalificeerd kader.

 • *

  Binnen de gemeente Schouwen-Duiveland is een gevarieerd aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten.

 • *

  Mensen met een beperking en/of met een chronisch dan wel een psychosociaal probleem hebben de gelegenheid door middel van het vervoer aangepast sporten (VAS) eenmaal per week aan sportbeoefening te doen

 

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie en/of stimuleringssubsidie.

 

5. Specifieke subsidievoorwaarden

 • *

  De organisatie laat cursussen/opleidingen uitvoeren door gekwalificeerde docenten.

 • *

  De organisatie vraagt aan de deelnemers een verplichte eigen bijdrage voor het meedoen aan de activiteit(en).

 • *

  In geval van een sportvereniging geldt, dat de organisatie een tak van sport beoefent, die door NOC*NSF wordt erkend.

 • *

  Ook is de sportvereniging aangesloten bij een regionale dan wel landelijke overkoepelende organisatie.

 • *

  (Potentiële) omni-sportverenigingen worden extra ondersteund bij die aantoonbare inspanningen, welke leiden tot een aanzienlijke versterking van de plaatselijke leefbaarheid. Onder omni-sportvereniging wordt verstaan: de sportvereniging waar kan worden deelgenomen aan meerdere sporten en (sportieve) activiteiten met respectievelijk een competitie- en een recreatief element.

 

6. Verdeelregels

Incidenteel budget:

 • *

  75% van de kosten voor opleiding vrijwillig kader (bestuurlijk, sporttechnisch, wedstrijdleidend), met een maximum van € 750 per activiteit.

 • *

  50% van de kosten voor promotiemateriaal, met een maximum van € 250 per activiteit.

 • *

  50% van de kosten voor sport- en spelmateriaal met een maximum van € 500 per activiteit.

 • *

  De totale hoogte van de uit te keren stimuleringssubsidie bedraagt minimaal € 500 per activiteit.

 • *

  75% van de, door subsidiegever en –ontvanger akkoord bevonden, niet-gedekte activiteitenkosten van een specifiek project, ter versterking van de plaatselijke leefbaarheid, met een maximum van € 7.500 (indien van toepassing exclusief BTW).

 

Budgetsubsidie:

De budgetsubsidie heeft betrekking op sportvereniging d’Antilopen Schouwen-Duiveland voor het organiseren en begeleiden van sportactiviteiten aan mensen met een beperking en/of met een chronisch dan wel een psychosociaal probleem.

De gemeente verstrekt subsidie aan één aanbieder en geeft daarbij voorrang aan de partij, die naar het oordeel van het college aantoonbaar de grootste bijdrage levert aan de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen.

Bijlage 6.1 Beleidsregel Maatwerk voor kinderen minima

1. Algemeen

Deze beleidsregel is van toepassing ten gunste van jongeren tot 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Schouwen-Duiveland en van wie de ouders een laag besteedbaar inkomen hebben.

2. Beleidsdoelstelling

Het mogelijk maken van sportbeoefening of deelname aan culturele, educatieve en sociale activiteiten door kinderen van ouders met een laag inkomen in het belang van een evenwichtige groei naar volwassenheid en om een gezonde fysieke en mentale ontwikkeling te bevorderen.

Het leveren van voorzieningen zoals een fiets en een pc, zodat kinderen van ouders met

een laag besteedbaar inkomen ook mee kunnen doen op school.

3. Beoogd resultaat

 • o

  Er is een organisatie die ouders van kinderen met een laag besteedbaar inkomen informatie geeft over gemeentelijke minimaregelingen en schuldhulpverlening en indien nodig deze ouders ondersteunt bij het aanvragen.

 • o

  Er is een organisatie die maatwerk levert voor:

  • -

   kinderen die tot de doelgroep behoren maar die niet voldoen aan de criteria van het Declaratiefonds of

  • -

   kinderen waarvoor het Declaratiefonds niet toereikend is

zodat geen kind op Schouwen-Duiveland tussen wal en schip valt.

4. Subsidievorm

Projectsubsidie

5. Specifieke subsidievoorwaarden

De gesubsidieerde organisatie

 • o

  werft vrijwilligers, leidt ze op en begeleidt ze bij hun werk

 • o

  bezoekt ieder kind in de thuissituatie

 • o

  heeft een signaleringsfunctie voor schuldhulpverlening

 • o

  houdt contact met het gezin na afhandeling van de aanvraag, zodat voortgang en nazorg geborgd zijn.

 • o

  onderhoudt contacten met het Jeugdsportfonds Zeeland en andere maatschappelijke organisaties

6. Verdeelregels

De gemeente verstrekt subsidie aan één aanbieder en geeft daarbij voorrang aan de partij, die naar het oordeel van het college aantoonbaar de grootste bijdrage levert aan de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen.

Bijlage 7.1 Beleidsregel Natuur- en milieueducatie (NME)

1. Algemeen

Deze beleidsregel is gericht op het bevorderen van natuur- en milieueducatie.

 

2. Beleidsdoelstelling

De gemeente bevordert de educatie over natuur en milieu. Onder milieu wordt verstaan: de fysieke levende en niet-levende omgeving van de mens, waarmee deze in wederkerige relatie staat.

 

3. Beoogd resultaat

Binnen de gemeente wordt op regelmatige basis onderwijs gegeven op het gebied van natuur en milieu.

 

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

5. Specifieke subsidievoorwaarden

 • *

  Er wordt ondersteuning geboden aan de basisscholen op Schouwen-Duiveland in de vorm van o.a. het opleiden van natuurouders, het organiseren en begeleiden van projecten en het ontwikkelen en verstrekken van leskisten.

 • *

  De activiteiten moeten gericht zijn op een verhoging van het milieubewustzijn of de aandacht voor de natuur bij de inwoners/schoolgaande kinderen van de gemeente.

 • *

  Er wordt ondersteuning geboden aan de gemeente om acties, die de gemeente willen initiëren, verder vorm en uitvoering te geven.

 • *

  Voor subsidie komen alleen projecten met een lokaal of regionaal karakter in aanmerking.

 

6. Verdeelregels

De gemeente verstrekt subsidie aan één aanbieder en geeft daarbij de voorrang aan de partij, die naar het oordeel van het college aantoonbaar de grootste bijdrage levert aan de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen.

 

Vaste bijdrage voor Stichting Natuur- en milieueducatie Schouwen-Duiveland betreft vanaf 2011 € 36.838,73 met loonindexering per jaar.

Voor incidentele projecten, die geïnitieerd worden door de gemeente, wordt een uurtarief van € 50 gehanteerd. Dit bedrag wordt verstrekt vanuit de afdeling Ruimte en Milieu.

Bijlage 7.2 Voorlichting milieubeleidsplan

1. Algemeen

Deze beleidsregel is gericht op het bevorderen van de voorlichting van het gemeentelijk milieubeleid aan het basisonderwijs op Schouwen-Duiveland.

 

2. Beleidsdoelstelling

Het doel is om de schoolgaande jeugd te informeren over en te betrekken bij de milieubeleidskeuzen en de maatregelen die daar uit voortvloeien.

 

3. Beoogd resultaat

Om de betrokkenheid te vergroten worden allerlei educatieve initiatieven aangeboden, die vermeld worden in een jaarlijks op te stellen educatieprogramma. Voor de uitvoering van deze initiatieven is subsidie beschikbaar.

 

4. Subsidievorm

Stimuleringssubsidie.

 

5. Specifieke subsidievoorwaarden

 • *

  De activiteiten moeten gericht zijn op een verhoging van het milieubewustzijn of de aandacht voor de natuur bij de schoolgaande kinderen van de gemeente.

 • *

  Niet iedere activiteit hoeft nieuw te zijn, aangezien de doelgroep wel dezelfde blijft maar de deelnemers in de doelgroep ieder jaar verandert.

 • *

  De activiteiten moeten passen binnen de thema’s uit het educatieprogramma voor dat schooljaar.

 • *

  Van iedere activiteit moet door middel van een verslag na afloop duidelijk worden hoe de betreffende activiteit heeft plaatsgevonden.

 

6. Verdeelregels

De gemeente verstrekt subsidie aan verschillende aanbieders. Voor deze subsidie is jaarlijks € 10.000 beschikbaar. De subsidie wordt verleend op basis van datum van binnenkomst. De gemeente geeft daarbij de voorrang aan de partij die naar het oordeel van het college aantoonbaar de grootste bijdrage levert aan de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen en het beste past bij het vastgestelde educatieprogramma voor het betreffende jaar.

Bijlage 8.1 Beleidsregel Beschermde monumenten

1. Algemeen

Deze beleidsregel is gericht op instandhoudingswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het herstel of de instandhouding van beschermde monumenten. De volgende beschermde monumenten komen in aanmerking voor deze subsidie:

 • *

  kerkgebouwen;

 • *

  kastelen;

 • *

  buitenplaatsen en landhuizen;

 • *

  molens.

2. Beleidsdoelstelling

De gemeente bevordert de instandhouding van de beschermde monumenten. De belangrijkste manier van instandhouding van een monument is het regelmatig plegen van onderhoud. Door het stimuleren van regelmatig en gericht onderhoud kan worden bereikt dat vaak dure restauraties later of in het gunstigste geval in het geheel niet meer hoeven te worden uitgevoerd.

 

3. Beoogd resultaat

Binnen de gemeente worden de beschermde monumenten vanwege hun cultuurhistorische waarde voor de samenleving in stand gehouden.

 

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie en/of stimuleringssubsidie

 

5. Specifieke subsidievoorwaarden

De aanvraag gaat vergezeld van een omschrijving van de instandhoudingswerkzaamheden.

Subsidie wordt verstrekt aan eigenaren van beschermde monumenten. Dit kunnen instellingen, organisaties maar ook natuurlijke personen zijn.

De instandhoudingswerkzaamheden moeten noodzakelijk zijn voor het herstel of de instandhouding van beschermde monumenten.

6. Verdeelregels

Subsidiabel zijn ondermeer de volgende kosten:

 • a.

  opstelling van en begeleiding van een instandhoudingsplan;

 • b.

  plaatsing van steigers in verband met de instandhoudingswerkzaamheden;

 • c.

  instandhouding of indien noodzakelijk vervanging van onder meer:

  - metsel- en voegwerk

  - daken en goten

  - schilder- en pleisterwerk

  - houtwerk

  - bliksemafleiders

  - leihaken

  - glaswerk en glas-in-lood

  - van het kerkelijk gebouw deel uitmakende klinkende monumenten.

Niet subsidiabel zijn ondermeer de volgende kosten:

 • a.

  a. energie;

 • b.

  b. elektrische en elektronische installaties;

 • c.

  c. hekwerk;

 • d.

  d. snoeiwerk aan bomen en struiken;

 • e.

  e. kosten voor werkzaamheden die voortvloeien uit veranderd gebruik;

 • f.

  kosten voor werkzaamheden die zijn gericht op comfortverbetering.

De subsidie bedraagt 25% van de kosten voor de instandhoudingswerkzaamheden tot een maximaal subsidiebedrag:

 • *

  voor molens van: € 570, en

 • *

  voor de overige monumenten van: € 1135.

 

Het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond mag niet worden overschreden. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Bijlage 9.1 Beleidsregel Adviesorganen

1. Algemeen

Deze beleidsregel is gericht op door de gemeente ingestelde adviesorganen op het sociaal-maatschappelijk domein.

2. Beleidsdoelstelling

Het realiseren van maatschappelijk gedragen beleid.

3. Beoogd resultaat 

Gevraagde en ongevraagde deskundige adviezen op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning en aanverwante beleidsterreinen zoals wonen, zorg en welzijn waarbij het belang van alle doelgroepen evenwichtig in beeld is.

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie.

5. Specifieke subsidievoorwaarden

 • *

  In de verstrekte adviezen zorgt de adviesraad ervoor dat de stem van de gehele achterban evenredig is vertegenwoordigd;

 • *

  De adviesraad is wettelijk ingesteld, of door de gemeente bekrachtigd met een convenant;

 • *

  De adviesraad laat zien dat zij actief en regelmatig contact heeft met hun achterban(nen) en maatschappelijke organisaties.

 

6. Verdeelregels

De adviesraad stelt een begroting op basis van een werkplan, organisatiekosten, reiskosten (indien overeengekomen), deskundigheidsbevordering en presentiegeld (indien van toepassing).

Bijlage 9.2 Dorpshuizen en gemeenschapshuizen

1. Algemeen

Deze beleidsregel is van toepassing op:

1. Individuele stichtingen van dorpshuizen Schouwen-Duiveland;

2. Stichting Dorps- en Gemeenschapshuizen Schouwen-Duiveland;

2. Beleidsdoelstelling

Het in stand houden van een voorziening gericht op ontmoeting, ontspanning, recreatie en sociaal culturele activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid in alle kernen van Schouwen-Duiveland.

3. Beoogd resultaat

 • *

  In iedere kern van Schouwen-Duiveland is één passende, adequaat onderhouden accommodatie, met uitzondering van Zierikzee, waar twee accommodaties zijn.

 • *

  De accommodatie is algemeen toegankelijk en bedoeld voor ontmoeting en activiteiten van de inwoners van de betreffende kern.

 

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

5. Specifieke subsidievoorwaarden

Naast de algemene voorwaarden zijn voor de stichting dorps- en gemeenschapshuizen en de particuliere dorpshuizen in ieder geval de volgende specifieke voorwaarden van toepassing die worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst:

 • *

  De frequentie van het regulier overleg met gebruikers

 • *

  Opsomming van het aantal en soort activiteiten dat in het dorpshuis wordt georganiseerd (% gebruik sociaal-cultureel, % gebruik commercieel, % verdeling activiteiten over in de kern voorkomende doelgroepen)

 • *

  De beoogde bezettingsgraad hiervan

 • *

  Navolgen regels m.b.t. veiligheid en arbowetgeving

 • *

  Er is een doeltreffende en doelmatige exploitatie.

 

6. Verdeelregels

De gemeente verstrekt de subsidie aan de bestaande stichtingen dorpshuizen Schouwen-Duiveland en de stichting Dorps- en gemeenschapshuizen Schouwen-Duiveland.

Bijlage 9.3 Beleidsregel Vrijwilligersondersteuning

1. Algemeen

Deze beleidsregel is van toepassing op de ondersteuning van vrijwilligers in de gemeente Schouwen-Duiveland.

2. Beleidsdoelstelling

 • 1.

  De vrijwilligers voelen zich ondersteund.

 • 2.

  Burgers zetten zich vrijwillig in ten dienste van de samenleving.

 

3. Beoogd resultaat

 • *

  Er is een loket waar vraag en aanbod worden afgestemd.

 • *

  Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet, neemt toe.

 • *

  Er is een organisatie die de vrijwilliger ondersteunt en begeleidt.

 

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie en/of stimuleringssubsidie.

 

5. Specifieke subsidievoorwaarde

 • *

  De organisatie gaat samenwerkingsverbanden aan met maatschappelijke organisaties, scholen, sportverenigingen en bedrijfsleven.

 • *

  De ondersteuning sluit aantoonbaar aan bij de behoefte van de vrijwilliger en de organisatie/persoon die gebruikt maakt van de vrijwilliger.

 

6. Verdeelregels

De gemeente verstrekt subsidie aan één aanbieder en geeft daarbij voorrang aan de partij, die naar het oordeel van het college aantoonbaar de grootste bijdrage levert aan de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen.

Bijlage 9.4 Beleidsregel Jeugd

1. Algemeen

Deze beleidsregel is van toepassing op jongeren tot en met 23 jaar, woonachtig in Schouwen-Duiveland.

2. Beleidsdoelstelling

 • 1.

  Jongeren groeien op in een gezonde, pedagogische en sociaal stabiele omgeving.

 • 2.

  Voorkomen dat jongeren een ontwikkelingsachterstand oplopen of maatschappelijk uitvallen.

 

3. Beoogd resultaat

 • *

  Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten gericht op informatie en advies, signalering van problemen, toegang tot het hulpaanbod, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg, mede ter voorkoming van ontwikkelingsachterstand.

 • *

  Er is een aanbod van verantwoord speelmateriaal en een aanbod van kindervakantieactiviteiten;

 • *

  Er is georganiseerd speeltuinwerk in Zierikzee.

 • *

  Er is een jongerenraad, waardoor jongeren een eigen inbreng hebben op het gemeentelijk beleid;

 • *

  Er zijn activiteiten, gericht op jongerenparticipatie, waardoor jaarlijks een jeugdpanel en 4-jaarlijks een politieke jongerendag worden uitgevoerd.

 

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie en/of stimuleringssubsidie.

 

5. Specifieke subsidievoorwaarden

 • *

  Organisaties richten zich op alle jongeren en hebben in het bijzonder aandacht voor jongeren met een beperking of ontwikkelingsachterstanden en risicojongeren;

 • *

  Er is een aantoonbare inbreng van jongeren in de opstelling van activiteitenprogramma’s;

 • *

  Bij groepsactiviteiten is een minimale deelname van tenminste 12 jongeren.

 

6. Verdeelregels

De gemeente verstrekt de subsidie aan 7 organisaties en geeft daarbij voorrang aan de partijen die naar het oordeel van het college aantoonbaar de grootste bijdrage leveren aan de realisatie van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

Specifiek voor Scouting Bruinisse geldt als subsidiegrondslag een vaste bijdrage in de huur met indexatie op basis van de overeenkomst van 12 december 2006.

Bijlage 9.5 Beleidsregel Leefbaarheid

1. Algemeen

Deze beleidsregel is gericht op Leefbaarheid in de zin van sociaal-culturele activiteiten en activiteiten gericht op het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Schouwen-Duiveland.

2. Beleidsdoelstelling

 • 1.

  Het in stand houden van stads-, dorps- of wijkraden die de leefbaarheid in de eigen woonomgeving bevorderen.

 • 2.

  Het ondersteunen van initiatieven gericht op de leefbaarheid vanuit georganiseerde bewonersgroepen in de kernen waarin geen stads-, dorps- of wijkraad actief is.

 • 3.

  Het stimuleren en faciliteren van initiatieven, die de sociale samenhang en leefbaarheid in de kernen bevorderen, waaronder activiteiten die gericht zijn op traditie, folklore en volksfeesten.

 

3. Beoogd resultaat

 • *

  In elke kern is een stads-, dorps- of wijkraad die functioneert als aanspreek-, informatie- en raadpleegpunt voor alle inwoners in de kernen en de gemeente Schouwen-Duiveland.

 • *

  In elke kern zijn activiteiten en initiatieven, door de inwoners zelf georganiseerd, die de leefbaarheid van de diverse doelgroepen binnen de kern bevorderen.

 

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie en/of stimuleringssubsidie.

 

5. Specifieke subsidievoorwaarden

Stads- dorps- of wijkraad:

 • *

  De stads-, dorps- of wijkraad is zoveel mogelijk een afspiegeling van de bevolkingsopbouw van de kern.

 • *

  Er wordt alleen subsidie verstrekt aan de stads-, dorps- of wijkraden waarmee een convenant is afgesloten met de gemeente Schouwen-Duiveland.

 • *

  De stads-, dorps- of wijkraden dragen zorg voor de verdeling van de daartoe door de gemeente beschikbaar gestelde gelden die gericht zijn op traditie, folklore en volksfeesten.

 • *

  Er worden door de raden minimaal twee openbare bijeenkomsten georganiseerd waarin de plannen voor het komende jaar worden gepresenteerd en verantwoording wordt afgelegd over het uitgevoerde beleid.

 • *

  Stads-, dorps- of wijkraden dragen actief bij aan de door de gemeente of door andere organisaties ontwikkelde leefbaarheidinitiatieven en voorlichtingsavonden die specifiek gericht zijn op actualiteiten die de belangen van de inwoners van de wijk, dorp of kern raken.

 

6. Verdeelregels

De hoogte van de subsidie voor leefbaarheid wordt bepaald door:

 • *

  Budget dorpsraden, opgebouwd met de volgende componenten:

  • -

   Een vast budget van € 500 voor opleiding en training leden dorpsraad

  • -

   Een variabel budget voor organisatiekosten, afhankelijk van het aantal inwoners van een kern (tot 2500 inwoners : € 2.800 en kern met meer dan 2500 inwoners : € 3.700)

  • -

   Een budget voor leefbaarheid, bestaande uit een vast bedrag van € 1,750 vermeerderd met € 0,17 per inwoner

 • *

  Toegevoegde budgetten aan de budgetten van de dorpsraden voor traditie, folklore en volksfeesten;

 • *

  Budget voor de Stichting Welzijnshuis voor het uitvoeren van leefbaarheidtrajecten en het samenwerkingsconcept brede school;

 • *

  Incidenteel budget welzijn.

Bijlage 9.6 Beleidsregel Maatschappelijke dienstverlening

1. Algemeen

Deze beleidsregel is van toepassing op maatschappelijk werk, bijstand na huiselijk geweld, sociaal raadsliedenwerk, anti-discriminatie en slachtofferhulp.

2. Beleidsdoelstelling

 • 1.

  De inwoners van Schouwen-Duiveland kunnen zonder voorwaarden vooraf hulp en begeleiding krijgen bij problemen in het persoonlijk en sociaal functioneren;

 • 2.

  Inwoners van de gemeente worden begeleid bij hun klachten over discriminatie;

 • 1.

  Mensen die een traumatische ervaring hebben, worden indien gewenst opgevangen door bureau slachtofferhulp.

 

3. Beoogd resultaat

 • *

  Er is een aanbod in de gemeente van algemeen en schoolmaatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk;

 • *

  Er is een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld in Zeeland;

 • *

  Er is een Anti-Discriminatiebureau in Zeeland;

 • *

  Er is een Bureau Slachtofferhulp in Zuid-West Nederland.

 

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie en/of stimuleringssubsidie.

 

5. Specifieke subsidievoorwaarden

Maatschappelijk werk:

 • *

  De organisatie biedt gratis en algemeen toegankelijke eerstelijns psychosociale hulp;

 • *

  De organisatie is 7 x 24 uur bereikbaar voor crisishulpverlening;

 • *

  De organisatie werkt actief mee in de front- en backoffice van het CJG;

 • *

  Het schoolmaatschappelijk werk participeert actief in de Zorg Advies Teams.

Sociaal raadsliedenwerk:

 • *

  De organisatie biedt gratis advies en informatie op sociaaljuridisch terrein aan burgers die problemen hebben met (overheids)regels en instanties.

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld:

 • Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld is 7 x 24 uur telefonisch bereikbaar.

Anti-Discriminatiebureau:

 • *

  Inwoners van Schouwen-Duiveland kunnen op verzoek, in de gemeente zelf terecht bij het Anti-Discriminatiebureau.

Bureau Slachtofferhulp:

 • *

  De hulp wordt door vrijwilligers geboden;

 • *

  Inwoners van Schouwen-Duiveland kunnen op verzoek, in de gemeente zelf terecht voor slachtofferhulp.

 

6. Verdeelregels

 • *

  De organisatie voor algemeen maatschappelijk werk ontvangt een aandeel in de vaste kosten op basis van het aantal inwoners en een aandeel in de kosten van zorgverlening op basis van een uurtarief, een aantal normuren per product en de werkelijk afgenomen producten;

 • *

  Het Anti-Discriminatiebureau ontvangt een vaste bijdrage;

 • *

  Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld ontvangt een vaste bijdrage;

 • *

  Bureau Slachtofferhulp ontvangt een vast bedrag per inwoner.

Bijlage 9.7 Beleidregel Maatschappelijke ondersteuning (Huishoudelijke hulp)

1. Algemeen

Deze beleidsregel is van toepassing op personen met een beperking, een chronisch psychisch of een psychosociaal probleem.

2. Beleidsdoelstelling

Inwoners in staat te stellen een huishouden te voeren.

3. Beoogd resultaat

 • 1.

  Het kunnen wonen in een huis dat schoon is, dat zijn de noodzakelijk te gebruiken woonruimten, zoals: woonkamer, keuken, slaapkamer en sanitaire ruimten.

 • 2.

  Het kunnen doen van boodschappen, voor wat betreft levensmiddelen, schoonmaakmiddelen, en toiletartikelen, evenals het bereiden van maaltijden om te beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften.

 • 3.

  Het wassen, drogen en strijken en opruimen van de dagelijkse was, om te kunnen beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding.

 

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie en/of projectsubsidie.

 

5. Specifieke subsidievoorwaarden

De organisatie is gericht:

 • a.

  op palliatieve zorg in een door het ministerie van WVS gesubsidieerd bijna-thuis-huis; en/of

 • b.

  op de huisvesting, verzorging en verpleging van meervoudig gehandicapten die gezamenlijk een huishouderen;en vo

waarbij dit organisatorisch verband geen toelating heeft als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen.

 

6. Verdeelregels

n.v.t.

Bijlage 9.8 Beleidsregel Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

1. Algemeen

Deze beleidsregel is gericht op maatschappelijke opvang en verslavingszorg.

2. Beleidsdoelstelling

1. Mensen die (tijdelijk) geen onderdak hebben, kunnen terecht voor brood, bed en bad;

2. Er is geen overlast van (ex-)verslaafden aan alcohol en drugs in de openbare ruimte;

3. Ex-verslaafden zijn in staat zelfstandig te functioneren in de maatschappij.

3. Beoogd resultaat

 • *

  Er is een voorziening voor 24-uurs noodopvang in de gemeente Schouwen-Duiveland;

 • *

  Er is een voorziening voor begeleid/beschermd wonen voor ex-verslaafden van alcohol en drugs in de leeftijd van 16-35 jaar om zelfstandig te leren wonen en leven.

1. Subsidievorm

Budgetsubsidie en/of stimuleringssubsidie.

 2. Specifieke subsidievoorwaarden

Noodopvang:

 • 1.

  De organisatie is 7 x 24 uur beschikbaar voor crisisnoodopvang;

 • 2.

  De organisatie werkt uitsluitend met vrijwilligers;

 

Verslavingszorg:

 • 1.

  De organisatie beschikt over gediplomeerd personeel, zoals gebruikelijk in de branche;

 • 2.

  De organisatie beschikt over een 24-uurs achterwacht.

 

6. Verdeelregels

Voor noodopvang verstrekt de gemeente subsidie aan één aanbieder en geeft daarbij voorrang aan de partij, die naar het oordeel van het college aantoonbaar de grootste bijdrage levert aan de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen.

Voor opvang van ex-verslaafden verstrekt de gemeente subsidie aan één aanbieder en geeft daarbij voorrang aan de partij, die naar het oordeel van het college aantoonbaar de grootste bijdrage levert aan de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen.

Bijlage 9.9 Beleidsregel Maatschappelijke participatie

1. Algemeen

Deze beleidsregel is van toepassing op kwetsbare mensen in de samenleving.

2. Beleidsdoelstelling

 • 1.

  Het zo lang mogelijk zelfstandig en gezond kunnen functioneren.

 • 2.

  Het voorkomen van sociaal isolement.

 

3. Beoogd resultaat

 • *

  Er is professionele ondersteuning voor organisaties die activiteiten voor kwetsbare mensen uitvoeren;

 • *

  Er zijn vrijwilligersorganisaties die mensen die zorg behoeven ondersteunen;

 • *

  Er is een laagdrempelig loket waar mensen met hun vragen op het gebied van maatschappelijke participatie terecht kunnen;

 • *

  Er is een aanbod van cursussen met een educatief en praktisch karakter voor kwetsbare burgers;

 • *

  De zelfredzaamheid van kwetsbare burgers is verbeterd;

 • *

  Het sociaal isolement van de kwetsbare burgers is afgenomen;

 • *

  Er is een aanbod van signalerend en activerend huisbezoek;

 • *

  Er is een laagdrempelig aanbod op bewegen voor kwetsbare ouderen;

 • *

  Er is voorlichting over en toeleiding tot het gebruik van persoonsalarmering.

 

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie en/of stimuleringssubsidie.

 

5. Specifieke subsidievoorwaarden

 • *

  Het aanbod van cursussen is gericht op het aanleren en/ of verbeteren van (ADL)vaardigheden;

 • *

  Het aanbod van cursussen wordt gegeven door een professionele organisatie met gekwalificeerde docenten;

 • *

  De organisatie toont vooraf aan dat het aanbod van cursussen aansluit op de behoefte van de cliënt;

 • *

  De organisatie geeft inzicht in de aard van het aanbod en het beoogd aantal deelnemers per activiteit;

 • *

  De organisatie meet de tevredenheid van de cursisten;

 • *

  De plaatsing en het gebruik van de installatie van persoonsalarmering komt niet voor subsidie in aanmerking;

 • *

  De vrijwilligersorganisaties werken samen met de professionele organisatie van mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning.

 

6. Verdeelregels

De gemeente verstrekt de subsidie aan 8 organisaties en geeft daarbij voorrang aan de partijen die naar het oordeel van het college aantoonbaar de grootste bijdrage leveren aan de realisatie van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

Bijlage 9.10 Beleidsregel Mantelzorgondersteuning

1. Algemeen

Deze beleidsregel is gericht op de ondersteuning van mensen die ‘ vrijwillig’, informeel en onbetaald zorg verlenen aan een hulpbehoevende.

 

2. Beleidsdoelstelling

Familieleden, vrienden en kennissen die ‘ vrijwillig’ , informeel en onbetaald zorg verlenen aan een hulpbehoevende, kunnen hun zorgtaken volhouden en raken daarin niet overbelast.

3. Beoogd resultaat

 • *

  Mantelzorgers zijn op de hoogte van de ondersteuning die zij kunnen krijgen;

 • *

  Er is een ondersteuningsaanbod dat aansluit bij de behoefte van de mantelzorgers;

 • *

  Binnen de gemeente Schouwen-Duiveland is een aanbod waarin mantelzorgers voorlichting en advies, consultatie, deskundigheidbevordering en emotionele steun kunnen krijgen, zowel individueel als groepsgewijs;

 • *

  Mantelzorgers voelen zich binnen de gemeente Schouwen-Duiveland gewaardeerd;

 • *

  Er zijn voldoende zorgvrijwilligers die zich inzetten voor praktische steun in de vrijwillige thuiszorg en het stimuleren van respijtzorg (vervangende zorg voor een mantelzorgers).

 

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie en/of stimuleringssubsidie.

 

5. Specifieke subsidievoorwaarden

 • *

  De gesubsidieerde instelling heeft aantoonbaar inzicht in de wensen en behoeften van de mantelzorgers;

 • *

  biedt het ondersteuningsaanbod laagdrempelig en overzichtelijk aan;

 • *

  Eenmaal per jaar is er een dag van de mantelzorg;

 • *

  De gesubsidieerde instelling werft zorgvrijwilligers en leidt deze op en begeleidt ze bij hun activiteiten;

 • *

  De gesubsidieerde instelling werkt samen met betrokken maatschappelijke organisaties.

 

6. Verdeelregels

De gemeente verstrekt subsidie aan één aanbieder en geeft daarbij voorrang aan de partij, die naar het oordeel van het college aantoonbaar de grootste bijdrage levert aan de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen.

Bijlage 9.11 Beleidsregel Peuterwerk (Bijlage 9.11 wordt met ingang van 1 januari 2020 ingetrokken door de inwerkingtreding van de 'subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 2019')

1. Algemeen

Deze beleidsregel is van toepassing op peuterspeelzaalwerk op Schouwen-Duiveland.

2.Beleidsdoelstelling

1. Peuters vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar hebben optimale ontwikkelingskansen op het vlak van taal, cognitieve vermogens, sociale vaardigheden en motoriek;

2. Achterstanden in de ontwikkeling bij peuters worden voorkomen.

3. Beoogd resultaat

* Er is groepsgewijze opvang van peuters op locaties, evenredig verspreid over Schouwen-Duiveland;

* Er is een doorgaande ontwikkelingslijn naar het basisonderwijs voor peuters vanaf 2 jaar en 3 maanden.

4. Subsidievorm

Budgetsubsidie.

5. Specifieke subsidievoorwaarden

* De gemeente verstrekt uitsluitend subsidies voor regulier peuterwerk dat wordt aangeboden aan gezinnen die aantoonbaar geen gebruik kunnen maken van financiering op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk (Wkkp).

* De locaties waar regulier peuterwerk wordt uitgevoerd voldoen aan de vereisten van de Wkkp en worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD en in het kader van de uitvoering van voor- en vroegschoolse educatie door de Inspectie van het Onderwijs.

* De organisatie werkt aantoonbaar samen met tenminste het basisonderwijs, de kinderopvang en het CJG;

* Er is een eigen bijdrage van ouders die minimaal gelijk is aan de ouderbijdragetabel voor de rijks kinderopvangtoeslag.

6. Verdeelregels

De subsidie wordt verdeeld op basis van het aantal peuters dat bij een aanbieder is geplaatst.

Bijlage 9.12 innovatiesubsidie sociaal domein

Algemeen

Deze beleidsregel is van toepassing op initiatieven die gericht zijn op vernieuwing in het sociaal domein met als doel de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten en de inzet van dure, specialistische zorg en ondersteuning waar mogelijk te voorkomen.

Beleidsdoelstelling

Innovatieve initiatieven in het sociaal domein krijgen kans zich te ontwikkelen. Het initiatief draagt eraan bij dat inwoners van Schouwen-Duiveland beter in staat zijn om de oplossing voor hun vraag zelfstandig te realiseren of dit in hun sociaal netwerk kunnen organiseren.

Beoogd resultaat

 • 1.

  De gemeente stimuleert vernieuwende initiatieven die de zelfredzaamheid van inwoners versterken en waarmee de eigen regie van mensen wordt vergroot of zoveel mogelijk wordt behouden;

 • 2.

  duurdere en intensievere ondersteuning waarbij de eigen regie vermindert, wordt hierdoor voorkomen;

 • 3.

  het initiatief heeft een positief maatschappelijk effect, zoals het door preventie of vroegsignalering voorkomen van verergering van problemen, versterking van de sociale samenhang en het eigen organisatievermogen;

 • 4.

  door de beschikbare subsidie komen initiatieven tot bloei, komen nieuwe verbindingen tot stand en worden creatieve oplossingen gestimuleerd die zonder deze extra impuls moeilijk of niet opgestart kunnen worden;

 • 5.

  het leren van en tijdens het initiatief is belangrijk: over de voortgang van het project worden leerpunten geformuleerd waarmee kan worden bijgestuurd in de gewenste richting. Het leren draagt bij aan onderlinge samenwerking en leerpunten komen beschikbaar voor volgende initiatieven.

 Subsidievorm

 • 1.

  Projectsubsidie (stimuleringssubsidie voor 1 tot maximaal 3 jaar).

Kansrijke ideeën van zowel inwoners als organisaties komen in aanmerking voor deze specifieke stimuleringssubsidie. De aanvraag wordt digitaal gedaan via de website van de gemeente.

Voor deze regeling komen initiatieven in aanmerking die:

 • 1.

  in het sociaal domein vernieuwend zijn, in ieder geval uniek zijn voor Schouwen-Duiveland;

 • 2.

  een goed perspectief bieden op versterking van de eigen kracht van (groepen) inwoners;

 • 3.

  aansluiten op de vraag of behoefte van inwoners van Schouwen-Duiveland;

 • 4.

  minimaal € 500 aan kosten met zich meebrengen

 • 5.

  in de projectfase binnen 3 jaar zijn afgerond; bij aantoonbaar nut en noodzaak kan de subsidie worden omgezet in een structurele subsidie;

 • 6.

  door een netwerk van samenwerkende inwoners, vrijwilligers en/of maatschappelijke organisaties worden opgezet en uitgevoerd.

 • 7.

   

  • 1.

   2. Budgetsubsidie (structurele jaarlijkse subsidie).

Als een initiatief met projectsubsidie succesvol is gebleken en de behoefte eraan bij inwoners blijft bestaan (aantoonbaar nut en noodzaak) kan aansluitend een aanvraag voor budgetsubsidie worden ingediend. De aanvraag wordt digitaal gedaan via de website van de gemeente.

 

Specifieke subsidievoorwaarden

Vernieuwende ideeën voor producten, processen of diensten met een goed opgezet plan waarvoor de indiener onvoldoende eigen (financiële) slagkracht heeft, komen in aanmerking voor subsidie vanuit het innovatiebudget. Een aanvraag voor subsidie kan zowel door rechtspersonen (organisaties met KvK inschrijving) als natuurlijke personen worden gedaan.

 

Het vernieuwende initiatief moet meerwaarde creëren door een alternatieve oplossing te bieden of een verandering te creëren in het huidige zorgaanbod. Het initiatief is gericht op het hebben van regie op het eigen leven, het langer kunnen blijven wonen in de eigen omgeving en het kunnen participeren in de maatschappij. Het initiatief beoogt de zelfredzaamheid te vergroten, waardoor minder gebruik wordt gemaakt van specialistische ondersteuning.  

 

Naast de bij de gemeente aangevraagde subsidie is ook gezocht naar andere bronnen van financiering. Voorbeelden hiervan zijn crowdfunding, bijdragen van ondernemers, landelijke of provinciale subsidie en financiering via goede doelen zoals het Oranjefonds.

 

Overige bepalingen

 • 1.

  Bij de subsidieaanvraag wordt een duidelijk projectplan met doelstellingen, leerpunten en een passende begroting ingediend. Ook worden afspraken gemaakt over tussentijdse en afsluitende evaluaties op basis van de doelstellingen en leerpunten uit het projectplan.

 • 2.

  Succes is geen garantiebepaling: als het initiatief of project niet slaagt, hoeft de subsidie niet te worden terugbetaald.

 • 3.

  Bij de toekenning en verstrekking van de subsidie is de ASV 2013 van toepassing.

 

Verdeelregels

De subsidie vanuit het innovatiebudget is een bijdrage die voor een geselecteerd project of initiatief voor een periode van maximaal drie jaar verstrekt kan worden. Als de behoefte aan het gerealiseerde na deze periode nog steeds bestaat en de oplossing naar tevredenheid functioneert, kan een aanvraag worden ingediend om de tijdelijke subsidie om te zetten in een structurele budgetsubsidie. Het college zal hier per aanvraag een besluit over nemen. De bepalingen in de ASV 2013, artikel 2.2, lid 1 en 2, die benoemen dat er beleidskaders zijn en er sprake is van subsidieplafonds, zijn hierbij onverminderd van kracht. Een aanvraag voor budgetsubsidie kan daarom alleen in behandeling worden genomen indien deze past binnen het beleid en er nog geld beschikbaar is omdat de subsidieplafonds nog niet bereikt zijn.

 

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Het college behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Gezien het vernieuwende karakter, zijn de volledigheid van de motivatie en de onderbouwing van de aanvraag van belang voor de toetsing van de aanvraag. Als het noodzakelijk is kan deze nadere motivatie en onderbouwing ook in een persoonlijk gesprek toegelicht worden.

 

Lokaal innovatiebudget

In 2015 bedraagt het beschikbare innovatiebudget, specifiek geoormerkt voor lokale activiteiten vallend onder deze beleidsregel, € 78.000. Voor 2016 is dit lokale innovatiebudget € 134.000, voor 2017 € 122.400 in  2018 € 117.500. In 2018 vindt evaluatie van de inzet van het budget plaats en vindt besluitvorming plaats over de voortzetting van deze beleidsregel, inclusief het hiervoor beschikbare budget. Verdeling van deze budgetten vindt plaats per jaar. Het geoormerkte lokale innovatiebudget wordt toegevoegd aan het budget voor incidentele subsidies, dat beschikbaar is binnen het vastgestelde subsidiebudget en -plafond.

 

Het subsidieplafond is bereikt als de aanvragen het beschikbare innovatiebudget overschrijden. In -naar het oordeel van het college- uitzonderlijke situaties, kan het college besluiten extra geld beschikbaar te stellen voor een specifiek doel en een vastgestelde periode. Subsidies die via deze weg worden toegekend, worden na afloop van de vastgestelde periode opnieuw bekeken volgens de in deze beleidsregel gestelde bepalingen.

 

Additioneel: regionaal innovatiebudget

Aanvullend is, als onderdeel van de maatwerkvoorziening begeleiding, een regionaal innovatiebudget beschikbaar. Dit budget wordt ingezet voor (regionale) initiatieven en oplossingen die de inzet van duurdere specialistische zorg en begeleiding onnodig maken. Het innovatiebudget wordt beheerd door SWVO, Samenwerkingsverband Oosterschelderegio.

 

Het regionale innovatiebudget is bestemd voor (regionale)  initiatieven die bijdragen aan de vermindering van de aanspraak op specialistische zorg. Om deze initiatieven te stimuleren, werken gemeenten in de Oosterschelderegio samen. De bedoeling van het regionaal beheren van het budget is dat (grotere) initiatieven regio-breed kunnen worden geïnitieerd. Schouwen-Duiveland kan zelf beschikken over dit budget en beslissen waar het voor wordt ingezet.

 

Voor 2015 bedraagt het regionale innovatiebudget 5% van het onderdeel maatwerkvoorziening begeleiding. Voor 2016 en verdere jaren is het voornemen dit te verhogen naar 10%. Omdat het regionale innovatiebudget wordt gedekt uit het budget voor maatwerkvoorziening begeleiding, ontstaat binnen dit budget een geleidelijke verschuiving.

 

Door het financieel stimuleren van innovatieve oplossingen wordt automatisch het beschikbare budget voor specialistische zorg binnen de maatwerkvoorziening begeleiding verminderd. Door de innovatieve oplossingen die door stimulatie uit het innovatiebudget ontstaan, is de behoefte aan specialistische zorg ook minder. Op deze wijze wordt het algemene doel van de innovatiebudgetten, ‘bijdragen aan de vermindering van de aanspraak op specialistische zorg’ effectief gerealiseerd. Het is mogelijk de initiatieven gefinancierd met het regionale innovatiebudget, bij gebleken succes, vanuit structurele budgetten te financieren.